Проблема інтеграції земельних громад українського селянства в систему громадсько-політичних організацій радянського суспільства

Main Article Content

О. М. Абразумова

Abstract

Розкрито співіснування демократичної за своєю суттю земельної громади українського села та міцніючого більшовицького режиму в 1920-х роках. З’ясовано спробу інтеграції інституту традиційних земельних громад в систему громадсько-політичних організацій радянського суспільства в роки нової економічної політики.

Article Details

How to Cite
Абразумова, О. М. (2014). Проблема інтеграції земельних громад українського селянства в систему громадсько-політичних організацій радянського суспільства. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/764
Section
Особливості аграрного розвитку у радянський період

References

1. Анісімов В. В. Земельні громади України (1921-1929 роки) : дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / В. Анісімов. – К., 1997. – 162 с.

2. Калініченко В. Селянське господарство України в період непу: Історико-економічне дослідження / В. Калініченко. – Х. : Основа, 1997. – 400 с.

3. Олійник В. М. Розвиток селянського самоврядування в 1921-1929 роках : автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / В. Олійник. – Черкаси, 2005. – 21 с.

4. Свистович С. М. Громадські об’єднання України в політиці більшовицького режиму (20-30-х рр. ХХ ст.) : дис… д-ра іст. наук : 07.00.01 / С. Свистович. – К., 2007. – 596 с.

5. Степанчук Ю. С. Діяльність громадських і політичних об’єднань УСРР у контексті соціальної політики більшовицького режиму в 1920-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. : дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / Ю. Степанчук. – Черкаси, 2006. – 220 с.

6. Котляр Ю. В. Організації селян на Півдні України в 1921-1928 рр. / Ю. Котляр // Український селянин: зб. наук. праць. – Черкаси, 2004. – Вип. 8. 

7. Земельний кодекс УССР. – Х. : Наркомзем, 1923. – 31 с. 8. Капустян Г. Т. З історії самоврядування в українському селі в 20-ті роки / Г. Т. Капустян // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету: зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2005. – №19.

9. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2062. – 9.02.1925 – 4.12.1925.

10. ЦДАГОУ. – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2117. – 25.07. – 10.10.1925.

11. ЦДАГОУ. – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2524. – 12.01. – 16.11.1927.

12. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1927 рік. – Харків: Укрголовліт, 1927. – 820 с.

13. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК : Ч.1. 1898-1925. Изд. 7-е – М. : Госиздполит, 1953. – 952 с.

14. Громенко І. Земельні громади України, 1927 – 1929 / І. Громенко // Український історичний журнал. – 1972. – №9.