Шляхи формування сільської інтелігенції Волині впродовж 1960-1980 рр.

Main Article Content

О. Л. Майборода

Abstract

Розвідку присвячено проблемі підготовки кваліфікованих кадрів волинського села в 1960–1980 рр. Доведено, що вся практика підготовки інтелігенції базувалася на системі багатопрофільності, що негативно впливала на її професійні якості.

Article Details

How to Cite
Майборода, О. Л. (2015). Шляхи формування сільської інтелігенції Волині впродовж 1960-1980 рр. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/821
Section
Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.

References

1. Кривчик Г. Українське село під владою номенклатури (60 80-ті рр. ХХ ст.) / Г. Кривчик. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – 192 с.

2. Панченко П. П. Украинское село на путях научно-технического прогресса: достижение и просчеты (60–80-е годы) / П. П. Панченко, В. С. Чишко. – К. : Наукова думка, 1989. – 184 с.

3. Тимченко С. М. Етносоціальні процеси в українському селі (60 80-ті рр. ХХ ст.) :автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / С. М. Тимченко ; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича – Чернівці, 1995. – 42 с.; Тимченко С. М. Українське село: Проблеми етносоціальних змін. 1959 1989 / С. М. Тимченко. – Запоріжжя : Запорізький держ. ун-т, 1995. 529 с.

4. Падалка С. С. Україна 60–90-х років ХХ століття. Державність в історичній площині тоталітаризму, незалежності / С. С. Падалка. – К. : Ін-т історії України, 2001. 390 с.

5. Воронова Л. М. Установи культури України у 70–80-ті роки: історико-політичний аспект : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Л. М. Воронова ; Дніпропетровський ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 18 с.; Середа А. М. Проблеми соціально-культурного розвитку українського села: (60 70-ті рр. ХХ ст.) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук : 07.00.02 «Всесвітня історія» / Л. М. Воронова ; Запорізький ун-т. – Запоріжжя, 1994. – 22 с.

6. Історія українського селянства: Нариси : в 2 т. / [О. В. Андрощук, В. К. Баран, О. М. Веселова та ін.] ; В. А. Смолій (відп. ред.) ; НАН України; Інститут історії України. – К. : Наукова думка, 2006. – 652 с.: іл. – Бібліогр.: С. 621 650; Т. 2 – 652 с.: іл.

7. Зоря комунізму, 4 січня 1973 р. – С. 2.

8. Калініченко В. В. Історія України. Частина ІІІ: 1917–2003 рр. : підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів / В. В. Калініченко, І. К. Рибалка. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 628 с.

9. Гончар О. Т. Собор. – К., 1989. – С. 62, 78.

10. Державний архів Волинської області. – Ф. 3097. – Оп. 1. – Спр. 275.

11. Центральний державний архів вищих органів влади та управління. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 7419.

12. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 8. – Спр. 23.