Структура сільського самоврядування на Волині в другій Речі Посполитій

Main Article Content

Я. М. Мартинюк

Abstract

Статтю присвячено дослідженню інституту місцевого самоврядування, що функціонував на Волині в міжвоєнний період. У роботі на підставі аналізу опублікованих та архівних джерел, наукової літератури схарактеризовано законодавче становлення органів сільського самоврядування. Описано їхню організаційну структуру, а також окреслено шляхи й методи урядового контролю за їхньою діяльністю.

Article Details

How to Cite
Мартинюк, Я. М. (2015). Структура сільського самоврядування на Волині в другій Речі Посполитій. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/815
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.

References

1. Ajnenkiel A. Polskie Konstytucje / A. Ajnenkiel. – Warszawa, 1982. – 234 s.

2. Antczak S. Samorząd miejski Poznania w latach 1919–1933 / S. Antczak // Kron. M. Pozn. – 1996. – ą l. – S. 288 300.

3. Chojecka E. Sląskie tradycje samorządowe / E. Chojecka // Myśl Protestantska. – 1997. – ą 1. – S. 25 31.

4. Dalecki M. Ustrój samorządowych władz miejskich Przemyśla w latach 1918 1939 / M. Dalecki // Rocznik Przemyślowy. – 1997. – T. 33. – S. 73 80.

5. Heliasz A. Uslrój samorządu miejskiego w Galicji i w b. zaborze pruskim u progu II Rzeczypospolitej / A. Heliasz // Dzieje Najnowsze. – 1973. – S. 15 20.

6. Litwin A. Samorząd w Polsce burzuazyjno–obszarniczej w latach 1918–1939 / A. Litwin. – Warszawa : PWN, 1954. – 263 s.

7. Łuczak A. Samorząd terytorialny w programach i działalnośći stronnictw ludowych 1918–1939 / A. Łuczak. – Warszawa : PWN, 1973. – 346 s.

8. Łuczak B. Ksztaltowanie sie samorządu terytorialnego / A. Łuczak // Dyrector Szkolny. – 1995. – ą 12. – S. 2–14.

9. Marczuk J. Rada Miejska i Magistrat Lublina 1918–1939 / J. Marczuk. – Lublin, 1984. – 125 s.

10. Nartonowicz-Kot M. Oblicze polityczne samorządu miejskiego Łodzi w latach 1919–1939 / M. Nartonowicz-Kot // Rocznik Łodzki. – T. XXXI. – 1982. – S. 102 103.

11. Siwerski A. Zakresy zad ań realizowanych przez samorządy terytorialne w latach 1918–1990 / A. Siwerski // Zeszyt Naukowy Ekonomiczny. – 1994. – Z. 20. – S. 45–53.

12. Szwed R. Polska Partia Socjalistyczna w wyborach samorządow terytorialnych w latach 1919–1939 / R. Szwed. – Częstochowa, 1993. – 133 s.

13. Dziennik Urzęd owy Zarząd u Cywilnego Ziem Wschodnich. – 1919. – ą 21. – Poz. 215. – 1346 s.

14. Ciołkosz A. Ustawa o wyborze radnych miejskich (Komentarz, przepisy związkowe, okólniki, wzory) / A. Ciołkosz. – Kraków, 1938. – 128 s.

15. Державний архів Волинської області (ДАВО). – Ф. 46. – Оп. 1. – Спр. 934.

16. ДАВО. – Ф. 46. – Оп. 1. – Спр. 1108.