ПОВСТАННЯ НА КИЇВЩИНІ ВЛІТКУ 1918 Р.: АПРОБАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

Main Article Content

Н. А. Ковальова

Abstract

У статті проаналізовано передумови й розвиток селянського повстанського руху у Київській губернії у червні – серпні 1918 р., висвітлено участь сільського населення у збройних формуваннях. Встановлено, що це була стихійно реалізована політична програма селянської революції (участь селянства в захопленні влади), яка розроблялася соціалістами-революціонерами та соціалдемократами на початку ХХ ст.

Article Details

Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events

References

Манілов В. Повстанський рух на Київщині за

гетьманщини / В. Манілов // Під гнітом німецького

імперіалізму (1918 р. на Київщині). Статті, спогади,

документи, хроніка. – К. : Держ. вид-во Укр., 1927. – С. 102-

Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918 /

П. Захарченко. – К. : Нічлава, 1997. – 188 с.

Лободаєв В. Вільне козацтво: від самооборони до

повстання (весна 1917 – літо 1918 рр.) / В. Лободаєв //

Війна з державою чи за державу? Селянський

повстанський рух в Україні 1917 – 1921 років. – Харків :

Клуб сімейного дозвілля, 2017. – С. 20-58.

Лободаєв В. Революційна стихія. Вільнокозацький рух

в Україні 1917-1918 рр. / В. Лободаєв. – К. : Темпора, 2010.

– 672 с.

Малиновський Б. Збройне протистояння в українському

селі 1918 року (від Брестського миру до проголошення

Директорії УНР) / Б. Малиновський // Війна з державою

чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні

– 1921 років. – Харків : Клуб сімейного дозвілля,

– С. 59-99.

Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава 1918 року.

Історичні нариси / Р. Я. Пиріг. – К. : Ін-т історії України

НАН України, 2011. – 335 с.

Чикаленко Є. Щоденник (1918 – 1919): у 2-х т. /

Є. Чикаленко. – К. : Темпора, 2004. – Т. 2. – 464 с.

Карпенко Г. Селянський рух на Київщині за часів

гетьманщини / Г. Карпенко // Літопис революції. – 1928. –

№ 3. – С. 55-74.

Юртик Г. Стихія (Зі споминів) / Г. Юртик //

Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних

змагань 1917 – 1918 рр. – [Торонто] : Чужина, 1970. –

С. 432-458.

Христюк П. Замітки і матеріали до історії української

революції 1917 – 1920 рр. В 4-х т. / П. Христюк. – [Відень],

– Т. 3. – 159 с.

Центральний державний історичний архів України,

м. Київ. – Ф. 317. – Оп. 7. – Спр. 5144.

Качинський В. Аграрний рух за часів гетьманщини /

В. Качинський // Літопис революції. – 1928. – № 2. – С. 76-

Шелыгин Я. Партизанская борьба с гетманщиной и

австро-германской оккупацией / Я. Шелыгин // Літопис

революції. – 1928. – № 6. – С. 61-101.

Архів Української Народної Республіки. Міністерство

внутрішніх справ. Справоздання губерніальних старост і

комісарів (1918 – 1920). – К. : Інститут української

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського,

– 336 с.

Карпенко Г. Селянський рух на Київщині за часів австрогерманської окупації та гетьманщини / Г. Карпенко //

Літопис революції. – 1930. – № 1-2. – С. 67-91.

Україна: Хроніка ХХ століття: Рік 1918: довід. вид. –

К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. – 402 с.

Крах германской оккупации на Украине (по документам

оккупантов). – М. : Гос. изд-во, 1936. – 207 с.

Ауссем В. К истории повстанчества на Украине /

В. Ауссем // Летопись революции. – 1926. – № 5. – С. 7-

Сообщения с мест (От наших корреспондентов) //

Известия Союза промышленности, торговли, финансов и

сельского хозяйства Украины. – 1918. – № 13-15. –

августа. – С. 8–9.

Центральний державний архів вищих органів влади та

управління України (далі – ЦДАВОВУ України). – Ф. 737.

– Оп. 1. – Спр. 1. – 34 арк.

ЦДАВОВУ України. – Ф. 737. – Оп. 1. – Спр. 2. – 39 арк.

ЦДАВОВУ України. – Ф. 737. – Оп. 1. – Спр. 3. – 50 арк.

Most read articles by the same author(s)