Результати трансформацій у сфері машино-тракторного обслуговування колгоспного виробництва кінця 1950-х - початку 1960-х рр.

Main Article Content

О. Ф. Нікілєв

Abstract

Розглянуто практично не досліджене питання соціальних результатів ліквідації машинно-тракторних станцій, здійснене в руслі Хрущовських реформ кінця 1950-х – середини 1960-х рр. Подано причини рішення керівництва ліквідувати МТС та передати її до колгоспів. Зазначено, що однією з гострих проблем була відсутність у колективних господарств можливостей оперативно викоритовувати сільськогосподарську техніку через належність її державним структурам і неможливість опертивного впливу на керівників служб та їхніх підлеглих, в підпорядкуванні яких вона перебувала.

Article Details

How to Cite
Нікілєв, О. Ф. (2014). Результати трансформацій у сфері машино-тракторного обслуговування колгоспного виробництва кінця 1950-х - початку 1960-х рр. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/779
Section
Особливості аграрного розвитку у радянський період

References

1. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М.: Политиздат, 1985.– Т. 8.

2. Панченко П.П. Развитие сельского хозяйства Украинской ССР (1959 – 1980) / П.П Панченко. – К.: Наук. думка, 1980. – 280 с.

3. Плющ М. М. Хрущов і проблеми технічного переозброєння народного господарства (1953 – 1964) / М. Плющ // Історія в школі. – 1999. – №7.

4. Ровчак Л.В. Машино-тракторні станції в Україні (50-ті рр.) / Л.В. Ровчак – Атореф. …канд. ист. наук. – Донецьк, 2000 – 19 с.

5. Сай Н.О. К вопросу укрепления колхозов и МТС Украины руководящими кадрами в 1953 – 1959 гг. / Н.Сай // Сб. науч. работ кафедры марксизма-ленинизма. Труды Харьковского сельскохозяйственного института. – Х.: Б. и., 1962. – Т. XL.

6. Центральний державний архів вищих органів влади та Управління України (далі – ЦДАВОВУ). – Ф. 27. – Оп. 1. – Спр. 924.

7. ЦДАВОВУ. – Ф. 27. – Оп. 19. – Спр. 4633.

8. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 707.

9. ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 997.

10. ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 1256.