НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД СІЛЬСЬКИХ САМОУПРАВ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Main Article Content

Я. М. Мартинюк

Abstract

У статті досліджено основні етапи становлення органів територіального самоврядування на Волині у міжвоєнний період (1919-1939 рр.). Вивчено їх
національний та професійних склад, охарактеризовано регіональну специфіку сільських самоуправ. Проаналізовано проведення виборів до органів місцевого самоврядування всіх рівнів, а також політичні симпатії їх членів. Визначено місце та роль, відведену самоврядуванню державною адміністрацією Другої Речі Посполитої у врегулюванні складних міжетнічних
стосунків на Волині в означений історичний період.

Article Details

How to Cite
Мартинюк, Я. М. (2016). НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД СІЛЬСЬКИХ САМОУПРАВ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1017
Section
Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry

References

Łuczak B. Kształtowanie się samorządu terytorialnego / В.

Łuczak // Dyrektor Szkolny. – 1995. – № 12. – S. 5-6.

Węgrzyn L. Związki międzykomunalne w II Rzeczypospolitej / L. Węgrzyn // Finansy Komunalne. – 1996.– № 6. – S. 83-86.

Siwerski A. Zakresy zadań realizowanych przez samorządy terytorialne w latach 1918-1990 / A. Siwerski // Zęszyt Naukowy Ekonomichny. – Z. 20. – 1994. – S. 45-53.

Nowicki H. Samorząd terytorialny w okresie Drugej Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich / H. Nowicki // Polska i

Ukraina. – Toruń, 1997. – S. 455-472

Ajnenkiel A. Polskie Konstytucje / A. Ajnenkiel. – Warszawa,

– 234 s.

Łuczak A. Samorząd terytorialny w programach i działalności

stronictw ludowych 1918–1939 / A. Łuczak. – Warszawa, 1973. – 145 s.

Szwed R. Polska Partia Socjalistyczna w wyborach samorządow terytorialnych w latach 1919–1939 / R. Szwed. – Częstochowa, 1993. – 133 s.

Wybory komunalne w województwie Wołyńskiem w roku 1927. – Łuck, 1927.

Державний архів Волинської області (далі – ДАВО). – Ф.46. – Оп. 9. – Спр. 732. Матеріали про результати виборів до місцевих органів самоврядування.

ДАВО. – Ф. 46. – Оп. 9. – Спр. 4887. Звіт про виборчу кампанію у міські та гмінні ради.

Archiwum Akt Nowych (AAN), Urząd Wojewódzki Wołyński (UWW), sygn.277/I-1. Województwo Wołyńskie. Sprawozdanie

Wojewody Józewskiego.

ДАВО, 25/4, Wołyń, czerwiec 1937.

Volyns’ke slovo - Волинське слово. – 1938. – 4 грудня.