ЯК УКРАЇНСЬКІ СЕЛЯНИ СТАЛИ ВОЇНАМИ (ДО СОЦІОКУЛЬТУРНИХ І МІЛІТАРНИХ АСПЕКТІВ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.)*

Main Article Content

В. В. Масненко

Abstract

У статті розглянуті особливості мілітаризації українського селянства як складника його емансипації за умов модернізації. Обґрунтовано думку про визначальну 
роль подій Першої світової війни, під час якої відбулася кардинальна трансформація селянського світогляду, в якому вже знайшлося відповідне місце для зброї та воєнної справи. Стверджено, що з початком революції 1917 р. змінився соціальний статус, роль і поведінка «селянина з рушницею». Озброєний селянин став важливим політичним чинником розгортання  селянства долучилися до «експропріації експропріаторів» – привласнення землі та майна. З іншого – у селянському середовищі започатковано добровольчий рух самооборони (Вільне козацтво) від внутрішнього безладдя та зовнішніх загроз. Зрештою, воєнізація селянства визначила його провідну роль у подіях Української революції 1917-1921 рр., насамперед у тому числі в розгортанні повстанського руху, селянської війни, поширенні отаманщини тощо. Виявлена специфіка участі селянства у регулярних військових формуваннях революційної доби – Дієвій армії УНР, РСЧА, ЗСПР.

Article Details

Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers

References

Присяжнюк Ю.П. Українське селянство

Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої

половини ХІХ - початку ХХ ст. : монографія. – Черкаси :

Вертикаль : ПП Кандич С.Г., 2007. – 640 с.

Михайлюк О. Селянство України в перші десятиліття

ХХ ст. : Соціокультурні процеси : монографія. –

Дніпропетровськ : Вид-во «Інновація», 2007. – 456 с.

Михайлюк О. Про деякі особливості соціально-

політичної психології селянства в період революції і

громадянської війни (1917 – 1920 рр.) // Питання аграрної

історії України та Росії (ХVIII – XX ст.). Матеріали

третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д. Пойди.

– Дніпропетровськ, 1999. – С. 146–152.

Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России

накануне и в годы Первой мировой войны. – Москва :

РОССПЭН, 2004. – 365 с.

Поршнева О.С. Менталитет и социальное поведение

рабочих, крестьян и солдат России в годы Первой

мировой войны (1914 – март 1918): дисс. ... д-р ист. наук.

– Екатеринбург, 2000. – 359 с.

Котляр Ю. В. Повстанство. Селянський рух на Півдні

України (1917 – 1925). – Миколаїв; Одеса: ТОВ ВіД, 2003.

– 196 с.

Котляр Ю. В. Трансформації в психолого-ментальному

світосприйнятті селянства Півдня України (перша

третина ХХ ст.) // Наукові праці Миколаївського

державного гуманітарного університету ім. Петра

Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер.

: Історичні науки. – 2008. – Т. 88 – Вип. 75. – С. 67-70.

Михайличенко Д. Ю. До періодизації розвитку

селянського руху в Україні (1919 р.) // Історична наука:

Проблеми розвитку. Матеріали наукової конференції (17-

травня 2002 р.). Секція «Новітня історія України». –

Луганськ, 2002. – С. 136–139.

Михайличенко Д. Ю. Селянський повстанський рух в

Україні і проблеми його політичної реалізації (січень –

серпень 1919 р.) // ХДПУ ім. Г. С. Сковороди: Збірник

наукових праць «Історія та географія». – Вип. 9. – Х.,

– С. 111–120.

Кульчицький Ю. Шаблі з плугів : Укр. повстан. рух у

визвол. змаганнях [1917–1926 рр.] . – Львів : Ін-т

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000.

– 260 с.

Красносілецький Д. Антибільшовицький рух

повстанських загонів «Холодного Яру» в 1921 – 1922 рр.

// Наукові праці Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – Серія: Іст. науки. – 2009. – № 12. – С. 140

– 149.

Ковальчук М. А. Повстансько-партизанський рух

проти білогвардійців на Київщині (вересень 1919 – січень

рр.) // Український історичний журнал. – 2009. – №

– С. 106 – 121

Горак В. Повстанці отамана Григор’єва (серпень

– серпень 1919 рр.). Історичне дослідження. –

Фастів, 1998. – 224 с.

Бондаренко В. Г. Вільнокозацький рух на Півдні України

(1917–1918 рр.) : дис. ... канд. іст. наук. – Запоріжжя,

– 245 с.

Щербатюк В. М. Селянський повстанський рух в

Україні 1917 - 1921 років: українська історіографія :

автореф. дис. ... д-ра іст. наук 07.00.06. – К. : Київський

нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 36 с.

Війна з державою чи за державу? Селянський

повстанський рух в Україні 1917-1921 років / Під заг. ред.

В. Лободаєва; Авт. кол.: Д. Архірейський, П. Ісаков,

М. Ковальчук, Д. Красносілецький, В. Лободаєв,

Б. Малиновський, Ю. Митрофаненко, Д. Михайличенко,

В. Резніков. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. 400

с.

Лозовий В. Солдати і дестабілізація суспільно-

політичного становищ а: вплив Першої світової війни на

революційні процеси в Україні (1917 р.) // Вісник

Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. Історія. – 2014. – №3(121 ). – С.21-24.

Русское крестьянство и Первая мировая война :

международный круглый стол / публ. П. П. Марчени,

С.Ю. Разина // Новый исторический вестник. – 2014. –

№ 2 (40). – С. 8–89.

Капустянський М. Похід українських армій на Київ-

Одесу в 1919 році // Україна 1919 рік: М. Капустянський

« Похід українських армій на Київ-Одесу в 1919 році». Є.

Маланюк «Уривки зі спогадів». Документи та матеріали.

Документально-наукове видання / Передм. Я. Тинченко.

– К. : Темпора, 2004. – С.59-286.

Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне

видання. – К.: Темпора, 2007. – 456 с.: іл.

Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія

організації і бойових дій Українських збройних сил 1917-

рр. – Вінніпег: Видав хорунжий УСС Дмитро

Микитюк, 1954. – 179 c.

Махно Н. Воспоминания. Кн.1. Русская революция на

Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год). – Париж,

– 214 с.

Тютюнник Ю. Революційна стихія // Дзвін. – 1991. –

№ 8. – С. 92–107.

Вишнівський О. Повстанський рух і Отаманія.

Збірник. – Дітройт; Мічіген: Капітула відзнаки хреста

залізного стрільця, 1973. – 109 с.

Лободаєв В. Революційна стихія. Вільнокозацький рух

в Україні 1917 – 1918 рр. – К. : Темпора, 2010. – 671 с.

Лавріненко Ю. Подорож у «Шевченків край» //

Сучасність. – 1981. – №12. – С.72-91.

Лободаєв В. Участь Вільного козацтва в селянському

повстанському русі (травень – серпень 1918 р.) // Вісник

Прикарпатського університету. Історія.. – 2011. – Вип.

– С. 70-78.

Юртик Г. (Тютюнник Ю.) Звенигородський кіш

Вільного Козацтва. //Літературно-науковий вісник. –

Львів, 1922. – Ч. 2. – С. 125-133.

Млиновецький Р. Нарис з історії українських

визвольних змагань 1917 – 1918 рр. – Б. м (Чужина):

Друком видавництва «Гомін України», 1970. – 568 c.

Биковський Л. Книгарні – бібліотеки – академія.

Спомини (1918-1922). – Мюнхен; Денвер: В-во “Дніпрова

хвиля”, 1971.– 153 с.

Ковальов А. З Архістратигом на щитах. Нариси до

історії першої російсько-української війни на Київщині

-1918 років. – К. : Темпора, 2018. – 348 с.

Селянство Черкащини в добу Української революції

-1921 рр. Збірник документів і матеріалів / Упор. :

Т.А. Клименко, С.В. Корновенко, В.М. Мельниченко,

Ю.Г. Пасічна. – Черкаси, 2017. – 180 с.

Куренышев А.А. Крестьянские военно-политические

организации России. Повстанчество. 1918 - 1922 гг. –

Москва, 2010. – 171 с.

Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917-

: Документально-художнє видання / Упоряд.: М.

Ковальчук. – К.: Темпора, 2007. – 608 с.: іл.

Щербатюк В. М. Звенигородське збройне повстання

// Краєзнавство Черкащини. – Черкаси, 2005. – Вип. 8. –

С. 136–149.

Верстюк В. Махновщина: Селянський повстанський

рух на Україні (1918-1921). – К.: Наукова думка, 1991. –

с.

Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине.

-1921: Документы и материалы / Серия:

Крестьянская революция в России. 1902-1922 гг.:

Документы и материалы / Под ред. В. Данилова и

Т. Шанина. – Москва: РОССПЭН, 2006. – 1000 с.

Герасименко Н. В. Батько Махно. Мемуары

белогвардейца / Под ред. П.Е. Щеголева. – М.; Л.:

Государственное издательство, 1928. – 115 с.

Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини. Збірник

/вступ В. Сергійчука – К. : «Поліграфкнига», 2002. – 640 с.

Михайличенко Д. Ю. Травнева військово-політична

криза в УСРР, 1919 р. // Вісник Харківського національного

університету ім. В. Н. Каразіна. № 556. – Сер. Історія

України. – Вип. 5. – Х., 2002. – С. 130–138.

Корновенко С.В. Аграрна політика урядів А. Денікіна

та П. Врангеля (1919 – 1920 рр.): дис. … д-р. іст. наук. –

К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 474 с.