АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОГО ЧИННИКА*

Main Article Content

А. І. Берестовий
Ю. Г. Пасічна

Abstract

Статтю присвячено вивченню агарного законодавства Центральної Ради. На основі
опрацьованих джерел та здобутків наукової літератури проаналізовано погляди і політичні переконання лідерів Центральної Ради на шляхи вирішення аграрного
питання. Розкрито вплив політичного фактору на формування аграрного законодавства Центральної Ради

Article Details

How to Cite
Берестовий, А. І., & Пасічна, Ю. Г. (2018). АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОГО ЧИННИКА*. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2832
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers

References

( I ) УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

до українського народу, на Україні й по-за Україною

сущого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

gska2.rada.gov.ua/site/const/universal-1.html

Бевз Т. Соціально-економічні трансформації у добу

Центральної Ради / Т. Бевз // Наукові записки Інституту

політичних і етносоціальних досліджень ім. І. Ф. Кураса

НАН України. – 2008. – Вип. 39. – С. 91–108.

Верстюк В. Земельне питання у стінах Центральної

Ради / В. Верстюк [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/23/580Verstiuk.pdf

[in Ukr.]

Верстюк В. М. С. Грушевський у перший період

діяльності Центральної Ради / В. Верстюк // Український

історичний журнал. – 1996. - № 5. – С. 39–40.

Винниченко В. Відродження нації : в 3 ч. / В.

Винниченко. – К. ; Відень : Дзвін. – 1920. – Ч. ІІ. 328 с.

Витанович І. Аграрна політика Українських урядів років

революції й визвольних змагань (1917–20) / І. Витанович

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://

docs.google.com viewer?url=http%3A%2F%2Fshron1.

chtyvo.org.ua%2FVytanovych_Illia%2FAhrarna_polityka_

Ukrainskykh_uriadiv_rokiv_revoliutsii_i_vyzvolnykh_zmahan_1917-

pdf [in Ukr.]

Волошко О. Актуальні проблеми досліджень історії

аграрних відносин доби Української революції / О. Волошко

// Вісник Харківського національного університету

внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 22.

Воронянський О. Економічна політика Центральної

Ради / О. Воронянський : автореф. …кандидата

історичних наук, Дніпропетровськ, 1995. – 14 с.

Гребенюк О. Спроби розв’язання Радою Народних

Міністрів Української Народної Республіки земельного

питання у березні – квітні 1918 року / О. Гребенюк //

Сіверянський літопис. – 2012. – № 3–4. – С. 123–128.

Гриценко А. Всеукраїнський робітничий з’їзд

р. / А. Гриценко // Енциклопедія історії України: Т.

: А-В / ред. В. А. Смолій. – К. : Наукова думка, 2003. –

с.

Грушевський М. Твори : у 50 т. / редкол. П. Сохань, Я.

Дашкевич, І. Гирич [та ін.]. – Львів : Світ, 2002. – Т. 4. –

Кн. І : Серія: Суспільно-політичні твори (доба Української

Центральної Ради березень 1917 – квітень 1918). – 2007.

– 248 с.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть

/ М. Грушевський. – К. : Знання, 1991.

Джос Ф. Аграрне питання в документах Української

Центральної Ради (до 93-річчя з Дня утворення УЦР) /

Ф. Джос [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/

/www.rusnauka.com/5_PNW_2010/Istoria/ 59049.doc.htm

Дорошенко Д. Історія України 1917 – 1923 рр. : в 2 т.

/ упор. К. Ю. Галушко. – 2002. – Т. 1. – К. : Темпора, 320 с.

Житков О. Соціально-правовий аналіз земельного

законодавства Центральної Ради в новітній українській

історіографії / О. Житков // Вісник Київського

національного університету імені Тараса Шевченка. –

– №3(126). – С. 11–15.

Захарчук А. Права людини в контексті доктрини

природного права періоду Української Народної

Республіки й Української держави / А. Захарчук // Бюлетень

Міністерства юстиції України. – 2011. – № 12. – С. 5–13.

Іващенко В. Еволюція нормативно-правової бази

податкової політики Центральної Ради та Гетьманату

в українському селі (жовтень 1917 – грудень 1918 рр. ) /

В. Іващенко, О. Тараненко. // Проблеми історії України

ХІХ – початку ХХ ст. / НАН України. Інститут історії

України. – К. : Інститут історії України, 2010. – Випуск

XVІІІ. – С. 149–150.

Капелюшний В. Національна еліта в Українській

революції 1917 – 1921 років: інтерпретації вітчизняних

та зарубіжних дослідників / В. Капелюшний, О. Коваль //

Етнічна історія народів Європи. – 2009. – Вип. 30.

Ковальова Н. Селяни, поміщики і держава: конфлікти

інтересів. «Аграрна революція» в Україні 1902 – 1922 рр.

/ Н. Ковальова. – Д. : ЛІРА, 2016. – 368 с.

Конституційні акти України. 1917–1920. Невідомі

конституції України. – Київ: Філософська і соціологічна

думка, 1992. – 272 с.

Корновенко С. Селянин-бунтар. Селянська революція

в Україні 1902 – 1917 рр. / С. Корновенко, О. Герасименко.

– Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 2014 с.

Корновенко С. Суб’єктний складник аграрного

питання як одна з передумов Української революції

– 1921 рр. / С. Корновенко // Український історичний

журнал. – 2017. – № 4. – С. 83–94.

Корольов Г. Академічний дискурс дослідження історії

Української революції 1917–1921 років (90-ті р. ХХ ст. –

початок ХХІ ст.) / Г. Корольов [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/

/40025/20-Korolev.pdf?sequence=1 [in Ukr.]

Кудлай А. Створення та діяльність народного

міністерства земельних справ Української Народної

Республіки (червень 1017 – кінець 1918 рр.) / А. Кудлай. –

К. : Поліграф. Дільниця Інституту історії України НАН

України, 2011. – С. 3.

Мартос Б. Перші кроки Центральної Ради / Б. Мартос

// Український історик. – 1973. – № 3–4.

Павленко Ю. Українська державність у 1917–1919

рр. (історико–генетичний аналіз) / Ю. Павленко,

Ю. Храмов. – Київ, 1995. – С. 47.

Рогожин А. Земельне законодавство Центральної

Ради / А. Рогожин, В. Гончаренко // Вісник Академії

правових наук України. – 1997. – № 2.

Рубан А. М. С. Грушевський в роки Української

революції (1917–1918 рр. / А. Рубан // Наукові записки

Національного університету «Острозька академія». –

– Вип. 21. – С. 199–203.

Салата Г. Асиметрія інформації у вирішенні

земельного питання доби Центральної Ради УНР (1917 – 1918 роки): історична ретроспектива / Г. Салата //

Молодий учений. – 2016. – №12 (39). – С. 98–101.

Сидор В. Історико-правові передумови формування

вітчизняного земельного законодавства / В. Сидор //

Вісник Запорізького національного університету. Серія:

Юридичні науки. – 2010. – № 4. – С. 112.

Солдатенко В. Стан історіографічної розробки та

актуальні проблеми дослідження історії Української

революції / В. Солдатенко // Український історичний

журнал. – 1999. – № 1. – С. 68–85.

Терещенко Ю. Соціально-економічна політика урядів

УНР доби Центральної Ради / Ю. Терещенко // Студії з

історії Української революції 1917–1921 років: на пошану

Руслана Яковича Пирога. – К. : Інститут історії України

НАН України, 2011. – С. 21–36.

Терлюк І. Аграрне питання як фактор правової

політики українських державних формацій (1917–1921

рр.): започаткування національного земельного

законодавства / І. Терлюк // Вісник Національного

університету «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – №

– С. 461–468.

Трикіша А. Аграрне питання в діяльності Української

партії соціалістів-федералістів у добу Української

революції 1917–1920 рр. / А. Трикіша [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/

/13906

Українська Центральна Радам: документи і

матеріали : у 2 т. / упор. В. Верстюк [та ін.]. – К. :

Наукова думка, 1996. – Т. 1. – 588 с.

Хміль І. Перший Всеукраїнський селянський з’їзд / І.

Хміль. – К., 1992. – № 2.

ЦДІАК України, ф. 1435, оп. 1, спр. 9; ЦДІАК України,

ф. 1435, оп. 1, спр. 6; ЦДІАК України, ф. 385, оп. 1, спр.

; ЦДІАК України, ф. 386, оп. 1, спр. 574.

Центральний державний архів вищих органів влади

та управління України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1. Тимчасовий

земельний закон УНР, 185–187 арк.

Щетініна Т. Становлення державного управління в

аграрній сфері за доби Української Центральної Ради

(1917 – 1918) / Т. Щетініна // Науковий вісник

Херсонського державного університету. – 2014. – Т. 1.