Політика радянської влади щодо протестантських об’єднань волинського села у 1960-1980-х рр.

Main Article Content

О. Л. Майборода

Abstract

Досліджено взаємовідносин держави та церкви, проаналізовано шляхи і методи боротьби радянської влади з протестантськими громадами волинського села у 1960–1980-х рр. Звернено увагу на лояльне ставлення віруючих до радянського ладу. Проаналізовано антицерковну кампанію держави: від профілактично-просвітницької роботи до застосування незаконних адміністративних покарань.

Article Details

How to Cite
Майборода, О. Л. (2014). Політика радянської влади щодо протестантських об’єднань волинського села у 1960-1980-х рр. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/734
Section
Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства

References

1. Єленський В. Є. Морозна «відлига». Про антицерковну кампанію кінця 50-х – початку 60-х років // Маршрутами історії / упоряд. Ю. І. Шаповал. – К., 1990. – С. 271–285 та ін., Меркатун І. П. Антирелігійна кампанія 50–60-х років на Україні // УІЖ. – 1991.– № 10.– С. 70–76.

2. Баран В.К. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.) / В.К. Баран. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – 670 с.

3. Пащенко В. Православ’я в новітній історії України / В. Пащенко. – Полтава, 2001. – Ч. 2.

4. Бондарчук П. Релігійна поведінка православних віруючих в Україні (середина 40-х – середина 80-х рр.) / П. Бондарчук // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. – К., 2005. – С. 283–308 с.; Борщевич В. Православна церква в Україні в ХХ ст. сучасна вітчизняна історіографія проблеми / В. Борщевич, А. Киридон // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного пед. ун-ти, 2001. – С. 710–715; Яроцький П. Перебудова і віруючі: (Соціологічні дослідження) / П. Яроцький // Під прапором ленінізму. – 1990. – С. 64–69. Милусь В. І. Волинська духовна семінарія в Луцьку (1946–1964 рр.) / В.І. Милусь. – Рівне, 2001; Моренчук А.А. Релігійні процеси в Україні у 1953–1964 роках (на матеріалах західних областей): автореф. дис. канд. іст. наук: 09.00.11 / А.А. Моренчук; Національний ун-т «Острозька академія» – Острог, 2006. – 20 с.; Рожко В. Православні монастирі глибокого Полісся / В. Рожко. – Луцьк, 1999.

5. Любащенко В. Історія протестантизму в Україні: курс лекцій / В. Любащенко. – Л., 1995; Решетников Ю. Обзор истории Евангельско-баптистского братства на Украине / Ю. Решетников, С. Санников. – Одесса, 2000.

6. Державний архів Волинської області (далі – ДАВО). – Ф. 393. – Оп. 2. – Спр. 114.

7. ДАВО. – Ф. 393. – Оп. 4. – Спр. 1.

8. ДАВО. – Ф. 605. – Оп. 2. – Спр. 40.

9. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 3649.

10. ДАВО. – Ф. 393. – Оп. 2. – Спр. 227.

11. ДАВО. – Ф. 393. – Оп. 2. – Спр. 211.

12. ДАВО. – Ф. 393. – Оп. 2. – Спр. 211.

13. ДАВО. – Ф. 393. – Оп. 3. – Спр. 39.

14. ДАВО. – Ф. 393. – Оп. 2. – Спр. 154.

15. ДАВО. – Ф. 605. – Оп. 2. – Спр. 40.

16. ДАВО. – Ф. 393. – Оп. 2. – Спр. 216.

17. ДАВО. – Ф. 393. – Оп. 2. – Спр. 205.

18. ДАВО. – Ф. 393. – Оп. 2. – Спр. 216.