СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ХРОНОЛОГІЯ І ВНУТРІШНЯ ПЕРІОДИЗАЦІЯ**

Main Article Content

С. В. Корновенко

Abstract

У статті схарактеризовано хронологічні межі селянської революції. Розкрито особливості історіописання проблеми, методологічні підходи; визначено авторське бачення внутрішньої періодизації; окреслено перспективи подальших дослідницьких пошуків.

Article Details

How to Cite
Корновенко, С. В. (2017). СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ХРОНОЛОГІЯ І ВНУТРІШНЯ ПЕРІОДИЗАЦІЯ**. Ukrainian Peasant, (17). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1858
Section
Peasant revolution

References

Дивися, наприклад: Михайлюк О. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціокультурні процеси / О. Михайлюк. – Дніпропетровськ, 2007. – 456 с.; Священко З. Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку ХХ ст. / З. Священко. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2012. – 343 с.; Котляр Ю. Трансформації в психолого-ментальному світосприйнятті селянства Півдня України (перша третина ХХ ст.) / Ю. Котляр [Електронний ресурс] Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2008/88-75-41.pdf; Революційний процес 1917 – 1920 років: витоки, зміст,

значення збірник наукових праць за наслідками теоретичного семінару, організованого кафедрою архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін і Науковим товариством істориків-аграрників 13 червня 2013 р. / Черкаський нац. ун-т; Наук. тов. істориків-аграрників. – Черкаси: Вертикаль, 2014. – 62 с.; Сафонов Д. Крестьянство как объект и субъект процесса модернизации / Д. Сафонов // Вісник Черкаського університету. Серія історичні наук № 35 (248). – Черкаси, 2012. – С. 15 – 18.; Алексеев Г. Крестьянский вопрос как зеркало трех революций в России / Г. Алексеев // Государственная власть и крестьянство в ХIX – начале XXI века: сборник статей / науч. ред. А. Шевельков. – Коломна: Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2011. – С. 137 – 142.; Воейков М. Крестьянский вопрос в России и большевики / М. Воейков // Государственная власть и крестьянство в ХIX – начале XXI века: сборник статей / науч. ред. А. Шевельков. – Коломна: Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2011. – С. 146 – 154. Фареній І.А. Про правомірність концепції «Великої селянської революції»

В.П. Данилова / І.А. Фареній // Український селянин. – Вип. 14. – 2014. – С. 162 – 166.; Солдатенко В.Ф. Чинник «українського хліба» в Громадянській війні (1917 – 1920

рр.) / В.Ф. Солдатенко // Український селянин. – Вип. 14.

– 2014. – С. 156 – 162.; Ковальова Н.А. Селяни, поміщики і держава: конфлікти інтересів. «Аграрна революція» в Україні 1902 – 1922 рр. / Н.А. Ковальова. – Д.: ЛІРА, 2016. – 368 с.

Данилов В. Аграрные реформы и аграрная революция в России / В. Данилов // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. – М., 1992. – С. 310 – 321.; Данилов В. Крестьянская революция в России, 1902 – 1922 гг. // Крестьяне и власть. – Москва-Тамбов, 1996. – С. 4 – 23. [Электронный ресурс] Режим доступа http: // www.patriotica.ru/history/danilov_rev.html; Кондрашин В. «Крестьянская революция в России. 1902 – 1922 гг.»: научный проект и научная концепция (предварительные заметки) / В. Кондрашин // Український селянин. – 2008. – Випуск 11. – С. 70 – 74.

Див. предметніше Ю. Кононенко Селянська революція 1902 – ? рр. / Кононенко Ю., Корновенко С. // Український селянин. – 2016. – Випуск 16. – С. 73 – 78.

Корелин А.П. Нарастание общенационального кризиса накануне революционного взрыва / А.П. Корелин // Первая революция в России: взгляд через столетие. – М.: Памятники исторической мысли, 2005. – С. 77 – 153. С. 81.

Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой мировой войны / О.С. Поршнева. – М. : РОССПЭН, 2004. – С.84.

Данилов В.П. Крестьянская революция в России, 1902 – 1922 гг. / В.П. Данилов – Електронний ресурс: http: //gorod.tomsk.ru

Див. предметніше Конквест Р. Роздуми над сплюндрованим сторіччям / Р. Конквест. – К.: Основи, 2003. – 371 с.

Литвин В. Історія України (у 3-х томах) / В. Литвин. – Том ІІ. Кінець ХVIII – початок ХХ ст. – К., Видавничий дім «Альтерантиви», 2005. – С. 609.

Кудінов Д. Сумська селянська республіка у вітчизняній

і зарубіжній історіографії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://issuu.com/history.sumy/docs/82_90/7?e=3773362/6155836/. – Назва з екрану.

Предметніше див. Магась В.О. «Селянська республіка» на Сумщині в роки першої російської революції [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/histori/114/21178-selyanskaresp

u b lika - n a -su m s h h in i-v- ro ki-p e rsh o %D 1 %9 7 -rosijsko%D1%97-revolyuci%D1%97.html; Верховцева І.Г.

Станове самоврядування і протестний рух селян в Російській імперії на початку ХХ ст.: «селянські республіки» / І.Г. Верховцева // Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2015. – С. 76 – 78.; Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905-1907 ’! 1917-1922 / Т. Шанин. – Москва : Весь мир, 1997. – 560 с. С. 185 – 191.

Простаков С. Сорок лет после отмены крепостного права понадобилось для того, чтобы крестьяне вновь захотели земельного передела / С. Простаков – Електронний ресурс: http: ruspet.ru/society

Качинський В. Селянський рух на Україні в 1905-1907 рр. – Полтава, 1927. 13. 1905 рік на Україні: Хроніка та матеріали. – Х., 1926.

Олійник Л.В., Гора О.Г. Селянський рух на Чернігівщині у 1905-1907 рр. – К., 1959.

Ковальова Н.А. Селяни, поміщики і держава: конфлікти інтересів. «Аграрна революція» в Україні 1902 – 1922 рр. / Н.А. Ковальова. – Д.: ЛІРА, 2016. – 368 с. С. 168.

Лось Ф.Є. Класова боротьба в українському селі. 1907 – 1914 рр. / В.Є. Лось, О.Г. Михайлюк. – К. : Наукова думка, 1976. – С. 236.

Кирьянов Ю.И. Крестьянское движение на Украине в годы первой мировой войны (До Февральской революции 1917 г.) / Ю.И. Кирьянов // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1960 г. – К. : АН УССР, 1962. – С. 537.

Михайлюк О. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціокультурні процеси / О. Михайлюк. –Дніпропетровськ, 2007. – 456 с. С. 163.

Абразумова О.М. Громадсько-політична активність українського селянства у період непу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / О.М. Абразумова. – Черкаси, 2013. – 20 с.; Романець Н.Р. Селянство і радянська влада у 1928 – 1933 роках Проблема взаємовідносин (за матеріалами Півдня України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / Н.Р. Романець. – Дніпропетровськ, 1995. – 18 с.; Саричев В.І. Селянство і радянська влада в 1925 – 1929 роках: проблема взаємовідносин (за матеріалами Півдня України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / В.І. Саричев. – Дніпропетровськ, 2000. – 17 с.; Патриляк Б.К. Селянський опір колективізацій ним заходам радянської влади в УСРР у 1931 – 1932 рр. / Б.К. Патриляк // Гілея. – К., 2011. – Вип. 52. – С. 29 – 36.

Кульчицький С.В. Формування компартійної вертикалі влади в УСРР / С.В. Кульчицький // Особа у контексті

часу. Книга на пошану Лариси Нагорної. – К., 2012. – С. 199 – 2012.

Детальніше дивися Корновенко С. Село. Хліб. Гроші. Податкова політика радянської влади в українському селі

у період НЕПу / С. Корновенко, В. Лазуренко. – Черкаси, 2004. – 188 с.; Корновенко С.В. Продподаток та голодуючі райони України / С.В. Корновенко // Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків Міжнар. наук.-теорет.конф. (Київ, 28 листопада,1998 р.). – Київ – Нью-Йорк, 2000. – С. 408 – 421.; Корновенко С.В. До питання прогресивності продподатку 1921 року // Український селянин. – Випуск 4. – 2002. – С. 62 – 70.; Корновенко С.В. Політика державної партії щодо українського селянства в перший період НЕПу (1921 – 1925 рр.) // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – С. 45 – 51.

Маркова С.В. Суспільні та політичні трансформації в українському селі в контексті формування тоталітарної системи (1917 – 1933 рр.) / С.В. Маркова. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г. – 2015. – 544 с. С. 335.

Детальніше дивися Білан С.О. Соціально-економічний та національно-культурний злам українського селянства (1929 – 1939 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / С.О. Білан. – К., 2014. – 40 с.; Захарченко М.В. Особливості соціокультурного життя українського села у 1920 – 1929 рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / М.В. Захарченко. – Черкаси, 2012. – 20 с

Most read articles by the same author(s)