БІЛЬШОВИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ СЕЛІ У 1920-Х РОКАХ

Main Article Content

Н.П. Кузьмінець

Abstract

У статті охарактеризовано найголовніші
культурно-освітні заклади на селі, які стали провідними
ідеологічними центрами на Поділлі; показано головні
заходи більшовизації селянства через мережу сільських
будинків та хат-читалень, визначено принципи і
механізми їхньої діяльності та показано їхній влив на
пролетаризацію подільського селянства. Саме вони
сприяли формуванню серед широких народних мас т. зв.
пролетарської культури і залученню їх до соціалістичного
будівництва.

Article Details

How to Cite
Кузьмінець, Н. (2019). БІЛЬШОВИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ СЕЛІ У 1920-Х РОКАХ. Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3155
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Гринько Г.Ф. Основные задачи советского строительства

в области просвещения / Г.Ф. Гринько . – Х.: ДВУ. – 1920.

– 126 с.; Волобуєв М. Хата-читальня та сельбуд /

М. Волобуев // Селянський будинок. – 1925. – №1;

Канцелярський П. Що таке сельбуд /

П. Канцелярський. – Х.: ДВУ, 1926. – 32 с.; Багмут І.А.

Червоні кутки на селі (куткові хати-читальні) /

І.А. Багмут. – Харків: Держвидав України. –1927. – 72 с.

Андреева М.С. Политико-просветительская работа в

деревне в конце восстановительного периода (1924-

гг.) / М.С. Андреева. – М.: Госуд. изд-во к-но-

просветительной литературы, 1953. – 22 с.; Шевчук Г.М.

Культурне будівництво на Україні у 1921 – 1925 роках /

Г.М. Шевчук . – К, 1963. – 435 с.; Чайчук Р.Д. Про роль

сільських клубів у політичному вихованні селян /

Р.Д. Чайчук// Український історичний журнал. – 1963. –

№2. – С. 108–110; Алексеева Н.Л. Культура нового села.

– Львів : Каменяр, 1974; Юрченко А.В. Розвиток мережі

сільбудів і хат читалень на Україні (1921–1925 рр.) /

А.В. Юрченко // Український історичний журнал. –

– №11. – С. 95–100.

Бондарчук П.В. Національно-культурна політика

більшовиків в Україні на початку 1920-х років /

П.В. Бондарчук. – К., 1998. – 45 с.; Кукса Н.Г. Діяльність

культурно-освітніх закладів в українському селі в 1924–

рр. / Н.Г. Кукса // Український селянин. – 2003. –

Вип. 7. – С. 43–44; Земзюліна Н.І. Діяльність сільбуду з

формування комуністичної свідомості українських селян

(1921–1929 рр.) / Н.І. Земзюліна// Український селянин. –

– Вип. 10. – С. 145–148; Маркова С.В. Суспільно-

політичні зміни в українському селі у контексті

формування комуністичної системи (1917-1933 рр.). –

Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Звалейко Д.Г. –

– 544 с.; Морозов А.Г. Селянський рух опору

посиленню тоталітарного режиму в Україні 1920-х рр. /

А.Г. Морозов, О.М. Абразумова // Гуржіївські історичні

читання : зб. наук. пр.. Випуск 4. – Черкаси: Вид-во

Черкаського національного університету ім. Б.

Хмельницького, 2011. – С. 242–244.

Григорчук П.С. Деякі особливості аграрних відносин в

Подільській губернії на початку 20-х рр. ХХ ст. /

П.С. Григорчук // Наукові записки Вінницького

державного педагогічного університету імені

М. Коцюбинського. – Вип. ХХ. Серія: Історія. – Вінниця,

– С. 200–204; Кузьмінець Н.П. Сільські ради

Поділля на початку 20-х рр. ХХ ст./ Н.П. Кузьмінець//

Наукові записки Вінницького державного педагогічного

університету ім. М. Коцюбинського. – Серія: Історія. –

Вінниця, 2008. – Вип. 13. – С. 275–277; Лойко О.,

Культурно-освітня робота серед сільського населення

Вінниччини в 1921–1928 рр. / О.О. Лойко // Наукові записки

Вінницького державного педагогічного університету ім.

М. Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця. 2001. – Вип.

– С. 90-95; Мельничук О.А. Комнезами на Поділлі /

П.С. Григорчук, О.А. Мельничук. – Вінниця, 2001. –

с.

Ладига Л.І. Діяльність сільбудів в Україні у 20-х рр.

ХХ ст. / Л.І. Ладига// Вісник Луганського національного

університету ім. Т. Шевченка. Історичні науки. – Ч.1. –

– С. 125–132.

Центральний державний архів громадських об’єднань

України, ф.1, оп.20, спр. 631, арк. 122.

Юрченко А.В. Розвиток мережі сільбудів і хат-читалень

на Україні (1921–1925 роки) // Український історичний

журнал.- 1978. - №11. – С. 96–100.

Богуцький Ю. Українське суспільство першої половини

ХХ століття в аспекті організації та самоорганізації

культурно-мистецької діяльності / Ю. Богуцький //

Культурологічна думка: Щорічник наукових праць. – К.:

Інститут культурології Національної академії мистецтв

України. – 2012. – №5. – С. 7–12.

Олійник М.П. Поділля в роки нової економічної

політики: політичні, соціально-економічні та культурно-

духовні процеси (1921–1928). – Кам’янець-Подільський,

– 546 с.

Державний архів Вінницької області (далі ДАВіО), ф.1,

оп 1, спр.3, 281 арк.

Земзюліна Н.І. Діяльність сільбуду з формування

комуністичної свідомості українських селян (1921–

рр.) / Н. Земзюліна // Український селянин / ред.

А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний

університет ім. Б. Хмельницького, 2006. – Вип. 10. –

С. 145–148.

Поділля в період відбудови народного господарства

(1921–1925 рр.) : збірник документів і матеріалів / ред.

І.О. Пшук, А.Г. Бабено, С.Я. Вініковецький [та ін.]. –

Вінниця, 1957. – 560 с.

Социалистическое строительство на Виннитчине:

Документы и материалы: (1921–1941) / ред Г.Я. Буртяк

[и др.]. – Одеса : Маяк, 1987. – 272 с.

ДАВіО, ф. 29, оп.1, спр.290, арк.19.

ДАВіО, ф. Р-200, оп.1, спр.9, арк. 229.

ДАВіО, ф. 254, оп.1, спр.195, арк. 135

Бюлетень Подольского статистическкого бюро. – 1925.

– №2(29). – Винница, 1925. – С. 96

Революционный суд // Вісті. Орган губревкому Поділля

та губпарткому КП(б)У. – 1921. - №18(93). – 28 січня.