Розвиток продуктивних сил сільського господарства України періоду непу в контексті діяльності сільгоспкооперації: історіографічний аспект

Main Article Content

Ю. М. Лазуренко

Abstract

Проаналізовано історіографію останнього десятиліття XX століття стосовно висвітлення проблеми розвитку продуктивних сил сільського господарства України доколгоспного періоду в контексті діяльності сільськогосподарської кооперації.

Article Details

How to Cite
Лазуренко, Ю. М. (2015). Розвиток продуктивних сил сільського господарства України періоду непу в контексті діяльності сільгоспкооперації: історіографічний аспект. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/796
Section
Історіографія аграрної історії

References

1. Данилов B. П. Коллективизация сельского хозяйства в СССР / В. П. Данилов // История СССР. – 1990. – № 5. – С. 7–30.

2. Прокопенко І. П. Сільськогосподарська кооперація у суспільно-політичному житті України (1880 – поч. 30-х рр. ХХ ст.) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук / І. П. Прокопенко. – К., 1992. – 24 с.

3. Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. І. Марочко ; Інститут історії України Національної академії наук України. – К., 1995. – 43 с.

4. Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.) / С. В. Кульчицький. – К. : Вид. Дім «Альтернативи», 1999. – 336 с.

5. Кульчицький С. В. Конц епція «кооперативного соціалізму» / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал (У.І.Ж.). – К. : «Наукова думка», 1995. – № 2. – С. 3–17.

6. Дмитренко В. П. «Военный коммунизм», НЭП… / В. П. Дмитренко // История СССР. – 1990. – № 3. – С. 3–25.

7. Кабанов В. В. Судьбы кооперации в советской России: проблемы, историография / В. В. Кабанов // Судьбы российского крестьянства. – М. : РГГУ, 1995. – С. 212–248; Кабанов В. В. Школа А. В. Чаянова или организационно-производственное направление русской экономической мысли / В. В. Кабанов // История СССР. – 1990. – № 6. – С. 89–98.

8. Файн Л. Е. Советская кооперация в тисках командно-административной системы (20-е годы) / Л. Е. Файн // Вопросы истории. – 1994. – № 9. – С. 35–47; Кабанов В. В. Крестьянская община и кооперация России. XX век / В. В. Кабанов. – М. : ИРИ РАН, 1997. – 156 с.; Серова Е. В. Сельскохозяйственная кооперация в СССР / Е. В. Серова. – М. : Агропромиздат, 1991. – 161 с.

9. Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу: Історико-економічне дослідження / В. В. Калініченко. – X. : Основа, 1997. – 400 с.; Кульчицький С. В. УСРР в добу нової економічної політики (1921–1928 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії / С. В. Кульчицький. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 204 с.; Марочко В. І. Українська селянська кооперація: Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.) / В. І. Марочко. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 217 с.; Морозов А. Г. Село і гроші: Українська кредитна кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси : НДІТЕХІМ, 1993. – 275 с.

10. Морозов А. Г. Село і гроші: Українська кредитна кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси : НДІТЕХІМ, 1993. – 275 с.

11. Кульчицький С. В. УСРР в добу нової економічної політики (1921–1928 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії / С. В. Кульчицький. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1995. – 204 с.

12. Даниленко В. М. Сталінізм на Україні: 20 30-ті роки / В. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький. – К. : «Либідь», 1991. – 340 с.

13. Сутність і особливості нової економічної політики в українському селі (1921–1928 pp.). – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2000. – 223 с.

14. Кульчицький С. В. Підготовка керівництвом ВКП(б) політичних та економічних передумов для примусової колективізації сільського господарства (1919–1929 pp.) / С. В. Кульчицький // Україна соборна : зб. наук. статей. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 217–248.

15. Кульчицький С. В. Теоретичні аспекти нової економічної політики / С. В. Кульчицький // Сутність і особливості нової економічної політики в українському селі (1921–1928 pp.). – К. : Ін-т історії України НАН, 2000. – С. 14–28.

16. Кульчицький С. В. Україна в системі загальносоюзного народногосподарського комплексу / С. В. Кульчицький // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2004. – № 11. – С. 3–31.

17. Атоян О. Н. Сельскохозяйственная кооперация Украины периода нэпа: проблемы теории, политики, истории в литературе 20-х – начала 30-х годов : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. ист. наук : спец. 07.00.01 «История КПСС» / О. Н. Атоян ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченка. – К., 1990. – 24 с.

18. Зіновчук В. В. Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США / В. В. Зіновчук. – К. : Логос, 1996. – 224 с.

19. Калініченко В. В. Кооперативна діяльність земельної громади в українському до колгоспному селі 20-х років / В. В. Калініченко // Третій міжнародний конгрес україністів. 1996. – Історія. – Х., 1996. – С. 96–101.

20. Калініченко В. В. Земельна громада / В. В. Калініченко // Історія українського селянства. Нариси : у 2 т. – К., 2006. – Т. 2. С. 44–69.

21. Мацюцький В. М. Кооперативна діяльність земельних громад у селах Лівобережної України (20-ті роки) / В. М. Мацюцький // Вісник Харківського університету. Історія. – Х. : [б. в.], 1997. – С. 115–123.

22. Кривко І. М. Земельні громади Південної України (1922–1930 рр.) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / І. М. Кривко ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 19 с.

23. Паршаков Е. А. Экономическое развитие общества (Концепция кооперативного социализма): Историческое исследование / Е. А. Паршаков. – Запорожье : Дикое Поле, 1997. – 264 с.

24. Марочко В. І. Українська селянська кооперація: Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.) / В. І. Марочко. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 217 с.

25. Петрова С. М. Роль частного капитала в развитии производительных сил в годы новой экономической политики (1921–1927 гг.) : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. ист. наук : спец. 07.00.01 «Исторические науки» / МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1992. – 24 с.

26. Петренко И. Я. Экономика крестьянского хозяйства / И. Я. Петренко, П. И. Чужинов, С. Б. Исмуратов. – М. : Интерпракс, 1995. – 326 с.

27. Голанд Ю. М. Кризисы, разрушившие нэп / Ю. М. Голанд. – М. : Международный НИИ проблем управления, 1991. – 95 с.