СВІТОГЛЯДНИЙ СПРОТИВ БІЛЬШОВИЗМУ З БОКУ УКРАЇНЦІВ НАДНІПРЯНЩИНИ ПРОТЯГОМ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ ЯК ПРОЯВ НЕЗАВЕРШЕНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Main Article Content

О. М. Ситник

Abstract

У статті подано характеристику особливостей світоглядного спротиву більшовизму з боку українців протягом 1920-х – початку 1930 х рр. З’ясовано, що українське селянство впродовж 1917–1921 і 1920-х – початку 1930 х рр. чинило активну протидію радянсько-більшовицькій системі. Одним із її чинників був світоглядний спротив більшовизму, що ґрунтувався на духовно-релігійних традиціях українців. Світоглядний спротив більшовизму з боку українців протягом 1920-х – початку 1930 х рр. став проявом незавершеності Української національної революції. У сучасних реаліях надзвичайно важливим є ґрунтовний аналіз цього явища в плані всебічного протистояння новітньому необільшовизму в особі путінського режиму.

Article Details

Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Абразумова О. М. Суспільно-політична активність селянства УСРР у роки непу: монографія / О. М. Абразумова, С. В. Корновенко. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – 190 с.

Андрухів І. Політика радянської влади у сфері релігії та конфесійне життя на Прикарпатті в 40-80-х роках ХХ століття. Історико-правовий аналіз / І. Андрухів. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2006. – 432 с.

Євсєєва Т. Російський православний месіанізм як базовий архетип політичної культури творців «світової революції» / Т. Євсєєва // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2007. – № 17. – С. 115-137.

Корновенко С. В. Українська революція 1917 – 1921 рр.: селянський фактор / С. В. Корновенко // Український селянин. – Вип. 14. – 2014. – С. 142-146.

Котляр Ю. В. Селянські республіки Наддніпрянської України: до питання класифікації : [Електронний ресурс] / Ю. В. Котляр. – Режим доступу: starhiv.chdu.edu.ua/ article/download/102940/98068

Чугуєнко М. Україна, яка шокує. Лабіринти історії / М. Чугуєнко. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2004. – 352 с.

Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. – [репринтное воспроизведение издания YMCA-PRESS, 1955 г.]. – М.: Наука, 1990. – 224 с.

Див. : Гойченко Д. Д. Красный апокалипсис : сквозьраскулачивание и Голодомор : Мемуары свидетеля / Д. Д. Гойченко; [2-е вид.]. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 400 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 5, – Оп. 2. – Спр. 198. – 336 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2318. – 69 арк.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2987. – 105 арк.