МОВНЕ ПИТАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ М. ДРАГОМАНОВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Main Article Content

Л. Г. Сосюра

Abstract

Стаття присвячена діяльності М. Драгоманова, як педагога та наукового діяча. Досліджено основні етапи, методи та способи боротьби М. Драгоманова за розширення сфери вживання української мови на території України в ІІ пол. ХІХ ст. М. Драгоманов словом боровся проти царя і його уряду, підтримував починання в освітянській роботі на Україні, відстоював позицію, що кожна людина має право навчатися і бути освіченою особистістю. Основна увага статті націлена на його педагогічні погляди, його вплив на підняття культурноосвітнього рівня українців. Висвітлено теоретичну і практичну діяльність. Розкривається практична діяльність М. Драгоманова у сфері педагогіки, погляди на освітню політику російського царизму

Article Details

How to Cite
Сосюра, Л. Г. (2019). МОВНЕ ПИТАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ М. ДРАГОМАНОВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Ukrainian Peasant, (21). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3433
Section
Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry

References

Костенко Н. Світогляд та суспільно-політична

діяльність М. П. Драгоманова: історіографія проблеми:

дисертація канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 2000. 226 с.

Климчик Л. Педагогічні погляди М. П. Драгоманова:

дис. канд. іст. наук: 07.00.01, Київський ун-т ім. Т.Шевченко.

Київ, 1995. 194 с.

Кістяківський Б. М. П. Драгоманов по його листах.

Російська думка. 191. Кн. 9. С. 132–150.

Куца О. М. П. Драгоманов, розвиток української

літератури другої половини ХІХ ст. Тернопіль: Підручники

і посібники, 1995. 298 с.

Драгоманов М. Чудацькі думки про українську

національну справу. Вибране. Київ: Наукова Думка, 1991.

Драгоманов М. Вибране «... мій задум зложити очерк

історії цивілізації в Україні». Київ: Либідь, 1991. 684 с.

Лукеренко В. Видатний просвітитель. Войовничий

атеїст. 1963. № 9. С. 51–53.

Довгич В. Українська ідея в політичній теорії Михайла

Драгоманова. Київ, 1991. 156 с.

Горський В. Розвиток академічної філософії в Україні

(кінець XIX – початок XX ст.). Київ: Наукова думка, 2001.

с.

Грушевський М. Місія М. Драгоманова. Україна.

Кн. 3. С. 4–26.

Драгоманов М. Розвиток народної освіти і педагогічної

думки в Україні. Київ: Либідь. 1991. – 290 с.

Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці: в

-х т. Київ: Наукова думка, 1970. Т. 2. 515 с.

Бачинський Ю. Моя переписка з М. П. Драгомановим.

Львів, 1900. С. 72–74.

Драгоманов М. Гете и Шекспір в перекладі на

українську мову. Літературно-публіцистичні праці. Київ:

Либідь, Т. 1. 1970. 586 с.

Попович М. М. П. Драгоманов і ми. Наука і

суспільство. 1991. № 8. С. 15–17.

References:

Kostenko N. (2000). Worldview and socio-political activity

MP Drahomanov: historiography of a problem. Thesis

candidate of historical sciences. Dnipropetrovsk. (in Ukr).

Klymyk L. (1995). Pedagogical views of M. P. Drahomanov.

Thesis of the candidate of historical sciences. Kуiv. 194 (in

Ukr).

Kistyakovsky B. (1991). M. P Drahomanov on his letters.

Rosiijska dymka. (Russian thought). 132–150 (in Ukr).

Kytsa O. (1995). P. Dragomanov, development of Ukrainian

literature of the second half of the XIX century. Ternopil. 298.

(in Ukr).

Dragomanov M. (1991). Chudatsky opinions about the

Ukrainian national affair. Selected. Kyiv: Naykova dymka. (in

Ukr).

Drahomanov M. (1991). Choosing «... my intention is to

reproduce the essay on the history of civilization in Ukraine».

Kyiv: Lybid. 684. (in Ukr).

Lukerenko V. (1963). Prominent educator. Vojovnichij ateist.

Military atheist. 9. 51–53. (in Ukr).

Dovgich V. (1991). Ukrainian idea in the political theory of

Mikhail Drahomanov. Kyiv. 156. (in Ukr).

Gorsky V. (2001). Development of Academic Philosophy in

Ukraine (end of the XIX - the beginning of XX century.).

Kyiv: Naykova dymka. 278. (in Ukr).

Grushevsky M. (1926). Mission of Dragomanov. Ukraine.

–26. (in Ukr).

Drahomanov M. (1991). Development of public education

and pedagogical thought in Ukraine. Kyiv: Lybid. 290. (in Ukr).

Drahomanov M. (1970). Literary and journalistic works/

Kyiv: Naykova dymka. 515. (in Ukr).

Bachinsky Yu. (1900). My correspondence with M. P.

Drahomanov. Lviv. 72–74. (in Ukr).

Dragomanov M. (1970). Goethe and Shakespeare in

translation into Ukrainian. Literary and journalistic works.

Kyiv: Lybid, 1. 586. (in Ukr).

Popovich M. (1991). P. Drahomanov and us. Science and

Society. 8. 15–17. (in Ukr).