MYKHAILO HRUSHEVSKY’S EDITORIAL PROJECTS FOR PEASANTS: IDEOLOGY, TOPICS, PERCEPTION

Main Article Content

V. Telvak
S. Zhuravlev

Abstract

Постановка проблеми. У статті досліджено
ідеологію, змістове наповнення та суспільне
сприйняття редагованих М. Грушевським газет
«Село» (1909-1911) та «Засів» (1911-1912).
Актуальність цієї проблеми зумовлена тим, що й
надалі селянські видавничі проекти вченого є
найменш знаною складовою його публіцистичної
спадщини. Натомість, саме ці видання перебували
в полі особливої уваги М. Грушевського з огляду на
вагомість тогочасної потреби національного
виховання народних мас з метою їх оперативного
залучення до реалізації актуальних завдань
українства.
Метою статті є з’ясування ідеології,
змістового наповнення та суспільної рецепції
редагованих М. Грушевським газет «Село» та
«Засів».
Основні результати дослідження. Виявлено, що
для М. Грушевського газети для селян стали
важливими трибунами освітлення тогочасного
життя українства, піднесення національної
свідомості, формування суспільно-політичної думки.
Через різнопланові дописи редактор транслював у
народне середовище цінності соборності та
солідаризму, гордощів за свою історію, любові до
рідної мови та поваги до культурного різноманіття
мешканців українських земель. Читачеві імпонувала
серйозність, з якою до нього звертався видатний
історик, як також і пропагований ним оптимізм,
заклики вірити у свої сили та діяльно сприймати
виклики життя.
Досліджено рецепцію діяльності
М. Грушевського на чолі редакцій селянських газет.
Першою в часі була захоплююча реакція колег
ученого (М. Коцюбинський та М. Вороний) з
українського демократичного табору, котрі слушно
вказали, що саме львівському професору виявилося
під силу втілити в життя давню інтелігентську
мрію про селянську газету. Не менш піднесено появу
адресованої собі першої газети рідною мовою
зустріли й самі селяни, надсилаючи М. Грушевському
численні подячні листи. Їхній зміст дозволяє зробити
висновки, що читач з народу сприйняв появу «Села»
та «Засіву» як правдивий подарунок. Неабияка
популярність редагованих М. Грушевським
селянських газет в українських народних та
інтелігентських колах стала причиною специфічної
«опіки» над виданнями з боку царської цензури. Слід
відзначити, що представники адміністрації доволі
серйозно оцінили загрозу своєму впливу на селі, що
йшла від редагованих М. Грушевським часописів.
Тож на видання посипалися численні фінансові кари
за явні та вигадані прорахунки редакційної політики
видавців, котрі призвели до вимушеного закриття
«Села», а потім і «Засіву».
Висновки. Підсумовано, що зорієнтовані на
селянську аудиторію видавничі проекти
М. Грушевського стали помітною складовою
українського суспільно-політичного руху на
Наддніпрянщині на початку ХХ ст. «Село» та
«Засів» були школою національного самовиховання
спраглого просвіти селянина, що мало вагомий
вплив на долю українства, котре постало перед
численними викликами перших десятиліть ХХ ст.


Article Details

How to Cite
Telvak, V., & Zhuravlev, S. (2020). MYKHAILO HRUSHEVSKY’S EDITORIAL PROJECTS FOR PEASANTS: IDEOLOGY, TOPICS, PERCEPTION. Ukrainian Peasant, (23). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3902
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Ткаченко І. «Село» – перша українська суспільнополітична селянська газета. Рукописна та книжкова

спадщина України. 2005. Вип. 10. С. 91–104.

Ткаченко І. Публіцистика Михайла Грушевського на

сторінках тижневиків «Село» та «Засів» як джерело з історії

української селянсько-робітничої дореволюційної

періодики. Рукописна та книжкова спадщина України.

Вип. 19. С. 344–352.

Ткаченко І. Видання українського народного

тижневика «Засів» у Києві (1911–1912). Рукописна та

книжкова спадщина України. 2004. Вип. 9. C. 29–45.

Панькова С. Михайло Грушевський і народна газета

«Село» у світлі мемуарних та епістолярних джерел.

Український історик. 2004–2005. № 3–4; 1. С. 25–46.

Тельвак В. Культурна політика Михайла Грушевського

як редактора селянських газет. Український селянин. 2018.

Вип. 19. С. 127–133.

Тельвак В. Науково-популярні праці Михайла

Грушевського в історіографічних дискусіях початку ХХ

століття. Дрогобицький краєзнавчий збірник. 2006. Вип.

Х. С. 348–358.

Грушевський М. Перші кроки // Грушевський М.

Твори : у 50 т. Львів : Світ, 2002. Т. 1: Серія «Суспільнополітичні твори (1904–1907)». С. 323–328.

Грушевський М. Наша газета // Грушевський М. Твори

: у 50 т. Львів : Світ, 2005. Т. 3: Серія «Суспільно-політичні

твори (1907 – березень 1917)». С. 3–5.

Чикаленко Є., Стебницький П. Листування. 1901–1922

роки. Київ : Темпора, 2008. 628 с.

Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії.

Архів. Київ–Філадельфія, 2003. Т. І. – Листування. – Т. І

(А-Ж). 959 с.

Грушевський М. До наших читачів // Грушевський М.

Твори : у 50 т. Львів : Світ, 2005. Т. 3: Серія «Суспільнополітичні твори (1907 – березень 1917)». С. 233–234.

Гехтер М. Спогади. Листи до М. Грушевського. Київ,

64 с.

Єфремов С. На сторожі національної гідності. До

характеристики публіцистичної діяльності М. С.

Грушевського. Український історик. 1995. Ч. 1–4. С. 167–

Вороний М. «Село». Рада. 1911. № 78. С. 2.

Гісцова Л. Листи Михайла Коцюбинського до Михайла

Грушевського. Записки НТШ. Львів, 1992. Т. ССХХІV:

Праці філологічної секції. С. 289–294.

Листування Михайла Грушевського. Київ ; Нью-Йорк

: УІТ, 2012. Т. 6. 640 с.

Грушевський М. Недооцінювання // Грушевський М.

С. Твори : у 50 т. Львів : Світ, 2005. Т. 2: Серія «Суспільнополітичні твори (1907 –1914)». С. 183–188.

Грушевський М. Щоденник, 1910 р. Український

історик. 2002. № 1-4. С. 100-127.

Грушевський М. До наших читачів. Засів. 1911. № 1.

С. 1–2.