ПОВСТАННЯ НА КИЇВЩИНІ ВЛІТКУ 1918 Р.: АПРОБАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

Main Article Content

Н. А. Ковальова

Abstract

У статті проаналізовано передумови й розвиток селянського повстанського руху у Київській губернії у червні – серпні 1918 р., висвітлено участь сільського населення у збройних формуваннях. Встановлено, що це була стихійно реалізована політична програма селянської революції (участь селянства в захопленні влади), яка розроблялася соціалістами-революціонерами та соціалдемократами на початку ХХ ст.

Article Details

How to Cite
Ковальова, Н. А. (2019). ПОВСТАННЯ НА КИЇВЩИНІ ВЛІТКУ 1918 Р.: АПРОБАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ. Ukrainian Peasant, (21). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3410
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events

References

Манілов В. Повстанський рух на Київщині за

гетьманщини / В. Манілов // Під гнітом німецького

імперіалізму (1918 р. на Київщині). Статті, спогади,

документи, хроніка. – К. : Держ. вид-во Укр., 1927. – С. 102-

Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918 /

П. Захарченко. – К. : Нічлава, 1997. – 188 с.

Лободаєв В. Вільне козацтво: від самооборони до

повстання (весна 1917 – літо 1918 рр.) / В. Лободаєв //

Війна з державою чи за державу? Селянський

повстанський рух в Україні 1917 – 1921 років. – Харків :

Клуб сімейного дозвілля, 2017. – С. 20-58.

Лободаєв В. Революційна стихія. Вільнокозацький рух

в Україні 1917-1918 рр. / В. Лободаєв. – К. : Темпора, 2010.

– 672 с.

Малиновський Б. Збройне протистояння в українському

селі 1918 року (від Брестського миру до проголошення

Директорії УНР) / Б. Малиновський // Війна з державою

чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні

– 1921 років. – Харків : Клуб сімейного дозвілля,

– С. 59-99.

Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава 1918 року.

Історичні нариси / Р. Я. Пиріг. – К. : Ін-т історії України

НАН України, 2011. – 335 с.

Чикаленко Є. Щоденник (1918 – 1919): у 2-х т. /

Є. Чикаленко. – К. : Темпора, 2004. – Т. 2. – 464 с.

Карпенко Г. Селянський рух на Київщині за часів

гетьманщини / Г. Карпенко // Літопис революції. – 1928. –

№ 3. – С. 55-74.

Юртик Г. Стихія (Зі споминів) / Г. Юртик //

Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних

змагань 1917 – 1918 рр. – [Торонто] : Чужина, 1970. –

С. 432-458.

Христюк П. Замітки і матеріали до історії української

революції 1917 – 1920 рр. В 4-х т. / П. Христюк. – [Відень],

– Т. 3. – 159 с.

Центральний державний історичний архів України,

м. Київ. – Ф. 317. – Оп. 7. – Спр. 5144.

Качинський В. Аграрний рух за часів гетьманщини /

В. Качинський // Літопис революції. – 1928. – № 2. – С. 76-

Шелыгин Я. Партизанская борьба с гетманщиной и

австро-германской оккупацией / Я. Шелыгин // Літопис

революції. – 1928. – № 6. – С. 61-101.

Архів Української Народної Республіки. Міністерство

внутрішніх справ. Справоздання губерніальних старост і

комісарів (1918 – 1920). – К. : Інститут української

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського,

– 336 с.

Карпенко Г. Селянський рух на Київщині за часів австрогерманської окупації та гетьманщини / Г. Карпенко //

Літопис революції. – 1930. – № 1-2. – С. 67-91.

Україна: Хроніка ХХ століття: Рік 1918: довід. вид. –

К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. – 402 с.

Крах германской оккупации на Украине (по документам

оккупантов). – М. : Гос. изд-во, 1936. – 207 с.

Ауссем В. К истории повстанчества на Украине /

В. Ауссем // Летопись революции. – 1926. – № 5. – С. 7-

Сообщения с мест (От наших корреспондентов) //

Известия Союза промышленности, торговли, финансов и

сельского хозяйства Украины. – 1918. – № 13-15. –

августа. – С. 8–9.

Центральний державний архів вищих органів влади та

управління України (далі – ЦДАВОВУ України). – Ф. 737.

– Оп. 1. – Спр. 1. – 34 арк.

ЦДАВОВУ України. – Ф. 737. – Оп. 1. – Спр. 2. – 39 арк.

ЦДАВОВУ України. – Ф. 737. – Оп. 1. – Спр. 3. – 50 арк.

Most read articles by the same author(s)