СТОРИЧНИЙ ДОСВІД СПРИЯННЯ МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ В АГРАРНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ХХ СТ.

Main Article Content

М. М. Зеркаль

Abstract

Автором у статті досліджено особливості втілення нової економічної політики в аграрній промисловості Півдня України в 20-ті роки ХХ ст. Проаналізовано економічні процеси, висвітлено основні чинники активної позиції місцевого населення, форми та види підприємницької діяльності. Розглянуто загальні урядові напрями втілення «відступу» від комуністичної економічної доктрини та практика реалізації прийнятих рішень на місцях. Визначено, що згортання непу на Півдні України розпочалося в 1924 р. Такий висновок автора обгрунтовано введеними в науковий обіг архівними документами

Article Details

How to Cite
Зеркаль, М. М. (2019). СТОРИЧНИЙ ДОСВІД СПРИЯННЯ МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ В АГРАРНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ХХ СТ. Ukrainian Peasant, (21). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3416
Section
Agrarian Development of Ukraine in the 1920s

References

Анісімов В. Земельні громади в житті українського села

–1929 рр. / В. Анісімов. – Черкаси: Наука, 1996. –

с.

Анісімов В. Земельна політика і земельне законодавство

в Україні (1917–1929 рр.) / В. Анісімов. – Черкаси: Наука,

– 132 с.

Бакуменко О. Розробка концепції непу в працях

В. І. Леніна // Економіка Радянської України. – 1990. – № 4.

– С. 14–22.

Буяновер М. Стан пролетаріяту на Україні після

Жовтневої революції / ред. М. О. Авдієнка. – Харків: ЦСУ

УСРР, 1928. – 116 с.

Владимир Ильич Ленин. Биография,1870-1924 : в 2 т. /

А. Егоров, Л. Ильичев, Ф. Константинов [и др.]; Ин-т

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.-8-е изд. –

М.:Политиздат, 1987. – Т. 2: 1917–1924. – 364 с.

Винар Б. Розвиток української легкої промисловості /

Б. Винар. – Денвер, 1955. – 147 с.

Винар Б. Економічний колоніялізм в Україні / Б. Винар.

– Париж: Націоналістичне вид-во в Европі, 1958. – 186 с.

Винар Б. Українська промисловість: Студія совєтського

колоніялізму / Б. Винар // Записки НТШ. Т. CLXXV. –

Париж ; Нью-Йорк ; Мюнхен : Перша укр. друк. у Франції,

– 397 с.

Державний архів Миколаївської області (ДАМО), ф.Р83, спр.10, арк. 5–15, 53.

ДАМО, ф. 34, оп. 9, Спр. 111, арк. 26, 28, 34–35, 50.

ДАМО, ф.Р-985, оп.1, спр.52, арк 34–35.

ДАМО, ф.Р-265, оп.1, спр.516, арк. 18.

Денисовець П. Колгоспне будівництво на Україні в 1921–

рр. / П. Денисовець. – Х.: Вид-во Харк. держ. ун-ту,

– 154 с.

Десять лет борьбы и строительства на Николаевщине /

ред. А. Мануйленко, В. Исаковича, М. Радкова. – Николаев,

– 127 с.

10 років боротьби й будівництва 1917–1927: Провідник

по виставках досягнень на 10-ті роковини Жовтневої

революції. – К.: [Б. в.], 1927. – 210 с.

Єрмак О. Виробниче кооперування рибальських

промислів на Миколаївщині в 20–30-ті роки / О. Єрмак //

IV Республіканська наукова конференція з історії

краєзнавства. – К., 1989. – С. 618–619.

Зеркаль М. Нова економічна політика радянського

уряду на Півдні України: історіографія проблеми / М.

Зеркаль // Науковий вісник Миколаївського національного

університету ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв: МНУ,

– Вип. 3.29: Історичні науки. – С. 265–280.

Зеркаль М.Економічні перетворення в промисловості

Півдня України на початку 1920-х рр. / М. Зеркаль //

Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв:

Вид-во ЧДУ ім..Петра Могили, 2009. – Т.100. – Вип.87.

Історичні науки. – С. 60–66.

Зеркаль М. Досвід діяльності Дніпробугу в 20-ті роки

ХХ ст. / М. Зеркаль // Наукові праці. Національний

університет «Києво-Могилянська Академія»,

Миколаївська філія. – Миколаїв, 1998. – Т. 1. -152 с.

Зеркаль М. Нова економічна політика на Півдні України

в 20-ті роки ХХ ст. / М. Зеркаль // Історія Півдня України

від найдавніших часів до сучасності: проблеми

національного, політичного, технічного, правового,

релігійного та культурного розвитку. – Миколаїв ; Одеса,

– Ч. ІІ. – 260 с.

Історія Української РСР: Короткий нарис / ред.

Ю. Ю. Кондуфор. – К.: Наук. думка, 1981. – 527 с.

Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. Миколаївська

область / ред. П. Т. Тронько [та ін.]. – К. 1971. – 712 с.

Карр Э. История Советской России : в 14 т. [пер. с

англ.]. – М.: Прогресс, 1990. – Кн. 1. – Т. 1–2:

Большевистская революция 1917–1923. – 763 с.

Коренев И. Экономический очерк Николаевщины.-

Николаев, 1926. – 128 с.

Ковалевський М. Опозиційні рухи в Україні і

національна політика СССР (1920–1954) / М. Ковалевський.

– Мюнхен: Ін-т для вивчення СССР, 1955. – Ч. 26. – 83 с.

Коцур Г. Стан наукової розробки та періодизація

історіографії непу в Україні / Г. Коцур, О. Пиріг // Наукові

записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький,

– Вип. 11. – С. 121–139.

Кульчицький С. Україна між двома війнами (1921-

рр.) / С. Кульчицький. – К.: Альтернативи, 1999. –

с.

Локритян Э. Государство и рынок: очерки

экономической истории Украины / Э. Локритян. – Харьков:

Ригер,1997. – 173 с.

Лихолобова З. Приватне підприємництво у містах

Донбасу в умовах НЕПу / З. Лихолобова // V Всеукраїнська

наукова конференція «Розвиток історичного краєзнавства

в контексті національного і культурного відродження

України» (жовт.1991р.). – К.: Кам’янець-Подільський,

– С. 221–222.

Макаренко О. Провал імперіалістичних замірів щодо

України (1924–1929 рр.) / О. Макаренко. – К. : Наук. думка,

– 252 с.

Молотов В. Итоги пятилетки и план 1933 г.: Доклад о

народнохозяйственном плане на 1933 г. на III сессии ЦИК

СССР 23 янв. 1933 г. / В. Молотов. – М.: Партиздат, 1933.

– 61 с.

Методические разработки уроков по истории

Николаевщины.-Николаев, 1990. – Вып.10: Наш край в

-1941гг. – 25 с.

О порядке рассмотрения поступающих из-за границы

предложений на концессии: Пост. УЭС, 14 апр. 1922г. //

Собрание Узаконений и Распоряжений РабочеКрестьянского Правительства Украины. – 1922. – № 18. -

Ст. 290. – С. 316–317.

Орлов И. Восстановление промышленности / И. Орлов

// Россия нэповская. – М., 2002. – 468 с.

Положение о сдаче в аренду государственных

промышленных предприятий: пост. СНК УССР, 29 авг.

г. // Собрание Узаконений и Распоряжений РабочеКрестьянского Правительства Украины. – 1922. –№37. –

сент. – С. 562, 599–602.

Перцович Н. Промышленность Одесской губернии в

-ом квартале 1923/24г. / Н. Перцович // Статистический

бюллетень. – Одесса, 1924. –№5/6 (май–июнь). – С. 139.

Решения партии и правительства по хозяйственным

вопросам (1917–1967гг.): в 5 т. – М.: Политиздат, 1967. – Т.

– С. 358.

Сколько в Одессе кустарей? Сколько у них дохода? //

Известия. – 1927. – 26 июня. – С. 4.

Сутність і особливості нової економічної політики в

українському селі (1921–1928 рр.) / ред. С. В. Кульчицький.

– К.: Ін-т історії України НАН України, 2000. – С. 195.

Статистика Украины №40 // Статистика Труда. – 1924.

– Т. 1. –Вып.3. – ЦСУ Украины. – С. 8.

Урок даёт история / ред. В.Г.Афанасьева, Г.Л.Смирнова.

– М.: Политиздат, 1989. – 414 с.

Хроника социалистического строительства на Украине

(1921–1925) / ред. С.В.Кульчицкий. – К.: Наукова думка,

– 229 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та

управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 3040, оп.

, спр.1280, арк. 32.

ЦДАВО, ф.3040, оп.1, спр.438, арк. 1–2.

Яковлева Е. Концессионная политика и практика / Е.

Яковлева // Хозяйственный механизм периода новой

экономической политики: По материалам 20-х годов. – М.,

– С. 172.