Проблеми селянського самоврядування в Російській імперії в матеріалах "Особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості" 1902-1905 рр.

Main Article Content

І. Г. Верховцева

Abstract

Висвітлено погляди учасників «Особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості» 1902 – 1905 рр. щодо розвитку в Російській імперії селянського самоврядування у контексті пошуку шляхів оптимізації аграрного виробництва в країні на початку ХХ ст.

Article Details

How to Cite
Верховцева, І. Г. (2014). Проблеми селянського самоврядування в Російській імперії в матеріалах "Особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості" 1902-1905 рр. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/740
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.

References

1. Священко З.В. Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку ХХ ст.: Автрореф…. док. іст. наук.: спеціальність 07.00.02. – Донецьк, 2013. – 37 с.

2. Риттих А.А. Зависимость крестьян от общины и мира. – СПб.: Тип. В.Ф.Киршбаума, 1903. – 217 с.

3. Витте С.Ю. Записка по крестьянскому делу председателя Высочайше учрежденного особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности статс-секретаря С. Ю. Витте. – СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1904. – 106 с.

4. Билимович А.Д. Крестьянский правопорядок по трудам местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. – К.: Тип. Императорского университета им. Св. Владимира, 1904. – 60 с.

5. Дубровский С.М. Столыпинская реформа. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1963. – 361 с.

6. Погребінський О. Столипінська реформа на Україні. – Харків: Пролетар, 1931. – 217 с.

7. Герасимчук О.В. Дискусії в Чернігівських місцевих комітетах щодо впливу общинного землеволодіння на становище сільського господарства // Сумська старовина. – 2009. – № XVIII-XXIX. – С. 28–42.

8. Либуркин В.М. Деятельность местных комитетов Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности и их влияние на развитие общественно-политической жизни Сибири начала ХХ в.: Дис… кан. ист.н.: 07.00.02. – М., 1988. – 298 с.

9. Лебедев В. Местные комитеты Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности (1902 – 1904 гг.) // Отечественная история. – 2001. – № 5. – С. 58 – 69.

10. Панасюк В. Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности 1902 г. (на примере деятельности губернского комитета Калужской губернии). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.newlocalhistory.com/node/177

11. Щербакова И. Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности и Редакционная комиссия Министерства внутренних дел как альтернативные центры обсуждения крестьянского вопроса в начале ХХ века (1902 – 1905 гг.): Дисс… канд. ист. н.: 07.00.02. – М., 2003. – 192 с.

12. Дитрих И.И. Участие псковских земцев в работе местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности // Псков. – 2006. – № 24. – С. 116-119. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http:// cyberleninka.ru/article/n/uchastie-pskovskih-zemtsev-vrabote-mestnyh-komitetov-o-nuzhdah-selskohozyaystvennoypromyshlennosti

13. Російський державний історичний архів (м. Санкт- Петербург) (Далі – РДІА).– Ф. 1233. – Оп. 1. – Спр. 371.

14. РДІА. – Ф. 1233. – Оп. 1. – Спр. 405.

15. РДІА. – Ф. 1233. – Оп. 1. – Спр. 406.

16. Риттих А.А. Зависимость крестьян от общины и мира. – СПб.: Тип. В.Ф.Киршбаума, 1903. – 217 с.

17. Верховцева І.Г. Деспотизм поміщика замінений деспотизмом общини: П.О.Валуєв про селянське самоврядування першого десятиріччя функціонування // Гілея: науковий вісник. Збірн. наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 48-50.

18. РДІА. – Ф. 1233. – Оп. 1. – Спр. 377.

19. Верховцева І.Г. Реформувати – не можна – скасувати: волосний суд у реформаторських планах російського істеблішменту початку ХХ ст. // Гілея: науковий вісник: збірн. наукових праць. – К.: ПП «Вид-во «Гілея», 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 173-177.

20. РДІА. – Ф. 1291. – Оп. 54. – Спр. 34.