РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ДОБИ НЕПУ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ КІНЦЯ 50-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РР. XX СТ.

Main Article Content

Ю. М. Лазуренко

Abstract

У статті висвітлено розвиток продуктивних сил у сільському господарстві України в контексті діяльності сільськогосподарської кооперації періоду нової економічної політики у вітчизняній історіографії кінця 1950-х – початку 1990-х рр. Доведено, що радянські дослідники, на відміну від зарубіжних науковців, загалом мало уваги звертали на кооперацію в українському селі як на цілісний господарський та соціальний організм, висуваючи на перший план лише так звані виробничі форми кооперації. Констатовано, що в історіографії 1920-х – початку 1950-х рр. проблема сільськогосподарської кооперації взагалі замовчувалась. Лише з другої половини 1950-х рр., особливо після ряду публікацій вченого-аграрника В. Данилова, інтерес науковців до сільськогосподарської кооперації пожвавився. Проте кардинально ситуація змінилася лише за часів «перебудови».

Article Details

How to Cite
Лазуренко, Ю. М. (2019). РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ДОБИ НЕПУ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ КІНЦЯ 50-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РР. XX СТ. Ukrainian Peasant, (21). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3422
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Кульчицький С. В. Теоретичні аспекти нової

економічної політики / С. В. Кульчицький // Сутність і

особливості нової економічної політики в українському селі

(1921–1928 рр.). – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2000. –

С. 3–15; Марочко В. І. Українська селянська кооперація :

історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.) /

В. І. Марочко. – К. : М.Р. Kots Publishing, 1995. – 224 с.;

Морозов А. Г. Село і гроші. Українська кредитна

кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси :

НДІТЕХІМ, 1993. – 274 с.; Оніпко Т. В. Виробничі галузі

споживчої кооперації України в контексті нової економічної

політики (1921–1928 рр.) : монографія / Т. В. Оніпко. –

Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 363 с.; Биченко С. М. Внесок

сільськогосподарської кооперації у зміцнення добробуту

селянства України (1921–1929 рр.) : автореф. дис. ... канд.

іст. наук : 07.00.01 / С. М. Биченко; Черкас. нац. ун-т ім.

Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с.;

Лазуренко В. М. Українське фермерство : злет і падіння

(1921–1929 рр.). / В. М. Лазуренко. – Черкаси : ЧДТУ,

– 474 с.; Кивгила І. Г Внесок економістів-аграрників

у розбудову сільського господарства УСРР (1921–

рр.) : історіографія : дис. ... канд. іст. наук. ; спец.

00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні

історичні дисципліни / І. Г Кивгила ; ДВНЗ «ПереяславХмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». –

Переяслав-Хмельницький, 2017. – 183 с.; Тренкін Ю. В.

Фінансова діяльність сільськогосподарської кооперації

Української СРР в умовах соціально-економічних

трансформацій (1921–1929 рр.) : дис. канд. іст. наук ; спец.

00.01 – історія України / Ю. В. Тренкін; ДВНЗ

«Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія

Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 244 с.

Владимирский М. Ф. О колхозной кооперации /

М. Ф. Владимирский // На фронте коллективизации. – М.,

– № 1 (15 ноября). – С. 7–14.

Под знаменем партии Ленина–Сталина // Пропагандист

и агитатор РККА. – 1939. – № 20. – С. 1–10.

Немаков Н. И. Ленинский кооперативный план – план

социалистической переделки сельского хозяйства /

Н. И. Немаков // Вестник МГУ. Серия : Общественные

науки. – 1951. – Вып. 1, т. 1. –С. 3–17.

Абрамов Б. Партия большевиков – организатор

борьбы на ликвидацию кулачества как класса / Б. Абрамов.

– М. : Госполитиздат, 1952. – 135 с. ; Смирнов М. С. Борьба

партии Ленина–Сталина за подготовку массового

колхозного движения / М. С. Смирнов. – М. :

Госполитиздат, 1952. – 147 с.

Бабій О. О. Сільськогосподарська кооперація України

– одна з передумов масової колективізації сільського

господарства / О. О. Бабій // Питання економіки сільського

господарства Української РСР : респ. міжвід. наук. зб. –

К., 1959. – Вип. 2. – С. 28–41 ; Шульга З. П. Підготовка

суцільної колективізації на Україні / З. П. Шульга. – К. :

Вид-во Київ. ун-ту, 1960. – 151 с.

Билимович А. Д. Кооперация в России до, во время и

после большевиков / А. Д. Билимович. – Франкфурт на

Майне : Посев, 1955. – 129 с.

Билимович А. Д. Кооперация России до, во время и

после большевиков / А. Д. Билимович; Ин-т экономики

РАН. – М. : Наука, 2005. – 191 с.

Билимович А. Д. Экономический строй освобожденной

России / А. Д. Билимович. – М. : Наука, 2006. – С. 87–168.

Гетьман-Кравченко М. О. Боротьба Комуністичної

партії за створення сільськогосподарської кооперації на

Україні і розгортання її діяльності в 1921–1924 рр. /

М. О. Гетьман-Кравченко // Наукові записки Луцького

педінституту. – Луцьк, 1956. – Т. V, вип. 3. – С. 3–20 ;

Бабій О. О. Сільськогосподарська кооперація України –

одна з передумов масової колективізації сільського

господарства / О. О. Бабій // Питання економіки сільського

господарства Української РСР : респ. міжвід. наук. зб. –

Київ, 1959. – Вип. 2. – С. 28–41 ; Денисовець П. М.

Диференціація селянства України в умовах непу та її вплив

на виробниче кооперування села (1921–1929 рр.) /

П. М. Денисовець // Український історичний журнал. –

– № 1. – С. 57–67 ; Чмыга А. Ф. Очерки по истории

колхозного движения на Украине (1921–1925) / А. Ф. Чмыга

– М. : Изд-во. Моск. ун-та, 1959. – 224 с.

Гетьман-Кравченко Н. А. Деятельность

Коммунистической партии Советского Союза по развитию

и укреплению сельскохозяйственной кооперации (1921–

гг.) : по материалам Украины : автореф. дисс. ... канд.

ист. наук / Н. А. Гетьман-Кравченко / Киев. гос. ун-т им.

Т. Г. Шевченко. – Киев, 1959. – 24 с.

Бакуменко П. И. Укрепление союза рабочего класса и

трудящегося крестьянства Украины в восстановительный

период (1921–1925 гг.) : автореф. дисс. ... д-ра ист. наук /

П. И. Бакуменко / АН УССР. Отд. экономики, истории,

философии и права. – К., 1965. – 53 с.

Слинько И. И. Победа колхозного строя на Украине

(1927–1932 гг.) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук /

И. И. Слинько. – К. : АН УССР, Ин-т истории, 1968. – 62 с.

Шульга З. П. Підготовка суцільної колективізації на

Україні / З. П. Шульга. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1960. –

с. ; Данилов В. П. Социально-экономические

отношения в советской деревне накануне коллективизации

/ В. П. Данилов // Исторические записки / отв. ред.

А. Л. Сидоров. – М. : Изд-во АН СССР, 1956. – Т. 55. –

С. 89–138 ; Данилов В. П. О характере социальноэкономических отношений советского крестьянства до

коллективизации сельского хозяйства / В. П. Данилов – М.

: Ин-т истории АН СССР, 1961. – 60 с.

Данилов В. П. Социально-экономические отношения в

советской деревне накануне коллективизации /

В. П. Данилов // Исторические записки / отв. ред.

А. Л. Сидоров. – М. : Изд-во АН СССР. – 1956. – Т. 55. –

С. 89–138.

Данилов В. П. О характере социально-экономических

отношений советского крестьянства до коллективизации

сельского хозяйства / В. П. Данилов. – М. : Ин-т истории

АН СССР, 1961. – 60 с.

Громенко И. Е. Руководство Коммунистической партии

Украины развертыванием производственного

кооперирования на селе (1921–1925 гг.) : дисс. … канд. ист.

наук / И. Е. Громенко. – К., 1951. – 278 с. ; Терещенко М. В.

Борьба Коммунистической партии за осуществление

ленинского кооперативного плана в 1923–1925 гг. (по

материалам Украины) : дисс. … канд. ист. наук /

М. В. Терещенко. – К., 1964.

Селунская В. М. Борьба Коммунистической партии

Советского Союза за социалистическое преобразование

сельского хозяйства. (окт. 1917–1934 гг.) : курс лекций,

прочит. на ист. фак. МГУ ; В. М. Селунская. – М. : Высш.

школа, 1961. – 205 с. ; Трапезников С. П. Социалистическая

кооперация – ленинский путь крестьян к коммунизму /

С. П. Трапезников // Вопросы истории КПСС. – 1962. –

№ 1. – С. 44–62 ; Данилов В. П. Ленинский кооперативный

план и его осуществление в СССР / В. П. Данилов,

Н. А. Ивницкий // Очерки истории коллективизации

сельского хозяйства в союзных республиках. – М., 1963. –

С. 3–68.

Бланк Г. Я. Основы теории кооперации и очерк истории

потребительской кооперации СССР. – Г. Я. Бланк. – М. : б.

и., 1960. – Вып. 1 – 89 с. ; Булатов И. Г. Кооперация и ее

роль в подготовке сплошной коллективизации /

И. Г. Булатов. – М. : Соцэкгиз, 1960. – 200 с. ; Голиков В. А.

Важнейший этап развития сельскохозяйственной

кооперации в СССР (1921–1929 гг.) / В. А. Голиков. – М. :

Сельхозиздат, 1963. – 200 с. ; Косой А. И. О природе и роли

кооперации в переходной период от капитализма к

коммунизму / А. И. Косой // Вопросы экономики. – М.,

– № 2. – С. 82–92.

Голиков В. А. Важнейший этап развития

сельскохозяйственной кооперации в СССР (1921–1929 гг.)

/ В. А. Голиков. – М. : Сельхозиздат, 1963. – 200 с.

Витанович І. Історія українського кооперативного

руху : із праць історично-філософічної секції НТШ /

І. Витанович. – Нью Йорк : Т-во укр. кооперації, 1964

(Друк. полігр. вид. ТУК) . – 624 с.

Громенко І. Є. До питання про сільськогосподарську

кооперацію в УРСР (1921–1925 рр.) / І. Є. Громенко //

Український історичний журнал. – 1964. – № 5, (№ 44). –

С. 102–104.

Морозов Л. Ф. От кооперации буржуазной к

кооперации социалистической : из истории становления

советской кооперации / Л. Ф. Морозов. – М. : Мысль, 1969.

– 240 с.

Файн Л. Е. История разработки В. И. Лениным

кооперативного плана / Л. Е. Файн. – М. : Мысль, 1970. –

с. ; Файн Л. Е. Социально-экономическая

характеристика кооперации в начальный период нэпа (1921–

гг.) / Л. Е. Файн // История СССР. – М., 1968. – № 5. –

С. 14–35 ; Денисовець П. М. Диференціація селянства

України в умовах непу та її вплив на виробниче

кооперування села (1921–1929 рр.) / П. М. Денисовець //

Український історичний журнал. – 1968. – № 1. – С. 57–

; Денисовець П. М. Колгоспне будівництво на Україні в

–1925 рр. : історична література / П. М. Денисовець.

– Х. : Вид-во ХГУ, 1969. – 154 с.

Дмитренко В. П. Торговая политика Советского

государства после перехода к нэпу. 1921–1924 гг. /

В. П. Дмитренко. – М. : Наука, 1971. – 271 с.

Чмыга А. Ф. Колхозное движение на Украине (1917–

гг.) : очерки истории / А. Ф. Чмыга. – М. : Изд-во

МГУ, 1974. – 320 с.

Зеленин И. Е. Совхозы в первое десятилетие Советской

власти (1917–1927 гг.) / И. Е. Зеленин. – М. : Наука, 1972 –

с.

История социалистической экономики СССР : в 7 т.

Т. 3. Создание фундамента социалистической экономики в

СССР 1926–1932 гг. / [ред. колл. В. А. Виноградов,

Ю. Ф. Воробьев, И. А. Гладков (отв. ред.) и др.]. – М. :

Наука, 1977. – 535 с.

Дмитренко В. П. Партия и кооперация /

В. П. Дмитренко, Л. Ф. Морозов, В. И. Погудин. – М. :

Политиздат, 1978. – 296 с.

Данилов В. П. Советская доколхозная деревня :

население, землепользование, хозяйство / В. П. Данилов ;

АН СССР. Ин-т истории СССР. – М. : Наука, 1977. – 318 с.

Данилов В. П. Советская доколхозная деревня :

социальная структура, социальные отношения /

В. П. Данилов. – М. : Наука, 1979. – 359 с.

Октябрь и советское крестьянство, 1917–1927 гг. /

[ред. И. М. Волков]. – М. : Наука, 1977. – 295 с.

Дмитренко В. П. Переход к нэпу и развитие

кооперативной политики советского государства / В. П.

Дмитренко // Октябрь и советское крестьянство, 1917–1927

гг. / [ред. И. М. Волков]. – М. : Наука, 1977. – С. 192–218.

Дмитренко В. П. Советская экономическая политика в

первые годы пролетарской диктатуры : проблемы

регулирования рыночных отношений / В. П. Дмитренко ;

отв. ред. Ю. А. Поляков. – М. : Наука, 1986. – 252 с. ;

Морозов А. Г. Развитие кооперации и проблемы личных

подсобных хозяйств / А. Г. Морозов // Социальнополитические науки. – 1988. – № 8. – С. 14–22.

Морозов А. Г. Сільськогосподарська кооперація як

передумова соціально-економічних перетворень в

доколгоспному селі / А. Г. Морозов ; Донецьк. у-т, 1983. –

Деп. в ІНІСН СРСР № 14377. – 36 с.

Морозов А. Г. Розвиток державно-кооперативної

системи сільськогосподарського кредиту на Україні /

А. Г. Морозов. – Донецьк. у-т, 1983. – Деп. в ІНІСН СРСР

№ 14357. – 48 с.

От капитализма к социализму. Основные проблемы

истории переходного периода в СССР 1917–1937 гг. : в 2 т.

Т. 1. Победа социалистической революции. Начало

переходного периода 1917–1927 гг. / АН СССР, Ин-т

истории СССР ; ред. Ю. А. Поляков. – М. : Наука, 1981. –

с.

От капитализма к социализму. Основные проблемы

истории переходного периода в СССР 1917–1937 гг. : в

т. Т. 2. Развернутое строительство социализма в СССР

–1937 гг. / АН СССР, Ин-т истории СССР ; под общ.

ред. Ю. А. Полякова. – М. : Наука, 1981. – 440 с.

Файн Л. Е. Кооперативная политика Советского

государства / Л. Е. Файн // Экономическая политика

Советского государства в переходный период от

капитализма к социализму. – М. : Наука, 1986. – С. 96–115.

Морозов А. Г. Діяльність сільськогосподарської

кооперації УСРР по зміцненню колгоспів (1921–1929 рр.)

/ А. Г. Морозов // Український історичний журнал. – 1984.

– № 2. – С. 74–82.

Экономическая политика советского государства в

переходный период от капитализма к социализму : сб. ст. /

АН СССР, Ин-т истории СССР ; отв. ред. М. П. Ким. –

М. : Наука, 1986. – 255 с.

Данилов В. П. Нэп и его судьба / В. П. Данилов,

В. П. Дмитренко, В. С. Лельчук // Историки спорят : 13

бесед. – М., 1988. – С. 122–190.

Козлов И. А. Революция, НЭП и судьбы мелкого

производства / И. А. Козлов // Историческое значение

НЭПа. : сб. науч. трудов. – М. : Ин-т истории СССР, 1990.

– С. 61–89.

Хозяйственный механизм периода новой экономической

политики : по материалам 20-х годов : сб. обзоров / сост. и

отв. ред. Е. В. Богомолова ; АН СССР. Ин-т науч.

информации по обществ. наукам. – М., 1990. – 178 с.

Цакунов С. В. Кооперация в годы нэпа [Электронный ресурс] // Хозяйственный механизм периода новой

экономической политики (по материалам 20-х годов) : сб.

обзоров ; АН СССР, ИНИОН, 1990. – Режим доступа :

http://closelook.narod.ru/coop_nep.html

Тепцов Н. В. Аграрная политика : на крутых

поворотах 20–30-х годов / Н. В. Тепцов. – М. : Знание, 1990.

– 64 с.