РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОТРЯСІННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ*

Main Article Content

С. В. Корновенко
Н. І. Земзюліна

Abstract

У статті проаналізовано аграрне законодавство Польщі, Чехословаччини, Югославії 1918 – 1920 рр. Розкрито, що активним суб’єктом революційних 
потрясінь у країнах Центральної та Південно-Східної Європи на початку ХХ ст. було селянство. Правлячі кола новопосталих державностей із селянством пов’язували майбутнє своїх націй. Обґрунтовано, що, попри характерні для цих державних утворень об’єктивні відмінності, аграрні реформи у цих країнах мали один спільний знаменник. Вони спрямовувалися на становлення і розвиток чисельного національного індивідуального середнього селянського землеволодіння. Наділення селян землею відбувалося шляхом відчуження великого землеволодіння, визначення граничних меж невідчужуваної земельної власності.

Article Details

Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers

References

Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної

Европивід Середньовіччя до сьогодення / Вандич П. – К.:

Критика, 2004. – 463 с.; В. Боєчко Друга Річпосполита

– 1921 рр.: становлення державності / Боєчко В. –

Черкаси, 2016. – 410 с.; В. Боєчко Польська аграрна

реформа (1919 – 1925 рр.) і європейський контекст /

Боєчко В. // Український селянин. – Випуск 14. – Черкаси,

– С. 91 – 94.; Б. Гогуев Аграрная политика властей

Чехословакии в отношении венгерского национального

меньшинства в 1920-х годах / Гогуев Б. [Електронний

режим доступу]: http: cyberleninka.ru/article/n/agranayapolitika

тощо.

Польща – нарис історії / за ред. В. Менджецького, Е.

Брацисевича. – Варшава, Тирса, 2015. – 367 с.; История

южных и западных славян: В 2 т.: Т. 2: Новейшее время /

под ред. Г. Матвеева, З. Ненашевой. – М.: Изд-во МГУ,

– 272 с. тощо.

Боєчко В. Польська аграрна реформа (1919 – 1925 рр.)

і європейський контекст / Боєчко В. // Український

селянин. – Випуск 14. – Черкаси, 2014. – С. 91.

Їarnowski J. Spoіeczeсstwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918–

– Warszawa, 1973. – с. 82

Drozdowski M. M. Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej /

/ Polska odrodzona. 1918–1939. Paсstwo. Spoіeczeсstwo.

Kultura / Pod. red. J.Tomickiego. – Warszawa: Wiedza

Powszechna, 1982. – с. 411.

Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від

найдавніших часів до наших днів / Леонід Опанасович

Зашкільняк, Микола Григорович Крикун. – Львів:

Львівський національний університет імені Івана Франка,

– с. 459

Польский земельный вопрос // Киевский день. – 16. 5.

– № 2.

Южный край. – 25. 6. 1919. – №16.

Вандич П.Ціна свободи. Історія Центрально-Східної

Европивід Середньовіччя до сьогодення / Вандич П. – К.:

Критика, 2004. – С. 256.

Пичета В. История Чехии / Пичета В. – М:

Госполитиздат, 1947. – 260 с. [Електронний режим

доступу]: https://www.twripx.com; И.О. Разрешение

земельного вопроса в соседних странах // Вечерние огни.

– 11. 10. 1919. – № 46.

И.О. Разрешение земельного вопроса в соседних

странах // Вечерние огни. – 11. 10. 1919. – № 46.

Гогуев Б.Аграрная политика властей Чехословакии в

отношении венгерского национального меньшинства в

-х годах / Гогуев Б. [Електронний режим доступу]:

http: cyberleninka.ru/article/n/agranaya-politika

История южных и западных славян: В 2 т.: Т. 2:

Новейшее время / под ред. Г. Матвеева, З. Ненашевой. –

М.: Изд-во МГУ, 1998. – 272 с. С. 52.

Фрэйдзон В. История Хорватии. Краткий очерк

истории с древнейших времен до образования республики

(1991 г.) / В. Фзэйдзон. – Спб.: Алетайя, 2001. – 318 с.

[Електронний режим доступу] : https://www.ereading.

club/book.php?book=1037559

Цит. за: История Югославии: в 2 т. / АН СССР, Ин-

т славяноведения. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 430 с.

С. 45.

Цит за: Маклецов А. Аграрная реформа в Югославии

// Земледелие. – 1919. – № 34. – С. 20.

Тер-Погосян М. Земельная реформа в Греции // Нужды

деревни. – 1922. – С. 43