ВПЛИВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ФОРМУВАННЯ ПРИЧИН ДРУГОГО ЕТАПУ «АГРАРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У НАДДНІПРЯНСЬ- КІЙ УКРАЇНІ (1914 – 1917 РР.)

Main Article Content

Н. А. Ковальова

Abstract

С таттю присвячено проблемі формування передумов «аграрної революції» в українських губерніях в умовах Першої світової війни. Метою дослідження є з’ясування впливу війни на відносини між селянами й поміщиками в 1914 – восени 1917 рр. З’ясовано, що до традиційних суперечностей між цими соціальними групами додалися нові: невдоволення мобілізацією до війська, виснажлива жіноча праця, зубожіння та «солдатський» чинник. Питання найму робочої сили й оренди землі були головними у відносинах між селянами та поміщиками влітку – восени 1917 р. Відкриту соціальну боротьбу між ними спричинила погромницька діяльність фронтовиків восени 1917 р.

Article Details

How to Cite
Ковальова, Н. А. (2017). ВПЛИВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ФОРМУВАННЯ ПРИЧИН ДРУГОГО ЕТАПУ «АГРАРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У НАДДНІПРЯНСЬ- КІЙ УКРАЇНІ (1914 – 1917 РР.). Ukrainian Peasant, (17). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1856
Section
Peasant revolution

References

Дубровский С. М. Очерки русской революции / С. М. Дубровский. – М. : Новая деревня, 1923. – Вып. 1. – 418 с.

Лященко П. И. Экономические предпосылки 1917 года / П. И. Лященко // Аграрная революция : у 4-х т. / под ред. В. П. Милютина. – М. : Изд-во Ком. академии, 1928. – Т. ІІ. – С. 19–61.

Анфимов А. М. Помещичье хозяйство России в годы первой мировой войны (до Февральской революции) / А. М. Анфимов // Исторические записки. – М : [б. и.], 1957. – Т. 60. – С. 124–175.

Погребинский А. П. Сельское хозяйство и продовольственный вопрос в России в годы первой мировой войны / А. П. Погребинский // Исторические записки. – М. : [б. и.], 1950. – Т. 31. – С. 37–60.

Реєнт О. Загострення суперечностей в імперському суспільстві у роки Першої світової війни (липень 1914– лютий 1917 рр.) / О. Реєнт, О. Сердюк // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Київ : Інститут історії України, 2004. – Вип. VII. – С. 5–47.

Реєнт О. П. Сільське господарство України в роки Першої світової війни / О. П. Реєнт // Український селянин. – Черкаси, 2004. – Вип. 8. – С. 194–205.

Реєнт О. П. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.) / О. П. Реєнт, О. В. Сердюк. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 365 с.

Шапошнікова Н. О. Продовольче становище в Україні в роки Першої світової війни (липень 1914–лютий 1917 рр.) / Н. О. Шапошнікова. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2002. – 174 с.

Герасименко О. Участь жінок у селянському русі на Лівобережній Україні (1900–1917 рр.) / О. Герасименко // Гуржіївські історичні читання. – Черкаси, 2007. –С. 252–257.

Заброварний Б. Й. Українське село в роки Першої світової війни / Б. Й. Заброварний, О. Г. Михайлюк. – Луцьк : Надстир’я, 2002. – 148 с.

Лозовий В. С. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р.–квітень 1918 р.) / В. С. Лозовий. – Кам’янець-Подільський : ПП «Мошак М. І.», 2008. – 480 с.

Історія селянства Української РСР : у 2-х т. – Київ : Наук. думка, 1967. – Т. 2. – 534 с.

Рубач М. А. Очерки по истории революционного преобразования аграрных отношений на Украине в период проведения Октябрьской революции / М. А. Рубач. – Киев : Изд-во АН УССР, 1957. – 457 с.

Качинский В. Социализация сельского хозяйства на Украине / В. Качинский. – Киев : Борьба, 1919. – 30 с.

Чикаленко Є. Щоденник (1907 – 1917) : у 2-х т. / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2004. – Т. 1. – 428 с.

Теличук П. П. Економічні основи аграрної революції на Україні / П. П. Теличук. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1973. – 188 с.

Чернов В. Великая русская революция. Воспоминания председателя Учредительного собрания. 1905–1920 / В. Чернов. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2007. – 430 с.

Шевченко В. М. Земельний ринок України 60-х років ХІХ ст. – початку ХХ ст. : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук : спец. 13.00.04 «Історія України» / В. М. Шевченко ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – 37 с.

Приймак О. М. Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ – початку ХХ століть / О. М. Приймак. – Запоріжжя : Запорізький національний ун-т, 2012. – 458 с.

Рубач М. А. Класове розшарування селянства України по землі напередодні 1917 року / М. А. Рубач // Наукові записки Інституту історії і археології України. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1946. – Кн. 2. – С. 185–203.

Історія українського селянства: нариси в 2-х т. / відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2006. – Т. 1. – 632 с.

Качинский В. Крестьянское движение / В. Качинский // 1917 год в Харькове. Сборник статей и воспоминаний. – Харьков : Пролетарий, 1927. – С. 180–269.

Турченко Г. Ф. Південна Україна на зламі епох (1914–1922 рр.) / Г. Ф. Турченко. – Запоріжжя : Просвіта, 2005. – 324 с.

Очерки развития народного хозяйства Украинской ССР / редкол. : А. А. Нестеренко и др. – М. : Изд-во АН СССР, 1954. – 554 с.

Дорохова А. П. Селянський рух на Україні в роки першої світової війни / А. П. Дорохова // Український історичний журнал. – 1978. – № 8. – С. 117–124.

Михайлюк О. Г. Більшовики України в боротьбі за селянство (1905–1917) / О. Г. Михайлюк. – Львів : Вид-во Львівського університету, 1967. – 141 с.

Беркевич А. Б. Крестьянство и всеобщая мобилизация в июле 1914 г. / А. Б. Беркевич // Исторические записки. – М. : [б. и.], 1947. – Т. 23. – С. 3–43.

Царенко В. П. За землю, за владу трудящих / В. П. Царенко // Великий Жовтень на Київщині. Збірник спогадів учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Київ : Держ. вид-во політ. літ-ри УРСР, 1957. – С. 341–351.

1917 год в деревне (воспоминания крестьян) / предисл. Я. Яковлева ; сост. И. В. Игрицкий. – М. : Изд-во политической литературы, 1967. – 288 с.

Андрієвський В. З минулого (1917-й рік на Полтавщині) / В. Андрієвський. – Нью-Йорк : Говерля, [б. в.]. – Т. 1. – Ч. 2. – 210 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 165. – Оп. 1. – Спр. 19.

Східне Поділля в добу Центральної Ради та Гетьманату П. Скоропадського (березень 1917 р.– грудень 1918 р.) : збірник документів та матеріалів / упоряд. : К. В. Завальнюк, Т. В. Стецюк. – Вінниця : О. Власюк, 2008. – 208 с.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920) : в 4-х ч. / Д. Дорошенко. – Мюнхен : Укр. видавництво, 1969. – 543 с.

Most read articles by the same author(s)