Про правомірність концепції "Великої селянської революції" В. П. Данилова.

Main Article Content

І. А. Фареній

Abstract

Розвідку присвячено аналізу наукового бачення революційних подій початку ХХ ст. відомим російським істориком В.П. Даниловим. На основі досягнень історіографії та першоджерел зроблено висновок про наявність підстав для визнання справедливості запропонованої вченим концепції „Великої селянської революції”.

Article Details

How to Cite
Фареній, І. А. (2014). Про правомірність концепції "Великої селянської революції" В. П. Данилова. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/760
Section
Селянська революція 1917 - 1921 рр.

References

1.Данилов В.П. Крестьянская революция в России, 1902-1922 гг. [Електронний ресурс]. – Код доступу: http:// ladim.org/st007.php;

2.Данилов В.П. Судьбы сельского хозяйства в России [Електронний ресурс]. – Код доступу: http://ladim.org/ st006.php;3.Данилов В.П. Истоки и начало деревенской трагедии. Сб. ст. [Електронний ресурс]. – Код доступу: http:// ladim.org/st008.php

4.Мірза-Авакянц Н. Селянські рухи 1902 року на Полтавщині / Н.Мірза-Авакянц // Червоний шлях. – 1924. - №7. – С.143-158.

5.Михайлюк О.В. Селянство Наддніпрянської України в перші десятиліття ХХ ст. (1900 – 1922 рр.): Соціокультурні трансформації: автореф. дис. ... докт. іст. наук / О.В.Михайлюк; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – 36 с.

6.Кудінов Д.В. Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905-1907 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук / Д.В.Кудінов; Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2009. – 16 с.

7.Федьков О.М., Магась В.О. „Селянству – владу і землю!” Всеросійський селянський союз в Україні (1905-1907 рр.) / О.М.Федьков і В.О.Магась; Кам’янець-Под. нац. ун-т ім. І.Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Вид. Кам’янець-Под. нац. ун-ту, 2011. – 272 с.

8.Центральний державний історичний архів України у місті Києві. – Ф.301. – Оп.1. – Од.зб.1363. – 87 арк.

9.Любимов В. Священник, учитель … во главе сплотов / В.Любимов // Сплотчина. – 1914. - №6. – С.93-95.

10.Мацеевич К.А. Меняются времена и мы с ними / К.А.Мацеевич // Хлибороб. – 1913. - №2. – С.51-55.

11.Лозовий В.С. Ставлення селянства України до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.): автореф. дис. ... докт. іст. наук / В.С.Лозовий; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – 36 с.

12.Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років: українська історіографія: автореф. дис. ... докт. іст. наук / В.М.Щербатюк; Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с.

13.Наділення землею трудових громадян, що перебували під час громадянської війни в Червоній армії // Полтавський селянин. – 1926. - №3. – С.28.

14.Помаленький Ф. Основні моменти землевпорядження та землекористання / Ф.Помаленький // Український землевпорядник. – 1928. - №1. – С.1-5.

15.Машура С. До праці за відбудову сільського господарства / С.Машура // Полтавський селянин. – 1925. - №1. – С.1-2.

16.Абразумова О.М. Громадсько-політична активність українського селянства в період непу: автореф. дис. ... канд. іст. наук / О.М.Абразумова; Черкаський нац. ун-т. – Черкаси, 2013. – 20 с.

17.Хіль І. Про земгромади / І.Хіль // Полтавський селянин. – 1928. - №1. – С.7-8.

18.Патриляк Б.К. Опір українського селянства соціально- економічним заходам радянської влади у 1927-1933 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук / Патриляк Б.К.; Київський нац. ун-т ім.Т.Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с.

19.Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933 / А.Грациози. – Москва: РОССПЭН, 2001. – 96 с.

20.Шестаков А.В. Крестьянские организации в 1917 году / А.В.Шестаков // Аграрная революция [Сб. науч. тр.]. В 4 т. – Т.2: Крестьянское движение в 1917 году. – Москва: Издательство Коммунистической академии, 1928. – С.95-166.