Заходи місцевих органів державної влади із подолання розрухи в сільському господарстві на Правобережжі у квітні - грудні 1918 р.

Main Article Content

В. В. Галатир

Abstract

Висвітлуно заходи місцевих адміністрацій щодо подолання кризи в галузі сільського господарства Правобережної України у період Гетьманату П. Скоропадського.

Article Details

Section
Селянська революція 1917 - 1921 рр.

References

1. Рубач М. А. Очерки по истории революционного преобразования аграрных отношений на Украине в период проведення Октябрьской революции / М. А. Рубач. – К. : Изд-во АН УССР, 1957. – 457 с.

2. Ковальова Н. А. Українська Держава П. Скоропадського та селянство: протистояння на ґрунті аграрного питання / Н. А. Ковальова // Борисфен. – 1999. – № 5. – С. 19 – 20.

3. Терела Г. В. Аграрна політика Української Держави П. Скоропадського [Текст] : дис. канд. іст. наук : 07.00.01 / Терела Галина Василівна ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – 236 с.

4. Лозовий В. С. Селянські органи влади після гетьманського перевороту / В. С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки / [ред. кол. : В. С. Степанков та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Т. 21 : На пошану професора О. М. Завальнюка. – C. 283 – 293.

5. Закон про переіменування Губерніальних і Повітових Комісарів і їх помішників // Державний вістник. – 1918. – № 10. – 5 червня. – С. 3.

6. Розпорядженням Гетьмана України // Волынь. – 1918. – 5 травня. – С. 3.

7. Державний архів Київської області (далі – Держархів Київської області), ф. Р-2797, оп. 1, спр. 28, 2 арк.

8. Держархів Київської області, ф. Р-2797, оп. 1, спр. 29, 2 арк.

9. Назначение Подольского губернского старосты // Слово Подоліи. – 1918. – № 5. – 19 мая. – С. 3.

10. Галатир В. Становлення посад повітових старост на Правобережжі у період Гетьманату П. Скоропадського / В. Галатир // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції “Хмельниччина в контексті історії України”, 21 вересня 2012 р. / [ред. кол. : Баженов Л. В., Єсюнін С. М. та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2012. – С. 92-95.

11. Законодавча база процесу становлення місцевих органів державної влади доби Гетьманату П. Скоропадського: збірник документів та матеріалів / [упоряд. Галатир В. В., Олійник Ю. В.]. – Хмельницький: Державний архів Хмельницької області, 2013. – 156 с.

12. Лозовий В. Продовольча політика П. Скоропадського і селянство / В. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Історичні науки / [ред. кол. : О. М. Завальнюк, А. Г. Філінюк та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 13. – С. 136 – 149.

13. Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 – декабрь 1920 г.). Сборник документов и материалов / [ред. кол. : А. Т. Бугаев, А. Н. Гаевский, С. Д. Пилькевич]. – Житомир : Облиздат, 1957. – 480 с.

14. Центральний держаний архів вищих органів влади і управління України (далі ЦДАВО України), ф. 1793, оп. 1, спр. 153, 360 арк.

15. Лозовий В. Продовольча політика П. Скоропадського / В. Лозовий. – С. 136 – 149.

16. ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, 342 арк.

17. Там само, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, 268 арк.

18. Там само, ф. 1793, оп. 1, спр. 3, 39 арк.

19. Держархів Київської області, ф. 2794, оп. 1, спр. 1, 521 арк.

20. Об’ява сільському населенню Волинської губернії // Вісник Волинського губерніяльного старости. – 1918. – Ч. 28. – 18 липня. – С. 1.

21. Державний архів Житомирської області (далі – Держархів Житомирської області), ф. Р-1644, оп. 1, спр. 4, 318 арк.

22. ЦДАВО України, ф. 1793, оп. 1, спр. 10, 131 арк.

23. Губа П. І. Українське відродження : Спроба джерелознавчої оцінки вітчизняної преси 1917-1920 рр. / П. І. Губа. – Черкаси : ЧДТУ, 2002. – 203 с.

24. Держархів Київської області, ф. Р-2797, оп. 1, спр. 2, 178 арк.

25. Місцева хроніка // Волинь. – 1918. – № 117. – 2 червня. – С. 2.

26. ЦДАВО України, ф. 1793, оп. 1, спр. 62, 87 арк.

27. Держархів Житомирської області, ф. 2399, оп. 1, спр. 1, 461 арк.

28. Лозовий В. Продовольча політика П. Скоропадського … / В. Лозовий. – С. 136 – 149.

29. ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 1, спр. 76, 342 арк.

30. ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 2, спр. 1, 52 арк.