АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ТА ГОСПОДАРСЬКО-МАЙНОВИЙ УСТРІЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЧЕРКАЩИНИ ХVІІІ СТ.

Main Article Content

В.В. Масненко

Abstract

Досліджено адміністративно-територіальну і господарсько-майнову структури Правобережної України ХVІІІ ст. Зокрема, процеси колонізації південної частини Київського і східної частини Брацлавського воєводств, відновлення і трансформації повітового устрою. Охарактеризовано місцеві староства: Черкаське, Чигиринське, Корсунське, Канівське та інших. Виокремлено значення магнатських володінь Потоцьких, Любомирських, Яблоновських, Сангушків.

Article Details

How to Cite
Масненко, В. (2016). АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ТА ГОСПОДАРСЬКО-МАЙНОВИЙ УСТРІЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЧЕРКАЩИНИ ХVІІІ СТ. Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1024
Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. – СПб., 1830. – Т.ІІ. 1676-1688. – 974+2 с.

Крикун М.Г. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в ХV-ХVІІІ ст. Кордони воєводств у світлі джерел. – К, 1993. – 186 с.

Андриевский А.А. Исторические материалы. Из архива Киевского губернского правления / А.А. Андриевский. – К., 1883. – Вып.4.

Солодар О. Нариси з історії Чигиринщини / О. Солодар. – Черкаси: «Відлуння-Плюс», 2003. – 264 с.

Щербина В. Украинские староства по люстрациям ХVІІІ в. / В. Щербина // Архив ЮЗР. –. – Ч. VII. – Т.3: Акты о заселении Южной России XVI- XVII вв.; Люстрации украинских староств XVIII ст. – К., 1905. – С. 1-22.

Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов, учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Ч. VII. – Т. 3: Акты о заселении Южной России XVI- XVIIІ вв.; Люстрации украинских староств XVIII в. – К., 1905. – LХХХІ+317+596+140 с.

Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / Л. Похилевич. – К. : Тип. Киево-Печерской лавры, 1864. – 771 с.

Rulikowski E. Czerkasy / E. Rulikowski // Sіownik Geograficzny Krуlewstwa Polskiego i innych krajуw Slowiaсskich. – Warszawa, 1880 – T.1. – S. 802-808.

Шамрай С. До історії залюднення Степової України в XVIII ст. (Крилівщина й Лизаветчина) / С. Шамрай // Записки історично-філологічного відділу. – К., 1929. – Кн.24. – С. 207–302.

Маркина В.А. Крестьяне Правобережной Украины. Конец ХVІІ – 60-е годы ХVІІІ ст. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1971. – 175 с.

Мариновський Ю. Документи про смілянську маєтність (Смілянщину) Г.О. Потьомкіна (1787–1796/1797): ще одне трактування / Ю.Мариновський, І.Удовик // Архіви України. – 2008. – Вип.5-6. – С.96-127.

Крикун М.Г. Повітовий поділ Київського воєводства в останній третині ХVІ-ХVІІІ ст. / М.Г. Крикун // Історико-географічні дослідження на Україні: Зб. наукових праць. – К.,1992. – С.68-84.

Крикун М. Брацлавське воєводство у XVI-XVIII століттях: Статті і матеріали / М. Крикун. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2008. – 412 с.

Антонович В. Коротка історія Козаччини / В. Антонович – К., 1991. – 232 с.

Записки о Южной Руси: Издал П.Кулиш: в 2-х т. – К.: Дніпро, 1994. – 719 с.

Смолій В.А. Возз’єднання Правобережної України з Росією / В.А.Смолій. – К.: Наукова думка, 1978. – 192 с.

Нарис історії Уманщини (з найдавніших часів до 60-х років ХХ століття). – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський ун-т», 2001. – 266 с.