ДОХОДИ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ ВІД ТВАРИННИЦТВА І ПТАХІВНИЦТВА У ДОБУ НЕПУ (1921–1929 РР.)

Main Article Content

І. М. Терпан

Abstract

У статті охарактеризовано тваринництво і
птахівництво як джерело поповнення дохідної частини
бюджетів селянських господарств України у добу НЕПу
та їх співвідношення з іншими фактичними доходами
впродовж господарського року. З’ясовано регіональні
особливості їх формування та динаміка надходжень
від цих галузей. Проаналізовано вплив на собівартість
виробленої селянськими господарствами продукції у
взаємозв’язку із забезпеченістю землею і засобами
виробництва. Визначено питому вагу виручки від
продукції тваринництва і птахівництва у бюджетах
селянських родин.


Article Details

How to Cite
Терпан, І. М. (2020). ДОХОДИ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ ВІД ТВАРИННИЦТВА І ПТАХІВНИЦТВА У ДОБУ НЕПУ (1921–1929 РР.). Ukrainian Peasant, (24). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4122
Section
Селянство за умов соціокультурних, соціально-економічнихта суспільно-політичних трансформацій ХІХ – ХХ ст

References

Гуревич М. Б. Питання сучасного селянського господарства

України (з передмовою М.М. Вольфа). Харків: Центральне

статистичне управління УСРР. 1927. 182 с.

Калініченко В. В. Селянське господарство України в період

НЕПу: історико-економічне дослідження: монографія.

Харків : Основа, 1997. 400 с.

Качинский В. Очерки аграрной революции на Украине.

Вып. 1. Уравнительный раздел земли. Харьков : Державне

вид-во Укр. 1922. 107 с.

Лазуренко В. М. Становлення та розвиток селянських

фермерських господарств в Україні: соціально-економічний аспект (1921-1929 рр.). Дис. докт. істор. наук. 07. 00. 01 –

історія України. Переяслав-Хмельницький. 2012. 542 с.

Морозов А. Г. Село і гроші: українська кредитна кооперація

в добу НЕПу : монографія. Черкаси : НДІТЕХІМ. 1993. 275

с.

Рибак І. В. Індивідуальне селянське господарство Поділля

в добу непу: монографія. Кам’янець-Подільський : Абетка.

244 с.

Сушко О. О. Роль селянського двору у формуванні ринку

сільськогосподарської продукції в роки НЕПу. Український

селянин. Збірник наукових праць інституту історії України

НАН України та Черкаського Державного університету

імені Богдана Хмельницького. 2002. Вип. 4. Черкаси. С.

–76.

Якиманский В. А. К итогам аграрной революции на

Украине. Xарьков : ЦСУУССР. 1924. 30 с.

Сільське господарство України. Одеса: Всеукрдержвидав,

124 с.

Чернышев И. В. Сельское хозяйство СССР (к пятилетке

/28 – 1932/33 гг.) с 2 картами. М., Госсельхозиздат.

221 с.

Сельское хозяйство Союза ССР в 1926–1927 году (по

данным налоговых сводок по единому сельхозналогу).

Москва : Гос. фин. из-во Союза С.С.Р., 1929. СХСVІІІ с.+

таблицы 1–607 с.

Всеукраїнська агрономічна нарада. Перспективи розвитку

ринкового скотарства на Україні. Вісті ВУВЦК. 1927. 19

червня.

Труды Центрального Статистического Управления. Том

VІІІ. Вып. 5. Статистический ежегодник 1922–1923 г.

(Выпуск первый). Москва : Типография М.К.Х., 1924. 354 с.

Тимченко О. Вісімнадцять селянських бюджетів з

Черкащини. Український агроном. 1928. № 2-3. С. 24–34.

Україна. Статистичний щорічник на 1929 рік. Х. : ЦСУ,

399 с.

Планова заготівля та збут продуктів сільського господарства

й сільськогосподарської сировини року 1925–26. Статистика

України. № 113. Харків : Вид. ЦСУ УСРР, 1927. 184 с.