ЯК УКРАЇНСЬКІ СЕЛЯНИ СТАЛИ ВОЇНАМИ (ДО СОЦІОКУЛЬТУРНИХ І МІЛІТАРНИХ АСПЕКТІВ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.)*

Main Article Content

В. В. Масненко

Abstract

У статті розглянуті особливості мілітаризації українського селянства як складника його емансипації за умов модернізації. Обґрунтовано думку про визначальну 
роль подій Першої світової війни, під час якої відбулася кардинальна трансформація селянського світогляду, в якому вже знайшлося відповідне місце для зброї та воєнної справи. Стверджено, що з початком революції 1917 р. змінився соціальний статус, роль і поведінка «селянина з рушницею». Озброєний селянин став важливим політичним чинником розгортання  селянства долучилися до «експропріації експропріаторів» – привласнення землі та майна. З іншого – у селянському середовищі започатковано добровольчий рух самооборони (Вільне козацтво) від внутрішнього безладдя та зовнішніх загроз. Зрештою, воєнізація селянства визначила його провідну роль у подіях Української революції 1917-1921 рр., насамперед у тому числі в розгортанні повстанського руху, селянської війни, поширенні отаманщини тощо. Виявлена специфіка участі селянства у регулярних військових формуваннях революційної доби – Дієвій армії УНР, РСЧА, ЗСПР.

Article Details

How to Cite
Масненко, В. В. (2018). ЯК УКРАЇНСЬКІ СЕЛЯНИ СТАЛИ ВОЇНАМИ (ДО СОЦІОКУЛЬТУРНИХ І МІЛІТАРНИХ АСПЕКТІВ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.)*. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2815
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers

References

Присяжнюк Ю.П. Українське селянство

Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої

половини ХІХ - початку ХХ ст. : монографія. – Черкаси :

Вертикаль : ПП Кандич С.Г., 2007. – 640 с.

Михайлюк О. Селянство України в перші десятиліття

ХХ ст. : Соціокультурні процеси : монографія. –

Дніпропетровськ : Вид-во «Інновація», 2007. – 456 с.

Михайлюк О. Про деякі особливості соціально-

політичної психології селянства в період революції і

громадянської війни (1917 – 1920 рр.) // Питання аграрної

історії України та Росії (ХVIII – XX ст.). Матеріали

третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д. Пойди.

– Дніпропетровськ, 1999. – С. 146–152.

Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России

накануне и в годы Первой мировой войны. – Москва :

РОССПЭН, 2004. – 365 с.

Поршнева О.С. Менталитет и социальное поведение

рабочих, крестьян и солдат России в годы Первой

мировой войны (1914 – март 1918): дисс. ... д-р ист. наук.

– Екатеринбург, 2000. – 359 с.

Котляр Ю. В. Повстанство. Селянський рух на Півдні

України (1917 – 1925). – Миколаїв; Одеса: ТОВ ВіД, 2003.

– 196 с.

Котляр Ю. В. Трансформації в психолого-ментальному

світосприйнятті селянства Півдня України (перша

третина ХХ ст.) // Наукові праці Миколаївського

державного гуманітарного університету ім. Петра

Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер.

: Історичні науки. – 2008. – Т. 88 – Вип. 75. – С. 67-70.

Михайличенко Д. Ю. До періодизації розвитку

селянського руху в Україні (1919 р.) // Історична наука:

Проблеми розвитку. Матеріали наукової конференції (17-

травня 2002 р.). Секція «Новітня історія України». –

Луганськ, 2002. – С. 136–139.

Михайличенко Д. Ю. Селянський повстанський рух в

Україні і проблеми його політичної реалізації (січень –

серпень 1919 р.) // ХДПУ ім. Г. С. Сковороди: Збірник

наукових праць «Історія та географія». – Вип. 9. – Х.,

– С. 111–120.

Кульчицький Ю. Шаблі з плугів : Укр. повстан. рух у

визвол. змаганнях [1917–1926 рр.] . – Львів : Ін-т

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000.

– 260 с.

Красносілецький Д. Антибільшовицький рух

повстанських загонів «Холодного Яру» в 1921 – 1922 рр.

// Наукові праці Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – Серія: Іст. науки. – 2009. – № 12. – С. 140

– 149.

Ковальчук М. А. Повстансько-партизанський рух

проти білогвардійців на Київщині (вересень 1919 – січень

рр.) // Український історичний журнал. – 2009. – №

– С. 106 – 121

Горак В. Повстанці отамана Григор’єва (серпень

– серпень 1919 рр.). Історичне дослідження. –

Фастів, 1998. – 224 с.

Бондаренко В. Г. Вільнокозацький рух на Півдні України

(1917–1918 рр.) : дис. ... канд. іст. наук. – Запоріжжя,

– 245 с.

Щербатюк В. М. Селянський повстанський рух в

Україні 1917 - 1921 років: українська історіографія :

автореф. дис. ... д-ра іст. наук 07.00.06. – К. : Київський

нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 36 с.

Війна з державою чи за державу? Селянський

повстанський рух в Україні 1917-1921 років / Під заг. ред.

В. Лободаєва; Авт. кол.: Д. Архірейський, П. Ісаков,

М. Ковальчук, Д. Красносілецький, В. Лободаєв,

Б. Малиновський, Ю. Митрофаненко, Д. Михайличенко,

В. Резніков. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. 400

с.

Лозовий В. Солдати і дестабілізація суспільно-

політичного становищ а: вплив Першої світової війни на

революційні процеси в Україні (1917 р.) // Вісник

Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. Історія. – 2014. – №3(121 ). – С.21-24.

Русское крестьянство и Первая мировая война :

международный круглый стол / публ. П. П. Марчени,

С.Ю. Разина // Новый исторический вестник. – 2014. –

№ 2 (40). – С. 8–89.

Капустянський М. Похід українських армій на Київ-

Одесу в 1919 році // Україна 1919 рік: М. Капустянський

« Похід українських армій на Київ-Одесу в 1919 році». Є.

Маланюк «Уривки зі спогадів». Документи та матеріали.

Документально-наукове видання / Передм. Я. Тинченко.

– К. : Темпора, 2004. – С.59-286.

Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне

видання. – К.: Темпора, 2007. – 456 с.: іл.

Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія

організації і бойових дій Українських збройних сил 1917-

рр. – Вінніпег: Видав хорунжий УСС Дмитро

Микитюк, 1954. – 179 c.

Махно Н. Воспоминания. Кн.1. Русская революция на

Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год). – Париж,

– 214 с.

Тютюнник Ю. Революційна стихія // Дзвін. – 1991. –

№ 8. – С. 92–107.

Вишнівський О. Повстанський рух і Отаманія.

Збірник. – Дітройт; Мічіген: Капітула відзнаки хреста

залізного стрільця, 1973. – 109 с.

Лободаєв В. Революційна стихія. Вільнокозацький рух

в Україні 1917 – 1918 рр. – К. : Темпора, 2010. – 671 с.

Лавріненко Ю. Подорож у «Шевченків край» //

Сучасність. – 1981. – №12. – С.72-91.

Лободаєв В. Участь Вільного козацтва в селянському

повстанському русі (травень – серпень 1918 р.) // Вісник

Прикарпатського університету. Історія.. – 2011. – Вип.

– С. 70-78.

Юртик Г. (Тютюнник Ю.) Звенигородський кіш

Вільного Козацтва. //Літературно-науковий вісник. –

Львів, 1922. – Ч. 2. – С. 125-133.

Млиновецький Р. Нарис з історії українських

визвольних змагань 1917 – 1918 рр. – Б. м (Чужина):

Друком видавництва «Гомін України», 1970. – 568 c.

Биковський Л. Книгарні – бібліотеки – академія.

Спомини (1918-1922). – Мюнхен; Денвер: В-во “Дніпрова

хвиля”, 1971.– 153 с.

Ковальов А. З Архістратигом на щитах. Нариси до

історії першої російсько-української війни на Київщині

-1918 років. – К. : Темпора, 2018. – 348 с.

Селянство Черкащини в добу Української революції

-1921 рр. Збірник документів і матеріалів / Упор. :

Т.А. Клименко, С.В. Корновенко, В.М. Мельниченко,

Ю.Г. Пасічна. – Черкаси, 2017. – 180 с.

Куренышев А.А. Крестьянские военно-политические

организации России. Повстанчество. 1918 - 1922 гг. –

Москва, 2010. – 171 с.

Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917-

: Документально-художнє видання / Упоряд.: М.

Ковальчук. – К.: Темпора, 2007. – 608 с.: іл.

Щербатюк В. М. Звенигородське збройне повстання

// Краєзнавство Черкащини. – Черкаси, 2005. – Вип. 8. –

С. 136–149.

Верстюк В. Махновщина: Селянський повстанський

рух на Україні (1918-1921). – К.: Наукова думка, 1991. –

с.

Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине.

-1921: Документы и материалы / Серия:

Крестьянская революция в России. 1902-1922 гг.:

Документы и материалы / Под ред. В. Данилова и

Т. Шанина. – Москва: РОССПЭН, 2006. – 1000 с.

Герасименко Н. В. Батько Махно. Мемуары

белогвардейца / Под ред. П.Е. Щеголева. – М.; Л.:

Государственное издательство, 1928. – 115 с.

Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини. Збірник

/вступ В. Сергійчука – К. : «Поліграфкнига», 2002. – 640 с.

Михайличенко Д. Ю. Травнева військово-політична

криза в УСРР, 1919 р. // Вісник Харківського національного

університету ім. В. Н. Каразіна. № 556. – Сер. Історія

України. – Вип. 5. – Х., 2002. – С. 130–138.

Корновенко С.В. Аграрна політика урядів А. Денікіна

та П. Врангеля (1919 – 1920 рр.): дис. … д-р. іст. наук. –

К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 474 с.