АКАДЕМІК М. В. ЗУБЕЦЬ – МЕТОДОЛОГ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЗООТЕХНІЧНОЇ НАУКИ

Main Article Content

М. В. Апостол

Abstract

Висвітлено внесок доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН М. В. Зубця у розроблення ефективних методів розведення і селекції великої рогатої худоби. Ученим розроблено методологічні основи виведення нових і вдосконалення існуючих порід у скотарстві, оцінки племінної цінності тварин, раціонального використання та збереження племінних ресурсів тощо. Як найбільший його здобуток розглянуто методику виведення української червоно-рябої молочної породи, генетичний потенціал молочної продуктивності якої відповідає рівню європейських стандартів. Окремі її концептуальні положення використано як методологічну і теоретичну основу інтенсифікації селекційного процесу в молочному та м’ясному скотарстві України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні системно-історичного підходу.

Article Details

How to Cite
Апостол, М. В. (2016). АКАДЕМІК М. В. ЗУБЕЦЬ – МЕТОДОЛОГ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЗООТЕХНІЧНОЇ НАУКИ. Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1033
Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Буркат В. П. Історичні аспекти розвитку теорії селекції у скотарстві України : монографія / В. П. Буркат, І. С. Бородай. – К. : Аграрна наука, 2006. – 584 с.

Гладій М. В. Академік М. В. Зубець – талановитий учений, організатор, політичний і громадський діяч / М. В. Гладій // Розведення і генетика тварин: міжвід. тем. наук. зб. / НААН, ІРГТ. – Вип. 49. – К., 2015. – С. 6–13.

Єфіменко М. Я. Зубець Михайло Васильович / М. Я. Єфіменко // Вчені-селекціонери у тваринництві / УААН; наук. ред.: М. В. Зубець, В. П. Буркат. – К. : Аграрна наука, 1997. – С. 59–62. – («Українські вчені-аграрії ХХ ст.»; кн. 1).

Полупан Ю. П. Академік Михайло Васильович Зубець (спогади про Вчителя) / Ю. П. Полупан // Зубець Михайло Васильович : бібліографічний покажчик наукових праць за 1966–2012 роки. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. – С. 68–75.

Зубець Михайло Васильович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2012 роки / НААН, ННСГБ, ІРГТ; уклад. В. А. Вергунов, М. М. Зубець, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, І. С. Бородай, Л. А. Кириченко ; наук. ред. В. А. Вергунов. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. – 372 с. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ).

Зубець М. В. Основні концептуальні засади новітньої вітчизняної теорії породоутворення / М. В. Зубець, В. П. Буркат // Розведення і генетика тварин : міжвід. тем. наук. зб. – Вип. 36. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 3–10.

Зубец М. В. Принципы создания красно-пестрой молочной породы (теоретические основы, методы селекции, организационные мероприятия) / М. В. Зубец, В. П. Буркат // Быки-производители, используемые при выведении красно-пестрой молочной породы крупного рогатого скота: каталог. – К., 1986. – Вып. 2. – С. 3–14.

Методические рекомендации по реализации программы выведения красно-пестрой молочной породы крупного рогатого скота в хозяйствах Украинской ССР / В. П. Буркат, М. В. Зубец, А. П. Кругляк, А. Ф. Хаврук. – К., 1982. – 26 с.