THE EFFECT OF SOCIAL TRANSFORMATIONS IN EARLY XX CENTURY ON THE CHANGE OF SOCIAL ACTIVITY FORMS OF THE PEASANT WOMEN IN UKRAINE

Main Article Content

N. Zemzyulina

Abstract

The article describes social activity of Ukrainian female peasant during the revolution and civil war in the first quarter of the XX century. Motives and general forms of activity are discovered, moreover ideological and economic factors that formed the image of the “new woman” are outlined. The social moods that influenced the behavior and emotional state of female peasants are revealed while mechanisms for resisting stereotypes and ideological clichйs are identified

Article Details

How to Cite
Zemzyulina, N. (2019). THE EFFECT OF SOCIAL TRANSFORMATIONS IN EARLY XX CENTURY ON THE CHANGE OF SOCIAL ACTIVITY FORMS OF THE PEASANT WOMEN IN UKRAINE. Ukrainian Peasant, (22). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3717
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

The Global Gender Gap Report. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs /

WEF_GGGR_2020.pdf

Богачевська М. Білим по білому: Жінки у громадському

житті України 1884 – 1939. Київ : Либідь, 1995. 424 с.

Касаткіна Ю. Жіноча субкультура та гендерні стосунки

в Україні за часів радянської влади (1917 – 1991). Історичні

записки. 2007. Вип. 17. С. 60–66.

Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі другої

половини ХІХ – початку ХХ ст. Львів : Інститут

народознавства НАН України, 2012. 287 с. 5. Орлова Т. Жінка в історії України (вітчизняна історіографія

ХХ –початку ХХІ ст.). Київ : Логос, 2009.584 с.

Маркова С. Формування «нової людини» як засіб

розширення соціальної бази радянської влади на селі (1920-

ті рр.). Гуржіївські історичні читання. 2014. Вип. 7

С. 181–184; Маркова С. Суспільні та політичні

трансформації в українському селі в контексті формування

тоталітарної системи (1917–1933 рр.). Кам’янецьПодільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. 544 с.

Волкова І. Жіноче питання в Україні (друга половина

ХІХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.

політ. наук: спец. 23.00.04 «Політичні проблеми

міжнародних систем та глобального розвитку». Одеса, 1995.

с.

Кривуля О. Революціонізування світогляду жінок

радянської України у вихорі більшовицьких утопічних

моделей конструювання людського життя у 20-ті роки

ХХ ст.: теоретичне осмислення проблеми. Гілея. 2009. Вип.

С. 17–23.

Шевченко О. Ідеологія одержавлення побуту жінок: зміна

соціальних ролей жіноцтва в радянському суспільстві 20-х

рр. ХХ ст. Вісник Дніпропетровського університету.

Історія та археологія. 2001. Вип. 9. С. 121–125.

Zemzyulina N. International women’s cooperative

movement in the first third of the XX century (regional

peculiarities). Український селянин. 2017. Вип.17. С.78–84.

Сапицька О. Аналіз потреби жіночої робочої сили в

сільському господарстві в контексті вирішення проблеми

безробіття в СРСР (кінець 20-х – початок 30-х рр. ХХ ст.).

Історичні записки. 2005. Вип. 7. С. 184–192.

Новікова О. Сільські жінки радянської України 1930-х

років: соціальний портрет : автореф. дис. ... канд. іст. наук

: 07.00.01. Черкаси, 2014. 20 с.

Михайлюк О. Зміни в соціальному становищі жінкиселянки Наддніпрянської України в умовах

модернізаційних перетворень кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Українознавчий альманах. 2010. Вип. 4. С. 131–138.

Історія держави і права України. Київ : Концерн

Видавничий Дім «Ін Юре», 2003 Т. 1. 2003. 656 с.

Столыпин П. Программа реформ. Документы и

материалы : в 2 т. Москва : РОССПЭН, 2003. Т. 1. С. 102–

Дубровский С. Столыпинская земельная реформа.

Москва : Изд-во АН СССР, 1963. 600 с.

Важнейшие законодательные акты (1908–1912 гг.) с

алфавитным, предметным и хронологическим указателями /

ред. В. М. Гессена. Санк-Петербург : Право, 1913. 1027 с.

Дейнега І. Український жіночий рух як складова

національного відродження (ІІ пол. ХІХ – 1908 р.): автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01

«Історія України». Запоріжжя, 2003. С. 10.

Казьмирчук М. Соціально-економічний розвиток

Київської губернії (1861-1917 рр.). Київ : Логос, 2011. 399 с.

Хронологірчне зібрання законів. Указів Президії і

Верховної Ради, порсстанов і розпоряджнь уряду

української РСР : у 3 т. Київ : Держполітвидав України,

Т. 3. «1917-1941 гг.». 700 с.

Соціалістичне будівництво в сільському господарстві.

Цифрові матеріали до доповіді Чубаря В. Я., Шліхтера А.

Г на ІV сесії ВУЦВК Х скликання. Харків : РНК УСРР,

64 с.

Ляхт Г. Безвірниця в масах. Безвірник. 1929. № 19. С. 48–50.

Центральний державний архів громадських об’єднань

України (далі ЦДАГО), Ф.1, Оп. 7. Спр. 1839. Резолюции,

тезисы Всеукраинского совещания заведующих

Агитационно-пропагандистскими отделами губкомов

партии. Протоколы заседаний, резолюции широкой и узкой

коллегии Агитпроп. Отдела ЦК КП(б)У. Отчёты отдела о

его деятельности, 184 л.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 7, Спр. 1860. Протокол

Всеукраинского совещания заведующих губернскими

отделами по работе среди женщин. Отчёты, справки отделов

по работе среди женщин ЦК КП(б)У, 40 л.