КОРУПЦІЯ В ОРГАНАХ СЕЛЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ– НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ФОРМИ, СФЕРИ ПОШИРЕННЯ, ПРОЯВИ

Main Article Content

К. В. Мельничук

Abstract

У статті розглянуто випадки корупції у
структурах селянського самоврядування у другій
половині ХІХ–на початку ХХ ст., встановлено основні
корупційні тенденції, до яких тяжіло сільське та
волосне керівництво. Здійснено умовний поділ службових
порушень відповідно до існуючої в тогочасному правовому
полі корупційної класифікації

Article Details

How to Cite
Мельничук, К. В. (2020). КОРУПЦІЯ В ОРГАНАХ СЕЛЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ– НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ФОРМИ, СФЕРИ ПОШИРЕННЯ, ПРОЯВИ. Ukrainian Peasant, (24). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4116
Section
Селянство за умов соціокультурних, соціально-економічнихта суспільно-політичних трансформацій ХІХ – ХХ ст

References

Transparency International. Індекс сприйняття корупції.

DOI: https://ti-ukraine.org/research/indeksspryjnyattya-koruptsiyi-2019/

Неклюдов Н. Взяточничество и лихоимство.

Юридическая летопись. 1890. Т.1. №6. С. 491–532.

Муравев Н. Об уголовном преследовании должностных

лиц за преступления по службе. Юридический вестник.

Т.2. №.11. С. 575–603.

Дашкевич Г. О волостном суде и его реформи: (из

наблюдений над крестьян.) Вильнюс: Тип: А. Г.

Сыркина, 1885. 104 с.

Преображенський Ф. Вопросы крестьянского

самоуправления: Сельские учреждения и должностные

лица. Москва: Унив. тип., 1893. 87 с.

Духовський М. Имущественные проступки по решениям

волостных судов. М.: Тип. М. П. Щепкина, 1895. 387 с.

Боднаревський А. Волосне управління та становище

селян на Україні після реформи 1861 року. К.: Вид. АН

УРСР, 1961. 126 с.

Пойда Д. Крестьянское движение на Правобережной

Украине в пореформенный период (1866–1900 гг.).

Днепропетровск: Обл. книж. тип., 1960. 487 с.

Верховцева І. Між корпоративністю і бюрократизмом:

самоврядування селян у Російській імперії (друга

половина ХІХ–початок ХХ ст.). Черкаси. Вид. Ю. А.

Чабаненко, 2018. 397 с.

Касян А. Волосне управління на Правобережній Україні

(1861–1917 рр.): дис. … канд. іст. наук. Черкаси, 2017.

с.

Михайлюк О. Корупція в селянському середовищі кінця

ХІХ–початку ХХ ст. Питання аграрної історії України.

Матеріали десятих наукових читань, присвячених пам’яті

Д. П. Пойди: зб. наук. пр. Дніпро: Стандарт-сервіс, 2014.

С.30 –39.

Присяжнюк Ю. Українське селянство Наддніпрянської

України: соціоментальна історія другої половини ХІХ–

початку ХХ ст. Черкаси: Вертикаль, 2007. 640 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови

// уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь, вид.

«Перун», 2005. 1728 с.

Словник юридичних термінів / Уклад. В. п. Марчук, К.:

МАУП, 2003. 120 с.

Мельничук О. Адміністративний апарат та органи

місцевого самоврядування на Поділлі у другій половині

ХІХ століття. Вінниця: Велес, 2001. 192 с.

Касян А. Ставлення селянства Правобережної України

до формування нового волосного устрою у другій

половині ХІХ ст. Наукові записки Тернопільського

державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Вип. 2, ч. 2. С. 26–30.

Верховцева І. Селянське самоврядування в Російській

імперії (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.) : дис. …дра. іст. наук : 07. 00. 02. – Черкаси, 2018. – С.701.

Чикаленко Є. Щоденник. К.: Темпора, 2001. 480 с.

Мирний П. Хіба ревуть воли як ясла повні? Вибрані

твори. К.: Дніпро, 1974. С. 5–347.

Шелудько С. Старшина (Малюнок з натури). Громадська

думка. 1906. 19 липня. №165. С. 2.

Оправхата П. Старшинина болість. Громадська думка.

23 липня №169. С. 2–3.

Державний архів Київської області. Ф. 4. Київське

губернське у селянських справах присутствіє. Оп. 109.

Спр. 68. Про непристойну поведінку суботівського

волосного писаря. Рік 1903. Арк. 9.

Державний архів Київської області. Ф. 4. Київське

губернське у селянських справах присутствіє. Оп. 111.

Спр. 563. Заява селянина с. Михайлівки Васильківського

повіту Івана Тригуба на великополовецького волосного

старшину Степана Махлея за п’янство у волосному

правлінні. Рік. 1903. Арк. 49.

Центральний державний історичний архів України.

Ф. 442. Канцелярія київського, подільського і

волинського генерал-губернатора. Оп. 704. Спр. 199.

По кореспонденції із с. Мліїв Черкаського повіту про

неправильні службові дії місцевого волосного писаря

Терещенка. Рік. 1905. Арк. 9.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 711. Спр. 335. По анонімному

доносу про непорядки в Яблунівськогому волосному

правлінні Черкаського повіту. Рік. 1912. Арк. 6.

Державний архів Київської області. Ф. 4. Київське

губернське у селянських справах присутствіє. Оп.

Спр. 1036. По скарзі селян Рокитнянської волості

Васильківського повіту Давида Мельника, Ефима

Липового, Семена Яценко та інших на волосного

старшину Івана Сміленка за п’янство в результаті якого

згоріло волосне правління. Рік. 1903. Арк. 3.

Таранець С. Старообрядці й культура хабарництва в

Росії. Український історичний журнал. 2011. №2. С.

–64.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 704. Сп. 71. По скарзі селянина

с. Яцьки на Васильківського волосного старшину за

вимагання хабаря і на мирового посередника, за погане

виконання службових обов’язків. Рік 1905. Арк. 5.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 704. Сп. 73. Скарга на

сільського старосту за розтрату громадських коштів і на

волосного старшину за хабарництво. Рік 1905. Арк. 1.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 704. Сп. 157. По скарзі

селянина с. Веприківки на волосного старшину і писаря

за хабарництво та неправильний розподіл між селянами

громади вільної громадської землі. Рік 1905. Арк. 11.

Державний архів Київської області Ф. 4. Київське

губернське у селянських справах присутствіє. Оп.

Спр. 265. По скарзі селянина с. Марянівки

Бердичівського повіту Григорія Якимця на посадовців

Білилівського волосного правління за хабарництво. Рік

Арк. 13.

Державний архів Київської області Ф. 4. Київське

губернське у селянських справах присутствіє. Оп. 111.

Спр. 5. По скарзі селян на волосне правління за відмову

видавати паспорт. Рік 1903. Арк. 24.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 694. Спр. 54. Справи по

скаргам селян Київської, Подільської та Волинської

губерній за образи, нанесення побоїв, зловживання

владою та ін. Рік. 1895. Арк. 58–61.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 701. Спр. 102. Справа по

скарзі відставного унтер-офіцера із селян с. Шпрли Г. Рябошапко на посадовців волосного правління не

видавших паспорту його дружині Ф. Рябошапко. Рік

Арк. 3.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп.702. Спр. 121. По скарзі

селянина Ново-Муравської слободи І. ОгородниковаМаселюка на місцеве волосне правління не видавше

паспорта. Рік 1903. Арк. 7.

Державний архів Хмельницької області Ф. 281.

Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду. Оп.

Спр. 105. По обвинувачені Кукаєвського волосного

писаря у вимаганні грошей з селянки Гриневої М. Рік

–1886. Арк. 74.

Вовк Ю. Аграрне перенаселення та міграційні процеси,

як чинник трансформації соціального становища

хліборобського населення України на початку ХХ ст.

Гуманітарний вісник. Історичні науки. 2017. Число 26.

Вип. 10. С. 91–102.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 702. Сп. 109. По скарзі

проживаючої у м. Петрбург селянки с. Білок Н. Фардигол

на Юрківське волосне правління, що не видавало їй

паспорт. Рік 1903. Арк. 4.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 691. Спр. 153. Донесення

Київському губернатору від 14 січня 1893 року про

розгляд заяви жителя с. Устинівки Б. Хулима про

хабарництво старшини і писаря Ковалівської волості,

за сприяння ухиленням від військової служби. Рік 1893.

Арк. 5.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 191. Спр. 86. Справа по заяві

Абраменко про службові зловживання волосних писарів

Київської та Волинської губерній. Рік 1876–1877. Арк.

–7.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 700. Сп. 56. Справа по скарзі

селян с. Маньковки В. Зеленорицького, Ф. Кравченко

та інших на неправельне ведення грошових книг у

Маньковському волосному правлінні. Рік 1901. Арк. 8.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Київський військово-окружний суд. Оп. 1. Сп. 614.

Справа по обвинуваченню селянина Шевченко М. в

нападі на сільську управу в с. Сегединці. Рік 1908–1909.

Арк. 119.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 709. Сп. 77. Справа з паперами

не потрібних для подальшого діловодства. Рік 1910–

Арк. 111.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 703. Спр. 16. Арк. 54.

Державний архів Київської області Ф. 4. Київське

губернське у селянських справах присутствіє. Оп. 111.

Спр. 231. По доносу особистого почесного громадянина

Михайла Караванського про розтрату поповським

волосним писарем Діонісієм Бирюковим 500 руб.

мирських волосних сум. Арк. 2.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 693. Спр. 7. Донесення

Київському губернатору від 17 липня 1894 р. про розгляд

звернення проживаючого в с. Мотовилівка Ф. Славина

про притягнення до відповідальності волосного писаря

В. Ковтуна за хабарництво. Рік 1894. Арк. 88.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 693. Спр. 150. По скарзі

селянина с. Христинівки П. Мазурина, Г. Подвального,

Г. Котюка та інших на збирача податків Н. Котюка за

розтрату громадських коштів. Рік 1894–1896. Арк. 1‒5.

Коресп. Местечко Немиров. Подольской губ. Киевлянин,

Март. № 65. С. 4.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 617. Спр. 1. Донесення

подільському губернатору від 1887 р. про розгляд

скарги селянина с. Жвана А. Костянюка на сільського

старосту Стародуба і волосного писаря Корницького за

привласнення зібраного із селян подушного податку. Рік

Арк. 353.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 711. Спр. 38. Справа з паперам

не потрібних в подальшому діловодстві. Рік 1912. Арк.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 709. Спр. 77. Справа з паперам

не потрібних в подальшому діловодстві. Рік 1910.

Арк.111.

Державний архів Київської області Ф. 4. Київське

губернське у селянських справах присутствіє. Оп. 111.

Спр. 226. По справі уповноважених від громади селян

Старі Безрадичі Київського повіту, Івана Козаленко,

Романа Хака та ін. Рік 1903. Арк. 1.

Державний архів Хмельницької області. Ф. 281.

Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду. Оп.

Спр. 1320. По звинуваченню писаря Комаргородської

волості Ямпольського повіту, Кмитковського, волосного

старшини Підлісного М. і інших в підміні документів на

землю. Рік 1884–1892. Арк. 76.

Державний архів Хмельницької області. Ф. 281.

Прокурор Кам’янець-Подільського окружного

суду. Оп.1. Спр. 1319. По обвинувеченню писаря

Яришевського волосного правління Могилевського

повіту Королькова М. в підміні документів на землю.

Рік 1884–1885. Арк. 67.

Державний архів Хмельницької області. Ф. 281.

Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду.

Оп. 1. Спр. 1572. По звинуваченню Ярмолинецького

волосного писаря Кравчука В. землеміра Виговського

та інших у написані підставної уставної грамоти. Рік

–1886. Арк. 20.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 690. Спр. 149. Справа за

скаргою селян с.Скибинці А.Громова, Д.Чернегі і інших

на місцевого мирового посередника за нерозглядання

їх скарг, і на сільського старосту І.Зорізкого, що

скористався всупереч вироку про рівномірну нарізку

громадської землі, зайвою кількістю цієї землі. Рік 1892.

Арк. 1-8.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 694. Спр. 5. Скарга відставного

каноніра с. Чорнявці Е. Юрчука на односельця А.

Юрчука, за захоплення його землі, та на сільського

старосту, місцевого старшину і писаря за нанесення

побоїв. Рік 1895. Арк. 16.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 702. Спр. 70. Справа за

скаргою селянок с. Соколівка А. Сауляк, М. Задворної

і В. Щеткі на сільського старосту С. Кузя за намір

продати землю, що належить ув›язненим у в›язниці їх

родичам. Рік 1903. Арк. 14.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 693. Спр. 86. Скарга селян

Меджибіжської волості в кількості 5 чоловік на

волосних старшину і писаря за вимагання грошей. Рік

Арк. 22.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 617. Спр. 170. По донесенню

Київському губернатору про шкідливу діяльність

колишнього романівського сільського писаря міщанина Леонарда Суского що проявлялась у експлуатації

різного характеру місцевого селянства. Рік 1887. Арк. 7.

Падалка С. Хабарництво на Правобережній Україні:

суспільно-історичні передумови, особливості та засоби

протидії (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.): дис. …

канд. іст. наук. Київ, 2018. 279 с.

Полное собрание законов Российской империи. Собр.

-е. Т. 36, ч. 2. №37197. С. 40.

Полное собрание законов Российской империи Собр.

-е. Т. 36, ч. 1. №36657. С. 144.

Долгих В. К истории повседневности: очерк

потребления спиртных напитков в России (конец XV

век.–1936 г.). Вестник моковского университета. 2015,

№ 5/6. С. 14–63.

Случай недальновидности крестьянского

самоуправления. Подольские епархиальные ведомости.

, № 3. С. 121–126.

Державний архів Хмельницької області. Ф. 72.

Грушковецьке волосне правління. Оп. 1. Спр. 30.

Приговори сільського сходу с. Бакота. Рік 1893. Арк. 29.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 691. Спр. 1. По проханням і

заявам селян та інших осіб направленим губернатору,

що залишились без наслідків по Київському повіту. Рік

Арк. 189.

Полное собрание законов Российской империи Собр.

-е. Т. 5, ч. 1. № 2946. Пункт 30. С. 204.

Державний архів Житомирської області. Ф. 614.

Білилівське волосне правління, м-ко Білилівка. Оп. 1.

Спр. 16. Приговори сільського сходу про набір рекрутів,

про стягування із селян податків, про побудову церкви і

інше. Рік 1870. Арк. 71.

Полное собрание законов Российской империи. Собр

-те. Т. 2. № 834. С. 181.

Державний архів Хмельницької області. Ф. 281.

Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду. Оп.

Спр. 3997. Справа про підробку контракту на оренду

корчми у с. михайлівка Могилівського повіту. Рік 1893–

Арк. 56.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 693. Спр. 29. Справа за

скаргою уповноваженого громадою селян с. Лелева С.

Степанушко на неправильні дії волосного старшини

Тарасенка, який перешкоджав видачі громаді патенту на

торгівлю алкоголем. Рік 1894. Арк. 6.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 617. Спр. 181. Справа за

скаргою власника сільської пошти в м. Вербе Ф.

Волошинского на волосного писаря і старшину за

користування поштовими кіньми в особистих цілях. Рік

–1888. Арк. 14.

Державний архів Хмельницької області. Ф. 281.

Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду. Оп.

Спр. 2239. По обвинуваченю старости с. Лучинець

Могилевського повіту Побережнюка М. у вимаганні

коштів з утримувача земської пошти Бабійчука. Рік

–1889. Арк. 37.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 691. Спр. 175. Справа

за скаргою відставного листоноші І. Спаського за

протиправне звільнення його з посади волосного писаря

за безпідставним звинуваченням про неблагонадійність.

Рік 1893. Арк. 12.

Державний архів Хмельницької області. Ф. 281.

Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду.

Оп.1. Спр. 12. По обвинувачуванню старшини

Переймської волості Каленникова К. селянина Поляруса

П. в насильстві здійсненому над утримувачем волосної

пошти Кедечинським П. Рік 1880–1887. Арк. 114.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 631. Сп. 217. Циркуляри

подільського губернатора та подільського у губернських

справах присутствія. Рік 1900. Арк. 66.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 617. Спр. 205. По скарзі

селян сіл Холодівки, Крижинці, Іцька, Нестерварки,

Захаряшівки Брацславського повіту у кількості 71 особа

на різного характеру службові зловживання волосного

старшини Василія Деркача. 1887–1889. Арк. 25.

Познанський Б. Картинки сучасного селянського побуту.

Киевская старина. 1900. Т. 68, № 2. С. 207-247.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 704. Спр. 222. Справа за

скаргою уповноваженого від селянської громади

с. Стратіївка І. Яценко на волосного старшину З.

Недайбороду за нанесенням побоїв і привласнення 47

руб. Рік 1905–1909. Арк. 14.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 617 . Спр. 195. Справа по скарзі

жителя м-ка Пиляви Літиснького повіту, офіцера запасу

армії П. Мороза на волосного старшину О. Мельничука

за різні його протиправні дії. Рік 1887–1888. Арк. 11.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 712. Спр. 129. Донесення

мировому посереднику від 1913 р. про розгляд скарги

селянки с. Дзігівка Богаєвої на волосного старшину і

сільського старосту за побиття її чоловіка, в результате

чого він помер. Рік 1913. Арк. 2.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 706. Спр. 196. Справа з

циркулярами і журналами виданими по Волинській

губернії. Рік 1901–1913. Арк. 620.

Портнова Т. Любити і навчати: селянство в уявленнях

української інтелігенції другої половини ХІХ століття.

Дніпропетровськ: Ліра, 2016. 240 с.

Державний архів Хмельницької області. Ф. 281.

Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду.

Оп.1. Спр. 575. Звинувачення сільського соцького с.

Луги Савчука І. у спробі згвалтування доньки Марії. Рік.

–1884. Арк. 44.

Державний архів Хмельницької області. Ф. 281.

Прокурор Кам’янець-Подільського окружного

суду. Оп.1. Спр. 3211. По звинуваченню писаря

Юзефопольської волості Балтського повіту в арешті

селян Смещука Д., Кравченко А., Марії та в згвалтуванні

останньої. Рік 1891. Арк. 81.

Державний архів Хмельницької області. Ф. 281.

Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду.

Оп.1. Спр. 4772. По обвинуваченню старости селян

Хуторів Сирочинки Балтського повіту Синачука В. в

згвалтуванні селянки Лилика О. Рік 1896 – 1897. Арк.

Державний архів Хмельницької області. Ф. 281.

Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду.

Оп.1. Спр. 4774. По звинуваченню сільського соцького

с. Струньківський Ташлик Гайсинського повіту

Лахманюка І в згвалтуванні селянки Ковпакової М. Рік

Арк. 8.

Державний архів Хмельницької області. Ф. 281.

Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду.

Оп.1. Спр. 4775. По звинуваченню старости с. Чаусове

Балтського повіту Боднаренко Ф. і селянина Голикова Л.

в згвалтуванні селянки Бойкової Е. Рік 1896. Арк. 27.

Державний архів Хмельницької області. Ф. 281.

Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду.

Оп.1. Спр. 4887. По звинуваченню писаря Куявської

волості Кам’янецького повіту Смоляковського в замаху

на згвалтування селянки Олейникової А. Рік. 1896. Арк.

Державний архів Хмельницької області. Ф. 281.

Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду.

Оп.1. Спр. 293. По звинуваченню помічника волосного

писаря с. Поляницького Коржа в згвалтуванні селянки

с. Тридуби Смериченкової М. Рік 1881–1884. Арк. 82.

Центральний державний історичний архів України.

Ф. 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора. Оп. 703. Спр. 1.

Припис Київському губернатору про розгляд скарг

уповноважених селянської громади с. Черняхова на

волосного старшину Д. Пономаренко за привласнення і

розтрату грошей, призначених на будівництво сільської

церкви. Рік 1904. Арк. 57.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 702. Спр. 228. Справа за

скаргою вчителя церковно-парафіяльної школи в с.

Кричильськ А. Зінькевича на Степанівського волосного

старшину Мельникова, що не видав платні. Рік 1903.

Арк. 9.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 702. Спр. 198. Справа за

скаргою вчителя церковно-парафіяльної школи в с.

Гусакове Г. Руденка на місцеву громаду і волосного

старшину Бабенко за зменшення йому платні. Рік 1904.

Арк.7.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 701. Спр. 298. Справа

стосовного розміщеної в газеті статті «Учительселянин» про образи, нанесені Немирівським волосним

старшиною і писарем вчителю церковно-парафіяльної

школи С. Забіяченко. Рік 1902–1903. Арк. 12.

Державний архів Київської області Ф. 4. Київське

губернське у селянських справах присутствіє. Оп. 109.

Спр. 8. Про вчинення Баранівським старшиною Чорним

та Францом Штермером насильницьких дій вчинених

над учителем сільської школи. Рік 1901. Арк. 5.

Центральний державний історичний архів України. Ф.

Канцелярія київського, подільського і волинського

генерал-губернатора. Оп. 703. Спр. 185. Справа за

скаргою вчителя церковно-парафіяльної школи в с.

Степановка К. Ільченко на місцевого сільського старосту

за грубе поводження. Рік 1904. Арк. 3.