Доступність видань, друкованих рідною мовою, українським селянам Подільської губернії початку XX ст.

Main Article Content

Т. Р. Кароєва

Abstract

У статті наголошено на необхідності посередника для удоступнення видань, друкованих рідною мовою, для більшості українських селян на початку ХХ ст. Така особа мала бути обізнаною в україномовному книго-видавничому репертуарі та каналах поширення книг, а також здатною консультувати читачів-селян, сприяючи задоволенню їхніх потреб у читанні.

Article Details

How to Cite
Кароєва, Т. Р. (2014). Доступність видань, друкованих рідною мовою, українським селянам Подільської губернії початку XX ст. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/731
Section
Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства

References

1. Низовий М. А. Українська книжка на початку ХХ ст.: спроба кількісно-якісного аналізу (1901–1917 рр.) / М. А. Низовий // Вісн. Харків. держ. академії художеств. – Х., 2011. – Вип. 34. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhdak/2011_34/V34-28.pdf.

2. Енциклопедія історії України : в 10 т. – К., 2009. – Т. 6. – С. 212.

3. Корф Н. А. Образовательный уровень взрослых грамотных крестьян / Н. А. Корф // Русская. мысль. – 1881. – № 10. – С. 1–33 (паг. 2).

4. Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения : в 3 т. / сост. Алчевская Х. Д. [и др.]. – СПб., 1884–1906.

5. Анский С. А. Очерки народной литературы / С.А.Анский // Русское богатство. – 1892. – № 7.– С. 146–175; № 8. – С. 139-175; № 9. – С. 173–206; № 10. – С. 39–74.

6. Л. Р. [Русов А. А.]. Книжная торговля на Воздвиженской ярмарке 1895 г. в Чернигове / Л. Р. // Земск. сб. Чернигов. губернии. – 1896. – № 2/3. – С. 38–68.

7. Грінченко Б. Книга на селі // Перед широкім світом / Б. Грінченко. – К., 1907. – С. 1–256.

8. Статистический ежегодник Полтавского губернского земства за 1903 год. – Полтава, 1903. – С. 67–149.

9. Новальська Т. В. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець ХІХ – поч. ХХІ ст.) / Т. В. Новальська. – К., 2005. – 252 с.

10. Тимошенко І. В. Читачі публічних бібліотек України: основні напрями вивчення (1900 – 1930-ті рр. XX ст.): автореф. дис. … канд. іст. наук / І. В. Тимошенко; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2001. – 19 с.

11. Балика Д. Вивчення українського читача / Д. Балика // Бібл. журн. ВБУ. – 1925. – № 8–10. – С. 68–76.

12. Іванушкін В. Проблема читачівства та її вивчення: форми орг. та методи роботи Каб. вивч. кн. та читача / В. Іванушкин. – К., 1926. – 31, [2] с.

13. Михайлюк О. В. Книга й читання у житті селян Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / О. В. Михайлюк // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Книга в історії і культурі : міжвузів. зб. наук. пр. / ред. кол.: А. Г. Болебрух (відп. ред.) та ін. – Д., 2012. – С. 303–315.

14. Всеобщая перепись населения Российской империи. 1897. Подольская губерния. – СПб., 1904. – ХІІ, 285 с.

15. Обзор Подольской губернии за 1912 год: прил. ко Всеподданнейшему отчету губернатора / Подол. губ. стат. ком. – Каменец-Подол., 1913. – 254 с.

16. Соломонова Т. Р. Реклама книжкового світу у повсякденному житті подолян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Т. Р. Соломонова // Наук. пр. Кам’янець- Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Поділ., 2013. – Вип. 3. – С. 181–187. – (Бібліотекознавство. Книгознавство).

17. Костюк Г. Зустрічі і прощання : в 2 кн. / Г. Костюк. – Едмонтон, 1997. – Кн. 1. – 743 c.

18. Агентурна записка про український рух у Подільській губернії, підготовлена для губернського жандармського управління // Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914) : зб. док. і матеріалів. – К., 2013. – LХII; 810 с.

19. Приходько В. Під сонцем Поділля: спогади / В. Приходько. – 4-е вид. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1967. – 201 с.

20. Приходько В. О лубочной литературе / В. Приходько // Православ. Подолия. – 1907. – № 7. – С. 177–185.

21. Дорошенко Д. Культурно-просвітня діяльність українського громадянства за останні два роки / Д. Дорошенко // Україна. – 1907. – № 11–12. – С. 17–34.

22. Хроніка // Рада. – 1912. – № 89.

23. В книгарні І. Волошиновського // Світова зірниця. – 1907. – № 26–27.

24. Листи Андрія Дуляка до Михайла Коцюбинського // Листи до Михайла Коцюбинського : в 4 ч. / Чернігів. літ.-мемор. музей-заповідник М.М. Коцюбинського. – Ніжин, 2002. – Ч. 4. – С. 170–186.

25. Статистическо-экономический очерк Винницкого уезда и обзор деятельности упрощенного земского управления за 1905–1910 гг. / сост. Д. Ф. Гейден. – К., 1910. – 45 с.

26. У подільській «Просвіті» // Рада. – 1906. – № 16. – 3 жовтня.

27. З діяльності могилівської «Просвіти» // Рада. – 1907. – 25 січ. – С. 11.

28. Андрійчук М. Т. З історії видавничої діяльності в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Т. Андрійчук // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць / КПІ. – 2009. – № 3. – С. 132–149. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Titd/2009_3/22.pdf

29. Лотоцький О. Сторінки минулого / О. Лотоцький. – Варшава, 1932. – 287 с. – Ч. 1 (Пр. Укр. наук. ін-ту. Т. 6; Сер. мемуарів. Кн. 2).

30. Чикаленко Є. Х. Спогади (1861–1907) / Є. Х. Чикаленко. – К. : Темпора, 2003. – 416 с.