Залучення місцевою владою селянства до подолання кризи в цукровій галузі на Правобережжі у квітні - грудні 1918 р.

Main Article Content

В. В. Галатир

Abstract

Оцінено дії місцевих органів державної влади (губернським та повітовим старостам) із залучення селянства до подолання кризи в цукровій галузі промисловості Київської, Подільської та Волинської губерній у період Гетьманату П. Скоропадського.

Article Details

How to Cite
Галатир, В. В. (2015). Залучення місцевою владою селянства до подолання кризи в цукровій галузі на Правобережжі у квітні - грудні 1918 р. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/804
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.

References

1. Рубач М. Очерки по истории революционного преобразования аграрных отношений на Украине в период проведения Октябрьской революции / М. Рубач. – К. : изд-во АН УССР, 1957. – 457 с.

2. Ковальова Н. А. Українська Держава П. Скоропадського та селянство: протистояння на ґрунті аграрного питання / Н. А. Ковальова // Борисфен. – 1999. – № 5. – С. 19–20.

3. Лозовий В. С. Селянські органи влади після гетьманського перевороту / В. С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки / [ред. кол.: В. С. Степанков та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Т. 21: На пошану професора О. М. Завальнюка. – C. 283–293.

4. Ксензенко Н. И. Решение аграрного вопроса в свеклосеющих районах Украины (1917–1922 гг.) // Вопросы истории. – 1972. – № 2.

5. Синявська Л. Стан цукрової промисловості за часів української державності (1917 1919 рр.) / Л. Синявська / / Чорноморський літопис: Науковий журнал. – Миколаїв : вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 5. – С. 36 39. 

6. Центральний держаний архів вищих органів влади і управління України (далі ЦДАВО України), ф. 1064, оп. 1, спр. 8, арк. 1–2.

7. Синявська Л. Стан цукрової промисловості … – Вказ. праця. – С. 36–39.

8. ЦДАВО України, ф. 1793, оп. 1, спр. 47, арк. 24; Держархів Вінницької області, ф. Р 1196, оп. 1, спр. 34, арк. 12.

9. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 5, оп. 1, спр. 53, арк. 13, 16.

10. Державний архів Житомирської області, ф. Р 1644, оп. 1, спр. 10, арк. 55.

11. ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 18, арк. 4, 48, 23.

12. Закон про підвищення постійних і продажних монопольних цін на цукор // Державний вісник. – 1918. – № 11. – 7 червня. – С. 2.

13. Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки : у 4-х т. : Т. ІІ. Рік 1918. – К., Світогляд, 2009. – 411 с.

14. ЦДАВО України, ф. 1793, оп. 1, спр. 159, арк. 13, 47.

15. ЦДАВО України, ф. 1793, оп. 1, спр. 10, арк. 20.

16. Державний архів Житомирської області, ф. Р-1644, оп. 1, спр. 30, арк. 37–38.

17. ЦДАВО України, ф. 1793, оп. 1, спр. 159, арк. 71; Закон про дозвіл винокуріння з кормової патоки з травня біжучого року // Подільські губерніяльні відомости. – 1918. – № 54. – 15 червня. – С. 1.

18. Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 – декабрь 1920 г.). Сборник документов и материалов / [ред. кол.: А. Бугаев, А. Гаевский, С. Пилькевич]. – Житомир : Облиздат, 1957. – С. 156.

19. Державний архів Київської обл., ф. Р 2794, оп. 1, спр . 1, арк. 30.

20. Державний архів Черкаської обл., ф. Р 503, оп. 1, спр. 1, арк. 39.

21. ЦДАГО України, ф. 5, оп. 1, спр. 81, арк. 89.

22. ЦДАВО України, ф. 1033, оп. 1, спр. 3, арк. 21.

23. Гай-Нижник П. Теоретичні засади фінансової системи Української держави у 1917–1919 рр. / П. Гай-Нижник // Укр. іст. журн. – 1998. – № 4. – С. 3–17.

24. ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, арк. 193; ЦДАВО України, ф. 2026, оп. 1, спр. 3, арк. 85.

26. Державний архів Житомирської області, ф. Р-1585, оп. 1, спр. 64, арк. 56.

26. ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 1, спр. 97, арк. 319–321.