Селянська революція 1917 - 1921 рр. : ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні

Main Article Content

С. В. Корновенко

Abstract

У статті схарактеризовано ліквідацію поміщицького землеволодіння в Україні під час революції 1917 – 1921 рр. Обґрунтовано, що Українська революція 1917 – 1921 рр. мала селянський характер. З’ясовано, що учасники – антагоністи революції мали схожі погляди й підходи стосовно шляхів розв’язання тогочасних актуальних соціально-економічних і суспільно-політичних проблем. Однією з таких була ліквідація поміщицького землеволодіння. Зазначено, що більшовики, Н. Махно, П. Врангель обирали пріоритетним завданням у реалізації своїх аграрних програм ліквідацію поміщицького землеволодіння. Якщо радянська ліквідація поміщицького землеволодіння трансформувалася в одержавлення земель, то махновська й врангелівська – у передання землі селянам із легітимізацією цього процесу.

Article Details

How to Cite
Корновенко, С. В. (2015). Селянська революція 1917 - 1921 рр. : ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/810
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.

References

1. Верстюк В. Передмова / В. Верстюк // Український національно-визвольний рух. Березень листопад 1917 року: Документи і матеріали / упоряд.: В. Верстюк (кер.) та ін. – К., 2003. – С. 5–12.

2. Панчук А. М. Історіографія Західно-Української Народної Республіки (1918–2000 рр.) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / А. М. Панчук ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2000. – 20 с.

3. Див., наприклад, Верстюк В. Нариси історії Української революції 1917–1921 років : у 2-х кн. / В. Верстюк, В. Головченко, Т. Осташко, Р. Пиріг, В. Солдатенко, В. Сокальський. – К. : Наукова думка, 2011. – Кн. 1. 390 с.

4. Революційний процес 1917–1920 років: витоки, зміст, значення : збірник наукових праць за наслідками теоретичного семінару, організованого кафедрою архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін і Науковим товариством істориків-аграрників 13 червня 2013 р. / Черкаський нац. ун-т; Наук. тов. істориків-аграрників. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 62 с.

5. Фареній І. А. Про правомірність концепції «Великої селянської революції» В. П. Данилова / І. А. Фареній // Український селянин. – 2014. – Вип. 14. С. 162–166; Солдатенко В. Ф. Чинник «українського хліба» в Громадянській війні (1917–1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко // Український селянин. – 2014. Вип. 14. – С. 156 162 тощо.

6. Докладніше див. Корновенко С. В. Українська революція 1917–1921 рр.: селянський фактор / С. В. Корновенко // Український селянин. – 2014. – Вип. 14. С. 142–146.

7. Див., наприклад, Трапезников С. П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос : в 2-х томах / С. П. Трапезников. – М. : Мысль, 1976. – Т. 1. – 567 с.

8. Иллерицкая Е. Аграрный вопрос: провал аграрных программ и политики непролетарских партий в России / Е. Иллерецкая. – М. : Наука, 1981. – 165 с.

9. История крестьянства СССР. История советского крестьянства : в 5 т. / под ред. В. Шерстобитова. – М. : Наука, 1986. Т. 1. Крестьянство в первое десятилетие советской власти. 1917–1927. 455 с.

10. Осипова Т. Обманутый класс / Т. Осипова // Родина. – 1990. № 10. – С. 24–25.

11. Докл. про це див.: Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 1928) / С. Кульчицький. – К. : Основи, 1996. – 306 с.; Кульчицький С. В. Комуністична доктрина і спроби її реалізації в Радянській Україні у 1919–1920 рр. / С. Кульчицький // Історичні зошити. – 1992. – № 8. – 40 с.; Корновенко С. В. Аграрна політика більшовиків в українському селі в 1919 р. (до причин тимчасових невдач) / С. В. Корновенко // Україна Соборна.– Переяслав-Хмельницький. – 2005. – Вип. 2. – С. 81–85.

12. Махно Н. Русская революция на Украине : в 3-х кн. / Н. Махно. – Париж, 1929. – Кн. 1 (От марта 1917 г. по апрель 1918 год). – 216 с.

13. Цит. за Верстюк В. Ф. Махновщина: селянсько-повстанський рух на Україні (1918 1921) / В. Ф. Верстюк. – К., 1992. – 368 с.

14. Цит. за Волковинський В. М. Батько Махно / В. М. Волковинський. – К., 1992. – 48 с.

15. Семанов С. Махно. Судьба атамана / С. Семанов. – М., 2004. – 320 с.

16. Волковинский В. Н. Нестор Иванович Махно / В. Н. Волковинский // Вопросы истории. – 1991. – № 9– 10. – С. 38–58.

17. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 57. – Оп. 2. – Спр. 428.

18. Врангель П. Воспоминания барона П. Врангеля : в 2-х тт. / П. Врангель. – М., 1992. – Т. 1. – 480 с.

19. Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ). – ФР. 3801. – Оп. 1. – Спр. 2. – 28 арк.

20. Сведения об осуществлении земельного закона Врангеля 25 мая 1920 года к 15 сентября / Аграрная политика Врангеля // Красный архив. – 1928. – Т. 1. – С. 61–65.

21. Письмо Начальника Управления земледелия и землеустройства Глинки В. А. Маклакову 16 сентября 1920 г. / Аграрная политика Врангеля // Красный архив. – 1928. Т. 1. – С. 65–68.

22. ДАРФ. – ФР. 355. – Оп. 1. – Спр. 5. – 264 арк.

23. Російський державний воєнний архів. – ФР. 101. – Оп. 1. – Спр. 174. – 328 арк.

24. Державний архів Автономної Республіки Крим (далі – ДААРК). – ФР. 1668. – Оп. 1. – Спр. 1а. – 55 арк.

25. Лобачов В. Был ли батька Махно анархистом? / В. Лобачов // Наука и религия. – 2001. – № 1. – С. 22–24.

26. ЦДАГОУ. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 322. – 3 арк.

27. Доклад Таврического губернского посредника по земельным делам начальнику управления земледелия и землеустройства 4 октября 1920 г. / Аграрная политика Врангеля // Красный архив. – 1928. – Т. 1. – С. 80–93.

28. Цветков В. Генерал-лейтенант барон П. Н. Врангель / В. Цветков // Белое движение. Исторические портреты. – М.: Астрель, 2006. – С. 346–383.

29. Росс Н. Врангель в Крыму / Н. Росс. – Франкфурт-на-Майне, 1982. – 362 с.

Most read articles by the same author(s)