ПОВСТАЛІ ГРОМАДИ: САМОВРЯДУВАННЯ СЕЛЯН У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОТРЯСІНЬ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Main Article Content

І. Г. Верховцева

Abstract

Охарактеризовано становище селянського самоврядування в умовах реалізації реформ 1906 – 1912 рр. Наголошено, що інституціоналізація колективної
земельної власності сільських громад та їх суб’єктивізація наприкінці ХІХ ст. на тлі управлінської ретрадиціоналізації села зцементували корпоративні принципи функціонування нижчої ланки селянського самоврядування. Її революціонізація в 1902 – 1907 рр. свідчила про організований самозахист  селянськими корпораціями своїх інтересів. Натомість суперечливою
реформаторською діяльністю уряду в 1906 – 1911 рр., з одного боку, стимулювалися індивідуалізація земельної власності та соціальних взаємин на селі, але з іншого – колективна власність сільських громад на землю і надра
зміцнювалася, а самі громади перетворювалися на територіальні спільноти. Застосовуючи традиційні механізми колективного самозахисту та організаційний
потенціал свого самоврядування, ці громади чинили опір реформам, позаяк ті загрожували корпоративності села. Оскільки ж провідником нового аграрного курсу був бюрократизований волосний істеблішмент, це поглибило кризу самоврядування селян, провокувало його розкол і вело до втрати урядом важелів впливу на село.

Article Details

How to Cite
Верховцева, І. Г. (2018). ПОВСТАЛІ ГРОМАДИ: САМОВРЯДУВАННЯ СЕЛЯН У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОТРЯСІНЬ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2834
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers

References

Верховцева І. Г. Самоврядування селян у Російській

імперії як чинник селянської революції початку ХХ ст. //

Український селянин. Вип. 18. Черкаси: ЧНУ ім. Б.

Хмельницького, 2017. С. 8–20.

Чернышев И. В. Аграрно-крестьянская политика

России: за 150 лет. Пг.: Вольное экон. об-во, 1918. 384 с.

Бондаревський А. В. Волосне управління і становище

селян на Україні після реформи 1861 року. К.: АН УРСР,

128 с.

Герасименко Г. А. Борьба крестьян против

столыпинской аграрной политики. Саратов, 1985. 342

с.

Приймак О. М. Столипінська аграрна реформа на

Півдні України (1906 – 1917 рр.): дис. ... канд. іст. наук:

00.01 «Історія України» / Олег Миколайович Приймак;

Запоріз. держ. ун-т. Запоріжжя, 2002. 286 с.

Овдін О. В. Столипінська аграрна реформа на

Катеринославщині (1906 – 1916 рр.): дис. ... канд. іст.

наук: 07.00.01 / Олександр Володимирович Овдін;

Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. Дніпропетровськ,

193 с.

Герасименко О. В. Селянський рух на Лівобережній

Україні під час здійснення столипінської реформи //

Український селянин. Вип. 9. Черкаси: ЧНУ ім. Б.

Хмельницького, 2005. С. 146–149.

Михайлюк О. В. Столипінська аграрна реформа в

контексті процесів розселянення сільського

господарства на теренах Російської імперії // Український

селянин. Вип. 10. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006.

С. 25–29.

Реєнт О. П., Сердюк О. В. Столипінська аграрна

реформа // Історія українського селянства. Нариси: у 2

т. Т. 1. К.: Наук. думка, 2006. С. 388–407.

Каюн В. О. Соціально-політичні та економічні зміни

в Полтавській губернії в умовах столипінської реформи:

дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України» /

Вікторія Олександрівна Каюн; Полтав. держ. агр. акад.

Полтава, 2011. 252 с.

Герасимчук О. М. Реалізація столипінської аграрної

реформи в Чернігівській губернії (1906 – 1917 рр.): дис. ...

канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України» / Олександр

Михайлович Герасимчук; Чернігівс. нац. пед. ун-т ім. Т.

Г. Шевченка Чернігів, 2014. 325 с.

Ковальова Н. А. Селяни, поміщики і держава:

конфлікти інтересів. «Аграрна революція» в Україні 1902

– 1922 рр. [Текст]: монографія. Дніпропетровськ: ЛІРА,

368 с.

Корновенко С. В., Герасименко О. В. Селянин-бунтар.

Селянська революція в Україні 1902 – 1917 рр. Черкаси:

Ю. А. Чабаненко, 2017. 204 с.

Кучумова Л. И. Сельская община в России (вторая

половина ХІХ в.). М.: Знание, 1992. 63 с.

Шлемин П. И. Столыпин и местное самоуправление.

М., 1992. 63 с.

Христофоров И. А. От Сперанского до Столыпина:

крестьянская реформа и проблема землеустройства //

Российская история. 2011. № 4. С. 27–43.

Никулин П. Ф. Основные направления и итоги

столыпинской аграрной реформы (1906 – 1916 гг.) //

Вестник Томского государственного университета.

Серия: История. 2012. № 1 (17). С. 5–10.

Забоенкова А. С. Правовые аспекты разрушения

общины в период столыпинской аграрной реформы //

Вестник Балтийского федерального университета им.

И. Канта. 2013. Вып. 12. С. 44–51.

Пиреев А. И. Крестьянская община в контексте

столыпинской аграрной реформы // Вестник

Поволжского института управления. 2015. № 3 (48). С.

–104.

Казанцева Г. А., Перова Т. В. «Бабьи бунты» и

аграрные реформы второй половины XIX – начала XX вв.

// Международный журнал прикладных и

фундаментальных исследований. Пенза: Академ.

естествознан., 2016. № 7 (2). С. 330–332.

Давыдов М. Двадцать лет до Великой войны.

Российская модернизация Витте–Столыпина [Текст]:

монография. 2 изд. СПб.: Алетейя, 2016. 1080 с.

Мацузато К. Столыпинская реформа и российская

агротехнологическая революция // Отечественная

история. 1992. № 6. С. 194–200.

Байpay Д. «Янус в лаптях»: крестьяне в русской

революции 1905 – 1917 гг. // Вопросы истории. 1992. № 1.

С. 19–31.

Мэйси Д. Л. Были ли крестьяне против столыпинской

реформы? // Нестор. СПб.: Нестор-История, 2007. Вып.

С. 335–368.

Верховцева І. Г. Селянські реформи 1860-х – 1870-х рр.

чи Велика реформа 1861 – 1871 рр.: уніфікація

самоврядування селян у Російській імперії // Емінак:

науковий щоквартальник. 2017. № 4. Т. 2. С. 79–89.

Верховцева І. Г. Деспотизм поміщика замінений

деспотизмом общини: П. О. Валуєв про селянське

самоврядування першого десятиріччя функціонування //

Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. К.: ВІР УАН, 2013.

Вип. 76 (№ 9). С. 48–50.

Верховцева І. Г. Соціальна діяльність установ

селянського самоврядування в Російській імперії (друга

половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Література та

культура Полісся. Вип. 79. Серія «Історичні науки». № 3.

Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. С. 107–117.

Градовский А. Д. Всесословная мелкая единица //

Градовский А. Д. Собрание сочинений: в 9 т. 2 изд. Т. 8.

Ч. 2.: Органы управления. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича,

С. 564–575.

Матвеев С. Из жизни современного крестьянского

«мира» (В волостных старшинах) // Русское богатство.

№ 2. С. 74–101.

22581. 26 Февраля. О предначертаниях к

усовершенствованию государственного порядка //

ПСЗРИ–3. Т. ХХІІІ. СПб.: тип. ІІ Отд. С. Е. И. В. К.,

С. 113–114.

22629. 12 Марта. Об отмене круговой поруки по

уплате окладных сборов в местностях, в коих введено в

действие Положение 23 Июня 1899 года о порядке

взимания сих сборов с надельных земель сельских обществ

// ПСЗРИ–3. Т. ХХІІІ. Ч. 1. СПб.: ІІ Отд. С. Е. И. В. К.,

С. 134–138.

36657. Февраля 19. Общее Положение о крестьянах,

вышедших из крепостной зависимости // ПСЗРИ–2. Т.

XXXVI. СПб.: ІІ Отд. С. Е. И. В. К., 1863. С. 141–169.

25014. Августа 11. О милостях, дарованных в день

святого Крещения наследника Цесаревича и Великого

князя Алексея Николаевича // ПСЗРИ–3. Т. ХХІV. Ч. 1.

СПб.: ІІ Отд. С. Е. И. В. К., 1907. С. 856–871.

25495. Декабря 12. О предначертаниях к

усовершенствованию государственного порядка //

ПСЗРИ–3. Т. XXІV. Ч. І. СПб.: ІІ Отд. С. Е. И. В. К., 1907. С. 1196–1198.

Высочайший рескрипт, данный на имя министра

внутренних дел // Законодательные акты переходного

времени. 1904 – 1908 гг. 3 изд., пересм. и допол. на 1

сентября 1908 г. СПб.: Право, 1908. С. 22–23.

26656. Августа 6. Об учреждении Государственной

Думы // ПСЗРИ–3. Т. XXV. СПб.: ІІ Отд. С. Е. И. В. К.,

С. 637–638.

26803. Октября 17. Манифест. Об

усовершенствовании государственного порядка //

ПСЗРИ–3. Т. XXV. СПб.: ІІ Отд. С. Е. И. В. К., 1908. С.

–755.

Белецкий С., Руткевич П. Исторический очерк

образования и развития полицейских учреждений в

России. СПб.: МВД, 1913. 42 с.

Бржеский Н. К. Натуральныя повинности крестьян

и мирские сборы. СПб.: тип. В. Киршбаума, 1906. 219 с.

Ялтаев Д. А. Уездная полиция в Казанской губернии в

– 1917 годах: по материалам чувашских уездов:

автореф. дис. на соискание учен. степени канд. ист. наук:

00.02 «Отечественная история» / Дмитрий

Анатольевич Ялтаев; ФГОУ ВПО «Чувашс. гос. ун-т им.

И. Н. Ульянова». Чебоксары, 2004. 26 с.

Державний архів Черкаської області. Ф. 178. Оп. 1.

Спр. 130.

Свод законов Российской империи, дополненный по

Продолжениям 1906, 1908, 1909 и 1910 гг. и позднейшим

узаконениям 1911 и 1912 гг. / под ред. А. А.

Добровольского. СПб.: юрид. маг. И. И. Зубкова, 1913.

Кн. 4.: Т. 14–16.

Столыпин П. А. Правительственное сообщение //

Столыпин П. А. Программа реформ: док. и матер.: в 2

т. Т. 1. М.: РОССПЭН, 2011. С. 28–32.

28392. Октября 5. Об отмене некоторых ограничений

в правах сельских обывателей и лиц других бывших

податных состояний // ПСЗРИ–3. Т. XXVI. СПб.: ІІ Отд.

С. Е. И. В. К., 1909. С. 891–893.

Столыпин П. А. Об отмене некоторых ограничений

в правах сельских обывателей и лиц других бывших

податных сословий // Столыпин П. А. Программа

реформ: док. и матер.: в 2 т. Т. 1. М.: РОССПЭН, 2011. С.

–106.

История государственного управления в России / отв.

ред. Г. В. Игнатов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 608 с.

28528. Ноября 9. О дополнении некоторых

постановлений действующего закона, касающихся

крестьянского землевладения и землепользования //

ПСЗРИ–3. Т. ХХVI. Отд. І. 1906. От № 27173– 28753 и

доп. СПб.: ІІ Отд. С. Е. И. В. К., 1909. С. 970–974.

Дроздов В. П. Крестьянские законы: в 2 т. Вып. 1.:

Права крестьян на землю. М.: тип. П. П. Рябушинского,

39 с.

Національний історичний архів Білорусі (далі – НІАБ).

Ф. 2575. Оп. 1. Спр. 72.

Общее положение о крестьянах (изд. 1902 года и по

прод. 1912 и 1913 гг.), с разъяснениями

Правительствующего Сената / сост. И. М. Тютрюмов.

изд., испр. и значит. доп. СПб.: Законоведение, 1915.

с.

33743. Июня 14. Об изменении и дополнении

некоторых постановлений о крестьянском

землевладении // ПСЗРИ–3. Т. ХХVI. СПб.: ІІ Отд. С. Е.

И. В. К., 1913. С. 746–753.

35370. Мая 29. О землеустройстве // ПСЗРИ–3. Т.

ХХХI. СПб.: ІІ Отд. С. Е. И. В. К., 1914. С. 453–471.

28547. Ноября 15. О выдаче Крестьянским

поземельным банком ссуд под залог надельных земель //

ПСЗРИ–3. Т. ХХVI. СПб.: ІІ Отд. С. Е. И. В. К., 1909. С.

–981.

Сборник узаконений и распоряжений правительства

о сельском состоянии (Особое приложение к тому ІХ

законов о состоянии издания 1902 г. и по продолжении

, 1908, 1909 гг.). СПб.: МВД, 1911. 723 с.

НІАБ. Ф. 1595. Оп. 1. Спр. 1886.

Шингарев А. И. Положение страны и внутренние

реформы [Електронний ресурс]. URL: http://ibyu.narod.ru/

skh3.html

Веселовский Б. Б. Крестьянский вопрос и крестьянское

движение в России (1902 – 1907 гг.). СПб.: Зерно, 1907.

с.

Царизм в борьбе с революцией 1905 – 1907 гг.: сб. док.

М.: Соцэкгиз, 1936. 259 с.

Алексеев В. Н. Крестьянское движение в ЦЧО в 1905

году. Воронеж: Коммуна, 1931. 71 с.

Дроздов И. Г. Аграрные волнения и карательные

экспедиции в Черниговской губернии в годы первой

революции 1905 – 1906 гг. (По неопубликованным данным

бывшего Черниговского губернского жандармского

управления, а также по другим архивным материалам).

М.; Л.: Госиздат, 1925. 189 с.

Революционное движение в Белоруссии 1905 – 1907

гг.: док. и матер. Минск: АН БССР, 1956. 747 с.

Городцов А. И. Крестьянской движение в 1905 году.

Л.: Госиздат., 1926. 50 с.

Державний архів Запорізької області (далі – ДАЗО).

Ф. 98. Оп. 1. Спр. 19.

Російський державний історичний архів (далі – РДІА).

Ф. 1363. Оп. 4. Спр. 463.

Маслов П. П. Крестьянское движение 1905–7 г. //

Общественное движение в России в начале XX-го века. Ч.

Массовое движение. СПб.: Общес. польза, 1910. С. 203–

Бабашкин В. В. Россия в 1902 – 1935 гг. как аграрное

общество: закономерности и особенности

отечественной модернизации. М.: РГАЗУ, 2007. 232 с.

Зырянов П. Н. Крестьянская община Европейской

России в 1907 – 1914 гг. М.: Наука, 1992. 256 c.

1905. Аграрное движение в 1905 – 1907 гг.: матер. и

док. / под общ. ред. М. Н. Покровского. Т. 1. М. – Л.:

Госиздат, 1925. 680 с.

РДІА. Ф. 1291. Оп. 122. Спр. 68.

Приговоры и наказы крестьян Центральной России.

– 1907 гг. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 416 с.

Крестьянское движение в России (июнь 1907 г. – июль

г.): сб. док. Л.; М.: Наука, 1966. 677 с.

Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ).

Ф. 102. Оп. 241. Спр. 94. Ч. 16.

Сафонов А. А. Организация и деятельность

крестьянского самоуправления в советской деревне в 1917

– 1928 гг. (на материалах Тамбовщины) [Текст]:

монография. Тамбов: Тамбовс. ун-т, 2006. 167 с.

ДАРФ. Ф. 102. Оп. 241. Спр. 95. Ч. 69.

Революционное движение в Придунайском крае. 1900

– 1917 годов: док. и матер. Одесса: Маяк, 1973. 219 с.

История Молдавии: док. и матер.: в 5 т. Т. 5.

Кишинев: Штиинца, 1961. 599 с.

Иванов Ю. Г. Революционное движение в Молдавии (с

по февраль 1917 г.). Кишинев: Штиинца, 1980. 240

с.

Державний архів Херсонської області. Ф. 222. Оп. 1.

Спр. 1.

НІАБ. Ф. 299. Оп. 2. Спр. 9021.

НІАБ. Ф. 2575. Оп. 1. Спр. 60.

ДАЗО. Ф. 95. Оп. 1. Спр. 63.

Центральний державний історичний архів України,

м. Київ (далі – ЦДІАУК). Ф. 442. Оп. 707. Спр. 11.

ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 711. Спр. 38.

НІАБ. Ф. 1595. Оп. 1. Спр. 3092.

ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 712. Спр. 38.

НІАБ. Ф. 1595. Оп. 1. Спр. 3479.

ДАРФ. Ф. 102. Оп. 241. Спр. 95. Ч. 70.

Верховцева І. Г. Реформування волосного суду в

Російській імперії у 1912 – 1914 рр. // Інтелігенція і влада:

зб. наук. пр. Серія: Історія. Вип. 32. Одеса: Астропринт,

С. 48–59.

Поршнева О. С. Менталитет и социальное поведение

рабочих, крестьян и солдат России в период первой

мировой войны (1914 – 1918): автореф. дис. на соискание

учен. степени д-ра ист. наук: 07.00.02 «Отечественная

история» / Ольга Сергеевна Поршнева; Уральс. гос. ун-

т им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2000. 43 с.

Революционное движение в Смоленской губернии 1905

– 1907 гг.: сб. док. Смоленск: Смоленс. кн. изд., 1957. 378

с.