ВПЛИВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ФОРМУВАННЯ ПРИЧИН ДРУГОГО ЕТАПУ «АГРАРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У НАДДНІПРЯНСЬ- КІЙ УКРАЇНІ (1914 – 1917 РР.)

Main Article Content

Н. А. Ковальова

Abstract

С таттю присвячено проблемі формування передумов «аграрної революції» в українських губерніях в умовах Першої світової війни. Метою дослідження є з’ясування впливу війни на відносини між селянами й поміщиками в 1914 – восени 1917 рр. З’ясовано, що до традиційних суперечностей між цими соціальними групами додалися нові: невдоволення мобілізацією до війська, виснажлива жіноча праця, зубожіння та «солдатський» чинник. Питання найму робочої сили й оренди землі були головними у відносинах між селянами та поміщиками влітку – восени 1917 р. Відкриту соціальну боротьбу між ними спричинила погромницька діяльність фронтовиків восени 1917 р.

Article Details

Section
Peasant revolution

References

Дубровский С. М. Очерки русской революции / С. М. Дубровский. – М. : Новая деревня, 1923. – Вып. 1. – 418 с.

Лященко П. И. Экономические предпосылки 1917 года / П. И. Лященко // Аграрная революция : у 4-х т. / под ред. В. П. Милютина. – М. : Изд-во Ком. академии, 1928. – Т. ІІ. – С. 19–61.

Анфимов А. М. Помещичье хозяйство России в годы первой мировой войны (до Февральской революции) / А. М. Анфимов // Исторические записки. – М : [б. и.], 1957. – Т. 60. – С. 124–175.

Погребинский А. П. Сельское хозяйство и продовольственный вопрос в России в годы первой мировой войны / А. П. Погребинский // Исторические записки. – М. : [б. и.], 1950. – Т. 31. – С. 37–60.

Реєнт О. Загострення суперечностей в імперському суспільстві у роки Першої світової війни (липень 1914– лютий 1917 рр.) / О. Реєнт, О. Сердюк // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Київ : Інститут історії України, 2004. – Вип. VII. – С. 5–47.

Реєнт О. П. Сільське господарство України в роки Першої світової війни / О. П. Реєнт // Український селянин. – Черкаси, 2004. – Вип. 8. – С. 194–205.

Реєнт О. П. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.) / О. П. Реєнт, О. В. Сердюк. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 365 с.

Шапошнікова Н. О. Продовольче становище в Україні в роки Першої світової війни (липень 1914–лютий 1917 рр.) / Н. О. Шапошнікова. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2002. – 174 с.

Герасименко О. Участь жінок у селянському русі на Лівобережній Україні (1900–1917 рр.) / О. Герасименко // Гуржіївські історичні читання. – Черкаси, 2007. –С. 252–257.

Заброварний Б. Й. Українське село в роки Першої світової війни / Б. Й. Заброварний, О. Г. Михайлюк. – Луцьк : Надстир’я, 2002. – 148 с.

Лозовий В. С. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р.–квітень 1918 р.) / В. С. Лозовий. – Кам’янець-Подільський : ПП «Мошак М. І.», 2008. – 480 с.

Історія селянства Української РСР : у 2-х т. – Київ : Наук. думка, 1967. – Т. 2. – 534 с.

Рубач М. А. Очерки по истории революционного преобразования аграрных отношений на Украине в период проведения Октябрьской революции / М. А. Рубач. – Киев : Изд-во АН УССР, 1957. – 457 с.

Качинский В. Социализация сельского хозяйства на Украине / В. Качинский. – Киев : Борьба, 1919. – 30 с.

Чикаленко Є. Щоденник (1907 – 1917) : у 2-х т. / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2004. – Т. 1. – 428 с.

Теличук П. П. Економічні основи аграрної революції на Україні / П. П. Теличук. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1973. – 188 с.

Чернов В. Великая русская революция. Воспоминания председателя Учредительного собрания. 1905–1920 / В. Чернов. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2007. – 430 с.

Шевченко В. М. Земельний ринок України 60-х років ХІХ ст. – початку ХХ ст. : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук : спец. 13.00.04 «Історія України» / В. М. Шевченко ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – 37 с.

Приймак О. М. Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ – початку ХХ століть / О. М. Приймак. – Запоріжжя : Запорізький національний ун-т, 2012. – 458 с.

Рубач М. А. Класове розшарування селянства України по землі напередодні 1917 року / М. А. Рубач // Наукові записки Інституту історії і археології України. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1946. – Кн. 2. – С. 185–203.

Історія українського селянства: нариси в 2-х т. / відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2006. – Т. 1. – 632 с.

Качинский В. Крестьянское движение / В. Качинский // 1917 год в Харькове. Сборник статей и воспоминаний. – Харьков : Пролетарий, 1927. – С. 180–269.

Турченко Г. Ф. Південна Україна на зламі епох (1914–1922 рр.) / Г. Ф. Турченко. – Запоріжжя : Просвіта, 2005. – 324 с.

Очерки развития народного хозяйства Украинской ССР / редкол. : А. А. Нестеренко и др. – М. : Изд-во АН СССР, 1954. – 554 с.

Дорохова А. П. Селянський рух на Україні в роки першої світової війни / А. П. Дорохова // Український історичний журнал. – 1978. – № 8. – С. 117–124.

Михайлюк О. Г. Більшовики України в боротьбі за селянство (1905–1917) / О. Г. Михайлюк. – Львів : Вид-во Львівського університету, 1967. – 141 с.

Беркевич А. Б. Крестьянство и всеобщая мобилизация в июле 1914 г. / А. Б. Беркевич // Исторические записки. – М. : [б. и.], 1947. – Т. 23. – С. 3–43.

Царенко В. П. За землю, за владу трудящих / В. П. Царенко // Великий Жовтень на Київщині. Збірник спогадів учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Київ : Держ. вид-во політ. літ-ри УРСР, 1957. – С. 341–351.

1917 год в деревне (воспоминания крестьян) / предисл. Я. Яковлева ; сост. И. В. Игрицкий. – М. : Изд-во политической литературы, 1967. – 288 с.

Андрієвський В. З минулого (1917-й рік на Полтавщині) / В. Андрієвський. – Нью-Йорк : Говерля, [б. в.]. – Т. 1. – Ч. 2. – 210 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 165. – Оп. 1. – Спр. 19.

Східне Поділля в добу Центральної Ради та Гетьманату П. Скоропадського (березень 1917 р.– грудень 1918 р.) : збірник документів та матеріалів / упоряд. : К. В. Завальнюк, Т. В. Стецюк. – Вінниця : О. Власюк, 2008. – 208 с.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920) : в 4-х ч. / Д. Дорошенко. – Мюнхен : Укр. видавництво, 1969. – 543 с.

Most read articles by the same author(s)