ГР ОШОВИЙ ВИМІР ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В СЕРЕДИНІ ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ СЕЛА МЛІЇВ* ЧЕРКАСЬКОГО ПОВІТУ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)

Main Article Content

В. М. Орлик
В. О. Павленко

Abstract

Статтю присвячено вивченню такої складної
соціально-економічної проблеми повсякдення, як
вартість тогочасного господарства та побуту селян
у грошовому еквіваленті. Вперше у контексті історії
повсякдення досліджено грошовий вимір господарства
селян Правобережного Середнього Подніпров’я,
проаналізовано можливість доступу до грошових коштів
цієї категорії населення в досліджувану епоху.
Доведено, що у селян була життєва необхідність
заробітку грошових коштів, без яких неможливо було
організувати та налагодити власне господарство. Щоб
створити власне, навіть бідне, господарство селянину
необхідно було протягом декількох років працювати і
намагатися накопичити необхідний мінімум грошових
коштів. Важко уявити, що людина, яка намагається
заробити на облаштування власного життя, не думає
про гроші, про тяжку працю заради них, а деколи навіть
і про незаконні способи збагачення. Загалом, порушена у
нашій статті проблема грошового виміру господарства
селян Правобережного Середнього Подніпров’я в третій
чверті XIX ст. у контексті історії повсякдення є
досить складною та потребує подальшого комплексного
дослідження, особливо щодо ставлення тогочасного
соціуму до грошей та шляхів їхнього накопичення.

Article Details

How to Cite
Орлик, В. М., & Павленко, В. О. (2020). ГР ОШОВИЙ ВИМІР ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В СЕРЕДИНІ ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ СЕЛА МЛІЇВ* ЧЕРКАСЬКОГО ПОВІТУ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ). Ukrainian Peasant, (24). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4118
Section
Селянство за умов соціокультурних, соціально-економічнихта суспільно-політичних трансформацій ХІХ – ХХ ст

References

Удод О. Історія повсякденності як провідний напрям

української історіографії. Краєзнавство. Київ, 2010. №

С. 6-9.

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і

капіталізм, XV-XVIII ст. Т.1. Структури повсякденності:

можливе і неможливе. К.: Основи, 1995. 543 с.

Бундак О. А. Аграрний розвиток Волинської губернії

в 1795-1861 рр.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Львів,

209 с.

Бундак О. А. Лісові промисли селянства Волині в

першій половині XIX ст. Український селянин. 2005.

Вип. 9. С. 105-108.

Бундак О. А. Становлення індустріальних відносин

у волинському селі у передреформений період.

Український селянин. 2000. Вип. 2. С. 30-34.

Гуржій О., Орлик В. Селяни України та їх оподаткування

в XVII – середині XIX ст. Біла Церква: Пшонківський О.

В., 2012. 278 с.

Казьмирчук М. Джерела з історії повсякденності

Київської губернії (1861–1917) у Російському

державному історичному архіві Санкт-Петербурга.

Історія повсякденності: теорія та практика: матеріали

Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15

трав. 2010 р. Переяслав-Хмельницький, 2010. С. 79-81.

Орлик В. Проблеми історії податкової політики

Російської імперії в українському селі кінця ХVІІІ

– початку ХХ ст. в «аграрній» історіографії. Історія

України. Маловідомі імена, події, факти. . Вип. 27.

С. 224-239.

Орлик В. Державні фінанси Російської імперії першої

половини ХІХ ст.: стан та основні тенденції. Науковий

вісник Ізмаїльського державного гуманітарного

університету. Вип. 30. 2011. С. 96-108.

Орлик В. Казенні палати в системі фінансового

управління Російської імперії в кінці XVIII – у ХІХ

ст. (на матеріалах Київської губернії). Український

історичний журнал. №2 (449). 2003. С.66–73.

Орлик В. Податкові функції селянських самоврядних

інституцій в Російській імперії (кінець ХVІІІ – середина

ХІХ ст.). Вісник Черкаського університету. Серія:

Історичні науки. Вип. 182. 2010. С.120-124.

Орлик В. Селянство України в фіскальній політиці

імперій Романових і Габсбургів. Проблеми історії

України ХІХ – початку ХХ ст. Вип. 13. 2007. C. 83-86.

Орлик В.М. Палати державних маєтностей українських

губерній у фінансовій політиці Російської імперії.

Український історичний журнал. №2 (455). 2004.

С.113–120.

Орлик В.М. Єгор Канкрін і фіскальна політика Російської

імперії в Правобережній Україні в другій чверті ХІХ ст.

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та

методики. № 13. 2006. С.97-110.

Орлик В.М. Державні селяни у податковій політиці

Російської імперії в кінці XVIII – середині ХІХ ст.

(на матеріалах українських губерній). Український

історичний журнал. №1 (472). 2007. С.94-104.

Петрова І. Повсякденне життя українських селян за

матеріалами військово –топографічних описів ХІХ ст.

Краєзнавство. № 3. 2010. С. 123-131.

Коцур В. Вступне слово. Історія повсякденності:

теорія та практика: матеріали Всеукр. наук.

конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р.

Переяслав-Хмельницький, 2010. С. 9.

Орлик В. Проблема достовірності статистичних даних

у дослідженнях проблем історії економічної політики

уряду Російської імперії. Єлисавет. Історичні науки.

Вип.1. 2012. С. 171-177.

Орлик В. Дожовтнева фінансово-правова література

як джерело до вивчення проблем фінансової політики

уряду Російської імперії кінця ХVІІІ початку ХХ ст.

Історія науки і біографістика. 2010. No 2. URL: http://

www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2010-2/10_orlyk.pdf

Орлик В. Регіональні особливості податкової політики

уряду Російської імперії в дореформений період:

проблеми методології дослідження. Гуржіївські

історичні читання. Вип. 4. 2011. С. 281-283.

Орлик В. До питання методології досліджень проблем

економічної історії Російської імперії. Проблеми історії

України ХІХ – початку ХХ ст. Вип. ХVІІІ. 2011. С. 59-

Орлик В.М., Орлик С.В. Теоретико-методологічні та

джерелознавчі проблеми економічної історії України.

Універсум історії та археології. 2019 Том. 2 (27). Вип 2.

С. 5-27. doi 10.15421/26190201

Лисенко О. Повсякденна історія війни: методологічні

нотатки. Сторінки воєнної історії України. 2010. №13.

С. 8-22.

Коляструк О.А. Методологія історії повсякдення. Вісник

Харківського національного університету імені В. Н.

Каразіна. Сер. : Історія. 2011. № 982, вип. 44. С.8-21.

Удод О. Історія повсякденності: питання історіографії.

Історія повсякденності: теорія та практика: матеріали

Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15

трав. 2010 р. Переяслав-Хмельницький, 2010. С.19-23

Чубинский П.П. Инвентарь крестьянского хозяйства.

Записки Юго-Западного отдела Импереторского

Русского Географического общества. Т.2. Киев: Тип.

М.П. Фрица, 1875. С.176-186.

Орлик С.В. Еволюція системи оподаткування

нерухомого майна в Російській імперії наприкінці XVIII

– початку XX ст. (на матеріалах українських губерній).

: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01. Кіровоград, 2012.

с.

Орлик С. В. До питання реалізації фіскальної політики

уряду земськими інституціями yкраїнських губерній

Російської імперії. NOVA UKRAINA. Zeszyty historycznopolitologiczne. № 12. 2012. С. 5-13.

Чубинский П.П. Труды этнографическо-статистической

экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной

Императорским Русским Географическим Обществом.

Юго-Западный отдел. Материалы и исследования. Т. 7,

Санкт-Петербург: 1877. 612 с.

Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Черкаська

область. К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1972. 788 с.

Ганницький С. Діяльність родини Симиренків щодо

створення умов праці та побуту робітників цукрових

заводів (друга половина ХIХ ст.). Український селянин.

№7. С.6-7.

Молчанов В.Б. Життєвий рівень чиновників

правоохоронних органів України у ХІХ – на початку ХХ

ст. К.: Інститут історії України НАН України. 2007. 113 с.

Молчанов В. Життєзабезпечення населення України за

часів П.Куліша. Історіографічні дослідження в Україні.

К., 2011. Вип. 21. С. 211-237 .

Орлик М. В. Еволюція лихварства в Наддніпрянській

Україні (друга половина XVIII–початок ХХ ст.).

Науковий вісник Полтавського університету економіки

і торгівлі. Серія: Економічні науки. Полтава. 2019. №1

(92). С. 6-14.

Орлик С. Вплив фінансових реформ на курс рубля у

-х роках XIX століття в Російській імперії. Наукові записки з української історії: зб. наук. статей. Вип. 33.

С. 259–262.

Бойко-Гагарін А. Газетна періодика як джерело

вивчення процесів фальшування монет та банкнот

у кінці ХІХ – початку ХХ століття. Український

нумізматичний щорічник. Вип.2. 2018. С. 132-149.

https://doi.org/10.31470/2616-6275-2018-2-132-149

Бойко-Гагарін А. Підробки російських грошей кінця ХІХ

– початку ХХ століття у зібранні Національного музею

історії України. Український нумізматичний щорічник.

Вип.4. 2020 С.165-183. https://doi.org/10.31470/2616-

-2020-4-165-183