РОСІЙСЬКА РАДЯНСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР.

Main Article Content

В.В. Сокирська

Abstract

У статті досліджено організацію радянською
владою продовольчої кризи початку 1920-х рр. та голоду
1921 – 1923 рр. в Україні. З’ясовано чинники, що
спричинили поглиблення продовольчої кризи, висвітлено
заходи радянської влади щодо реквізиції продовольства,
проведення активної політики хлібозаготівель у період
посухи та неврожаю в Україні. Розкрито ключові
принципи радянської продовольчої системи: монополія
заготівель і розподілу продовольства, націоналізація
торгівлі та організаційні форми продовольчих апаратів
як органів реквізиції. Доведено, що «хлібна політика»

радянської влади в Україні на початку 1920-х рр. носила
характер екстериторіальної експансії й безапеляційного
втручання уряду РСФРР в економіку УСРР через систему
органів конфіскації і реквізиції.

Article Details

How to Cite
Сокирська, В. (2019). РОСІЙСЬКА РАДЯНСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР. Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3150
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events

References

Поляков Ю.А. 1921-й: победа над голодом /

Ю. А. Поляков. – М., 1975.

Хенкин Е.М. Очерки истории борьбы Советского

государства с голодом (1921- 1922) / Е. М. Хенкин. –

Красноярск, 1988.

Макаренко А.А. Могучая сила пролетарской

солидарности; Поддержка зарубежным пролетариатом

Советской страны в 1921-1925 гг. / А. А. Макаренко. – К.,

Мовчан О.М. Голод 1921-1922 рр. на Україні /

О. М. Мовчан // Проблеми історії України: факти,

судження, пошуки. – К. : Інт історії України, 1991. –

Вип. 1. – С. 18–29.

Кульчицький С.В. Невідомі сторінки голоду 1921–

рр. в Україні / С. В. Кульчицький, О. М, Мовчан //

Історичні зошити. – К. : Ін-т історії України, 1993.

Кульчицький С.В. Іноземна допомога голодуючим

України. 1921-1923 / С. В. Кульчицький, О. М, Мовчан /

/ Політика і час. – 2000. – №9-10.

Голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–

: злочини проти народу / О. М. Веселова,

В. І. Марочко, О. М. Мовчан. – К. : Ін–т історії України

НАН України, 2000. – 265 c.

Дорошко М. Голодомори в радянській Україні:

організатори та виконавці / М. Дорошко // День. – 2007. –

№205. – 24 листопада.

Драмарецький Б.Б. Голод 1921 – 1923 рр. в Україні :

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук:

спеціальність 07.00.01 – історія України /

Б.Б. Драмарецький. – К., 1997. – 20 с.

Кириленко В.П. Голод 1921 – 1923 рр. в Південній

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.

іст. наук: спеціальність 07.00.01 – історія України /

В.П. Кириленко. – Миколаїв, 2015. – 20 с.

Турченко Г.Ф. Голод 1921 – 1923 рр. як засіб

державного терору радянської влади на Півдні України /

Г.Ф. Турченко // Наукові праці історичного факультету

Запорізького національного університету, 2012. –

Вип. ХХХІІ. – С. 206–210.

Шлихтер А. Борьба за хлеб на Украине в 1919 году /

А. Шлихтер // Літопис революції. – 1928. – № 2 (29). –

С. 96–135.

Чернов А. Итоги и перспективы внешней торговли

Украины / А. Чернов // Хозяйство Украины. 1926. №8–9.

С. 18–34.

Бут А.Н. «Экономическая контрреволюция» в

Украине в 20–30-е годы ХХ века: от новых источников к

новому осмыслению / А. Н. Бут, П. В. Добров /

ред. А.Н. Бут. – Донецк : КИТИС, 2000. – 314 с.

Работы Харьковского губернського съезда Совета

робочих и крестьянских депутатов от 16 февраля

г. – Х. : Центропечать, 1919. – 212 с.

Малик Я. Тоталітарний напрям продовольчої політики

більшовиків у 1919–1920 рр. в Україні / Я. Малик //

Ефективність державного управління: збірник наукових

праць. – 2013. – Вип. 37. – С. 87–94.

Кульчицький С.В. Невідомі сторінки голоду 1921–

рр. в Україні / С.В. Кульчицький, О.М. Мовчан. –

К., 1993. – 70 с.

Кононенко К.С. Україна і Росія. Соціально-економічні

підстави української національної ідеї 1917 – 1960. /

К. С. Кононенко. – Мюнхен, 1965. – 431с.

ЦДАГОУ, ф.1, оп. 20, спр. 981, 26 арк.

ЦДАВОУ, ф. 3, оп. 1, спр. 100, 109 арк.

Ленин В.И. Пять лет российской революции и

перспективы мировой революции (Доклад на IV конгрессе

Коминтерна 13 ноября) / В. И. Ленин // Полное собрание

сочинений. Пятое издание. Март 1922 г. – март

г. – М. : Издательство политической литературы,

– Т. 45. – С. 278–294.