• Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - The peasantry
  Research and production integration in the agricultural sector of the Bulgarian economy (1970–1990s)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - The peasantry
  The cultural fi eld of anti-alcohol prints “for the people” in Ukrainian at the turn of the 19th - 20th centuries.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - History of agrarianism
  Agrarianism: a new concept of understanding the Ukrainian revolution of 1917-1921
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Реформування системи прямого оподаткування українського селянства Російської імперії в останній третині XIX - на початку XX ст.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  ДОХОДИ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ ВІД ТВАРИННИЦТВА І ПТАХІВНИЦТВА У ДОБУ НЕПУ (1921–1929 РР.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть
  Подушне оподаткування селян у фінансовій думці Російської імперії XIX століття
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1918-1919): СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ СЛОВАЧЧИНИ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Структура землеволодіння українського та польського селянства Львівського повіту в 1930 роках: порівняльний аналіз
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - METHODOLOGY, HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDIES OF AGRARIAN HISTORY
  ВИСВІТЛЕННЯ СЕЛЯНСЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ПРАЦЯХ ДОСЛІДНИКІВ ПОЧАТКУ ХХ СТ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть
  Селянський рух в українських губерніях часів Першої світової війни (здобутки радянської історіографії (1920-х рр.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО ЦАРИЗМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Передумови виникнення та розвитку сільськогосподарської кооперації на Півдні України наприкінці XIX ст.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - METHODOLOGY, HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDIES OF AGRARIAN HISTORY
  СЕЛЯНСЬКИЙ ФАКТОР ТА ПРИЧИНИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ СТ. В ОЦІНКАХ ПОЛЬСЬКИХ ІСТОРИКІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Джерелознавство та методологія історико-аграрних досліджень
  Наративні джерела з соціальної історії селянства Півдня України другої половини XIX - початку XX століть
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  POLITICS OF COLLECTIVE MEMORY: INSIGHT FROM THE NORDIC HISTORIOGRAPHY ON THE UKRAINIAN FAMINE IN 1932-33
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ХЛІБОМ У ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ (1943 – 1945 РР.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Цивільне судочинство в колоніях іноземців на території Російської імперії
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Аграрна історія в іменах
  Сільськогосподарська наукова діяльність земських службовців Херсонської губернії
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  ЕВОЛЮЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В ПП «АГРОЕКОЛОГІЯ» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Заходи боротьби зі службовою злочинністю в органах міліції УСРР у 1920 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства
  3 історії діяльності Українського науково-дослідного інституту тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» (60-ті рр. XX ст.)
  Abstract
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  ПОГЛЯДИ П. ЛЯЩЕНКА ЩОДО АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В СРСР У 1920-Х РОКАХ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Reviews
  Податки і повинності в галицькому селі (кінець XVIII – середина XX ст.) : монографія / П. С. Коріненко, В. Д. Терещенко, В. В. Старка, А. В. Киданюк. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 200 с.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.
  Теоретична та практична розробка ідей передачі сільськогосподарської техніки у власність колективних господарств
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства
  Доступність видань, друкованих рідною мовою, українським селянам Подільської губернії початку XX ст.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  СЕЛЯНСТВО КОВЕЛЬСЬКОЇ ВОЛОСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства
  Відбудова та налагодження роботи культурно-просвітницьких закладів в українському селі в 1943-1945 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Reviews
  Історико-географічні уявлення і національна ідентичність. Рецензія на монографію: Трубчанінов С. В. Конструювання національного простору: історико-географічні уявлення в українській науковій і суспільно-політичній думці 1830–1930-х рр.: Монографія. Кам’янецьПодільський: Оіюм, 2019. 480 с.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers
  СЕЛЯНСТВО ЗОЛОТОНІСЬКОГО ПОВІТУ В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОТРЯСІНЬ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ПОВСЯКДЕННІСТЬ ТА БОРОТЬБА ЗА ЗЕМЛЮ І ВОЛЮ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Theoretical and methodological foundations of Agricultural Research
  ВСЕРОСІЙСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ СОЮЗ: РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - The peasantry
  Contribution of local committees of the special meeting on agricultural industry in the development of the fundamentals of the new agricultural policy in the early 20th (on the materials of Uman county)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.
  Польська аграрна реформа (1919-1925 рр. ) і європейський контекст
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers
  СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1902 – 1922 РР.: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - History of agrarianism
  Agricultural type of Ukrainian society of the Naddnipriansk region of the second half of the 19th - early 20th century: grounds for the formation of the fundamentals of domestic agrarism during the period of the revolution of 1917 – 1921
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.
  Ленінсько-більшовицька концепція соціалістичної модернізації села
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 22 (2019) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  EASTERN EUROPEAN AGRARIANISM. UKRAINIAN INTELLECTUAL SPACE IN THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers
  «РОСІЙСЬКА ПРОБЛЕМА» У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  РОЗВИТОК РІЛЬНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.
  Власність на землю як фактор розвитку громадянського суспільства (на прикладі українського села початку XX ст.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 22 (2019) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  СЕЛЯНСЬКА ГРОМАДА В УРЯДОВИХ ПРОЕКТАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  НОВІТНЯ ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ П. СКОРОПАДСЬКОГО (2000-НІ – 2010-ТІ РР.)*
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ТА ГОСПОДАРСЬКО-МАЙНОВИЙ УСТРІЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЧЕРКАЩИНИ ХVІІІ СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.
  Аграрні ініціативи Групи Центру Державної Ради Російської імперії на початку XX ст.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 22 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  П. І. ЛЯЩЕНКО – ДОСЛІДНИК ПРОЦЕСІВ ЕВОЛЮЦІЇ АГРАРНИХ ВІДНОСИН У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В 1953 – 1964 РР. У ПУБЛІКАЦІЯХ ЧАСІВ «ЗАСТОЮ»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Peasant revolution
  СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1902 – ? РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - Reviews
  AGRARIAN CHARACTER UKRAINIAN REVOLUTION 1917 - 1921
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянська революція 1917 - 1921 рр.
  Українська революція 1917-1921 рр. : селянський фактор
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  ДУХОВНІ ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Features of agricultural development in the Soviet period
  ОПОДАТКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УРСР У 1941 – 1945 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянська революція 1917 - 1921 рр.
  Антибольшевистский лагерь Гражданской войны: два пути решения аграрного вопроса
  Abstract  PDF (Русский)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  ПОЛЬСЬКА КООПЕРАЦІЯ В ПЕРШІІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ.: СТАНОВЛЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Features of agricultural development in the Soviet period
  ОПОДАТКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УРСР У 1941 – 1945 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянська кооперація
  Сприяння вітчизняної споживчої кооперації армії: ретроспектива 1920-х років
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  ГОЛОДОМОР І «ТОРГЗІН»: ДЖЕРЕЛА ДОХОДУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 1932–1933 РР
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers
  АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОГО ЧИННИКА*
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Modern problems of village
  ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Економічні реформи в УРСР/СРСР у 1953-1964 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  INFLUENCE OF THE PEASANT FACTOR ON THE ECONOMIC POLICY OF THE BOLSHEVIKS IN THE UKRAINIAN COUNTRYSIDE (1919 - 1921)
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЧИТЕЛІВ ТА ДІЯЧІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В РОКИ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Матеріально-технічне забезпечення колгоспів Західної України упродовж 1944-1950 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - Methodology and historiography of agrarian history
  ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ УРЯДІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ У 1917 – 1921 РР. У ПРАЦЯХ ЗАРУБІЖНИХ УКРАЇНІСТІВ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  ДІЯЛЬНІСТЬ ПЛАТОНА ДОМАНИЦЬКОГО ЩОДО ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В ОЩАДНО-ПОЗИЧКОВОМУ ТОВАРИСТВІ С. КОЛОДИСТОГО (1908-1910): СПРОБА МІКРОАНАЛІЗУ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Peasant revolution
  СПРОБА СТВОРЕННЯ «СЕЛЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІК» НА СЛОБОЖАНЩИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1905 – 1907 РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Peasant revolution
  СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ХРОНОЛОГІЯ І ВНУТРІШНЯ ПЕРІОДИЗАЦІЯ**
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Комунально-побутова сфера життя у післявоєнній повсякденності селян Наддніпрянщини (1945- початок 1950-х рр.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  АГРАРНЕ ПИТАННЯ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М. БУНГЕ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НА ТЕРИТОРІЯХ НОВОЇ СЕРБІЇ ТА НОВОСЛОБІДСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ПОЛКУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ЩОДЕННИКА ПОДОРОЖІ І.А.ГІЛЬДЕНШТЕДТА ЄЛИЗАВЕТГРАДСЬКОЮ ПРОВІНЦІЄЮ (ТРАВЕНЬ – ЛИПЕНЬ 1774 РОКУ)»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Peasant revolution
  КОНЦЕПЦІЯ «СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ МИХАЙЛА ПОКРОВСЬКОГО
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Розкуркулення за третьою категорією
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  БІЛЬШОВИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ СЕЛІ У 1920-Х РОКАХ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  INTERNATIONAL WOMEN’S COOPERATIVE MOVEMENT IN THE FIRST THIRD OF THE XX CENTURY (REGIONAL SPECIFICS)
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Соціально-економічні та політичні причини інтенсивної розбудови хімічної промисловості в СРСР наприкінці 1950-х - початку 1960-х рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  РОЛЬ СЕЛЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІВОБЕРЕЖНИХ ЄПАРХІЙ)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  «СТАРА» УКРАЇНСЬКА ТЕХНІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА РАДЯНСЬКА ВЛАДА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМИН НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Рецензії
  Лазуренко В. М. Українське фермерство: злет і падіння (1921 - 1929 рр. )/Валентин Миколайович Лазуренко. - Черкаси: ЧДТУ, 2013. - 474 с.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО НА МЕЖІ ЛІТА Й ОСЕНІ 1918 РОКУ: СУСПІЛЬНІ НАСТРОЇ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Reviews
  Нове поповнення богданіани. Рецензія на книгу Степанчука Ю. С. Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії: монографія / Ю. С. Степанчук. – Вінниця : ТОВ “Меркьюрі–Поділля”. – 2018. – 572 с.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - To the 100th Anniversary of the Ukrainian National-Democratic Revolution
  НАГОРОДОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ УРЯДІВ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.: ПРОЕКТИ ТА РЕАЛІЇ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Історіографія аграрної історії
  Втрати українського селянства від Голодомору в дзеркалі сучасної історіографії
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  КОРУПЦІЯ В ОРГАНАХ СЕЛЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ– НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ФОРМИ, СФЕРИ ПОШИРЕННЯ, ПРОЯВИ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  REQUISITION POLICY OF AUSTRIA-GERMAN OCCUPING ADMINISTRATION IN UKRAINIAN VILLAGES (FEBRUARY - DECEMBER 1918)
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - To the 100th Anniversary of the Ukrainian National-Democratic Revolution
  ВЗАЄМОДІЯ СЕЛЯНСТВА ГАЛИЧИНИ З ДЕРЖАВНИМИ І ВІЙСЬКОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ В ХОДІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Історіографія аграрної історії
  Стратифікація населення Великого князівства Литовського у візії М. І. Петрова
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть
  Сучасна українська історіографія податкової політики в українському селі (1917 - 1921 рр.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Historiography of agrarian history
  СЕЛЯНСЬКА/АГРАРНА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ: ДИСКУСІЇ В ІСТОРІОГРАФІЇ 1920-Х РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть
  Дискуссия на страницах журнала Russian review о социальной истории советского крестьянства 1930-х гг.
  Abstract  PDF (Русский)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  СЕЛЯНСЬКІ РУХИ ПОЧАТКУ ХХ СТ. В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Залучення місцевою владою селянства до подолання кризи в цукровій галузі на Правобережжі у квітні - грудні 1918 р.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - METHODOLOGY, HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDIES OF AGRARIAN HISTORY
  ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ 1926-1935 РР. ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ДІЛО»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть
  Сучасна російська історіографія досліджень історії громадських сільськогосподарських товариств кінця XIX - початку XX ст.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Agrarian Development of Ukraine in the 1920s
  INFLUENCE OF THE TYPHOID PANDEMIC ON THE VITALACTIVITY OF POPULATION OF UKRAINE UNDER CONDITIONS OF MILITARY CONFLICTS AND WAR DEVASTATION (1919 – 1923)
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ІНОСЛАВНІ ХРИСТИЯНСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ У ХІХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Організація та проведення сільськогосподарської практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережжя (20-30-ті рр. XX ст.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - METHODOLOGY, HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDIES OF AGRARIAN HISTORY
  PEASANT CONGRESSES AS A REFLECTION OF THE SELANOCENTIC PHENOMENON OF THE PERIOD OF THE UKRAINIAN REVOLUTION - AGRARIANISM: CLASSIFICATION OF HISTORIOGRAPHICAL SOURCES
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Джерелознавство та методологія історико-аграрних досліджень
  Архивные источники деятельности Крестьянского поземельного банка на территории Беларуси
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  КОНЦЕПЦІЯ РЕВОЛЮЦІЙ Т. СКОКПОЛ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  СТРАВИ ЯК СИМВОЛ (З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ХАРЧУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Роль українського фермерства в розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства в добу непу
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Джерелознавство та методологія історико-аграрних досліджень
  Архивные документы в исследовании аграрной политики государства в нечерноземной зоне РСФСР в 1960-1980-е гг.
  Abstract  PDF (Русский)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ СЕЛЯНСТВА В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР.: ВИСТУПИ, ПОВСТАНСТВО ЧИ БАНДИТИЗМ?
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  ДОШКІЛЬНО-ВИХОВНА СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА СЕРЕДИНИ 1950-Х-СЕРЕДИНИ 1960-Х РР.: РЕАЛІЇ ПОВСЯКДЕННЯ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Проблема реформування селянського управління в проекті аграрної реформи редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Аграрна історія в іменах
  Діяльність Сергія Гербеля на посаді міністра продовольчих справ Української Держави (серпень-листопад 1918 року)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У РЕЦЕПЦІЇ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Reviews
  С. Калінкіна, С. Корновенко, С. Маркова, Н. Романець ««ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» НА СЕЛІ. ФІНАЛ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ (1929 – 1933 рр.)»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.
  Порушення законності та зловживання владою сільської правлячої номенклатури Української РСР у повоєнне двадцятиріччя (1945 - 1964 рр.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства
  Просвітительки народу: соціальна місія випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АГРАРНОЇ БУРЖУАЗНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ. АКАДЕМІКА М. І. ЯВОРСЬКОГО
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers
  ВЕЛИКА ВІЙНА 1914–1918 РР. ЯК ГЛОБАЛЬНЕ ПОТРЯСІННЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.
  Вплив соціально-економічних чинників на динаміку сільського населення Тернопільської області в 50 - 60 рр. XX ст.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства
  Політика радянської влади щодо протестантських об’єднань волинського села у 1960-1980-х рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  МОВНЕ ПИТАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ М. ДРАГОМАНОВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.
  Підсумки освоєння цілинних та перелогових земель у Казахстані за перші 7 років цілинної епопеї
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - The peasantry
  The role of the elite of Podilya in the introducing of cooperative institutions in Podilsk province at the end of XIX - early XX century
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства
  Умови роботи сільських закладів культури клубного типу в 90-х роках XX - на початку XXI ст. (за матеріалами Черкаської області)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 22 (2019) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  AGRICULTURAL ISSUES IN UKRAINE: THE EXPERIENCE OF THE UKRAINIAN STATE IN 1918 AND IN THE MODERN PERIOD
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers
  ВОЛОСНІ СХОДИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ПОРЕФОРМЕННИЙ ПЕРІОД
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  ВІРМЕНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ РУБЕЖУ ХХ– ХХІ СТ.: ДОСВІД СІЛЬСЬКОЇ АКУЛЬТУРАЦІЇ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.
  Селянський рух в Лівобережній і Слобідській Україні в часи Першої світової війни
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers
  ЯК УКРАЇНСЬКІ СЕЛЯНИ СТАЛИ ВОЇНАМИ (ДО СОЦІОКУЛЬТУРНИХ І МІЛІТАРНИХ АСПЕКТІВ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.)*
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - The femine of the 1921 – 1923, the Holodomor 1932 – 1932
  Kyiv durind the Holodomor-genocide (1932-1933)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.
  Діловодство сільських і окружних правлінь у колоніях іноземців на території Російської імперії
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 22 (2019) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  THE STRUGGLE AGAINST OPPORTUNISM IN THE GRASSROOTS PARTY-SOVIET INSTITUTIONS OF THE UKRAINIAN COUNTRYSIDE DURING THE SECOND “COMMUNIST ASSAULT” (1928–1933)
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ ДОСЛІДНИКІВ АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД І РЕФОРМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ СЕЛЯНАМИ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (1837-1841 рр.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - Methodology, historiography and source studies of agrarian history
  Ukrainian peasantbreadwinner: historical and ethymological discourse
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.
  Проблема крестьянского социального опыта
  Abstract  PDF (Русский)
 • Ukrainian Peasant No. 22 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ЕТНОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ (НА МАТЕРІАЛАХ СПОГАДІВ Є. ЧИКАЛЕНКА)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Peasant revolution
  ІДЕЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО ЗАХОПЛЕННЯ ЗЕМЛІ У ПЛАНАХ ПАРТІЇ СОЦІАЛІСТІВ- РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ В УКРАЇНІ (ПОЧАТОК ХХ СТ. – 1917 р.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - Agrarian history in names
  Memories of M. P. Ballina, M. V. Levytskoho, V. S. Nahirnoho about the cooperative movement of Ukraine in the second half of the 19th - the beginning of the 20th century
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянська революція 1917 - 1921 рр.
  Ідея “аграрної революції” у соціал-демократичній думці початку XX ст. : дискусія на IV з’їзді РСДРП
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  ПОШИРЕННЯ ОПОЗИЦІЙНИХ ТА АНТИРАДЯНСЬКИХ ПРОКЛАМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 1920-Х РОКІВ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Features of agricultural development in the Soviet period
  АКАДЕМІК М. В. ЗУБЕЦЬ – МЕТОДОЛОГ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЗООТЕХНІЧНОЇ НАУКИ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  СЕЛЯНСТВО ТА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВО В РОСІЙСЬКІЙ ТА АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ІМПЕРІЯХ У ХІХ-ХХ СТ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  РЕПРЕСОВАНІ ПРАВОСЛАВНІ ІЄРАРХИ ТА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІ БАХМУТСЬКОГО КРАЮ 1920–1930 РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянська кооперація
  Розвиток сільської споживчої кооперації у Волинському воєводстві (друга половина 30-х років XX століття)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Reviews
  «ПРАВОВІ ЗАСАДИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ( ДР. ПОЛ. ХХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.). ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ : КОРІНЕНКО П.С. - ТЕРНОПІЛЬ: ВЕКТОР, 2018. – 367 С.»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Государственные цены на продукцию колхозов в 1930 - 1950-е гг.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - Agrarian history in names
  АГРАРНИЙ АСПЕКТ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО СТАРОСТИ СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА (1918 Р.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers
  ПОВСТАЛІ ГРОМАДИ: САМОВРЯДУВАННЯ СЕЛЯН У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОТРЯСІНЬ ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (1906 – 1914 ГГ.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Демографічні наслідки нацистського фізичного терору проти східних слов’ян періоду Другої світової війни
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  PEASANT-IDEOMAN IN THE PERIOD OF UKRAINIAN REVOLUTION (1917-1921) AS AN OBJECT OF THE SOVIET AGRICULTURAL POLICY IN UKRAINE IN THE END OF THE 1920S - THE BEGINNING OF THE 1930S.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА СПІЛКА РСДРП НА ЧЕРКАЩИНІ В ПЕРІОД РЕАКЦІЇ
  Abstract
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Взаємовідносини між машинно-тракторними станціями та колгоспами в УРСР у середині 1950-х років
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - Methodology and historiography of agrarian history
  MYKHAILO HRUSHEVSKY’S EDITORIAL PROJECTS FOR PEASANTS: IDEOLOGY, TOPICS, PERCEPTION
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  UKRAINIAN AGRICULTURAL COOPERATION IN THE BACKGROUND OF THE REVOLUTIONARY CONSUMPTION OF THE EARLY 20TH CENTURY
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Peasant revolution
  ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЗЕМСЬКИЙ СОЮЗ У ПЕРШІ МІСЯЦІ ПІСЛЯ ЛЮТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 Р.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Відмова від трудодня як основної форми обліку та оплати праці в колгоспному селі (1953-1964 рр.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - Reviews
  Січкаренко Г.Г. «Петрова І.Описово-статистичні джерела з історії України останньої чверті XVIII – першої половини ХІХ ст.: етапи упорядкування документів. Вінниця : Вид-во: ФОП Кушнір Ю.В., 2020. 490 с.»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  РОСІЙСЬКА РАДЯНСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Житлово-побутові умови подільського села в середині 1960-х - 1980-х рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННЯХ ГЕНОЦИДУ-ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ 1932-1933 РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Втеча з села, міграційні процеси в сільських поселеннях Вінницької і Хмельницької областей у 60 - 80-ті рр. XX ст.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  РОЛЬ ОРГАНІВ ДПУ У РЕПРЕСИВНОМУ МЕХАНІЗМІ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНИХ КАМПАНІЙ В УСРР У 1927-1929 РР.(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Соціальна інфраструктура першоцілинників у Казахстані (1954-1956 рр.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - To the 100th Anniversary of the Ukrainian National-Democratic Revolution
  САМОВРЯДУВАННЯ СЕЛЯН У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЯК ЧИННИК СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Рецензії
  Фареній I. A. "Національний український трест": споживча кооперація України в роки революції та громадянської війни (1917-1920).
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  ROLE OF RURAL REBELLION MOVEMENTS IN STATE ESTABLISHMENT PROCESSES IN UKRAINE (1917-1918): HISTORIOGRAPHIC OUTLINE
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - To the 100th Anniversary of the Ukrainian National-Democratic Revolution
  WIELKA AKCJA RATOWNICZA «WIEŚ DLA DZIECI»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Історіографія аграрної історії
  Розвиток продуктивних сил сільського господарства України періоду непу в контексті діяльності сільгоспкооперації: історіографічний аспект
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  ГР ОШОВИЙ ВИМІР ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В СЕРЕДИНІ ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ СЕЛА МЛІЇВ* ЧЕРКАСЬКОГО ПОВІТУ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть
  Палеоетноботанічні дослідження землеробства давніх слов’ян у сучасній українській історіографії
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  UKRAINIAN AGRARIANISM AS AN OPTION OF EASTERN EUROPEAN AGRARISM IN POLITICAL PROGRAMS OF THE UKRAINIAN NATIONAL PARTIES OF THE PERIOD OF THE UKRAINIAN REVOLUTION
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Historiography of agrarian history
  ВСЕУКРАЇНСЬКІ СИМПОЗІУМИ З АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ: НОВІТНЯ СТОРІНКА ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Аграрна історія в іменах
  Хліборобські традиції українців у Республіці Казахстан
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Historiography of agrarian history
  ОБРАЗ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЯК ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА В ПУБЛІКАЦІЯХ «УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ» (1957-1991 РР.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Виробництво сільськогосподарської техніки в Миколаєві (остання третина XIX - початок XX ст.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - Agrarian history in names
  ВСЕРОСІЙСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ СОЮЗ В ОСОБАХ: СЕМЕН МАЗУРЕНКО
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Agrarian Development of Ukraine in the 1920s
  СТОРИЧНИЙ ДОСВІД СПРИЯННЯ МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ В АГРАРНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ХХ СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ТА ПОДАТНА ЗДАТНІСТЬ СЕЛЯН ГАЛИЧИНИ І БУКОВИНИ В ПЕРІОД РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ЧАСУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Лікувальна мережа та медично-санітарна справа в українському селі в доколгоспний період
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - METHODOLOGY, HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDIES OF AGRARIAN HISTORY
  ДЖЕРЕЛЬНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АГРАРИЗМУ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Джерелознавство та методологія історико-аграрних досліджень
  Фонд Євгенії Допинюк у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  УЧАСТЬ СЕЛЯНСТВА ВОЛИНІ В РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЯХ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗРІЗ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  «…І ТУТ Є ЖИТТЯ»: ТЮРЕМНІ БУДНІ УВ’ЯЗНЕНИХ СПІЛЧАН
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Благотворительная деятельность крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (1906 - 1914 гг. )
  Abstract  PDF (Українська)  PDF (Русский)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  МЕТОДИ РОБОТИ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНИХ БРИГАД ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ГЕНОЦИДУ В УКРАЇНІ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Джерелознавство та методологія історико-аграрних досліджень
  Початки наукової діяльності М. О. Домонтовича: опис Чернігівської губернії
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  ЛЬВІВСЬКИЙ ЧАСОПИС «KWARTALNIK HISTORYCZNY» ЯК КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ (1918 - 1939)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ФЕРМЕРСЬКОГО ТИПУ ДОБИ НЕПУ – РЕАЛЬНИЙ ВИКЛИК ТОТАЛІТАРИЗМУ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Структура сільського самоврядування на Волині в другій Речі Посполитій
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Аграрна історія в іменах
  Погляди Павла Скоропадського на аграрний розвиток України (за «Спогадами»)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  АГРАРНЕ ПИТАННЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ П.П. МІГУЛІНА
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  ВИРОБНИЦТВО АЗОТНИХ ДОБРИВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ У 60-Х – 80-Х РР. ХХ СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства
  Польські товариства і просвіта селянства Правобережної України на зламі ХІХ-ХХ ст.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.
  Налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи у тваринницькій галузі сільського господарства України в 1943 - 1945 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - The peasantry
  Historical precondition and diffi culties of implementation land market in Ukraine
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства
  «Военные тревоги» в крестьянских настроениях Западного региона России в период нэпа
  Abstract  PDF (Українська)  PDF (Русский)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВА БІБЛІОТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1940-Х – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1950-Х РОКІВ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.
  Створення системи полезахисних лісосмуг в Україні відповідно до "великого плану перетворення природи"
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства
  Роль і місце культурно-масових осередків у повсякденному житті українського селянства повоєнної доби
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers
  СЕЛЯНСЬКИЙ ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (МАХНОВЩИНА) В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Theoretical and methodological foundations of Agricultural Research
  ВОЄННЕ МИСТЕЦТВО БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА ВІЙСЬКОВА КАМПАНІЯ 1648 РОКУ В ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ ІСТОРИКІВ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - History of agrarianism
  Agrarianist practices of resolving the agrarian issue during the period of the Ukrainian revolution (1917 – 1921)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.
  Участь торгового дому "І. Г. Харитоненко з сином" у торгівлі цукром з Південною Персією
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 22 (2019) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  COLLECTIVE BIOGRAPHY OF THE LEADERS OF THE RURAL REBELLION MOVEMENT OF MIDDLE DNIPRO REGION (1918 – 1920’S)*
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  ЗАЛУЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ДО СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ КООПЕРАЦІЇ: РЕТРОСПЕКТИВА 1920-Х РОКІВ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - The femine of the 1921 – 1923, the Holodomor 1932 – 1932
  Mass man-made famine of 1921–1923 and issues of Ukrainian grain exports
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.
  Сільськогосподарське виробництво на Черкащині в другій половині XIX ст.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 22 (2019) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ПРАКТИКА БОРОТЬБИ З АЛКОГОЛІЗМОМ СЕРЕД СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  ГРИГОР’ЄВСЬКИЙ І МАХНОВСЬКИЙ ПОВСТАНСЬКІ РУХИ: ІСТОРІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ВЗАЄМИН
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  «ЛИКВИДАЦИОННАЯ» ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (1906–1914 гг.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - The femine of the 1921 – 1923, the Holodomor 1932 – 1932
  Activity of authorized persons and executors of the Holodomor genocide of 1932–1933: methodological aspect
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.
  Поштово-телеграфні ощадні каси Правобережної України в умовах розвитку ринково-капіталістичних відносин (друга половина XIX - початок XX ст.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 22 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  ВПРОВАДЖЕННЯ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ НА УМАНЩИНІ У ВИСВІТЛЕННІ ГАЗЕТИ «КИЕВЛЯНИН»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  АГРАРНА ПОЛІТИКА ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО ТА ДИРЕКТОРІЇ УНР НА СТОРІНКАХ «УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНИНА»*
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Peasant revolution
  ПОЛІТИЗАЦІЯ САМОВРЯДУВАННЯ СЕЛЯН У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У 1902 – 1907 РОКАХ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - Agrarian history in names
  The contribution of professor Irynarkh Shchogolіv (1873–1943) in the development of Ukrainian scientifi c natural terminology
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянська революція 1917 - 1921 рр.
  Заходи місцевих органів державної влади із подолання розрухи в сільському господарстві на Правобережжі у квітні - грудні 1918 р.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 22 (2019) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  МІЖНАРОДНИЙ ЧИННИК СПОНУКАННЯ ВЕЛИКОЇ РЕФОРМИ 1861 РОКУ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  «СЕЛЯНИ СТАЮТЬ УКРАЇНЦЯМИ»: ПРОЦЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕНДРЮ ВІЛСОНА
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Peasant revolution
  WOMEN IN SOCIAL REVOLUTION IN RUSSIA IN THE BEGINNING OF XXTH CENTURY – SEARCH OF IDENTITIES
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянська революція 1917 - 1921 рр.
  Головний земельний комітет Тимчасового уряду: спроба аграрного реформування 1917 р.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Features of agricultural development in the Soviet period
  КОЛІЗІЇ ОКУПАЦІЙНОГО ЖИТТЯ (1941 – 1944 рр.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянська революція 1917 - 1921 рр.
  Про правомірність концепції "Великої селянської революції" В. П. Данилова.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  ВИТОКИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ ЩОДО УКРАЇНИ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Modern problems of village
  РОЗВИТОК РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Проблема інтеграції земельних громад українського селянства в систему громадсько-політичних організацій радянського суспільства
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers
  ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ У ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ (СПІЛКИ, ОБ’ЄДНАННЯ)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ГУМАНІТАРНИЙ ЧИННИК У РОБОТІ ОРГАНІВ ЛУЦЬКОГО МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ В 1914 – 1918 РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Хлебный рынок Украинской ССР в 1924/25 г. : коньюнктура и политика
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - Agrarian history in names
  ПАНТЕЛЕЙМОН БЛОНСЬКИЙ – УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТ ІЗ ПОДІЛЛЯ ТА СЕЛЯНСТВО НА ПОЧАТКУ ХХ СТ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  ВИРІШЕННЯ АГРАРНОГО ПИТАННЯ В ПОЛЬЩІ (1918-1926 РР.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ЦЕРКОВНА ЗЕМЛЯ ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОСЛАВНИМ ПАРАФІЯЛЬНИМ ДУХОВЕНСТВОМ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Становлення органів прямого оподаткування УСРР в період грошової реформи 1922 -1924 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - Methodology and historiography of agrarian history
  СЕЛЯНСЬКИЙ ЧАСОПИС «ЛЕМКО»: ІДЕОЛОГІЯ, РУБРИКАЦІЯ, ПРОБЛЕМАТИКА
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАДІЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Peasant revolution
  ВПЛИВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ФОРМУВАННЯ ПРИЧИН ДРУГОГО ЕТАПУ «АГРАРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У НАДДНІПРЯНСЬ- КІЙ УКРАЇНІ (1914 – 1917 РР.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Система агрономічного обслуговування сільського господарства УСРР в 1920-х роках
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - Reviews
  Куций І. П. «Ткаченко В. Феномен українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (історіографічний і джерелознавчий зріз). Київ : Міленіум, 2020. 420 с.»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Peasant revolution
  СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ СЕЛЯНСТВА ПОСТІМПЕРСЬКОЇ РОСІЇ (БЕРЕЗЕНЬ–ЖОВТЕНЬ 1917 Р.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Результати трансформацій у сфері машино-тракторного обслуговування колгоспного виробництва кінця 1950-х - початку 1960-х рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА УЧАСНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В ПЕРІОД НЕПУ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Вплив широкої хімізації сільського господарства в кінці 50-х - 60-х років XX ст. на здоров’я трудівниць села
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО НАДДНІПРЯНЩИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У ВІЗІЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ: МІЖ ТРАДИЦІЄЮ І МОДЕРНОМ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  «КУРКУЛЬСЬКИЙ БАНДИТИЗМ» VS «СОЦІАЛЬНИЙ БАНДИТИЗМ»: КОНТУРИ НОВОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПАРАДИГМИ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ЕРІКА ГОБСБАУМА
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Матеріально-технічна база МТС Волині у 50-ті роки XX століття
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  АГРАРИЗМ ЯК СЕЛЯНОЦЕНТРИЧНИЙ ФЕНОМЕН КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: ВИТОКИ І СУТНІСТЬ ЯВИЩА
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯКІ ЗАЙМАЛИСЯ ПІДГОТОВКОЮ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - To the 100th Anniversary of the Ukrainian National-Democratic Revolution
  НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У 1917-1920 РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Рецензії
  Коріненко П. С. Історія українського селянства: навчально-методичний посібник/Павло Степанович Коріненко. - Тернопіль, 2014.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - Agrarian history in names
  ВІТАЛЬНА ТРАВМА ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУГЕНОЦИДУ: ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ «НЕТРАДИЦІЙНОГО» ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНЦІВ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Вступ
  Сучасне українське село: актуальні проблеми розвитку
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - To the 100th Anniversary of the Ukrainian National-Democratic Revolution
  СЕЛЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ВИЯВ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЙНОСТІ В УКРАЇНІ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Історіографія аграрної історії
  Зовнішня торгівля України кінця XIX - початку XX ст. та інтереси промислово-аграрного капіталу в оцінках істориків 1917 - 1927 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть
  Всеросійський Селянський Союз у роботі Теодора Шаніна «Революція як момент істини».
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  ПОВСТАННЯ НА КИЇВЩИНІ ВЛІТКУ 1918 Р.: АПРОБАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Historiography of agrarian history
  МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ І АГРАРНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ У ВИСВІТЛЕННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Аграрна історія в іменах
  Становлення наукових основ штучного осіменіння в Україні
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  УКРАЇНСЬКІ СЕЛЯНИ ПОЧАТКУ ХХ СТ. У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ПРИЙДЕШНЬОЇ ЕПОХИ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть
  Висвітлення структури селянського господарства фермерського типу та його ролі в аграрному виробництві у науковій літературі 1920-х рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  ЗАКУПІВЛІ ТА РЕКВІЗИЦІЇ У СЕЛЯН СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ Й БУКОВИНИ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Селянська бюрократія в самоврядуванні селян у Російській імперії другої половини XIX - початку XX ст. : ідейно-теоретичні аспекти
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - Agrarian history in names
  СЕЛО МЕЖИГІРКА ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО ПОВІТУ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ПОМІЩИЦЬКІЙ ВЛАСНОСТІ РОДИНИ КАЛАГЕОРГІЇВ (1798–1854 РР.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть
  Селяни в поглядах інтелектуалів Наддніпрянщини другої половини XIX ст. : новітні території історичних досліджень
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХІХ СТОЛІТТІ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Боротьба херсонської земської медицини з епідемічними хворобами
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - METHODOLOGY, HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDIES OF AGRARIAN HISTORY
  АГРАРИЗМ ЯК СЕЛЯНОЦЕНТРИЧНИЙ ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РОКІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОГО АГРАРИЗМУ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ОГЛЯД ЗАРУБІЖНИХ ДЖЕРЕЛ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Agrarian Development of Ukraine in the 1920s
  РОЛЬ СЕЛЯНСЬКИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ ХЛІБНОГО ЕКСПОРТУ В ПЕРІОД НЕПУ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛАХ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Селянська революція 1917 - 1921 рр. : ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - Reviews
  «Історія фальшування грошей на українських теренах. Рецензія на монографію Бойко-Гагаріна А.С. Фальшивомонетництво в Україні в імперську добу (1795–1917). Переяслав: Домбровська Я.М., 2020. 396 с.»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Джерелознавство та методологія історико-аграрних досліджень
  Історіографічні джерела з вивчення аграрної політики республіканських урядів періоду революції та громадянської війни (1917-1920 рр.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ДОБИ НЕПУ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ КІНЦЯ 50-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РР. XX СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  КРИТИКА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛІНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА КІНЦЯ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ОГОНЕК»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
  Початок переговорів про надання центральними державами військової допомоги УНР (Брест-литовськ, лютий 1918 р.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - The peasantry
  THE SYSTEM OF NON-GOVERNMENTAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE UKRAINIAN PEASANTRY IN EASTERN GALICIA AND VOLHYNIA IN 20-30S OF THE 20TH CENTURY
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Аграрна історія в іменах
  Професор Черевань - дослідник аграрної історії
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  СВІТОГЛЯДНИЙ СПРОТИВ БІЛЬШОВИЗМУ З БОКУ УКРАЇНЦІВ НАДНІПРЯНЩИНИ ПРОТЯГОМ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ ЯК ПРОЯВ НЕЗАВЕРШЕНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.
  Розвиток сільської кіномережі в добу "відлиги" (на прикладі центральних областей Української РСР)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства
  Церковнопарафіяльне шкільництво в контексті контрреформ у Російській імперії: риторика і практика народної освіти кінця XIX ст.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  M.HRUSHEVSKY’S PUBLICATIONS FOR PEASANTS IN HISTORIOGRAPHICAL PERCEPTION AT THE BEGINNING OF XX CENTURY
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  ПОБУТ І ДОЗВІЛЛЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.
  Шляхи формування сільської інтелігенції Волині впродовж 1960-1980 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства
  Музей дитини в Суботові як приклад практичного використання творчої спадщини Марка Грушевського
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО НАДДНІПРЯНЩИНИ ПІЗНЬОІМПЕРСЬКОГО ПЕРІОДУ: ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.
  Роль місцевої промисловості України в соціально-економічному виродженні села в 1946-1950 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - The peasantry
  The Ukrainian peasant factor in the german-soviet war 1941 – 1945
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства
  Спортивне життя села Уличного на Дрогобиччині у 1920-х рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Reviews
  «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ В УКРАЇНІ / Вступне слово Євгена Нищука; Передмова, авторський текст Василя Марочка. – Дрогобич: Коло, 2018. – 576 с.»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Theoretical and methodological foundations of Agricultural Research
  СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - History of agrarianism
  Agrarism in Bulgaria and Czechoslovakia in the fi rst third of the 20th century: a comparative analysis
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.
  Проблеми селянського самоврядування в Російській імперії в матеріалах "Особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості" 1902-1905 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 22 (2019) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1918 Р.: СПРОБА РЕАЛІЗАЦІЇ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ІДЕЇ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers
  РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОТРЯСІННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ*
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД СІЛЬСЬКИХ САМОУПРАВ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.
  Сільськогосподарський розвиток України в контексті формування світової агропродовольчої системи (кінець XIX - початок XX ст.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  КОНЦЕПЦІЯ РЕВОЛЮЦІЙ ДЖ. ГОЛДСТОУНА
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - The femine of the 1921 – 1923, the Holodomor 1932 – 1932
  The communist propaganda in the context of collectivization and the Holodomor of 1932–1933.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.
  Проблема федералізму у вітчизняній ліберальній думці другої половини XIX - початку XX століття
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 22 (2019) - Methodology and historiography of agrarian history
  THE EFFECT OF SOCIAL TRANSFORMATIONS IN EARLY XX CENTURY ON THE CHANGE OF SOCIAL ACTIVITY FORMS OF THE PEASANT WOMEN IN UKRAINE
  Abstract  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ- ДЕМОКРАТИЧНОЇ СПІЛКИ РСДРП НА ЧЕРКАЩИНІ В 1905 – 1907 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 25 (2021) - Methodology, historiography and source studies of agrarian history
  Ukrainian peasants of the South of Ukraine in the views of E. Chykalenko: ethnological dimension
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянська революція 1917 - 1921 рр.
  Українське селянство і національний православно-церковний рух у період революції 1917 - 1920 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 22 (2019) - Reviews
  «Аграрне законодавство періоду Української революції (1917-1921 рр.) : збірник документів і матеріалів / упоряд. : С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, Ю. Г. Пасічна. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2019 – 554 с.»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  ПОЛЯКИ ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ В УКРАЇНІ В 1917-1921 РОКАХ: НАРИС ІСТОРІЇ ДИСКУРСУ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянська революція 1917 - 1921 рр.
  Соціокультурні трансформації в селі Галицької Соціалістичної Радянської Республіки
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  БОГОВІДСТУПНИЦТВО ЯК РАДИКАЛЬНА ЗМІНА ТРАДИЦІЙНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА (1920-і – ПОЧАТОК 1930-Х РР.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Features of agricultural development in the Soviet period
  РОЛЬ ПРОМИСЛОВИХ КОМБІНАТІВ СИСТЕМИ НАРКОМАТУ (МІНІСТЕРСТВА) МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В 1943 – 1950 рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянська революція 1917 - 1921 рр.
  Чинник "українського хліба" в Громадянській війні (1917-1920 рр.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  БАЗАРНА ТОРГІВЛЯ ЯК СКЛАДОВА МАТЕРІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕЛЯНСЬКОГО ДВОРУ В РОКИ «ВІДЛИГИ»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 19 (2018) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ЯК РЕДАКТОРА СЕЛЯНСЬКИХ ГАЗЕТ*
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - Modern problems of village
  ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ НАПРИКІНЦІ 80-Х РР. ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Селянська кооперація
  Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації Півдня України у першій третині XX ст.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО СІЛЬСЬКОГО ДУХОВЕНСТВА УМАНСЬКОГО ПОВІТУ В ПОШИРЕННІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 16 (2016) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ТОВАРИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЛІВОБЕРЕЖНИХ ГУБЕРНІЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ТА ЇЇ НАСЛІДКИ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Становлення системи захисту прав жінок у процесі їх залучення у суспільне виробництво в СРСР (1920-ті рр. ).
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - Agrarian history in names
  М. ДРАГОМАНОВ І СЕЛЯНСЬКЕ ПИТАННЯ: ДОСВІД ПУБЛІЧНОЇ ІСТОРІЇ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the
  ДЕМОГРАФІЧНИЙ ЧИННИК РЕВОЛЮЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Діяльність товариства "Друзів автомобіля, трактора і хорошої дороги" (Укравтодор) в українському селі: 1920-1930-ті роки
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ СТОЛЫПИНСКИХ АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (1906–1916 ГГ.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Peasant revolution
  КОНЦЕПЦІЯ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В. ДАНИЛОВА В КОНТЕКСТІ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОТРЯСІНЬ 1917– 1921 РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Социально-демографические последствия голода 1946-1947 гг. в западносибирской деревне
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 23 (2020) - Methodology and historiography of agrarian history
  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ГАБСБУРЗЬКОЇ ГАЛИЧИНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ВИБРАНИХ АСПЕКТІВ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  THE AGRICULTURAL ISSUE ON THE FIRST ALLRUSSIAN CONGRESS OF PEASANT DEPUTIES
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Peasant revolution
  НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Валовая продукция сельского хозяйства республик Союза ССР в годы Великой Отечественной войны
  Abstract  PDF (Українська)  PDF (Русский)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  ПРОБЛЕМИ СТАНОВИЩА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО СЕЛА У ДОБУ АВСТРО-УГОРСЬКОГО ПАНУВАННЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ СТЕФАНА КОВАЛІВА
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Peasant revolution
  СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТОРГІВЛІ, ФІНАНСІВ І СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: СПРОБА ВЗАЄМОДІЇ З УРЯДОМ ГЕТЬМАНА П. П. СКОРОПАДСЬКОГО
  Abstract
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  Неземледельческая деятельность крестьянства в советский период аграрной истории (краткий исторический очерк)
  Abstract  PDF (Українська)  PDF (Русский)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Methodology and historiography of agrarian history
  ОБІГ В УКРАЇНІ МОСКОВСЬКИХ ЄФІМКІВ ІЗ ОЗНАКАМИ: НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ «РИМСЬКИХ ЦЕЗАРІВ», АБО: КОМНЕЗАМИ ЯК ВИЯВ ЛЮМПЕНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Особливості аграрного розвитку у радянський період
  "Хлібна політика" радянської влади в Україні у 1920-х рр.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE BULGARIAN ECONOMY
  Abstract  PDF (Українська)  PDF
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry
  ПРИРОДНI УМОВИ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ТА СПОСІБ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 17 (2017) - Features of agricultural development in the Soviet period
  «СТАРА» УКРАЇНСЬКА ТЕХНІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА РАДЯНСЬКА ВЛАДА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМИН НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Рецензії
  Н. Р. Романець Репресивна політика радянської впади в українському селі (1925-1939): монографія / Наталя Радомирівна Романець. - Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козпов, 2014. - 456 с.
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 20 (2018) - Reviews
  Рецензія на рукопис монографії ««Найближчі друзі партії»: колективи педагогічних вишів України в образах щодення 1920-х – першої половини 1960-х років»: Лук’яненко О. В. – Монографія. Полтава: «Видавництво «Сімон».
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Історіографія аграрної історії
  Діяльність сільськогосподарських наукових товариств України XIX - початку XX ст. в історико-аграрних студіях дорадянського та радянського періодів
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК СКЛАДОВА НЕФОРМАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ СЕЛЯНСЬКОГО ДВОРУ В РОКИ «ВІДЛИГИ»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть
  Актуальні проблеми історії Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки на сторінках часопису «Красная Бессарабия».
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - To the 100th Anniversary of the Ukrainian National-Democratic Revolution
  СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ЯК КОНЦЕПЦІЯ АГРАРНО-КАПІТАЛІСТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА «ПОЛІТТЕХНОЛОГІЧНИЙ СЕКРЕТ» ЛЕНІНА
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 15 (2015) - Аграрна історія в іменах
  Наукова школа вчених-механізаторів у галузі тваринництва
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 24 (2020) - The peasantry of Ukraine under the conditions of socio-economic transformations and sociopolitical upheavals of the seco
  СЕЛЯНИ СТАЮТЬ… КОЗАКАМИ (ДО ІСТОРІЇ ХОЛОДНОЯРСЬКОГО ДОСВІДУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр.)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 14 (2014) - Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть
  Життєвий шлях вченого-природознавця Володимира Крокоса (1889-1936) (історіографічний огляд)
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 21 (2019) - Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events
  НЕСТОР МАХНО Й УКРАЇНА: ДО ПРОБЛЕМИ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ «СЕЛЯНСЬКОГО БАТЬКА»
  Abstract  PDF (Українська)
 • Ukrainian Peasant No. 18 (2017) - Historiography of agrarian history
  ОГЛЯД СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ УСРР
  Abstract  PDF (Українська)