СЕЛЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ВИЯВ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЙНОСТІ В УКРАЇНІ

Main Article Content

С. В. Корновенко

Abstract

Статтю присвячено вивченню феномену селянської революції першої третини ХХ ст. – селянським республікам. Запропоновано розуміння селянських республік як історичного, цілісного соціокультурного явища, в еволюції якого виокремлено два етапи: перший – 1905 – 1907 рр., другий – 1907 – перша половина 1920-х рр. Сутність цього феномену полягала у тому, що це була форма суспільно-політичної та громадської самоорганізації селян, об’єднаних спільними духовно-культурними, суспільно-політичними і соціально-економічними цінностями/ідеалами для вирішення спільних духовно-культурних, суспільно-політичних, соціально-економічних питань. Ключовим для розуміння поняття «селянська республіка» є спільна справа.
Розкрито причини виникнення селянських республік, територію поширення, характерні ознаки.

Article Details

How to Cite
Корновенко, С. В. (2016). СЕЛЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ВИЯВ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЙНОСТІ В УКРАЇНІ. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2166
Section
To the 100th Anniversary of the Ukrainian National-Democratic Revolution

References

Верховцева І. Г. Cтанове самоврядування і протестний рух селян в Російській імперії на початку ХХ ст.: «селянські республіки» / І. Г. Верховцева // Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації : матеріали міжн. наук.-прак. конф., 29–30 травня 2015 р. – Львів : ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2015. – С. 76–78.; Верховцева І. Г. Селянське самоврядування в Російській імперії в умовах революції 1905–1907 рр.: приговорний

рух / І. Г. Верховцева // Чорноморський літопис : науковий

журнал. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 12–20.; Верховцева І. Г. Селянське самоврядування та «мир»: до питання модернізації аграрного ладу в Російській імперії

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І. Г. Верховц ева

// Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : матеріали V

всеукраїнської наукової конференції. м. Дніпропетровськ,

березня 2015 р. : у 5-х частинах. – Дніпропетровськ :

ТОВ «Інновація», 2015. – Ч. 5. – С. 103–106.

Герасименко О.В. Спроба створення «селянських

республік» на Слобожанщині в роки першої революції

– 1907 рр. / О.В. Герасименко // Український селянин. –

Черкаси, 2017. – Вип. 17. – С. 29–33.

Кудінов Д. Сумська селянська республіка у вітчизняній

і зарубіжній історіографії / Д. В. Кудінов // Часопис

української історії. – 2011. – Вип. 21. – С. 82–90.

Магась В. О. «Селянська республіка» на Сумщині в роки першої російської революції / В. О. Магась // Інтелігенція і влада : громад.-політ. наук. зб. – 2008. – Вип. 11. – С. 44–53.

Магась В. Місцева адміністрація та організації Всеросійського селянського союзу в 1905 р. / В. Магась, Ю. Магась-Демидас // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – Вип. 1, ч. 2. – С. 67–66.

Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–907 – 1917–1922 / Т. Шанин. – М. : Весь мир, 1997. – 560 с.

Губський С. Селянські республіки на Миколаївщині під час революції 1917–1920 років / С. Губський //Українознавство. – 2015. – № 4. – С. 76–93.

Котляр Ю. В. Баштанські повстанці проти репресивно-каральної системи (за матеріалами справи №3897) / Ю. В. Котляр // Реабілітовані історією. Миколаївська область. – Кн. 5. – К.; Миколаїв: Світогляд, 2010. – С. 7–32.; Котляр Ю. В. Висунська і Баштанська республіки (до 90-ї річниці проголошення) / Ю. В. Котляр. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 92 с.; Котляр Ю. В. Висунська і Баштанська республіки / Ю. В. Котляр // Пам’ять століть. – 1997. – №1. – С. 134–137.; Котляр Ю. В. Висунська народна

республіка. 1919 р. / Ю. В. Котляр // Укр. іст. журнал. –1996. – №1. – С. 63–68.; Котляр Ю. В. Врадіївська Хліборобська республіка / Ю. В. Котляр // Чорноморський літопис: науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 5. – С. 50–53.; Котляр Ю. В. Повстанство. Селянський рух на Півдні України (1917–1925): монографія / Ю. В. Котляр. – Миколаїв; Одеса: ТОВ «ВіД», 2003. – 194 с.; Котляр Ю. В. Повстанський рух селян Півдня України. Висунська і Баштанська республіки (1919–1920 рр.): монографія / Ю. В. Котляр. – Миколаїв: ПП «Спрінтпрінт», 1999. – 117 с.; Котляр Ю. В. Повстансько-партизанський рух

українських селян у 1919 – на початку 1920 рр.: (на матеріалах Півдня України) / Ю. В. Котляр: автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01-історія України; Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 1997. – 16 с.; Котляр Ю. В. Регіональні аспекти повстанського руху селян 20-х рр. ХХ ст. / Ю. В. Котляр // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 13. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – С. 183–201.

Легоняк, Б. І повіяв вогонь новий з Холодного Яру / Богдан Легоняк // Залізнякові читання : матеріали Другої учн. наук. краєзнавчої конф. – [Черкаси, 2010]. – С. 24– 28.

Митрофаненко Ю. С. Феномен «множинної суверенності» революційної доби 1917 – 1920 рр. у контексті процесів національного державотворення / Ю. С. Митрофаненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://timso.koippo.kr.ua/blogs/ind ex.php/ Mitrofanenko/1918-1922

Пономаренко М. Холодноярська республіка /М. Пономаренко // Черкаський край – земля Богдана і Тараса. – К.: Українські пропілеї, 2002. – С. 486-497.

Чос В. Мліївська республіка / В. Чос // Нова Січ. – 2007.

– 7 листопада.

Шкварець В. Повстансько-партизанський рух селянства Півдня України у березні 1919 – січні 1920 року: нові дослідження / В. Шкварець // Південна Україна: проблеми історичних досліджень: зб. наук. праць Ч. ІІ / Ін-т історії України НАН України та ін.; ред. кол.: В. А. Смолій (гол. ред.) та ін. – Миколаїв, 1998. – С. 91– 95.; Шкварець В. Селянські повстансько-партизанські політичні утворення (формування) державного типу в Миколаївському краї / В. Шкварець // Краєзнавчий альманах. Історія. Археологія. Наука. Культура. Освіта. Промисловість. Сільське господарство. – Миколаїв: ОІППО, 2011. – №1. – С. 81–91.; Шкварець В. П.

Українська національно-демократична революція і боротьба за незалежність на Миколаївщині (1917– 1921) / В. П. Шкварець. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 120 с.

Щербатюк В. Медвинське антибільшовицьке повстання 1920 року / В. Щербатюк // Вісник Академії праці та cоціальних відносин. – 2009. – № 4. – С. 163–168.

Котляр Ю.В. Селянські республіки Півдня України: до проблеми державотворення / Ю.В. Котляр [Електронний ресурс] // – Режим доступу: lib.chdu.edu.ua

Котляр Ю.В. Селянські республіки Наддніпрянської

України: до питання класифікації / Котляр Ю.В. // Історичний архів. – 2017. – № 18. – С. 64–69.

Детальніше дивись: Шаповал В.М. РЕСПУБЛІКА // В.М. Шаповал [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Respublika

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Міхненко та ін., за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. – К.: НАДУ, 2010. – С. 617.

Корновенко С.В. Суб’єктний складник аграрного питання як одна з передумов Української революції 1917–1921 рр. / С.В. Корновенко // Український історичний журнал. – 2017. – № 4. – С. 83–94.

Конквест Р. Роздуми над сплюндрованим сторіччям / Р. Конквест. – К.: Основи, 2003. – 371 с.

Кожевник А.Е. Крестьянское движение в Черниговской губернии в период спада первой русской революции (1906 – 1907 годы) / А.Е. Кожевник // Ученые записки Горьковского государственного университета, 1958. – Вып. 47. – С. 406.

Замковий П.В. З історії «селянської республіки» на Сумщині / П.В. Замковий // Український історичний журнал. – 1985. – № 12. – С. 87–94.

Детальніше дивися: Корновенко С.В., Герасименко О.В. Селянин-бунтар. Селянська революція в Україні 1902 – 1917 рр.: [монографія]. Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2017. – 204 с.

Верховцева І.Г. Селянське самоврядування та «мир»:

до питання модернізації аграрного ладу в Російській

імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І.Г. Верховцева // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси.

Матеріали V всеукраїнської наукової конференції. м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.: у 5-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2015. – Ч. 5. – С. 105.

Кукушкин Ю.С. Самоуправление крестьян России (ХІХ – начало ХХ века) / Ю.С. Кукушкин, Н.С. Тимофеев. – Москва: изд-во МГУ, 2004. – С. 16.

Кудінов Д. Сумська селянська республіка у вітчизняній

і зарубіжній історіографії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://issuu.com/history.sumy/docs/82_90/

?e=3773362/6155836/. – Назва з екрану.

Детальніше дивися Верховц ева І.Г. Станове самоврядування і протесний рух селян в Російській імперії

на початку ХХ ст.: «селянські республіки» / І.Г. Верховцева

// Сучасні виклики для гуманітарних наук в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2015. – С. 76–78.

Верховцева І.Г. Селянське самоврядування в Російській

імперії в умовах революції 1905–1907 рр.: приговорний рух / І.Г. Верховцева // Чорноморський літопис: науковий журнал. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 15; Наумов С.О. «Селяни усієї України, єднайтеся!»: організаторська робота українських партій на селі (1905–1907 рр.) / С.О. Наумов // Український селянин. – Черкаси, 2005. – Вип. 9. – С. 135.

Магась В.О. «Селянська республіка» на Сумщині в роки першої російської революції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/histori/114/

11 78 -selya nska -respu b lika -n a -su m shh in i-v-ro kip

e r s h o % D 1 % 9 7 - r o s i j s k o % D 1 % 9 7 -revolyuci%D1%97.html. – Назва з екрану.

Федоренко Г.М. Історія побережжя річки Локні. Сумської області. (від давніх часів до 1930 року) / Г.М. Федоренко. – Суми, 1965. – С. 95.

Іванущенко Г. Яструбинська республіка: погляд через століття. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sumynews.com/oleh-medunytsia/79/yastrubynskarespublika-pohliad-cherez-stolittia . – Назва з екрану.

Дроздов И.Г. Аграрные волнения и карательные экспедиции в Черниговской губернии в годы первой

революции 1905–1906 гг. / И.Г. Дроздов. – Москва-Ленинград: Государственное издательство, 1925. – С. 184.

Детальніше дивися Первухин В. Комратская республика

/ В. Первухин. – Одесса: Астропринт, 2006. – 66 с.

Предметніше див. Магась В.О. «Селянська республіка» на Сумщині в роки першої російської революції [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http:// www.stattionline.org.ua/histori/114/21178-selyanskaresp

u b lika - n a -su m s h h in i-v- ro ki-p e rsh o %D 1 %9 7 -

rosijsko%D1%97-revolyuci%D1%97.html; Верховцева І.Г.

Станове самоврядування і протестний рух селян в Російській імперії на початку ХХ ст.: «селянські республіки» / І.Г. Верховцева // Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2015. – С. 76–78.; Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1907 ’& 1917–1922 / Т. Шанин. – Москва : Весь мир, 1997. – 560 с.

Цит. за Котляр Ю. Трансформації в психолого-ментальному світосприйнятті селянства Півдня України

(перша третина ХХ ст.) / Ю. Котляр [Електронний ресурс] Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/

naukpraci/history/2008/88-75-41.pdf

Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. – К., 1990. – Ч. 2. – 328 с.

Лозовий В. До питання про ідеологію українського селянства в добу революції (1917 – 1921 рр.) / В. Лозовий

// Формування та діяльність українських національних

урядів періоду Української революції 1917 – 1921 рр.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Кам’янець – Подільський, 6 – 7 грудня 2007. – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 105 – 114.

Михайлюк О. Щодо «політичної програми» селянства

України в період революції та громадянської війни /О. Михайлюк // Український селянин. – 2003. – № 7. –С. 103–106.

Коковський Ф. Лемківські республіки в 1918–1919 роках

// Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 рік. – Львів, 1934.; Криницький С. ЗУНР і Лемківщина // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2000. – Вип.6.; Лемківські

республіки 1918-1919 рр. // Лемківщина: земля, люди, історія, культура. Т.1 / Ред. Б. О. Струмінський. – Нью-Йорк – Париж, 1988.; Ольшанський Тадеуш А. Команчанська республіка. Невідома сторінка українського визвольного прориву - листопад 1918 – січень 1919 // Аннали Лемківщини. Ч.5 / Ред. І.Гвозда. – Нью-Йорк: Фундація Дослідження Лемківщини, 1993.; Турчак О. Талергофська трагедія. Лемківські республіки 1918-1920 рр. // Лемківщина: Історикоетнографічне дослідження у 2-х томах. Т.1: Матеріальна культура. ж Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999.; Шпилька П. Визвольні змагання Східної Лемківщини в 1918 році // Аннали Лемківщини. Ч.5 / Ред. І.Гвозда. – Нью-Йорк: Фундація Дослідження Лемківщини, 1993.; Ісаков П. Селянський повстанський антикомуністичний рух на Лівобережній Україні (1919–1921 рр.): динаміка кількісних змін, ідеологія, географія поширення / П. Ісаков // Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 років. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2017. – С. 282–316.; Команецька та

Флоринська республіки 1918–1920 років на Лемківщині // Вісник Світової Федерації Українських Лемків, 2013. – № 11–12. – С. 13–16.

Верстюк В.Ф. Перший союз Н. Махна з радянською владою // Минуле України: відновлені сторінки. – К., 1991. –

С. 61–95.

Махно Н. Русская революция на Украине: В 3-х кн. – кн. 2. (июль–декабрь 1918 г.). – Париж, 1937. – 183 с.

Цит. за: Верстюк В.Ф. Махновщина: селянсько-повстанський рух на Україні (1918–1921). – К., 1992. – 368 с.

Цит. за Волковинський В.М. Батько Махно. – К., 1992. –

с.

Семанов С. Махно. Судьба атамана. – М., 2004. – 320 с.

Волковинский В.Н. Нестор Иванович Махно // Вопросы истории. – 1991. – № 9–10. – С. 38–58.

Лобачов В. Был ли батька Махно анархистом? // Наука и религия. – 2001. – № 1. – С.22–24.

Туркевич В., Чубук М. Селянський ватаг із Гуляйполя // Історичний календар. – К., 1999. – С. 200–202.

Цит. за Семанов С. Махновщина и её крах // Вопросы истории. – 1966. – № 9. – С. 37–60.

Ефремов А. Действия против Махно с января 1920 г. по январь 1921 г. // Сборник трудов Военно-научного общества. – 1921. – кн. 1. – С. 195–215.

Most read articles by the same author(s)