СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ЯК КОНЦЕПЦІЯ АГРАРНО-КАПІТАЛІСТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА «ПОЛІТТЕХНОЛОГІЧНИЙ СЕКРЕТ» ЛЕНІНА

Main Article Content

І. А. Фареній

Abstract

Серед підходів до наукового бачення революційних подій початку ХХ ст. – концепція селянської революції В.П.Данилова. У представленій статті показано погляди сучасника відкритої Даниловим революції, основоположника радянської держави В.І.Ульянова (Леніна) на здатність селянства до самостійної революційної боротьби та вплив селянської революції на політичну практику більшовицького вождя.
В.І.Ленін розглядав селянську революцію як вид буржуазної революції. Селянська революція, за його поглядами, має власні цілі і відкриває шлях фермерському типу аграрного капіталізму. За версією Леніна, внаслідок
політичної недієздатності буржуазії революція в Росії може відбутися тільки як революція селянська. Селянство, разом з промисловими робітниками, становить рушійну силу буржуазно-демократичних перетворень, а не буржуазія. Врахування більшовицьким
вождем факту селянської революції та використання її ресурсу зумовило перемогу очолюваної ним партії у жовтні 1917 р. Задекларована радянською владою передача селянам поміщицької землі була лише легалізацією результатів селянської революції.

Article Details

How to Cite
Фареній, І. А. (2016). СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ЯК КОНЦЕПЦІЯ АГРАРНО-КАПІТАЛІСТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА «ПОЛІТТЕХНОЛОГІЧНИЙ СЕКРЕТ» ЛЕНІНА. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2169
Section
To the 100th Anniversary of the Ukrainian National-Democratic Revolution

References

Данилов В.П. Крестьянская революция в России, 1902-1922 гг. [Електронний ресурс]. – Код доступу: http://ladim.org/st007.php

Данилов В.П. Судьбы сельского хозяйства в России [Електронний ресурс]. – Код доступу: http://ladim.org/

st006.php

Данилов В.П. Истоки и начало деревенской трагедии. Сб. ст. [Електронний ресурс]. – Код доступу: http:// ladim.org/st008.php

Кондрашин В.В. «Крестьянская революция в России. 1902-1922 гг.»: научный проект и научная концепция (предварительные заметки) / В.В.Кондрашин // Український селянин. Зб. наук. праць. – 2008. – Вип.11. – С.70-74.

Вахитов Р.Р. Неизвестная октябрьская революция. Крестьянская война начала ХХ века и ее значение для победы большевиков [Електронний ресурс]. – Код доступу: nevmenandr.net/vaxitov/unknownoctrev.php

Абразумова О.М., Корновенко С.В. Суспільно-політична активність селянства УСРР у роки непу / О.М.Абразумова, С.В.Корновенко; Черкаський нац. ун-т; Наук. тов. істориків-аграрників. – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ, 2017. – 190 с.

Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років / В.І.Ленін // Ленін В.І. Повне зібрання творів / Ін-т іст. партії ЦК КП України – Філіал Ін-ту м.-л. при ЦК КПРС. – Київ: Вид-во політ. літ. України, 1971. – Т.16. – C.179-386.

Сталин И. Вопросы ленинизма Изд. 11-е / И.Сталин. – Ленинград: Гос. изд-во полит. лит., 1952. – 652 с.

Туган-Барановский М. Марксизм и народничество / М.Туган-Барановский // Туган-Барановский М. К лучшему

будущему. Сборник статей. – Санкт-Петербург: Энергия, [б.д.] – С.50-52.

Покровский М. Очерки русского революционного движения ХІХ – ХХ вв. Лекции, читанные на курсах секретарей уездных комитетов РКП(б) зимой 1923-1924 гг. / М.Покровский – Москва: Красная новь, 1924. – 223 с.

Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций. Поправки и дополнения к литературе эпигонов. – Репринтное воспроизведение книги, опубликованной в Берлине в 1932 г. издательством «Гранит» / Л.Д.Троцкий.

– Москва: Наука, 1990. – 336 с.

Троцкий Л.Д. К истории русской революции / Л.Д.Троцкий. – Москва: Политиздат, 1990. – 448 c.

Покровский И.А. Перуново заклятье / И.А.Покровский // Из глубины: сборник статей о русской революции. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – С.221-234.

Аскольдов С.А. Религиозный смысл русской революции / С.А.Аскольдов // Из глубины: сборник статей о русской революции. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – С.20-54.

Ленін В.І. Доповідь про землю 26 жовтня (8 листопада) / В.І.Ленін // Ленін В.І. Повне зібрання творів / Ін-т іст. партії ЦК КП України – Філіал Ін-ту м.-л. при ЦК КПРС. – Київ: Вид-во політ. літ. України, 1973. – Т.35. – С.21-25.

Яковлев Я.А. Крестьянская война 1917 года /Я.А.Яковлев // Аграрная революция [Сб. науч. тр.]. В 4 т. – Т.2: Крестьянское движение в 1917 году. – Москва: Издательство Коммунистической академии, 1928. – С.83-92.