INFLUENCE OF THE PEASANT FACTOR ON THE ECONOMIC POLICY OF THE BOLSHEVIKS IN THE UKRAINIAN COUNTRYSIDE (1919 - 1921)

S. Kornovenko

Abstract


Постановка проблеми. Початок ХХ ст. в історії
українського націотворення позначений
кардинальними зрушеннями, зумовленими
Українською революцією 1917 – 1921 рр. Одним із
доказів того, що Українська революція 1917 – 1921
рр. носила селянський характер є те, що саме від
того, в який спосіб та чи інша влада вирішить
аграрне питання, залежало її політичне майбуття.
Характер взаємин селянства з будь-якою владою
багато в чому визначав конструктивну чи
деструктивну спрямованість суспільно-політичної
активності селянства, яка, поряд із перебігом подій
на фронтах, у кінцевому результаті й визначила
фінал Української революції. Фактично невдачі та
поразки Центральної Ради, Гетьманату, Директорії
УНР, Збройних сил Півдня Росії, радянської влади
значною мірою були зумовлені селянським фактором.
Мета статті полягає у тому, щоб дослідити
вплив селянського фактора на еволюцію економічної
політики більшовиків в українському селі впродовж
1919-1921 рр.
Основні результати дослідження. У результаті
проведеного дослідження обґрунтовано те, що
революційна активність селянства зумовила
перегляд більшовиками доктринальних засад
політики «військового комунізму», а згодом відмову
від політики «військового комунізму»,
запровадження непу. Політика «військового
комунізму» - політика «комуністичного штурму»,
«соціалістичного фронту на селі», згортання
товарно-грошових відносин.
Висновки. Оголосивши війну ринку, більшовики
розпочали її насамперед з селянством – основним
джерелом продуктивних надходжень до держави,
активним суб’єктом Української революції.
Селянство на таке ставлення до себе з боку
радянської влади відповідало антирадянським
рухом опору. Результатом селянськобільшовицького протистояння стала втрата
більшовиками влади влітку 1919 р. Такий перебіг
подій став поштовхом до перегляду керівництвом
РКП(б) доктринальних засад політики «військового
комунізму». Однак упродовж кінця 1919 – 1920 рр.
більшовики нічого не змінили у продовольчій
політиці в українському селі. Радянська влада
втратила прихильність навіть серед найбідніших
прошарків українського села. Територія Радянської
України була всіяна вогнищами антибільшовицьких
селянських збройних повстань. Під впливом
революційної активності селянства навесні 1921 р.
у Радянській Україні було запроваджено нову
економічну політику. Відновлення товарно-грошових
відносин на селі відповідало настроям українського
селянства – активного суб’єкта тогочасної історії


Keywords


економічна політика більшовиків, політика «військового комунізму», нова економічна політика, українське селянство, Українська революція.

References


Реєнт О. Україна між світовими війнами (1914"1939).

Події. Люди. Документи: Нариси історії. Київ : Школа, 2004,

с.

Сафонов Д. Крестьянство как объект и субъект

процесса модернизации. Вісник Черкаського університету.

Серія історичні науки. 2012. №35 (248). С. 15–18.

Кара-Мурза С. Советская цивилизация. Київ :

Оріяни, 2004, 800 с.

Корновенко С. Українська революція 1917–1921 рр.:

селянський фактор. Український селянин. 2014. Вип. 14. С.142-146.

Ленин В. Объединительный съезд РСДРП. 10-25

апреля 1906 г. Полное собрание сочинений. Москва, 1979.

T. 12. С. 362–366.

Сафонов Д. Крестьянство как объект и субъект

процесса модернизации. Вісник Черкаського університету.

Серія історичні науки. 2012. №35 (248). С. 15 – 18.

Ленин В. Доклад о замене разверстки натуральным

налогом 15 марта. Ленин В. О товарном производстве в

период строительства социализма. Москва :

Государственное издательство политической литературы,

, 326 с.

ЦДАГОУ, Ф. 57, Оп. 2, Спр. 15, Арк. 3.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 20, Арк. 13.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 8, Арк. 35.

ЦДАГОУ, Ф. 57, Оп. 2, Спр. 15, Арк. 10.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 20, Арк. 55.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 20, Арк. 56; ЦДАГОУ,

Ф. 1, Оп. 20, Спр. 9, Арк. 71.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 18, Арк. 3.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 8, Арк. 6.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 11, Арк. 22.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 11, Арк. 6.

ЦДАГОУ, Ф. 57, Оп. 2, Спр. 340, Арк. 118.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 9, Арк. 37.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 8, Арк. 41.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 16, Арк. 34.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 17, Арк. 27.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 19, Арк. 23; ЦДАГОУ,

Ф. 1, Оп. 20, Спр. 46, Арк. 9.

Чернов В. Перед бурей. Нью-Йорк, 1953, С. 13.

Михайличенко Д. Політика «воєнного комунізму» і

селянський повстанський рух 1919 р. Війна з державою чи

за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917

– 1921 років. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. С.

– 169.

СУ РСФСР. 1919. №1. С. 13.

Известия ЦК РКП(б). 1920. №1. С. 3.

Военные архивы России. 1993. Вып. 1. С. 49.

Бюллетень наркомпрода. 1930. № 19. С. 1-5.

Малик Я. Насадження радянського режиму в

українському селі (жовтень 1917-1920 рр.) : дис. док. іст.

наук. Львів, 1997, 495 с.

Баевский М. Очерки по истории хозяйственного

строительства периода гражданской войны, Москва, 1957,

С. 182.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 20, Арк. 40.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 17, Арк. 35.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 21, Арк. 52-53.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 21, Арк. 7.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 35, Арк. 119.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 21, Арк. 18.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 29, Арк. 219.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 29, Арк. 216, 239.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 30, Арк. 41.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 35, Арк. 78.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 16, Арк. 33-34.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 17, Арк. 41.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 19, Арк. 40.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 21, Арк. 66.

Михайличенко Д. Політика «воєнного комунізму» і

селянський повстанський рух 1919 р. Війна з державою чи

за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917

– 1921 років. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017, С.

–169.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 17, Арк. 41.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 19, Арк. 29.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 31, Арк. 2.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 35, Арк. 34, 89.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 35, Арк. 22, 31.

Масненко В. Консервативна концепція історії

революції 1917 – 1921 рр. в українській історіографії.

Новітні тенденції вивчення актуальних проблем

революційної доби. Київ ; Черкаси, 2012. С. 68–79.

Зінченко А. Нариси історії подільського селянства:

– 1930 рр. Вінниця, 2008, 344 с.

Деникин А. Очерки русской смуты. Вопросы

истории. 1992. №1. С. 107.

Мельничук О., Кузьмінець А. Політика більшовиків

в українському селі у 1919-1920 рр. Український селянин.

Вип. 6.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 49.

Ленін В. Заключне слово в питанні про радянську

владу на Україні 3 грудня. Повне зібрання творів. Київ,

Т. 39. – червень-грудень 1919. С. 346–349.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше

десятиріччя (1919"1928). Київ : Основи, 1996, 306 с.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 11.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 8.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 49, Арк. 8.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 37, Арк. 39.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 20, Арк. 55.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 44, Арк. 34.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 44, Арк. 36.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 44, Арк. 35.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, Спр. 44, Арк. 22.

ЦДАГОУ, Ф. 57, Оп. 2, Спр. 342, Арк. 3.

ЦДАГОУ, Ф. 57, Оп. 2, Спр. 427, Арк. 9.

ЦДАГОУ, Ф. 57, Оп. 2, Спр. 427, Арк. 9-17; ЦДАГОУ,

Ф. 1, Оп. 20, Спр. 11, Арк. 10.

Бюллетень IV Всеукраинского съезда советов. 1920.

№ 2. 18 мая.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 1, Спр. 97.

Валенштайн А. Обложение и платежи крестьянства

в довоенное и революционное время. Москва : Экономист,

С. 120.

Ленін В. Повне зібрання творів: у 55 т. Київ :

Видавництво політичної літератури, 1973. T. 44. С. 159.

Литошенко Л. Кооперация, социализм и капитализм.

Петроград, 1922. С. 198.

Наём и продажа земли. Полтавский день. 1919. №70.

С. 276-323.

Краткий обзор положения на Украине (по сведениям

особого отдела Юго-Западного fфронта на 15 – 30 апреля).

Советская деревня ВЧК – ОГПУ - НКВД. Документы и

материалы: в 4 т. Москва : РОССПЭН, 1998. Т. 1. 1918 –

гг. С. 259.

Из информационной сводки секретного отдела ВЧК

за 16 – 30 июня 1920 г. Советская деревня ВЧК – ОГПУ -

НКВД. Документы и материалы: в 4 т. Москва :

РОССПЭН, 1998. Т. 1918 – 1922. С. 268.

Из доклада народного комиссара внутренних дел

Украины Антонова в ВЧК о политическом положении

Екатеринославскеой губернии по его личным наблюдениям.

Советская деревня ВЧК – ОГПУ - НКВД. Документы и

материалы. в 4 т. Москва : РОССПЭН, 1998. Т. 1. 1918 –

С. 277 – 278.

Из двухнедельной сводки Екатеринославской

губчека за время s 15 июля по 1 августа 1920 г. Советская

деревня ВЧК – ОГПУ - НКВД. Документы и материалы: в

т. Москва : РОССПЭН, 1998. Т. 1918 – 1922. С. 279.

Из информационной сводки за 1 – 15 августа 1920 г.

Советская деревня ВЧК – ОГПУ - НКВД. Документы и

материалы: в 4 т. Москва : РОССПЭН, 1998. Т. 1. 1918 –

С. 295.

Из двухнедельной информационной сводки

секретного отдела ВЧК за 15 – 30 сентября 1920 г.

Советская Советская деревня ВЧК – ОГПУ – НКВД.

Документы и материалы: в 4 т. Москва : РОССПЭН,

Т. 1918 – 1922. С. 323.

Из двухнедельной информационной сводки

секретного отдела ВЧК за 15 – 30 сентября 1920 г.

Советская Советская деревня ВЧК – ОГПУ – НКВД.

Документы и материалы: в 4 т. Москва : РОССПЭН,

Т. 1. 1918 – 1922. С. 326.

Доклад секретного отдела ВЧК о повстанческом движении по состоянию на ноябрь 1920 г. Советская

деревня ВЧК – ГПУ – НКВД. Документы и материалы: в

т. Москва : РОССПЭН, 1998. Т. 1. 1918 – 1922. С. 365.

Десятый съезд РКП(б). Март 1921 год.

Стенографический отчет. Москва, 1963, 422 с.

Ленін В. Повне зібрання творів: у 55 т. Київ :

Видавництво політичної літератури, 1974. T. 43. 527 с.

Ленін В. Повне зібрання творів: у 55 т. Київ :

Видавництво політичної літератури, 1973. T.42. 608 с


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ukrainian peasant

2413-8142 (Print)

2788-5364 (Online)


Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2004 8
2005 9 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23 24

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Developed By

Font Size


Article Tools

Email this article (Login required)
Email the author (Login required)

About The Author

S. Kornovenko

The series of scientific articles "Ukrainian peasant" maintains a policy of open access to published material, recognizing the priority principles of the free dissemination of scientific information and knowledge exchange for global social progress. Users are free to read, download, copy and distribute the content for educational and scientific purposes with obligatory indication of authorship.