Agrarianism: a new concept of understanding the Ukrainian revolution of 1917-1921

Main Article Content

Yulia Pasichna

Abstract

The article defi nes the concepts of agrarian history of the period of the Ukrainian revolution of 1917 – 1921. The essence
of the defi nition “concept” is analysed and the peculiarities of its application to the agrarian history of the period of the
Ukrainian revolution are outlined. The concept of agrarianism as one of the agrarian concepts of the period of the Ukrainian
revolution of 1917 – 1921 is investigated

Article Details

How to Cite
Pasichna, Y. (2021). Agrarianism: a new concept of understanding the Ukrainian revolution of 1917-1921. Ukrainian Peasant, (25). https://doi.org/10.31651/2413-8142-2021-25-Pasichna
Section
History of agrarianism
Author Biography

Yulia Pasichna, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

PhD (History), specialist of PhD department, Bohdan Khmelnytskyy
National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7357-7623
e-mail: pasichna_yulia@ukr.net

References

Hrushevskyi, M. (1991). Khto taki ukraintsi i choho vony khochut. [Who are the Ukrainians and what they want]. Kyiv:

Lybid. [in Ukrainian].

Vynnnychenko, V. (1990).Vidrodzhennia natsii. [Revival of the nation]. Kyiv: Vydavnytstvo politychnoi literatury Ukrainy.

[in Ukrainian].

Doroshenko, D. (1930). Istoriia Ukrainy 1917 – 1923. [History of Ukraine 1917 – 1923]. Uzhhorod, II. [in Ukrainian].

Mazepa, I. (2002). Ukraina v ohni y buri revoliutsii 1917-1921. [Ukraine in the fi re and storm of the revolution of 1917-

. Dnipro : Sich. [in Ukrainian].

Verstiuk, V. (2007). Ukrainska revoliutsiia: istorychne znachennia ta uroky. Ukraina v revoliutsiinykh protsesakh pershykh

desiatylit KhKh stolittia. [Ukrainian revolution: historical signifi cance and lessons. Ukraine in the revolutionary processes of the fi rst

decades of the twentieth century]. Kyiv: Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NANA Ukrainy. [in

Ukrainian].

Verstiuk, V. (2007). Ukrainska revoliutsiia: metamorfozy, predmet, interpretatsiia. Rosiia: dialoh istoriohrafi i:

materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. [Ukrainian revolution: metamorphoses, subject, interpretation. Russia: dialogue of

historiographies: materials of the international scientifi c conference]. Kyiv ; Chernihiv: Desnianska pravda. [in Ukrainian].

Soldatenko, V. (1997). Revoliutsiinyi chynnyk v ukrainskii istorii. [Revolutionary factor in Ukrainian history]. Kyiv:

Prosvita. [in Ukrainian].

Soldatenko, V. (2009). Fenomen Ukrainskoi revoliutsii. [The phenomenon of the Ukrainian revolution]. Rossyiskaia

ystoryia. [Russian history], 1, 4 – 20. [in Ukrainian].

Hrytsak, Ya. (1997 – 1998). Ukraina moderna. [Modern Ukraine], 2 – 3. Lviv. [in Ukrainian].

Kachinskiy, V. (1919). Sotsializatsiya selskogo hozyaystva na Ukraine. [Socialization of agriculture in Ukraine]. Kiev :

Borba. [in Russian]

Dumbrovskiy, S. (1927). Krestyanstvo v 1917. [The peasantry in 1917]. Mockva ; Leningrad : Gosizdat. [in Russian]

1917 god v derevne. [1917 in the village]. (1929). (Ed.) Ya. Yakovleva. Mockva ; Leningrad. [in Russian]

Shestkov, A. (1927). Ocherki po selskomu hozyaystvu i krestyanskomu dvizheniyu v godyi voynyi i pered Oktyabrem 1917.

[Essays on agriculture and the peasant movement during the war and before October 1917]. Leningrad : Priboy. [in Russian]

Rubach, M. (1957). Ocherki po istorii revolyutsionnogo preobrazovaniya agrarnyih otnosheniy na Ukraine v period

provedeniya Oktyabrskoy revolyutsii. [Essays on the history of the revolutionary transformation of agrarian relations in Ukraine

during the October Revolution.]. Kiev : Iz-vo AN USSR. [in Russian]

Kovalova, N. (2016). Seliany, pomishchyky i derzhava: konfl ikty interesiv. «Ahrarna revoliutsiia» v Ukraini 1902 – 1922 rr.

[Peasants, landowners and the state: confl icts of interest. «Agrarian Revolution» in Ukraine 1902 – 1922]. Dnipropetrovsk : LIRA.

[in Ukrainian].

Pyrih, R. (2018). Ukrainska revoliutsiia 1917–1921 rokiv: suchasnyi istoriohrafi chnyi obraz ta doslidnytskyi potentsial

(stenohrama naukovoi dopovidi na zasidanni Prezydii NAN Ukrainy 22 lystopada 2017). [Ukrainian revolution of 1917–1921: modern

historiographical image and research potential (transcript of the scientifi c report at the meeting of the Presidium of the NAS of Ukraine

on November 22, 2017)]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. [Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine], 1,

-54. [in Ukrainian].

Korolov, H. (2017). Kontseptsiia Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 rokiv u tekstakh polskykh istorykiv: stavlennia, tradytsiia

ta istoriohrafi chnyi kanon The Vision of the Ukrainian Revolution (1917-1921) in Researches of Polish Historians: Position, Tradition

and Historiographical Canon. [The concept of the Ukrainian Revolution of 1917-1921 in the texts of Polish historians: attitude,

tradition and historiographical canon The Vision of the Ukrainian Revolution (1917-1921) in Researches of Polish Historians: Position,

Tradition and Historiographical Canon]. Problemy vyvchennia istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917 - 1921. [Problems of studying the

history of the Ukrainian revolution of 1917 - 1921], 12, 43 – 60. [in Ukrainian].

Narysy istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 [Essays on the history of the Ukrainian revolution of 1917-1921]. (2011).

(Ed). V. Verstiuk, Kyiv, 1. [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy №17/2016 [Decree of the President of Ukraine №17 / 2016]. Retrieved from https://www.

president.gov.ua/documents/172016-19736 [in Ukrainian].

Mykhailiuk, O. (2009). Kontseptsiia «Ukrainskoi revoliutsii»: pro et contra. [The concept of the “Ukrainian revolution”: pro

et contra]. Humanitarnyi zhurnal. [Humanities magazine], 3 – 4, 3 – 19. [in Ukrainian].

Zhytkov, O. (2013). Selianoznavchi doslidzhennia v konteksti formuvannia kontseptsii Ukrainskoi revoliutsii 1917 – 1921.

[Peasant research in the context of forming the concept of the Ukrainian revolution of 1917 – 1921]. Naukovi zapysky. Seriia Istorychni

nauky. [Scientifi c notes. Historical Sciences Series], 18, 146 – 153. [in Ukrainian].

Arkhireiskyi, D. (2019). «Ukrainska revoliutsiia» (1917–1921 rr.): do problemy lohichnoho zmistu terminu. [“Ukrainian

Revolution” (1917-1921): to the problem of the logical meaning of the term]. Problemy politychnoi istorii Ukrainy. [Problems of

political history of Ukraine.], 14, 155 – 167. [in Ukrainian].

Kornovenko, S. (2019). The Ukrainian revolution of 1917 - 1921: the peasant factor // Peasant Revolutionism during the

Ukrainian Revolution of 1917–1921: Construction of the Peasant Republic. Banská Bystrica 2019. С. 8 – 21. [in English].

Kornovenko, S. (2015). Selianska revoliutsiia 1917–1921: likvidatsiia pomishchytskoho zemlevolodinnia v Ukraini.

[Peasant revolution of 1917–1921: liquidation of landlordism in Ukraine]. Ukrainskyi selianyn. [Ukrainian peasant], 15, 55–61. [in

Ukrainian].

Kornovenko, S. (2017). Subiektnyi skladnyk ahrarnoho pytannia yak odna z peredumov Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921.

[Subjective component of the agrarian question as one of the preconditions of the Ukrainian revolution of 1917–1921]. Ukrainskyi

istorychnyi zhurnal. [Ukrainian historical journal], 4, 83–95. [in Ukrainian].

Melnychenko, V. (2016). Cherkashchyna v dobu Ukrainskoi revoliutsii 1917 – 1921. [Cherkasy region in the days of the

Ukrainian revolution of 1917 – 1921]. Cherkasy : Vertykal. [in Ukrainian].

Kostenko, O. & Vynohradov A. (2017). Ukrainska revoliutsiia: kontseptsiia, khronolohiia, periodyzatsiia. Ukrainska

natsionalna revoliutsiia 1917–1921 rokiv kriz pryzmu suchasnosti (do 100-richchia podii). [Ukrainian revolution: concept, chronology,

periodization. The Ukrainian national revolution of 1917–1921 through the prism of modernity (to the 100th anniversary of the event).]

Poltava. [in Ukrainian].

Kostenko, O. (2017). Seliany v umovakh Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rokiv. [Peasants in the conditions of the

Ukrainian revolution of 1917–1921]. Sivershchyna v istorii Ukrainy. [Severshchyna in the history of Ukraine], 10, 356 – 359. [in

Ukrainian].

Lozovyi, V. (2002). Ukrainska revoliutsiia ta ukrainska mentalnist (1917-1921). [Ukrainian revolution and Ukrainian

mentality (1917-1921)]. Kraieznavstvo. [Local lore], 1, 53–59. [in Ukrainian].

Lozovyi, V. (2005). Selianska pravosvidomist u dobu Ukrainskoi revoliutsii (1917–1921). [Peasant legal consciousness

in the days of the Ukrainian revolution (1917–1921)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. [Ukrainian Historical Journal], 6, 88–94. [in

Ukrainian].

Masnenko, V. (2018). Yak ukrainski seliany staly voinamy (do sotsiokulturnykh i militarnykh aspektiv revoliutsii 1917-

. [How Ukrainian peasants became soldiers (to the socio-cultural and military aspects of the revolution of 1917-1921)].

Ukrainskyi selianyn. [Ukrainian peasant], 19, 49–59. [in Ukrainian].

Tverdovskyi, A. (2018). Typolohiia derzhavnykh utvoren na ukrainskykh zemliakh periodu ukrainskoi natsionalnoi

revoliutsii 1917 – 1921. Ch. 1. [Typology of state formations in the Ukrainian lands during the Ukrainian national revolution of 1917

- 1921. Part 1.]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. [Scientifi c works of the historical

faculty of Zaporozhye National University], 50, 37-55. [in Ukrainian].

Ukrainska revoliutsiia 1917–1921: peredumovy, protsesy, naslidky, uroky. [Ukrainian revolution of 1917–1921:

preconditions, processes, consequences, lessons]. (2017). Mezhybizh. [in Ukrainian].

Terliuk, I. Ahrarne pytannia yak faktor pravovoi polityky ukrainskykh derzhavnykh formatsii (1917 – 1921 rr.):

zapochatkuvannia natsionalnoho zemelnoho zakonodavstva. [The agrarian question as a factor of legal policy of Ukrainian state

formations (1917 - 1921): the beginning of national land legislation]. Retrieved from http://science.lpnu.ua/sites/default/fi les/journalpaper/2017/aug/5769/vnulpurn201685069.pdf [in Ukrainian].

Motenko, Ya. «Kurkulstvo» yak aktyvnyi uchasnyk selianskoho rukhu v Kharkivskii hubernii (1917 – 1921). [“The kulak”

as an active participant in the peasant movement in the Kharkiv province (1917 - 1921).]. Retrieved from http://repository.kpi.kharkov.

ua/handle/KhPI-Press/22669 [in Ukrainian].

Mykhailiuk, O. (2003). Shchodo «politychnoi prohramy» selianstva Ukrainy v period revoliutsii ta hromadianskoi viiny.

[On the “political program” of the peasantry of Ukraine during the revolution and civil war]. Ukrainskyi selianyn. [Ukrainian peasant],

, 102 – 106. [in Ukrainian].

Lozovyi, V. (2008). Do pytannia pro ideolohiiu ukrainskoho selianstva v dobu revoliutsii (1917 – 1921). [On the question

of the ideology of the Ukrainian peasantry in the days of the revolution (1917 – 1921)]. Formuvannia ta diialnist ukrainskykh

natsionalnykh uriadiv periodu Ukrainskoi revoliutsii 1917 – 1921: materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii. [Formation and

activity of Ukrainian national governments during the Ukrainian revolution of 1917 - 1921: materials of the All-Ukrainian scientifi c

conference]. Kamianets-Podilskyi. [in Ukrainian].

Kutashev, I. (2002). Masovi selianski orhanizatsii Ukrainy v borotbi za zemliu i voliu (berezen 1917 – kviten 1918). [Mass

peasant organizations of Ukraine in the struggle for land and freedom (March 1917 - April 1918)]. Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh

vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy. [Bulletin of the Academy of Labor and Social Relations of the Federation of Trade Unions of

Ukraine], 3, 131 – 137. [in Ukrainian].

Riabov, O. (2018). Selianskyi povstanskyi rukh u period Ukrainskoi revoliutsii 1917 – 1921. (natsionalno-derzhavnytski

chynnyky). [Peasant insurgent movement during the Ukrainian Revolution of 1917 - 1921 (national-state factors)]. Naukovyi visnyk

publichnoho ta pryvatnoho prava. [Scientifi c Bulletin of Public and Private Law.], 4, 1, 21 – 25. [in Ukrainian].

Nesterov, O. (2001). Selianskyi povstanskyi rukh na pravoberezhnii Ukraini (1919) [Peasant insurgent movement on the

right bank of Ukraine (1919)]. Doctor’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Retrieved from http://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/index

Retrieved from http://history-ejournal.cdu.edu.ua/index

Retrieved from http://old.istznu.org/page/369.ukr.html

Kovalova, N. (2004). Rol selianskykh zizdiv u formuvanni prohramy dii ukrainskoho selianstva u 1917. [The role of

peasant congresses in the formation of the program of actions of the Ukrainian peasantry in 1917.]. Pytannia ahrarnoi istorii Ukrainy ta

Rosii: materialy piatykh naukovykh chytan, prysviachenykh pamiati profesora D. P. Poidy. [Questions of agrarian history of Ukraine

and Russia: materials of the fi fth scientifi c readings dedicated to the memory of Professor D. P Poida], 102–108. [in Ukrainian].

Danilov, V. (1996). Krestyanskaya revolyutsiya v Rossii, 1902–1922 gg. [Peasant revolution in Russia, 1902-1922]: iz

materialov konferentsii «Krestyane i vlast». Moskva-Tambov. [in Russian]

Kovalova, V. (2018). Selianska revoliutsiia v Naddniprianskii Ukraini 1902–1922: osnovni pidkhody do vyznachennia

poniattia. [The Peasant Revolution in Dnieper Ukraine 1902–1922: Basic Approaches to Defi ning the Concept]. Ukrainskyi selianyn.

[Ukrainian peasant], 19, 40–44. [in Ukrainian].

Kovalova, N. (2014/2015). Problema obhruntuvannia pochatku «ahrarnoi (seliankoi) revoliutsii» 1902. [The problem of

substantiating the beginning of the “agrarian (peasant) revolution” of 1902]. Hurzhiivski istorychni chytannia. [Gurzhiyev’s historical

readings], 8/9, 53–55. [in Ukrainian].

Hlibishchuk, M. (2017). Novi pidkhody do vyvchennia Rosiiskoi revoliutsii 1917 – 1922). [New approaches to the study of

the Russian Revolution of 1917 - 1922)]. Istorychna panorama. [Historical panorama], 25, 25–33. [in Ukrainian].

Kornovenko, S. (2015). Selianska revoliutsiia 1917–1921 rr.: likvidatsiia pomishchytskoho zemlevolodinnia v Ukraini.

[Peasant revolution of 1917–1921: liquidation of landlordism in Ukraine]. Ukrainskyi selianyn. [Ukrainian peasant], 15, 55–61. [in

Ukrainian].

Kornovenko, S. (2017). Selianska revoliutsiia v Ukraini pochatku KhKh st.: khronolohiia i vnutrishnia periodyzatsiia.

[Peasant revolution in Ukraine in the early twentieth century: chronology and internal periodization.]. Ukrainskyi selianyn. [Ukrainian

peasant], 17, 48–56. [in Ukrainian].

Kornovenko, S. (2017). Selianski respubliky pochatku ХХ stolittia yak vyiav selianskoi revoliutsiinosti v Ukraini. [Peasant

republics of the early twentieth century as a manifestation of peasant revolution in Ukraine]. Ukrainskyi selianyn, 18, 25–36. [in

Ukrainian]

Kornovenko, S. & Herasymenko, O. (2017). Selianyn-buntar. Selianska revoliutsiia v Ukraini 1902 – 1917 rr. [Peasantrebel. Peasant Revolution in Ukraine 1902 – 1917]. Cherkasy: Chabanenko Yu.A. [in Ukrainian].

Kalakura, Ya. (2017). Methodological principles of conceptualization of Ukrainian historiography. [Metodolohichni zasady

kontseptualizatsii ukrainskoi istoriohrafi i]. Symposium historiographicum Czercasiensium = Cherkasy historiographic symposium.

[Symposium historiographicum Czercasiensium = Cherkaskyi istoriohrafi chnyi symposium], ІІ, 9 - 21. [in Ukrainian].

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]. (2002). (Ed). V. Shynkaruk. Kyiv: Abrys.

[in Ukrainian].

Novaya fi losofskaya entsiklopediya [New philosophical encyclopedia]. (2010). (Ed.) V. S. Stepin. Moskva: Myisl, 2. [in

Russian]

Ekonomichna entsyklopediia. [Economic encyclopedia]. Retrieved from http://slovopedia.org.ua/38/53402/380929.

html”>КОНЦЕПЦІЯ [in Ukrainian].

Akademichnyi tlumachnyi slovnyi (1970 – 1980). [Academic Interpretive Vocabulary (1970 - 1980)]. Retrieved from http://

sum.in.ua/s/koncepcija [in Ukrainian].

Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy: elektronna versiia [Encyclopedia of Modern Ukraine: electronic version]. (2006). (Ed).

I. Dziuba. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. [in Ukrainian].

Entsyklopediia istorii Ukrainy. [Encyclopedia of the History of Ukraine]. (2008). (Ed). V. Smolii. Kyiv: Naukova dumka.

Retrieved from http://www.history.org.ua/?termin=Kontseptsiya_Istorichna

Kornovenko, S. & Telvak, V. (2020) Ahraryzm yak selianotsentrychnyi fenomen krain Tsentralnoi ta Pivdenno-Skhidnoi

Yevropy druhoi polovyny KhIKh – pershoi tretyny KhKh st.: vytoky i sutnist yavyshcha. [Agrarianism as a peasant-centric phenomenon

of the countries of Central and South-Eastern Europe of the second half of the XIX - fi rst third of the XX century: origins and essence

of the phenomenon]. Ukrainskyi selianyn. (Ukrainian peasant), 24, 10 – 16. [in Ukrainian].

Telvak, V., & Kornovenko, S. (2021). «U nas usia nadiia, vsia syla tilky v selianskomu, muzhytskomu narodi»: ahrarystskyi

dyskurs dorevoliutsiinoi publitsystyky M. Hrushevskoho. [“We have all the hope, all the strength only in the peasant, peasant people”:

the agrarian discourse of pre-revolutionary journalism M. Hrushevsky.]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats

Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia. [Problems of humanities: collection of

scientifi c works of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. History Series]. 6/48, 180–198. [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V., & Hlibishchuk, M., & Kompaniiets, O. (2020). Ahraryzm yak selianotsentrychnyi fenomen Ukrainskoi

revoliutsii 1917–1921 rokiv u fokusi zarubizhnoi istoriohrafi i. [Agrarianism as a peasant-centric phenomenon of the Ukrainian revolution

of 1917–1921 in the focus of foreign historiography]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho

derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia. [Problems of humanities: a collection of scientifi c

works of Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko. History Series], 5/47, 214–234. [in Ukrainian].

Kompaniiets, O. (2020) Ahraryzm yak selianotsentrychnyi fenomen Ukrainskoi revoliutsii 1917 – 1921 rokiv u konteksti

rozvytku yevropeiskoho ta pivnichnoamerykanskoho ahraryzmu KhIKh – pershoi tretyny KhKh stolittia: ohliad zarubizhnykh dzherel.

[Agrarianism as a peasant-centric phenomenon of the Ukrainian revolution of 1917 - 1921 in the context of the development of

European and North American agrarianism of the XIX - fi rst third of the XX century: a review of foreign sources.]. Ukrainskyi

selianyn. (Ukrainian peasant), 24, 86 – 92. [in Ukrainian].

Lozovyi, V. (2020) Dzherelno-dokumentalne zabezpechennia doslidzhennia problemy ahraryzmu periodu Ukrainskoi

revoliutsii 1917 – 1921. [Source and documentary support for the study of the problem of agrarianism during the Ukrainian Revolution

of 1917 - 1921] Ukrainskyi selianyn. (Ukrainian peasant), 24, 92 – 97. [in Ukrainian].

Kornovenko, S. & Telvak, V. (2020) Ahraryzm yak selianotsentrychnyi fenomen krain Tsentralnoi ta Pivdenno-Skhidnoi

Yevropy druhoi polovyny KhIKh – pershoi tretyny KhKh st.: vytoky i sutnist yavyshcha. [Agrarianism as a peasant-centric phenomenon

of the countries of Central and South-Eastern Europe of the second half of the XIX - fi rst third of the XX century: origins and essence

of the phenomenon]. Ukrainskyi selianyn. (Ukrainian peasant), 24, 10 – 16. [in Ukrainian].