Реформування системи прямого оподаткування українського селянства Російської імперії в останній третині XIX - на початку XX ст.

Main Article Content

А. І. Берестовий

Abstract

У статті проаналізовано реформи у сфері оподаткування українського селянства у 1887 – 1903 рр. Обґрунтовано, що скасування подушного податку ознаменувало остаточний поворот від старого феодального устрою до нового, що більше відповідало економічним умовам, в яких опинилася Російська імперія наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Однак, незважаючи на проведені реформи та їхні результати, селянство й надалі залишалося основним платником податків та основним джерелом наповнення бюджету Російської імперії. Зволікання царату зі скасуванням застарілої подушної системи прямого обкладання гальмувало формування спеціалізованого податкового апарату держави.

Article Details

How to Cite
Берестовий, А. І. (2015). Реформування системи прямого оподаткування українського селянства Російської імперії в останній третині XIX - на початку XX ст. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/801
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.

References

1. Жвалюк В.Р. Податкові органи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / В.Р. Жвалюк. – К., 2001. – 176 с.; Справочная книга для податных инспекторов. – Спб., 1885. – 832 с.; Соколов С. Дополнение к справочной книге для податных инспекторов и их помощников / С. Соколов. – М., 1901. –162 с.; Основные задачи податного и оценочного дела: Руководство для податных инспекторов земских и городских управ по разным вопросам податного и оценочного дела / Сост. П.Г. Гаврик. – Спб., К., 1912. – 180 с.; Иноземцев А.Н. Очерки и заметки податного инспектора / А.Н. Иноземцев. – Вып.1., Златоуст. – 1910. – 94 с.; Тютчев А.П. Правила и порядок взыскания с крестьян долгов частных и казенных / А.П. Тютчев. – Спб., 1912. – 152 с.; Орлик В.М. Податкова політика уряду Російської імперії в кінці ХVІІІ – середині ХІХ ст. / В.М. Орлик: Дис. … доктора істор. наук. – Переяслав- Хмельницький, 2008. – 547 с.

2. Шацило М.К. Эволюция налоговой системы России в ХІХ веке / М. Шацило // Экономическая история: Ежегодник. 2002. – М.: „Российская политическая энциклопедия”, 2003. – С. 345-383.

3. Захаров В. История налогов в России. ІХ – начало ХХ в. / В. Захаров, Ю. Петров, М. Шацило. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2006. – 296 с.

4. Янжул И. Основные начала финансовой науки. Учение о государственных доходах / И. Янжул. – Спб., 1895. – 532 с.

5. Шванебах П. Наше податное дело / П. Шванебах. – Спб., 1903. – 203 с.

6. Центральний державний історичний архів м. Київ (далі – ЦДІАК). – Ф. 1191. – Оп. 1. – Спр. 356. – 367 арк.

7. О подоходном налоге // Экономическая газета. – № 11. – 1905.

8. Витте С. Избранные воспоминания / С. Витте. – М., 1991. – 708 с.

9. Толкушкин А.В. История налогов в России. – М.: Юристъ, 2001. – 192 с.

10. ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 658. – Спр. 87. – 8 арк.

11. ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 656. – Спр. 28. – 26 арк.

12. ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 708. – Спр. 619. – 134 арк.

13. ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 701. – Спр. 383. – 36 арк.

14. ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 704. – Спр. 43. – 10 арк.