PEASANT-IDEOMAN IN THE PERIOD OF UKRAINIAN REVOLUTION (1917-1921) AS AN OBJECT OF THE SOVIET AGRICULTURAL POLICY IN UKRAINE IN THE END OF THE 1920S - THE BEGINNING OF THE 1930S.

Main Article Content

S. Kornovenko

Abstract

The article proves that the object of the Soviet agrarian
policy in Ukraine in the late 1920s and early 1930s was a
peasant-ideoman of the period of the 1917-1921Ukrainian
Revolution. It substantiates that the agrarian policy of Soviet
power in the Ukrainian countryside in the late 1920s - in the
early 1930’s, wore an aggressive, “military-communist”
character. It was not compliant with the peasantry. Its
overarching goal was not to objectively improve the socioeconomic
status of the peasantry, its legal status, but to the
destruction of the peasant-ideoman of the period of the
Ukrainian Revolution, to achieve its own political objectives,
which varied, depending on historical circumstances.

Article Details

How to Cite
Kornovenko, S. (2019). PEASANT-IDEOMAN IN THE PERIOD OF UKRAINIAN REVOLUTION (1917-1921) AS AN OBJECT OF THE SOVIET AGRICULTURAL POLICY IN UKRAINE IN THE END OF THE 1920S - THE BEGINNING OF THE 1930S. Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3144
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events

References

Маркова С. Суспільні та політичні трансформації в

українському селі в контексті формування тоталітарної

системи (1917–1933 рр.) / С. Маркова. – Кам’янець-

Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г. – 2015. –544 с.

Капустян Г. «Надзвичайнщина» та селянський опір в

Україні (кінець 1920-х років) / Г. Капустян [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/

histname/31/3.pdf

Бем Н. Політичні настрої селянства в умовах суцільної

колективізації сільського господарства (кінець 1920-х –

рр.): дис. ... канд. іст. Наук / Н. Бем. – К., 2004. – 247 с.

Васильєв В. Чому потрібно вивчати соціальні настрої

суспільства доби сталінізму. (Замість передмови) /

В. Васильєв // Настрої та поведінка населення Чернігівщини

в умовах сталінської революції «згори». 1928–1938 /

О. Коваленко, Р. Подкур, В. Васильєв, О. Лисенко. –

Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. – 464 с.

Васильєв В. Настрої та моделі поведінки керівників

УСРР (1932-1933 рр.) / В. Васильєв, Н. Верт, С. Кокін //

Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору

–1933 рр.: Вожді. Працівники. Активісти:

зб. документів та матеріалів / упоряд. В. Васильєв, Н. Верт,

С. Кокін. – К.: Інститут історії України НАН України,

– С. 9–29.

Корновенко С. «Великий перелом» на селі. Фінал

селянської революції (1929–1933 рр.) / С. Корновенко,

С. Калінкіна, С. Маркова, Н. Романець. – Черкаси :

Черкаський національний університет ім. Б. Хмель-

ницького, 2017. – 300 с.

Хлевнюк О. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской

диктатуры / О. Хлевнюк. – М. : РОССПЭН; Фонд Первого

Президента России Б. Н. Ельцина, 2010. – 479 с.

Карр Э. История Советской России : в 4 кн. / Э. Карр /

[пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1990. – Т. 1–2.

Большевистская революция. 1917–1923. – Кн. 1. – 771 с.

Пайпс Р. Россия при большевиках / Р. Пайпс /

[пер. с англ. Н. И. Кигай, М. Д. Тименчик]. – М. :

РОССПЭН, 1997. – 662 с.

Пайпс Р. Русская революция: в 2 ч. / Р. Пайпс. – М. :

РОССПЭН, 1994. – Ч. 1. – 398 с.

Пайпс Р. Русская революция: в 2 ч. / Р. Пайпс. – М.:

РОССПЭН, 1994. – Ч. 2. – 584 с.

Stern Ludmilla. Western Intellectuals and the Soviet Union,

– 40 : From Red Square to the Left Bank. – London and

New York, Routledge, 2007. – 269 р.

Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина:

Коллективизация и культура крестьянского сопротивления

/ Л. Виола / [пер. с англ. А. В. Бардина]. – М. : Российская

политическая энциклопедия; Фонд Первого Президента

России Б. Н. Ельцина, 2010. – 367 c.

Конквест Р. Роздуми над сплюндрованим сторіччям /

Р. Конквест. – К. : Основи, 2003. – 371 с.

Корновенко С. Суб’єктний складник аграрного питання

як одна з передумов Української революції 1917 –

рр. / С. Корновенко // Український історичний журнал.

– 2017. – № 4. – С. 83–94.

Михайлюк О. Селянство України в перші десятиліття

ХХ ст.: Соціокультурні процеси / О. Михайлюк. –

Дніпропетровськ, 2007. – 456 с.

Корновенко С. Селянські республіки початку ХХ ст.

як вияв селянської революційності в Україні /

С. Корновенко // Український селянин. – 2017. – № 18. –

С. 26 – 36.

Корновенко С. Українська революція 1917 – 1921 рр.:

селянський фактор / С. Корновенко // Український селянин.

– 2014. – № 14. – С. 142–146.

Архірейський Д. Український повстанець 1918-

рр.: за що та проти чого / Д. Архієрейський // 80-

річчя відродження української державності: минуле і

сучасне: доп. і повід. на всеукр. наук. конф. 14-16 листопада

року: Сімферополь, 1997. – С. 61.

Абразумова О. Суспільно-політична активність

селянства УСРР у роки непу / О. Абразумова,

С. Корновенко. – Черкаси : Черкаський національний

університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – 190 с.

ДАЧО, ф. Р-184, оп.1, спр. 3, арк. 72.

Гавриленко О. Правова політика радянської влади щодо

українського селянства у перші роки непу / О. Гавриленко

// Вестник Международного славянского университета

(г. Харьков). – 1999. – Т. 2. – №. 1. – С. 48.

Грациози А. Великая крестьянская война в СССР.

Большевики и крестьяне. 1917–1933 / А. Грациози / [пер. с англ.

Л. Ю. Пантиной; пер. с фр. В. А. Мильчиной]. – М. : РОССПЭН;

Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. – 135 с.

Безансон А. Війна більшовиків проти селян /

А. Безансон // Всесвіт. – 1993. – № 9–10. – С. 129.

Тиліщак В. Селянські повстання і Голодомор. Як

українське село чинило спротив колективізації / В. Тиліщак.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:

antikor.com.ua/articles/138356-seljansjki_povstannja. – Назва

з екрану.

Патриляк Б. Сталін як Путін. Голодомор – реакція на

мільйонний Режим доступу: http: // www.istpravda.com.ua/

articles2014/11/19/145925/ view_print. – Назва екрану.

Ленин В. Объединительный съезд РСДРП. 10–25 апреля

г. / В. Ленин // Полное собрание сочинений. – М.,

– Т. 12. – 567 с.

Ленин В. Аграрная программа социал-демократии в

первой русской революции 1905 – 1907 годов / В. Ленин /

/ Полное собрание сочинений. – М., 1976. – Т. 16. – 691 с.

Сафонов Д. Крестьянство как объект и субъект процесса

модернизации / Д. Сафонов // Вісник Черкаського

університету. Серія історичні науки. – Черкаси, 2012. –

№ 35 (248). – С. 15–18.

Ленин В. Речь об обмане народа лозунгами свободы и

равенства на I Всероссийском съезде по внешкольному

образованию 19 мая 1919 г. / В. Ленин // Ленин о товарном

производстве в период строительства социализма. – М. :

Государственное издательство политической литературы,

– С. 58.

Ленин В. Доклад о замене разверстки натуральным

налогом 15 марта / В. Ленин // Ленин о товарном

производстве в период строительства социализма. – М. :

Государственное издательство политической литературы,

– С. 82.

Зінченко А. Нариси історії Подільського селянства:

–1930 рр. / А. Зінченко. – Вінниця : Держ.

картографічна фабрика, 2008. – 344 с.

Кульчицький С. Сталінська «революція згори» /

С. Кульчицький // Проблеми історії України: факти,

судження, пошуки. – Київ : Інститут історії України НАН

України, 2013. – № 22. – С. 111.

Білан С. Соціально-економічний та національно-

культурний злам українського селянства (1929–1939 рр.):

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. іст. наук:

спец. 07.00.01 історія України / С. Білан. – К., 2014. – 40 с.

Захарченко М. Особливості соціокультурного життя

українського села у 1920–1929 рр.: автореф. дис. на

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія

України / М. Захарченко. – Черкаси, 2012. – 20 с.

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.