Організація та проведення сільськогосподарської практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережжя (20-30-ті рр. XX ст.)

Main Article Content

О. Б. Комарніцький

Abstract

У статті проаналізовано підготовчу роботу, хід і результати проведення сільськогосподарської практики студентами педагогічних навчальних закладів Правобережної України в 1920–1930 рр., схарактеризовано низку нормативно-правових документів. На конкретних прикладах продемонстровано позитивні й негативні аспекти в організації практики, під час якої студентство в допоміжних господарствах вишів, колгоспах і радгоспах регіону демонструвало вміння застосовувати здобуті знання, допомагало селянам у проведенні весняної посівної кампанії тощо. Повідомлено про організацію екскурсій до сільськогосподарських дослідних станцій, на підприємства сільськогосподарського машинобудування, у колгоспи й радгоспи.

Article Details

How to Cite
Комарніцький, О. Б. (2015). Організація та проведення сільськогосподарської практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережжя (20-30-ті рр. XX ст.). Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/808
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.

References

1. Дем’яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителів в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія / Н. М. Дем’яненко. – К. : ІЗМН, 1998. – 328 с.

2. Дем’яненко Н. Педагогічна парадигма вищої школи України: ґенеза й еволюція / Н. Дем’яненко // Філософія освіти : наук. журн. – К. : Ін-т вищ. освіти АПН України, 2006. – № 2 (4). – С. 256-265.

3. Ясницький Г. І. Розвиток народної освіти на Україні (1921–1932 рр.) / Г. І. Ясницький. – К. : вид-во Київ. ун-ту, 1965. – 256 с.

4. Суровий А. Ф. Технікуми Поділля в 1920-х роках / А. Ф. Суровий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – Т. 14. – С. 147–171.

5. Гринько А. І. Вищі навчальні заклади Хмельниччини в роки голодомору 1932 1933 рр. / А. І. Гринько // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 9. – С. 287–300.

6. Вища школа Української РСР за 50 років / [кер. авт. кол., відп. ред. В. І. Пічов]. – К. : Київ. держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 1967. – 395 с.

7. Державний архів м. Києва. – Ф. Р. 346. – Оп. 1. – Спр. 2. 8. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України). – Ф. 166. – Оп. 11. – Спр. 148.

9. Там само. – Оп. 10. – Спр. 1490.

10. Там само. – Оп. 9. – Спр. 1794.

11. Строкатів З. Сільське господарство в інститутах народньої освіти / З. Строкатів // Записки Ніжинського інституту народньої освіти / [гол. ред. М. Петровський]. – Ніжин, 1930. – Кн. Х. – С. 211–222.

12. Зотін М. Педагогічна освіта на Україні / М. Зотін. – Харків : Держ. вид-во Укр., 1926. – 216 с.

13. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 5. – Спр. 289.

14. Гринюк. До виробпрактики ІСВ / Гринюк // За комуністичні кадри. – К., 1931. – 20 березня. – № 13 (28). – С. 1.

15. Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 302. – Оп. 1. – Спр. 400.

16. Там само. – Спр. 564.

17. Там само. – Спр. 601.

18. Там само. – Спр. 710.

19. Там само. – Спр. 721.

20. Державний архів Житомирської області. – Ф. Р. 344. – Оп. 1. – Спр. 132.

21. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 10. – Спр. 1488.

22. Там само. – Оп. 6. – Спр. 207.

23. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2930.

24. Державний архів Черкаської області. – Ф. Р. 193. – Оп. 1. – Спр. 2.

25. Держархів Хмельницької обл. – Ф. Р. 300. – Оп. 2. – Спр. 11.

26. Держархів міста Києва. – Ф. Р. 359. – Оп. 1. – Спр. 11.

27. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 10. – Спр. 1546.

28. Там само. – Спр. 807.

29. Подобєд О. А. Андрій Малишко – знаменитий випускник Київського інституту соціального виховання / О. А. Подобєд // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 64 (9). – С. 64 69.

30. Виробнича й педагогічна практика в ІПО // За комуністичні кадри. – К., 1931. – 20 березня. – № 13 (28). – С. 1.

31. Держархів Хмельницької обл. – Ф. Р. 302. – Оп. 1. – Спр. 1385.

32. Там само. – Спр. 1631.

33. Там само. – Спр. 1841.

34. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 9. – Спр. 1800.

35. Державний архів Вінницької області. – Ф. П. 136. – Оп. 6. – Спр. 20.

36. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 9. – Спр. 1783.

37. Там само. – Оп. 6. – Спр. 415.

38. Держархів міста Києва. – Ф. Р. 359. – Оп. 1. – Спр. 43.

39. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 10. – Спр. 1495.

40. Держархів Вінницької обл. – Ф. П. 249. – Оп. 1. – Спр. 15.

41. Там само. – Ф.П. 29. – Оп. 1. – Спр. 620.

42. Держархів Житомирської обл. – Ф. П. 211. – Оп. 1. – Спр. 35.