РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ДОБИ НЕПУ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ КІНЦЯ 50-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РР. XX СТ.

Main Article Content

Ю. М. Лазуренко

Abstract

У статті висвітлено розвиток продуктивних сил у сільському господарстві України в контексті діяльності сільськогосподарської кооперації періоду нової економічної політики у вітчизняній історіографії кінця 1950-х – початку 1990-х рр. Доведено, що радянські дослідники, на відміну від зарубіжних науковців, загалом мало уваги звертали на кооперацію в українському селі як на цілісний господарський та соціальний організм, висуваючи на перший план лише так звані виробничі форми кооперації. Констатовано, що в історіографії 1920-х – початку 1950-х рр. проблема сільськогосподарської кооперації взагалі замовчувалась. Лише з другої половини 1950-х рр., особливо після ряду публікацій вченого-аграрника В. Данилова, інтерес науковців до сільськогосподарської кооперації пожвавився. Проте кардинально ситуація змінилася лише за часів «перебудови».

Article Details

Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Кульчицький С. В. Теоретичні аспекти нової

економічної політики / С. В. Кульчицький // Сутність і

особливості нової економічної політики в українському селі

(1921–1928 рр.). – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2000. –

С. 3–15; Марочко В. І. Українська селянська кооперація :

історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.) /

В. І. Марочко. – К. : М.Р. Kots Publishing, 1995. – 224 с.;

Морозов А. Г. Село і гроші. Українська кредитна

кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси :

НДІТЕХІМ, 1993. – 274 с.; Оніпко Т. В. Виробничі галузі

споживчої кооперації України в контексті нової економічної

політики (1921–1928 рр.) : монографія / Т. В. Оніпко. –

Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 363 с.; Биченко С. М. Внесок

сільськогосподарської кооперації у зміцнення добробуту

селянства України (1921–1929 рр.) : автореф. дис. ... канд.

іст. наук : 07.00.01 / С. М. Биченко; Черкас. нац. ун-т ім.

Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с.;

Лазуренко В. М. Українське фермерство : злет і падіння

(1921–1929 рр.). / В. М. Лазуренко. – Черкаси : ЧДТУ,

– 474 с.; Кивгила І. Г Внесок економістів-аграрників

у розбудову сільського господарства УСРР (1921–

рр.) : історіографія : дис. ... канд. іст. наук. ; спец.

00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні

історичні дисципліни / І. Г Кивгила ; ДВНЗ «ПереяславХмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». –

Переяслав-Хмельницький, 2017. – 183 с.; Тренкін Ю. В.

Фінансова діяльність сільськогосподарської кооперації

Української СРР в умовах соціально-економічних

трансформацій (1921–1929 рр.) : дис. канд. іст. наук ; спец.

00.01 – історія України / Ю. В. Тренкін; ДВНЗ

«Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія

Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 244 с.

Владимирский М. Ф. О колхозной кооперации /

М. Ф. Владимирский // На фронте коллективизации. – М.,

– № 1 (15 ноября). – С. 7–14.

Под знаменем партии Ленина–Сталина // Пропагандист

и агитатор РККА. – 1939. – № 20. – С. 1–10.

Немаков Н. И. Ленинский кооперативный план – план

социалистической переделки сельского хозяйства /

Н. И. Немаков // Вестник МГУ. Серия : Общественные

науки. – 1951. – Вып. 1, т. 1. –С. 3–17.

Абрамов Б. Партия большевиков – организатор

борьбы на ликвидацию кулачества как класса / Б. Абрамов.

– М. : Госполитиздат, 1952. – 135 с. ; Смирнов М. С. Борьба

партии Ленина–Сталина за подготовку массового

колхозного движения / М. С. Смирнов. – М. :

Госполитиздат, 1952. – 147 с.

Бабій О. О. Сільськогосподарська кооперація України

– одна з передумов масової колективізації сільського

господарства / О. О. Бабій // Питання економіки сільського

господарства Української РСР : респ. міжвід. наук. зб. –

К., 1959. – Вип. 2. – С. 28–41 ; Шульга З. П. Підготовка

суцільної колективізації на Україні / З. П. Шульга. – К. :

Вид-во Київ. ун-ту, 1960. – 151 с.

Билимович А. Д. Кооперация в России до, во время и

после большевиков / А. Д. Билимович. – Франкфурт на

Майне : Посев, 1955. – 129 с.

Билимович А. Д. Кооперация России до, во время и

после большевиков / А. Д. Билимович; Ин-т экономики

РАН. – М. : Наука, 2005. – 191 с.

Билимович А. Д. Экономический строй освобожденной

России / А. Д. Билимович. – М. : Наука, 2006. – С. 87–168.

Гетьман-Кравченко М. О. Боротьба Комуністичної

партії за створення сільськогосподарської кооперації на

Україні і розгортання її діяльності в 1921–1924 рр. /

М. О. Гетьман-Кравченко // Наукові записки Луцького

педінституту. – Луцьк, 1956. – Т. V, вип. 3. – С. 3–20 ;

Бабій О. О. Сільськогосподарська кооперація України –

одна з передумов масової колективізації сільського

господарства / О. О. Бабій // Питання економіки сільського

господарства Української РСР : респ. міжвід. наук. зб. –

Київ, 1959. – Вип. 2. – С. 28–41 ; Денисовець П. М.

Диференціація селянства України в умовах непу та її вплив

на виробниче кооперування села (1921–1929 рр.) /

П. М. Денисовець // Український історичний журнал. –

– № 1. – С. 57–67 ; Чмыга А. Ф. Очерки по истории

колхозного движения на Украине (1921–1925) / А. Ф. Чмыга

– М. : Изд-во. Моск. ун-та, 1959. – 224 с.

Гетьман-Кравченко Н. А. Деятельность

Коммунистической партии Советского Союза по развитию

и укреплению сельскохозяйственной кооперации (1921–

гг.) : по материалам Украины : автореф. дисс. ... канд.

ист. наук / Н. А. Гетьман-Кравченко / Киев. гос. ун-т им.

Т. Г. Шевченко. – Киев, 1959. – 24 с.

Бакуменко П. И. Укрепление союза рабочего класса и

трудящегося крестьянства Украины в восстановительный

период (1921–1925 гг.) : автореф. дисс. ... д-ра ист. наук /

П. И. Бакуменко / АН УССР. Отд. экономики, истории,

философии и права. – К., 1965. – 53 с.

Слинько И. И. Победа колхозного строя на Украине

(1927–1932 гг.) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук /

И. И. Слинько. – К. : АН УССР, Ин-т истории, 1968. – 62 с.

Шульга З. П. Підготовка суцільної колективізації на

Україні / З. П. Шульга. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1960. –

с. ; Данилов В. П. Социально-экономические

отношения в советской деревне накануне коллективизации

/ В. П. Данилов // Исторические записки / отв. ред.

А. Л. Сидоров. – М. : Изд-во АН СССР, 1956. – Т. 55. –

С. 89–138 ; Данилов В. П. О характере социальноэкономических отношений советского крестьянства до

коллективизации сельского хозяйства / В. П. Данилов – М.

: Ин-т истории АН СССР, 1961. – 60 с.

Данилов В. П. Социально-экономические отношения в

советской деревне накануне коллективизации /

В. П. Данилов // Исторические записки / отв. ред.

А. Л. Сидоров. – М. : Изд-во АН СССР. – 1956. – Т. 55. –

С. 89–138.

Данилов В. П. О характере социально-экономических

отношений советского крестьянства до коллективизации

сельского хозяйства / В. П. Данилов. – М. : Ин-т истории

АН СССР, 1961. – 60 с.

Громенко И. Е. Руководство Коммунистической партии

Украины развертыванием производственного

кооперирования на селе (1921–1925 гг.) : дисс. … канд. ист.

наук / И. Е. Громенко. – К., 1951. – 278 с. ; Терещенко М. В.

Борьба Коммунистической партии за осуществление

ленинского кооперативного плана в 1923–1925 гг. (по

материалам Украины) : дисс. … канд. ист. наук /

М. В. Терещенко. – К., 1964.

Селунская В. М. Борьба Коммунистической партии

Советского Союза за социалистическое преобразование

сельского хозяйства. (окт. 1917–1934 гг.) : курс лекций,

прочит. на ист. фак. МГУ ; В. М. Селунская. – М. : Высш.

школа, 1961. – 205 с. ; Трапезников С. П. Социалистическая

кооперация – ленинский путь крестьян к коммунизму /

С. П. Трапезников // Вопросы истории КПСС. – 1962. –

№ 1. – С. 44–62 ; Данилов В. П. Ленинский кооперативный

план и его осуществление в СССР / В. П. Данилов,

Н. А. Ивницкий // Очерки истории коллективизации

сельского хозяйства в союзных республиках. – М., 1963. –

С. 3–68.

Бланк Г. Я. Основы теории кооперации и очерк истории

потребительской кооперации СССР. – Г. Я. Бланк. – М. : б.

и., 1960. – Вып. 1 – 89 с. ; Булатов И. Г. Кооперация и ее

роль в подготовке сплошной коллективизации /

И. Г. Булатов. – М. : Соцэкгиз, 1960. – 200 с. ; Голиков В. А.

Важнейший этап развития сельскохозяйственной

кооперации в СССР (1921–1929 гг.) / В. А. Голиков. – М. :

Сельхозиздат, 1963. – 200 с. ; Косой А. И. О природе и роли

кооперации в переходной период от капитализма к

коммунизму / А. И. Косой // Вопросы экономики. – М.,

– № 2. – С. 82–92.

Голиков В. А. Важнейший этап развития

сельскохозяйственной кооперации в СССР (1921–1929 гг.)

/ В. А. Голиков. – М. : Сельхозиздат, 1963. – 200 с.

Витанович І. Історія українського кооперативного

руху : із праць історично-філософічної секції НТШ /

І. Витанович. – Нью Йорк : Т-во укр. кооперації, 1964

(Друк. полігр. вид. ТУК) . – 624 с.

Громенко І. Є. До питання про сільськогосподарську

кооперацію в УРСР (1921–1925 рр.) / І. Є. Громенко //

Український історичний журнал. – 1964. – № 5, (№ 44). –

С. 102–104.

Морозов Л. Ф. От кооперации буржуазной к

кооперации социалистической : из истории становления

советской кооперации / Л. Ф. Морозов. – М. : Мысль, 1969.

– 240 с.

Файн Л. Е. История разработки В. И. Лениным

кооперативного плана / Л. Е. Файн. – М. : Мысль, 1970. –

с. ; Файн Л. Е. Социально-экономическая

характеристика кооперации в начальный период нэпа (1921–

гг.) / Л. Е. Файн // История СССР. – М., 1968. – № 5. –

С. 14–35 ; Денисовець П. М. Диференціація селянства

України в умовах непу та її вплив на виробниче

кооперування села (1921–1929 рр.) / П. М. Денисовець //

Український історичний журнал. – 1968. – № 1. – С. 57–

; Денисовець П. М. Колгоспне будівництво на Україні в

–1925 рр. : історична література / П. М. Денисовець.

– Х. : Вид-во ХГУ, 1969. – 154 с.

Дмитренко В. П. Торговая политика Советского

государства после перехода к нэпу. 1921–1924 гг. /

В. П. Дмитренко. – М. : Наука, 1971. – 271 с.

Чмыга А. Ф. Колхозное движение на Украине (1917–

гг.) : очерки истории / А. Ф. Чмыга. – М. : Изд-во

МГУ, 1974. – 320 с.

Зеленин И. Е. Совхозы в первое десятилетие Советской

власти (1917–1927 гг.) / И. Е. Зеленин. – М. : Наука, 1972 –

с.

История социалистической экономики СССР : в 7 т.

Т. 3. Создание фундамента социалистической экономики в

СССР 1926–1932 гг. / [ред. колл. В. А. Виноградов,

Ю. Ф. Воробьев, И. А. Гладков (отв. ред.) и др.]. – М. :

Наука, 1977. – 535 с.

Дмитренко В. П. Партия и кооперация /

В. П. Дмитренко, Л. Ф. Морозов, В. И. Погудин. – М. :

Политиздат, 1978. – 296 с.

Данилов В. П. Советская доколхозная деревня :

население, землепользование, хозяйство / В. П. Данилов ;

АН СССР. Ин-т истории СССР. – М. : Наука, 1977. – 318 с.

Данилов В. П. Советская доколхозная деревня :

социальная структура, социальные отношения /

В. П. Данилов. – М. : Наука, 1979. – 359 с.

Октябрь и советское крестьянство, 1917–1927 гг. /

[ред. И. М. Волков]. – М. : Наука, 1977. – 295 с.

Дмитренко В. П. Переход к нэпу и развитие

кооперативной политики советского государства / В. П.

Дмитренко // Октябрь и советское крестьянство, 1917–1927

гг. / [ред. И. М. Волков]. – М. : Наука, 1977. – С. 192–218.

Дмитренко В. П. Советская экономическая политика в

первые годы пролетарской диктатуры : проблемы

регулирования рыночных отношений / В. П. Дмитренко ;

отв. ред. Ю. А. Поляков. – М. : Наука, 1986. – 252 с. ;

Морозов А. Г. Развитие кооперации и проблемы личных

подсобных хозяйств / А. Г. Морозов // Социальнополитические науки. – 1988. – № 8. – С. 14–22.

Морозов А. Г. Сільськогосподарська кооперація як

передумова соціально-економічних перетворень в

доколгоспному селі / А. Г. Морозов ; Донецьк. у-т, 1983. –

Деп. в ІНІСН СРСР № 14377. – 36 с.

Морозов А. Г. Розвиток державно-кооперативної

системи сільськогосподарського кредиту на Україні /

А. Г. Морозов. – Донецьк. у-т, 1983. – Деп. в ІНІСН СРСР

№ 14357. – 48 с.

От капитализма к социализму. Основные проблемы

истории переходного периода в СССР 1917–1937 гг. : в 2 т.

Т. 1. Победа социалистической революции. Начало

переходного периода 1917–1927 гг. / АН СССР, Ин-т

истории СССР ; ред. Ю. А. Поляков. – М. : Наука, 1981. –

с.

От капитализма к социализму. Основные проблемы

истории переходного периода в СССР 1917–1937 гг. : в

т. Т. 2. Развернутое строительство социализма в СССР

–1937 гг. / АН СССР, Ин-т истории СССР ; под общ.

ред. Ю. А. Полякова. – М. : Наука, 1981. – 440 с.

Файн Л. Е. Кооперативная политика Советского

государства / Л. Е. Файн // Экономическая политика

Советского государства в переходный период от

капитализма к социализму. – М. : Наука, 1986. – С. 96–115.

Морозов А. Г. Діяльність сільськогосподарської

кооперації УСРР по зміцненню колгоспів (1921–1929 рр.)

/ А. Г. Морозов // Український історичний журнал. – 1984.

– № 2. – С. 74–82.

Экономическая политика советского государства в

переходный период от капитализма к социализму : сб. ст. /

АН СССР, Ин-т истории СССР ; отв. ред. М. П. Ким. –

М. : Наука, 1986. – 255 с.

Данилов В. П. Нэп и его судьба / В. П. Данилов,

В. П. Дмитренко, В. С. Лельчук // Историки спорят : 13

бесед. – М., 1988. – С. 122–190.

Козлов И. А. Революция, НЭП и судьбы мелкого

производства / И. А. Козлов // Историческое значение

НЭПа. : сб. науч. трудов. – М. : Ин-т истории СССР, 1990.

– С. 61–89.

Хозяйственный механизм периода новой экономической

политики : по материалам 20-х годов : сб. обзоров / сост. и

отв. ред. Е. В. Богомолова ; АН СССР. Ин-т науч.

информации по обществ. наукам. – М., 1990. – 178 с.

Цакунов С. В. Кооперация в годы нэпа [Электронный ресурс] // Хозяйственный механизм периода новой

экономической политики (по материалам 20-х годов) : сб.

обзоров ; АН СССР, ИНИОН, 1990. – Режим доступа :

http://closelook.narod.ru/coop_nep.html

Тепцов Н. В. Аграрная политика : на крутых

поворотах 20–30-х годов / Н. В. Тепцов. – М. : Знание, 1990.

– 64 с.