Шляхи формування сільської інтелігенції Волині впродовж 1960-1980 рр.

Main Article Content

О. Л. Майборода

Abstract

Розвідку присвячено проблемі підготовки кваліфікованих кадрів волинського села в 1960–1980 рр. Доведено, що вся практика підготовки інтелігенції базувалася на системі багатопрофільності, що негативно впливала на її професійні якості.

Article Details

Section
Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.

References

1. Кривчик Г. Українське село під владою номенклатури (60 80-ті рр. ХХ ст.) / Г. Кривчик. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – 192 с.

2. Панченко П. П. Украинское село на путях научно-технического прогресса: достижение и просчеты (60–80-е годы) / П. П. Панченко, В. С. Чишко. – К. : Наукова думка, 1989. – 184 с.

3. Тимченко С. М. Етносоціальні процеси в українському селі (60 80-ті рр. ХХ ст.) :автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / С. М. Тимченко ; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича – Чернівці, 1995. – 42 с.; Тимченко С. М. Українське село: Проблеми етносоціальних змін. 1959 1989 / С. М. Тимченко. – Запоріжжя : Запорізький держ. ун-т, 1995. 529 с.

4. Падалка С. С. Україна 60–90-х років ХХ століття. Державність в історичній площині тоталітаризму, незалежності / С. С. Падалка. – К. : Ін-т історії України, 2001. 390 с.

5. Воронова Л. М. Установи культури України у 70–80-ті роки: історико-політичний аспект : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Л. М. Воронова ; Дніпропетровський ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 18 с.; Середа А. М. Проблеми соціально-культурного розвитку українського села: (60 70-ті рр. ХХ ст.) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук : 07.00.02 «Всесвітня історія» / Л. М. Воронова ; Запорізький ун-т. – Запоріжжя, 1994. – 22 с.

6. Історія українського селянства: Нариси : в 2 т. / [О. В. Андрощук, В. К. Баран, О. М. Веселова та ін.] ; В. А. Смолій (відп. ред.) ; НАН України; Інститут історії України. – К. : Наукова думка, 2006. – 652 с.: іл. – Бібліогр.: С. 621 650; Т. 2 – 652 с.: іл.

7. Зоря комунізму, 4 січня 1973 р. – С. 2.

8. Калініченко В. В. Історія України. Частина ІІІ: 1917–2003 рр. : підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів / В. В. Калініченко, І. К. Рибалка. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 628 с.

9. Гончар О. Т. Собор. – К., 1989. – С. 62, 78.

10. Державний архів Волинської області. – Ф. 3097. – Оп. 1. – Спр. 275.

11. Центральний державний архів вищих органів влади та управління. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 7419.

12. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 8. – Спр. 23.