СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ СЕЛЯНСТВА В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР.: ВИСТУПИ, ПОВСТАНСТВО ЧИ БАНДИТИЗМ?

Main Article Content

Ю. Г. Пасічна
Є. М. Кирилюк
А. І. Берестовий

Abstract

У статті проаналізовано особливості суспільнополітичної активності селянства під час Української революції 1917 – 1921 рр. Виокремлено її характер, особливості тощо. Показано, що на різних етапах Української революції реакція та дії селянства були різними. Відповідно до змін суспільно-політичної активності селянства в історіографії дії селянства на різних етапах Української революції отримали не лише оцінку, але й певну термінологію: «бунт», «виступи», «повстання», «бандитизм».

Article Details

How to Cite
Пасічна, Ю. Г., Кирилюк, Є. М., & Берестовий, А. І. (2019). СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ СЕЛЯНСТВА В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР.: ВИСТУПИ, ПОВСТАНСТВО ЧИ БАНДИТИЗМ?. Ukrainian Peasant, (21). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3424
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Захарченко П. Селянсько-повстанський рух за доби

Української Держави (квітень–грудень 1918 року): Дис…

канд.. іст. наук: 07.00.01 / П. Захарченко; Київський ун-т ім.

Тараса Шевченка. – К., 1997. – 176 с.

Земзюліна Н. Селянське питання в Україні 1917–

рр. (Історіографічні проблеми): Дис… канд. іст. наук:

00.06 / Н. Земзюліна; Київський ун-т ім. Тараса

Шевченка. – К., 1998. – 208 с.

Новікова Л. Політичні методи боротьби уряду

Української держави з повстанським рухом / Л. Новікова /

/ Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.

– 2006. – Вип. 87–88. – С. 39–43

Дровозюк С. Селянський самосуд 1917 – 1930-х років

як соціальнопсихологічний феномен (історіографічні

нотатки) / С. Дровозюк // Проблеми історії України: факти

судження, пошуки.– К.: Ін-т історії України НАН України,

– Вип. 10. – С. 284–293.

Лозовий В. Аграрна революція в Наддніпрянській

Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної

Ради (березень 1917р. – квітень 1918 р.): монографія /

В. Лозовий. – Кам’янець-Подільський: ПП «Мошак М.І.»,

– 480 с.

Щербатюк В. Від соціальних протестів до

вільнокозачого руху та масових повстань: боротьба селян

України в 1917 – 1919 роках (сучасна вітчизняна

історіографія проблеми) / В. Щербатюк // Вісник Київського

національного університету імені Тараса Шевченка.

Історія. – 2010. – Вип. 103. – С. 52–56.

Щербатюк В. Селянський повстанський рух в роки

Української революції 1917 – 1921 років за матеріалами

архівів України / В. Щербатюк // Голодомор 1932 –

років: передумови, причини, наслідки (Пам’яті жертв

голодоморів 1921 – 1922, 1932 – 1933, 1946 – 1947 рр. в

Україні присвячується). Наукові читання. – К.: Київ. нац.

ун-т внутр. справ, 2009. – С. 3–7.

Щербатюк В. Становлення Вільного козацтва в

контексті зростання національної свідомості українських

селян (літо 1917 р. – весна 1918 р.): сучасна історіографія

проблеми / В. Щербатюк // Вісник Черкаського

університету. Серія Історичні науки. – Черкаси, 2010. –

Вип. 182. – С. 45– 54.

Корновенко С. Суб’єктний складник аграрного питання

як одна з передумов Української революції 1917–1921 рр.

/ С. Корновенко // Український історичний журнал. 2017. –

№ 4. – С. 83–95.

Словник української мови: в 11 т. – К. : Наукова думка,

–1980.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / ред: Ю. С.

Шемшученко [та ін]. – К. : «Укр. енцикл.», 1998.

Верстюк В. Повстанський рух – прикметна риса

Української революцї / Війна з державою чи за державу? –

Х. : Глобус, 2017. – 399 с.

Куташов І. Селянський рух в Україні (березень

р. - квітень 1918 р.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 /

І. Куташев; Національний педагогічний ун-т ім.

М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 236 с.

Герасименко О. Селянський рух на Лівобережній

Україні (1900 – лютий 1917 рр.) : дис. … канд. іст. наук:

00.01 / О. Герасименко. – Чернігів, 2007. – 285 с.

Миронець Н. Селянські повстання на Поділлі у вересні

– жовтні 1917 р. / Н. Миронець // Український історичний

журнал. – 1965. – № 2. – С. 72–78.

Герасименко О. Селянин-бунтар. Селянська революція

в Україні 1902 – 1917 рр. / Герасименко О., Корновенко С. –

Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 204 с.

Егоров А. Кадеты и выступление генерала

Л. Г. Корнилова: дискуссионные проблемы историографии

/ А. Егоров // Вопросы истории. – 2005. – № 8. – С. 58.

Цветков В. Лавр Георгиевич Корнилов / В. Цветков //

Вопросы истории. – 2006. – № 1.

Хитрина Н. Аграрная политика Временного

правительства в 1917 г. / Н. Хитрина. – Н. Новгород :

Нижегородский гуманитарный центр, 2003. – С. 260.

Котляр Ю. Регіональні аспекти повстанського руху

селян 20-х рр. ХХ ст. // Проблеми історії України: факти,

судження, пошуки. – 2005. – 13. – С. 183–201.

ДАРФ, ф. 1797, оп. 1, д. 10.

Октябрьская революция: Мемуары: Керенский,

Милюков, Краснов, Деникин, Станкевич, Соколов и др. /

сост. С. А. Алексеев ; примеч. А. И. Усагина. – М.; Л. : Гос.

изд-во., 1926. – 432 с.

Попов І. Повстанський рух селян на Чернігівщині за

доби Директорії (грудень 1918 – січень 1919 рр.) / І. Попов

// Сіверянський літопис. – 2010. – № 1–2.

Верстюк В. Проблеми вивчення революційних

аграрних перетворень на Україні / В. Верстюк //

Український історичний журнал. – 1983. – № 10. – С. 136–

Антонишин А. Селянсько-повстанський рух на Поділлі

(квітень – листопад 1918 року / А. Антонишин // Історія. –

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

politics.ellib.org.ua/pages-5233.html

Еткіна І. Селянські повстання в Чернігівській губернії

у 1918 р.: причини та спрямованість / І. Еткіна //

Сіверянський літопис. – 2018. – № 1–2. – С. 363–368.

Щербатюк В. Звенигородське збройне повстання /

В. Щербатюк // Воєнна історія. – 2002. – № 2. – С. 43–53.

Митрофаненко Ю. Отаманщина як суспільний феномен

української революції періоду Директорії 1918-1919 років:

дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ю. Митрофаненко. –

Дніпропетровськ, 2011. – 229 с.

Михайлюк О. Селянське постанство і «соціальний

бандитизм» (1917 – початок 1920-х рр.) / О. Михайлюк //

Гілея. – 2011. – Вип. 44 (2).

Щербатюк В. Сучасна вітчизняна історіографія

селянського повстанського руху за Центральної ради та

Гетьманату: регіональний аспект [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: https://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/idp/

vystup_shcherbatiuk_sumy_18092018.pdf

Щербатюк В. Наростання протесту селян України

гетьманській і більшовицькій владі 1918 – 1919 рр.: сучасна

українська історіографія проблеми / В. Щербатюк // Вісник

Черкаського університету. Серія «Історичні науки». –

– Вип. 192. – Ч. 1. – С. 65–71.

Резніков В. Селянський повстанський рух на

Слобожанщині (1918 – 1923 рр.): дис. ... докт. іст. наук :

00.01 / В. Резніков. – Харків, 2016. – 237 с.

Демартино А. Повстанський рух в Середньому

Подніпров’ї України (1918 – середина 1920-х рр.) : дис. …

канд. іст. наук : 07.00.01 / А. Демартино; Національний

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К.,

– 259 с.

Корновенко С. Селянська революція 1917 – 1921 рр.:

ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні /

С. Корновенко // Український селянин. – 2015. – Вип. 15. –

С. 57.

Котляр Ю. Регіональні аспекти повстанського руху

селян 20-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history

.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=

ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P0

=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=pro_2005_13_183

Ленин В. Полное собрание сочинений : в 55 т. М. : Изво политической литературы. 1970. – Т. 43. [Електронний

ресурс]. – Режим доступа: http://uaio.ru/vil/43.htm

Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. //

Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Котляр Ю. Селянські повстання на Миколаївщині у

– 1921 рр.: передумови, характер, спрямування / Ю.

Котляр // Краєзнавство. – 2018. – № 1. – С. 46 – 55.

Верстюк В. Махновщина: селянський повстанський рух

на Україні (1918 – 1921 рр.) / В. Верстюк. – К. : Наук.

Думка, 1992. – 368 с.

Чуваков О. Поняття на ознаки бандитизму в

кримінальному законодавстві України 1917 – 1922 рр. / О.

Чуваков // Вісник ОНУ. – 2007. – Вип. 11. – Т. 12. – С. 106

– 108.

Максимов П. Политизация бандитизма в советских

политико-правовых актах периода гражданской войны

(1917 – 1922 гг.) / П. Максимов // Вестник Волгоградского

государственного университета. Серия «Юриспруденция».

– 2016. – № 3 (32). – С. 162 – 168.

Кульгавець Х. Поняття «політичний бандитизм» у

нормативно-правових актах СРСР та УСРР (1917 – 1920

рр.) / Х. Кульгавець // Юридичний науковий електронний

журнал. – 2014. – № 6. – С. 20–24.

Ганжа О. Українське село в період становлення

тоталітаного режиму (1917-1927 рр.) / О. Ганжа. – К., 2000.

– 208 с.

Ченцов В. Політичні репресії в радянській Україні в

-ті роки / В. Чернов. – К., 2000. – 482 с.

Вільховик О. Повстанський рух в Україні як наслідок

більшовицьких перетворень на селі та його вплив на

селянський соціум. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Vilkhovyk_Olha/

Povstanskyi_rukh_v_Ukraini_iak_naslidok_bilshovytskykh_

peretvoren_na_seli_ta_ioho_vplyv_na_seliansky.pdf

Компанієць. О. «Куркульський бандитизм» vs

«соціальний бандитизм»: контури нової дослідницької

‘’парадигми у світлі теорії Еріка Гобсбаума / О. Компанієць

// Український селянин. – 2017. – Вип. 17. – С. 88–92.

Подкур Р. Збройний виступ як радикальна форма

опору радянській владі в УСРР в 1920-ті – початку 1930—

рр. (за матеріалами ВУЧК – ГПУ) [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/

Podkur_Roman/Zbroinyi_vystup_iak_radykalna_forma_

oporu_radianskii_vladi_v_USRR.pdf

Ганжа О. Селянський рух на Україні при переході до

НЕПу: бандитизм чи повстанство? / О. Ганжа // Проблеми

історії України: факти, судження пошуки. – 1992. – Вип. 2.

– C. 30.

Троцький В. Історико-правові аспекти боротьби

Кримської надзвичайної комісії з бандитизмом (1920 – 1926

рр.) / В. Троцький // Форум права. – 2013. – №2. – С. 556–

Коцан І. Участь робітничо-селянської міліції

Харківщини в боротьбі з бандитизмом у 20-ті роки ХХ ст.

/ І. Коцман // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 503–509.