ІДЕЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО ЗАХОПЛЕННЯ ЗЕМЛІ У ПЛАНАХ ПАРТІЇ СОЦІАЛІСТІВ- РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ В УКРАЇНІ (ПОЧАТОК ХХ СТ. – 1917 р.)

Main Article Content

Н. А. Ковальова

Abstract

Статтю присвячено вивченню ставлення партії соціалістів-революціонерів (далі – ПСР) до ідеї «аграрної революції». Метою дослідження є з’ясування позиції ПСР щодо революційного захоплення землі й долі поміщиків. Встановлено, що більша частина керівництва ПСР, незважаючи на популярність ідей насильницького захоплення землі та негайного селянського повстання, на початку 1906 р. відмовилася від цих рішучих дій. Позицію ПСР у 1906 – 1917 рр. визначали: відмова від сплати викупу за землю, непримириме ставлення до поміщиків, заклик утриматися від аграрного терору. В Україні діяла розгалужена система організацій ПСР, але рівень соціалістичної свідомості селянства залишався
низьким.

Article Details

How to Cite
Ковальова, Н. А. (2016). ІДЕЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО ЗАХОПЛЕННЯ ЗЕМЛІ У ПЛАНАХ ПАРТІЇ СОЦІАЛІСТІВ- РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ В УКРАЇНІ (ПОЧАТОК ХХ СТ. – 1917 р.). Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1030
Section
Peasant revolution

References

Сусоров С. В. Аграрно-селянська проблема в програмах і практичній діяльності неонародницьких партій в 1902 – 1907 рр. (На матеріалах України): автореф. дис. ... канд. іст. наук / С. В. Сусоров. – Дніпропетровськ, 1994. – 18 с.

Сусоров С. В. ПСР і українське селянство на початку ХХ століття: до проблеми взаємосприйняття / С. В. Сусоров // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2008. – Вип. 6. – С. 181-187.

Сіталова Н. О. Діяльність соціалістів-революціонерів Південної України напередодні та в період революції 1905 – 1907 рр.: автореф. дис... канд. іст. наук / Н. О. Сіталова. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

Федьков О. М. Партія соціалістів-революціонерів і селянство в Правобережній Україні у 1905 році / О. М. Федьков // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т. 13. – С. 111-124.

Хоптяр А. Ю. Діяльність партії соціалістів-революціонерів в Правобережній Україні у 1896 – 1907 рр.: автореф. дис. … канд. іст. наук / А. Ю. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 20 с.

Политические партии России: история и современность. – М. : РОССПЭН, 2000. – 631 с.

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. 1900 – 1922 гг. В 3-х т. – М. : РОССПЭН, 1996. – Т. 1. 1900 – 1907 гг. – 686 с.

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. В 3-х т. – М. : РОССПЭН, 2001. – Т. 2. Июнь 1907 г. – февраль 1917 г. – 584 с.

Леонов М. И. Партия социалистов-революционеров в 1905 – 1907 гг. / М. И. Леонов. – М. : РОССПЭН, 1997. – 512 с.

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. В 3-х т. – М. : РОССПЭН, 2000. –Т. 3. Ч. 1. Февраль – октябрь 1917 г. – 960 с.

Хильдермайер М. Возможности и рамки аграрного социализма в русской революции / М. Хильдермайер // Реформы или революция? Россия в 1861 – 1917: Материалы международного коллоквиума историков. – С.Пб. : Наука, 1992. – С. 145-159.

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. В 3-х т. – М. : РОССПЭН, 2000. –Т. 3. Ч. 2. Октябрь 1917 г. – 1925 г. – 1055 с.

Ленін В. І. Промова на захист тактики Комуністичного Інтернаціоналу 1 липня / В. І. Ленін // Ленін В. І. Повне зібрання творів. – К. : Політвидав України, 1974. – Т. 44. – С. 21-31.

Most read articles by the same author(s)