РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОТРЯСІННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ*

Main Article Content

С. В. Корновенко
Н. І. Земзюліна

Abstract

У статті проаналізовано аграрне законодавство Польщі, Чехословаччини, Югославії 1918 – 1920 рр. Розкрито, що активним суб’єктом революційних 
потрясінь у країнах Центральної та Південно-Східної Європи на початку ХХ ст. було селянство. Правлячі кола новопосталих державностей із селянством пов’язували майбутнє своїх націй. Обґрунтовано, що, попри характерні для цих державних утворень об’єктивні відмінності, аграрні реформи у цих країнах мали один спільний знаменник. Вони спрямовувалися на становлення і розвиток чисельного національного індивідуального середнього селянського землеволодіння. Наділення селян землею відбувалося шляхом відчуження великого землеволодіння, визначення граничних меж невідчужуваної земельної власності.

Article Details

How to Cite
Корновенко, С. В., & Земзюліна, Н. І. (2018). РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОТРЯСІННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ*. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2814
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers

References

Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної

Европивід Середньовіччя до сьогодення / Вандич П. – К.:

Критика, 2004. – 463 с.; В. Боєчко Друга Річпосполита

– 1921 рр.: становлення державності / Боєчко В. –

Черкаси, 2016. – 410 с.; В. Боєчко Польська аграрна

реформа (1919 – 1925 рр.) і європейський контекст /

Боєчко В. // Український селянин. – Випуск 14. – Черкаси,

– С. 91 – 94.; Б. Гогуев Аграрная политика властей

Чехословакии в отношении венгерского национального

меньшинства в 1920-х годах / Гогуев Б. [Електронний

режим доступу]: http: cyberleninka.ru/article/n/agranayapolitika

тощо.

Польща – нарис історії / за ред. В. Менджецького, Е.

Брацисевича. – Варшава, Тирса, 2015. – 367 с.; История

южных и западных славян: В 2 т.: Т. 2: Новейшее время /

под ред. Г. Матвеева, З. Ненашевой. – М.: Изд-во МГУ,

– 272 с. тощо.

Боєчко В. Польська аграрна реформа (1919 – 1925 рр.)

і європейський контекст / Боєчко В. // Український

селянин. – Випуск 14. – Черкаси, 2014. – С. 91.

Їarnowski J. Spoіeczeсstwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918–

– Warszawa, 1973. – с. 82

Drozdowski M. M. Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej /

/ Polska odrodzona. 1918–1939. Paсstwo. Spoіeczeсstwo.

Kultura / Pod. red. J.Tomickiego. – Warszawa: Wiedza

Powszechna, 1982. – с. 411.

Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від

найдавніших часів до наших днів / Леонід Опанасович

Зашкільняк, Микола Григорович Крикун. – Львів:

Львівський національний університет імені Івана Франка,

– с. 459

Польский земельный вопрос // Киевский день. – 16. 5.

– № 2.

Южный край. – 25. 6. 1919. – №16.

Вандич П.Ціна свободи. Історія Центрально-Східної

Европивід Середньовіччя до сьогодення / Вандич П. – К.:

Критика, 2004. – С. 256.

Пичета В. История Чехии / Пичета В. – М:

Госполитиздат, 1947. – 260 с. [Електронний режим

доступу]: https://www.twripx.com; И.О. Разрешение

земельного вопроса в соседних странах // Вечерние огни.

– 11. 10. 1919. – № 46.

И.О. Разрешение земельного вопроса в соседних

странах // Вечерние огни. – 11. 10. 1919. – № 46.

Гогуев Б.Аграрная политика властей Чехословакии в

отношении венгерского национального меньшинства в

-х годах / Гогуев Б. [Електронний режим доступу]:

http: cyberleninka.ru/article/n/agranaya-politika

История южных и западных славян: В 2 т.: Т. 2:

Новейшее время / под ред. Г. Матвеева, З. Ненашевой. –

М.: Изд-во МГУ, 1998. – 272 с. С. 52.

Фрэйдзон В. История Хорватии. Краткий очерк

истории с древнейших времен до образования республики

(1991 г.) / В. Фзэйдзон. – Спб.: Алетайя, 2001. – 318 с.

[Електронний режим доступу] : https://www.ereading.

club/book.php?book=1037559

Цит. за: История Югославии: в 2 т. / АН СССР, Ин-

т славяноведения. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 430 с.

С. 45.

Цит за: Маклецов А. Аграрная реформа в Югославии

// Земледелие. – 1919. – № 34. – С. 20.

Тер-Погосян М. Земельная реформа в Греции // Нужды

деревни. – 1922. – С. 43

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>