Польська аграрна реформа (1919-1925 рр. ) і європейський контекст

Main Article Content

В. Ф. Боєчко

Abstract

Досліджено вирішення аграрного питання в Другій Речі Посполитій у 1919 – 1925 рр., розглянуто процес впровадження урядової аграрної реформи. Доведено, що в міжвоєнний період польська влада сприяла становленню сильних селянських господарств фермерського типу й цьому були підпорядковані аграрні перетворення в польському селі. Проведено порівняння аграрного законодавства Польщі з іншими європейськими країнами.

Article Details

Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.

References

1. Айненкель А. Крестьянство и крестьянские партии в политической системе II Речи Посполитой / А. Айненкел // Социальная структура и политические движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Межвоенный период / отв. ред. А. X. Клеванский. – М. : Наука, 1986. – 248 с.

2. Жарновский Я. Исследование по истории общества в Польши межвоенного периода (Методологические проблемы и первый опыт) / Я. Жарновский // Социальная структура и политические движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Межвоенный период / отв. ред. А. X. Клеванский. – М. : Наука, 1986. – 248 с.; Żarnowski J. Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939 / J. Żarnowski. – Warszawa, 1973. – 434 s.

3. Historia cłopow polskich. T III. Okres II Rzeczypospolitej I okupacij hitlerowskiej. – Warszawa, 1985; Jakubowska B. Ruch ludowy wobec przeszłości narodowej (do 1939 r.) / Â. Jakubowska. – Warszawa, 1995; Landau Z., Tomaszewski J. Gospodarka Polski międ zywojennej. – T. IV: Lata interwencjonizmy państwowego 1936–1939. – Warszawa, 1989. – 549 s.; Włudyk T. «Trzecia d roga» w myśli gospodarczej II Rzeczypospolitej / Ň. Włudyk. – Kraków, 1994.

4. Зашкільняк Л. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів. ЛНУ ім. Ів.Франка. / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів, 2002. – 752 с.

5. Drozdowski M. M. Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej / M. M. Drozdowski // Polska odrodzona. 1918–1939. Państwo. Społeczeństwo. Kultura / đod red. J. Tomickiego. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982. – S. 408–462.

6. Алексієвець Л. Польща: утвердження незалежної держави 1918–1926 / Л. Алексієвець. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 448 с.

7. Російський державний архів соціально-політичної історії. – Ф. 495. – Оп. 124. – Спр. 20.

8. Ustawa o wykonaniu reformu rolnej // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1920, nr 70, poz. 462.

9. Ajnenkiel A. Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polskich 1918–1926. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978. – 528 s.

10. Ustawa z 28 XII 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1926, nr 1, poz. 1.

11. Sprawozdanie stenograficzne z 64 posiedzenia Sejmu

Ustawodawczego w dniu 7 lipca 1919 r. – Warszawa, 1919. – S. 20.

12. Баран З. До питання про аграрну політику урядів міжвоєнної Польщі стосовно Західної України 13. Jaworoski W. Reforma rolna. Tekst ustaw i rozporzadzen. – Krakow, 1926. – T. 3. – 346 s.

14. Reforma rolna w Polsce. – Warszawa, 1929. – 169 s. 15. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів / за ред. Л. Зашкільняка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – 660 с.

16. История Чехии / под ред. В. И. Пичета Б. М. Руколь и др. – М. : ОГИЗ, Государственное издательство политической литературы, 1947.