СЕЛЯНИ СТАЮТЬ… КОЗАКАМИ (ДО ІСТОРІЇ ХОЛОДНОЯРСЬКОГО ДОСВІДУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр.)

Main Article Content

О. А. Островський

Abstract

У статті досліджено деякі аспекти відродження
козацьких традицій селянами-повстанцями Холодного
Яру. Цей процес став однією з особливостей національновизвольних змагань 1917 – початку 1920-х рр. у
Наддніпрянщині. Оскільки для революційних змін народної
ініціативи виявилося замало, то козаччина першої чверті
ХХ ст. більше нагадувала вольницю Коліївщини, аніж
Військо Запорізьке періоду Хмельниччини. На думку
автора, основною причиною поразки холодноярців
була неспроможність української еліти творити на
«козацькому ґрунті» модерну національну державу.

Article Details

How to Cite
Островський, О. А. (2020). СЕЛЯНИ СТАЮТЬ… КОЗАКАМИ (ДО ІСТОРІЇ ХОЛОДНОЯРСЬКОГО ДОСВІДУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр.). Ukrainian Peasant, (24). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4119
Section
Селянство за умов соціокультурних, соціально-економічнихта суспільно-політичних трансформацій ХІХ – ХХ ст

References

Вілсон Е. Українці : несподівана нація / пер. з англ.

Київ : К.І.С., 2004. 552 с.

Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна :

альтернативи поступу. Критика історичного досвіду :

монографія. Київ : Вид-во «ARC-Ukraine», 1996. 794 с.

Гребенюк Г. С. та ін. Героїзм і трагедія Холодного Яру /

ред. Р. М. Коваль. Київ : [Б. в.], 1996. 317 с.

Вовк О. Українська історіографія холодноярської

повстанської організації (кінець 1910-х – початок 1920-

х рр.). Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні

технології. 2016. № 5(59). С. 92–102.

Стегній П. А. Селянські повстання в Правобережній

частині УСРР у 1921–1923 рр. : автореф. дис. … канд.

іст. наук : 07.00.01. Запоріжжя, 2000. 20 с.

Савченко В. А. Атаманщина. Харьков : Фолио, 2011. 379

с.

Лободаєв В. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в

Україні 1917–1918 рр. Київ : Темпора, 2010. 672 с.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею

і організацію українського монархізму. Вячеслав

Липинський та його доба : Кн. 1. 2-е вид., доопр. та доп.

/ упоряд. : Т. Осташко, Ю. Терещенко. Київ : Темпора,

С. 92–214.

Ренан Е. Що таке нація? Націоналізм : Антологія.

-тє вид. / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. Київ : ВД

«Простір», «Смолоскип», 2008. С. 253–263.

Альтер П. Нація : проблема визначення. Націоналізм :

Антологія. 3-тє вид. / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий.

Київ : ВД «Простір», «Смолоскип», 2008. С. 273–282.

Присяжнюк Ю. Поняття «народ» у ретроспекції

українських і польських інтелектуалів ХІХ ст. Rozdroża.

Рolsko-ukraiński dyskurs humanistyczny / Redakcja

naukowa : R. Dymczyk, I. Krywoszeja, N. Morawiec.

Częstochowa ; Humań ; Poznań : Wydawnictwo «Taurus»,

S. 201–208.

Присяжнюк Ю. Історична свідомість та ментальність

українських селян на зламі ХІХ – ХХ ст. Historia

– mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz

historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w

XIX i XX wieku / Pod redakcją J. Pisulińskiej, P. Sierżęgi,

L. Zaszkilniaka. Pzeszów : Widawnicnwo uniwersytetu

Pzeszówskiego, 2008. S. 348–355.

Деморалізація українського села. Рада. 1909. № 263.

С. 1.

Вони не просять? Рада. 1910. № 19. С. 1.

Б. Грінченко – М. Драгоманов. Діалоги про українську

національну справу. Київ : Ін-т укр. археографії НАН

України, 1994. 190 с.