СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1902 – ? РР.

Main Article Content

Ю.С. Кононенко
С.В. Корновенко

Abstract

Статтю присвячено вивченню концепції селянської революції В. Данилова. Зокрема, проаналізовано критерії хронологічних меж та умотивованість хронології концепції селянської революції. Обґрунтовано, що верхньою хронологічною межею селянської революції є 1933 р. Голодомор став апогеєм у нищенні владою селянина-власника. На противагу останньому активно формувався тип селянина-колгоспника (радгоспника). Це був якісно інший, відмінний від попереднього селянин.

Article Details

How to Cite
Кононенко, Ю., & Корновенко, С. (2016). СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1902 – ? РР. Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1031
Section
Peasant revolution

References

Данилов В. Аграрные реформы и аграрная революция в России / В. Данилов // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. – М., 1992. – С. 310 – 321.; Данилов В. Крестьянская революция в России, 1902 – 1922 гг. // Крестьяне и власть. – Москва-Тамбов, 1996. – С. 4 – 23. [Электронный ресурс] Режим доступа http: // www.patriotica.ru/history/danilov_rev.html

Кондрашин В. «Крестьянская революция в России. 1902 – 1922 гг.»: научный проект и научная концепция (предварительные заметки) / В. Кондрашин // Український селянин. – 2008. – Випуск 11. – С. 70 – 74.

Реєнт О. Більшовизм і революція 1917–1920 рр. Спроба визначення характеру і динаміки соціальних процесів / О. Реєнт. – К., 1994. – 64 с.; Реєнт О. Українська революція і робітництво: соціально-політичні та економічні зміни / О. Реєнт. – К., 1996. – 208 с.; Реєнт О. Деякі проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: стан і перспективи наукової розробки / О. Реєнт // Укр. істор. журн. – 2000. – № 2. – С. 3 – 26.; Реєнт О. Україна між світовими війнами (1914–1939). Події. Люди. Документи: Нариси історії / О. Реєнт, І. Коляда. – К. : Школа, 2004. – 544 с.; Солдатенко В. Стан історіографічної розробки та актуальні проблеми дослідження історії Української революції / В. Солдатенко // Укр. іст. журн. – 1999. – № 1. – С. 68–83; 1999. – № 2. – С. 27–47.; Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис / В. Солдатенко. – К. : Либідь, 1999. – 976 с.; Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки. У 4-х т.: т. ІІ. Рік 1918. / В.Ф. Солдатенко. – К.: Світогляд, 2009. – 411 с.; Солдатенко В.Ф. Проект „Україна”. 1917 – 1920 рр. Постаті. / В.Ф. Солдатенко. Х.: Фоліо, 2011. – 511 с.; Солдатенко В.Ф. Революційна доба в Україні (1917 – 1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди / В.Ф. Солдатенко. – К.: Парламентське видання, 2011. – 568 с.; Верстюк В. Комуністичний режим проти селянства України / В. Верстюк // Історія українського селянства: Нариси в 2 т. – К., 2006. – Т. 1.; Верстюк В.Ф. Концептуальні проблеми вивчення історії Української революції / В.Ф. Верстюк // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. — Запоріжжя, 2000. – Вип. XI. –[Електронний ресурс] режим доступу: h t t p : / / s h ro n . c h t y v o . o rg . u a / Ve r s t i u k _ V l a d y s l a v / Kontseptualni_problemy_vyvchennia_istorii_Ukrainskoi_revoliutsii.pdf; Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією / Р. Пиріг. – К., 2008. – 209 с.; Пиріг Р. Українська гетьманська держава1918 року. Історичні нариси / Р.Пиріг. – К., 2011. – 3336 с.; Пиріг Р. генерал Павло Скоропадський: входження в революцію / Р. Пиріг // Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби. – Київ – Черкаси, 2012. – С. 204 – 217.; Пиріг Р. правляча еліта Української Держави 1918 року: проблеми національної ідентифікації / Р. Пиріг // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – К., 2013. – С. 48 – 55.; Ткаченко В. Історіософія революції / В. Ткаченко // Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби. – Київ – Черкаси, 2012. – С. 106 – 125.; Морозов А. Роль аграрного питання в долі Української революції / А. Морозов // Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби. – Київ – Черкаси, 2012. – С. 27 – 36.; Гоцуляк В. Методологічні аспекти історії Української революції 1917 – 1921 рр. у сучасних історичних та історіографічних практиках / В. Гоцуляк // Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби. – Київ – Черкаси, 2012. – С. 27 – 36.; Михайлюк О. Революція та загострення соціокультурного антагонізму між містом і селом / О. Михайлюк // Український селянин. – 2001. – вип. 3. – С. 221 – 224.; Михайлюк О. Щодо «політичної програми» селянства України в період революції та громадянської війни / О. Михайлюк // Український селянин. – 2003. – № 7. – С. 103 – 106.; Михайлюк О. Соціокультурний аспект дослідження селянства України революційного періоду / О. Михайлюк // Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали п’ятих наукових читань, присвячених пам’яті професора Д. Пойди. –

Дніпропетровськ, 2004. – С. 108 – 114.; Михайлюк О. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціокультурні процеси / О. Михайлюк. – Дніпропетровськ, 2007. – 456 с.; Лозовий В. Соціокультурні фактори революційних процесів в українському селі в період Центральної Ради / В. Лозовий // Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби. – Київ – Черкаси, 2012. – С. 176 – 185.; Лозовий В. Соціокультурні засади реакції селянства на гетьманський переворот / В. Лозовий // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – К., 2013. – С. 260 – 266.; Масненко В. Консервативна концепція історії революції 1917 – 1921 рр. в українській історіографії / В. Масненко // Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби. – Київ – Черкаси, 2012. – С. 68 – 79.

Сафонов Д. Крестьянство как объект и субъект процесса модернизации / Д. Сафонов // Вісник Черкаського університету. Серія історичні наук № 35 (248). – Черкаси, 2012. – С. 15 – 18.; Алексеев Г. Крестьянский вопрос как зеркало трех революций в России / Г. Алексеев // Государственная власть и крестьянство в ХIX – начале XXI века: сборник статей / науч. ред. А. Шевельков. – Коломна: Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2011. – С. 137 – 142.; Воейков М. Крестьянский вопрос в России и большевики / М. Воейков // Государственная власть и крестьянство в ХIX – начале XXI века: сборник статей / науч. ред. А. Шевельков. – Коломна: Московский государственный областной социально гуманитарный институт, 2011. – С. 146 – 154.; Посадский А. Эхо гражданской войны: линии вражды в пореволюционной деревне / А. Посадский // История сталинизма: крестьянство и власть. Материалы международной научной конференции. Екатеринбург, 29 сентября – 2 октября 2010г. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 121 – 128.; Падение империи, революция и гражданская война в России / Сост. С.М. Исхаков. – М.: Издательство «Социально-политическая МЫСЛЬ», 2010. – 600 с.; Кузнецов И. Зерновое производство в России конца ХIX – начала XX вв.: «модернизация Империи» vs «Русская Революция» / И. Кузнецов // Крестьянский мир: новые источники и методологические подходы. – Уфа, 2013. – С. 146 – 154.; Назыров П. Аграрная революция и земельно-хозяйственное переустройство южноуральской деревни: «эхо» модернизационных процессов / П. Назыров // Крестьянский мир: новые источники и методологические подходы. – Уфа, 2013. – С. 162 – 172.; Рынков В. Крестьянское самоуправление в Сибири в эпоху военных и революционных потрясений: итоги изучения и новые научные проблемы / В. Рынков // Крестьянский мир: новые источники и методологические подходы. – Уфа, 2013. – С. 268 – 276.; Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917 – 1933. / А. Грациози. – М.: Росспэн, 2001. – 96 с.

Абразумова О.М. Громадсько-політична активність українського селянства у період непу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / О.М. Абразумова. – Черкаси, 2013. – 20 с.

Романець Н.Р. Селянство і радянська влада у 1928 – 1933 роках Проблема взаємовідносин (за матеріалами Півдня України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / Н.Р. Романець. – Дніпропетровськ, 1995. – 18 с.; Саричев В.І. Селянство і радянська влада в 1925 – 1929 роках: проблема взаємовідносин (за матеріалами Півдня України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / В.І. Саричев. – Дніпропетровськ, 2000. – 17 с.

Патриляк Б.К. Селянський опір колективізацій ним заходам радянської влади в УСРР у 1931 – 1932 рр. / Б.К. Патриляк // Гілея. – К., 2011. – Вип. 52. – С. 29 – 36. 8. Кульчицький С.В. Формування компартійної вертикалі влади в УСРР / С.В. Кульчицький // Особа у контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної. – К., 2012. – С. 199 – 2012.

Корновенко С. Село. Хліб. Гроші. Податкова політика радянської влади в українському селі у період НЕПу / С. Корновенко, В. Лазуренко. – Черкаси, 2004. – 188 с.; Корновенко С.В. Продподаток та голодуючі райони України / С.В. Корновенко // Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків Міжнар. наук. теорет.конф. (Київ, 28 листопада. - 1998р.). - Київ – Нью-Йорк, 2000. – С. 408 – 421.; Корновенко С.В. До питання прогресивності продподатку 1921 року // Український селянин. – Випуск 4. – 2002. – С. 62 – 70.; Корновенко С.В. Політика державної партії щодо українського селянства в перший період НЕПу (1921 – 1925 рр.) // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – С. 45 – 51.

Конквест Р. Роздуми над сплюндрованим сторіччям / Р. Конквест. – К.: Основи, 2003. – 371 с.

Маркова С.В. Суспільні та політичні трансформації в українському селі в контексті формування тоталітарної системи (1917 – 1933 рр.) / С.В. Маркова. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г. – 2015. – 544 с.

Білан С.О. Соціально-економічний та національно-культурний злам українського селянства (1929 – 1939 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / С.О. Білан. – К., 2014. – 40 с.; Захарченко М.В. Особливості соціокультурного життя українського села у 1920 – 1929 рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / М.В. Захарченко. – Черкаси, 2012. – 20 с.