КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АГРАРНОЇ БУРЖУАЗНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ. АКАДЕМІКА М. І. ЯВОРСЬКОГО

Main Article Content

І. А. Фареній

Abstract

У статті висвітлено погляди академіка М. І. Яворського на революційний процес перших десятиліть ХХ ст., концептуальне бачення дослідником революційної боротьби початку ХХ ст. в Україні у контексті сучасних тенденцій дослідження історії революції. Автор статті вважає концепцію революції М. І. Яворського предтечею сучасної концепції селянської революції 1902–1922 рр., запропонованої В. П. Даниловим та його послідовниками.

Article Details

How to Cite
Фареній, І. А. (2019). КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АГРАРНОЇ БУРЖУАЗНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ. АКАДЕМІКА М. І. ЯВОРСЬКОГО. Ukrainian Peasant, (21). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3429
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Санцевич А. М.І.Яворський: нарис життя та творчості /

А. Санцевич. – Київ: Ін-т іст. Укр. НАН Укр., 1995. – 61 с.

Роєнко В. М. І. Яворський – історик України: життя і

наукова діяльність: автореф. дис. ... канд. іст. наук / В.

Роєнко. – Запоріжжя, 2008. – 21 с.

Касьянов Г. Академік М.І.Яворський: доля вченого /

Г. В. Касьянов // Український історичний журнал. – 1990.

– № 8. – С. 75–86.

Рубльов О. Лідер «істориків-марксистів» України

(М. І. Яворський) / О. Рубльов // Репресоване краєзнавство

(20–30-і роки). – Київ: Рідний край; Хмельницький ред.-

вид. відділ, 1991. – С. 293–304.

Ясь О. Клас і нація у концепції української історії Матвія

Яворського / О. Ясь // Історіографічні дослідження в

Україні. – 2013. – Вип.23. – С. 198–235.

Пінчук Ю. Яворський Матвій Іванович / Ю. Пінчук //

Енциклопедія історії України. – Київ: Наукова думка, 2013.

– Т.10. – С. 719–720.

Данилов В. Крестьянская революция в России, 1902–

гг. / В. Данилов [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://ladim.org/st007.php

Кондрашин В. «Крестьянская революция в России.

–1922 гг.»: научный проект и научная концепция

(предварительные заметки) / В. Кондрашин // Український

селянин. – 2008. – Вип.11. – С. 70–74.

Вахитов Р. Неизвестная октябрьская революция.

Крестьянская война начала ХХ века и ее значение для

победы большевиков / Р. Вахитов [Електронний ресурс].

– Режим доступу: nevmenandr.net/vaxitov/

unknownoctrev.php

Бабашкин В. Закономерности и особенности российской

модернизации 1902–1935 гг.: опыт применения

теоретических концепций развития крестьянских обществ:

автореф. дис. … докт. ист. наук / В. Бабашкин. – Тамбов,

– 43 с.

Марченя П. Крестьянское сознание как доминанта

Русской революции / П. Марченя // Научный диалог. – 2015.

– № 12. – С. 303–315.

Абразумова О. Соціально-політична активність

селянства УСРР у роки непу / О. Абразумова,

С. Корновенко. – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ, 2017. – 190 с.

Корновенко С. Селянин-бунтар. Селянська революція

в Україні 1902-1917 рр. / С. Корновенко, О. Герасименко.

– Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2017. – 204 с.

Калінкіна С. «Великий перелом» на селі. Фінал

селянської революції (1929-1933 рр.) / С. Калінкіна,

С. Корновенко, С. Маркова, Н. Романець. – Черкаси: Вид.

відділ ЧНУ, 2017. – 300 с.

Kornovenko S. A peasant component in the transition to

the new economic policy (1921) / S. Kornovenko //

Східноєвропейський історичний вісник. – 2018. – №7. –

С.104-110. DOI: 10.24919/2519-058x.7.132975

Kornovenko S. Evolution of peasant land tenure during the

Ukrainian revolution of 1917–1921 / S. Kornovenko, V. Telvak,

V. Ilnytskyi // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. –

Vol. 4. – No 3. – Р.133-141. DOI: https://doi.org/10.30525/

-0742/2018-4-3-133-141

Яворський М. Проблема української націоналдемократичної революції у 1917 р., її історичні основи та її

рухові сили / М. Яворський // Червоний шлях. – 1927. –

№2. – С. 108-134.

Яворський М. Проблема української націоналдемократичної революції, її історичні основи та рухові сили

(Продовження) / М. Яворський // Червоний шлях. – 1927.

– №4. – С. 93-116.

Яворський М. Коротка історія України / М. Яворський;

передмова Х.Раковського. Видання п’яте, стереотипне.

[Київ]: Державне видавництво України, 1926. – 144 с.

Яворський М. Україна в епоху капіталізму. Випуск

третій: В супереках імперіялізму / М. Яворський. – Харків:

Державне видавництво України, 1925. – 308 с.

Яворський М. Нариси з історії революційної боротьби

на Україні / М. Яворський; Укр. ін-т марксизму, іст. відділ.

– Харків: Державне видавництво України, 1927. – Т. 1. –

с.

Дискусія з приводу схеми історії України М.Яворського

(Травень 1929 р.) // Літопис революції. – 1930. – № 2 (41).

– С. 267–326; № 3. – С. 176–237.

Яворський М. Про мої помилки в концепції історії

України (причипок до дискусії про схему України) /

М. Яворський // Комуніст. – 1929. – 5 вересня. – С.5.