Чинник "українського хліба" в Громадянській війні (1917-1920 рр.)

Main Article Content

В. Ф. Солдатенко

Abstract

Громадянські війни, зокрема й та, що втягнула у свій вир український народ на одному з переломних рубежів історії – феномени надзвичайно складні й багатогранні. Вони інтегрують і «переплавляють» у собі велетенське різноманіття чинників, кожен з яких тією чи іншою мірою впливає на перебіг подій та їх кінцевий результат.

Article Details

How to Cite
Солдатенко, В. Ф. (2014). Чинник "українського хліба" в Громадянській війні (1917-1920 рр.). Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/759
Section
Селянська революція 1917 - 1921 рр.

References

1. 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – Харьков, 1928.

2. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. – Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. – К., 1996.

3. Солдат и Рабочий (Херсон). – 1917 – 16 декабря. – №175.

4. Звезда (Екатеринослав). – 1917. – 9 декабря. – № 156.

5. Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. – Прага, 1921.

6. Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – Прага, 1928.

7. Див.: Первый съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины: 5 – 12 июля 1918 года. Протоколы. – К., 1918.

8. Деникин А. И. Очерки русской смуты. В 5-ти томах. – Париж, 1926. – Т. 5.

9. Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918. – К., 1997.

10. Див.: Великая Октябрьская социалистическая революция и победа советской власти на Украине. Хроника важнейших историко-партийных и революционных историко-партийных и революционных событий. В 2-х ч. Ч 2-я. Большевики во главе трудящихся в период борьбы за установление Советской власти на Украины. Октябрь 1917 г. – февраль 1918 г. – К., 1982.

11. Хліб на Україні / Боротьба. – 1919. – 13 лютого. 12. Хміль І. В. Під гаслом комуни (Аграрна політика РКП(б) у 1919 році. – К., 2012.

13. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 340. – Оп. 1. – Спр. 432.

14. Державний архів Російської Федерації (ДАРФ). – Ф.130. – Оп. 2. – Спр. 628.

15. Історія Української РСР. У 8-ми томах., 10 кн. – Т. 5. Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна на Україні (1917–1920). – К., 1977.

16. Ленін В. І. Повне зібрання творів. – Т. 37.

17. Кондуфор Ю. Ю. До питання про зміцнення союзу робочого класу з селянством на Україні в період громадянської війни // Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. Збірник. – К., 1973.

18. ДАРФ. – Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 31.

19. История Украинской ССР. В 10-ти т. – Т. 6. – К., 1983. – с. 428; Супруненко Н. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украины. – К., 1966.

20. Меры по обеспечению сельського хозяйства средствами производства. Вып. 3.: Машина в сельском хозяйстве. – М., 1920.

21. ЦДАВО України. – Ф. 340. – Оп. 1. – Спр. 21.

22. Бюлетень Народного Комиссариата по продовольствию. – М., 1919. – 3 июля. 

23. Див.: Борисов В. І. Продовольча політика на Україні (1917–1920). – Луганськ., 1991.

24. Кондуфор Ю. Ю. Робітничі продовольчі загони на Україні в 1919 році. – Харків, 1959.

25. Гражданская война на Украине 1918 – 1920 гг.: Сборник документов и материалов. В 3-хт., 4 кн. – К., 1967. – Т. 1. – Кн. 1.

26. Четверта конференція Комуністичної партії (більшовиків) України. 17 – 23 березня 1920 р. Стінограма. – К., 2003.

27. Комітети незаможних селян України (1920 – 1933): Збірник документів і матеріалів. – К., 1968.

28. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 368.

29. ЦДАГО України. – Ф. 340. – Оп. 1. – Спр. 2809.