РОЛЬ ОРГАНІВ ДПУ У РЕПРЕСИВНОМУ МЕХАНІЗМІ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНИХ КАМПАНІЙ В УСРР У 1927-1929 РР.(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ)

Main Article Content

В. А. Сливенко

Abstract

Статтю присвячено аналізу маловивченого аспекту особливостей участі органів ДПУ у хлібозаготівельних кампаніях на Півдні України у 1927-1929 рр. На основі широкого кола джерел автором розкрито роль органів ДПУ у здійсненні силового «натиску» на село. Описано методи та заходи надзвичайного характеру, які спецслужба застосовувала для придушення протестів українського селянства.

Article Details

How to Cite
Сливенко, В. А. (2017). РОЛЬ ОРГАНІВ ДПУ У РЕПРЕСИВНОМУ МЕХАНІЗМІ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНИХ КАМПАНІЙ В УСРР У 1927-1929 РР.(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ). Ukrainian Peasant, (17). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1867
Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Архірейський Д. В. Влада і селянство у 20-ті рр. / Д. Архірейський, В. Ченцов // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1999. – № 1–2. – С. 77–117.

Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953 / І. Г. Білас. – К.: Либідь, 1994. – 428 с.

Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР / Д. Л. Голинков / – М.: Политиздат, 1975. – 695 с.

Корновенко С. В. Державна хлібозаготівельна кампанія в Україні 1924/1925 господарського року / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов // Вісник ЧНУ. – 1997. – С.47–51.

Романець Н. Р. Репресивні механізми хлібозаготівельних кампаній 1927-1929 рр. / Н. Р. Романець // Наукові праці ЗНУ. – 2014. – Вип. 40. – С. 85–90.

Тепляков А. Переход к политике широких репрессий в деревне / А. Тепляков // Непроницаемые недра ВЧК-ОГПУ. – 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mreadz.com/read-244073/p1 (Дата звернення 22.10.2016 р.).

Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки: [монографія] / В. В. Ченцов. – Д.: АМСУ, 2010. – 479 с.

Шаповал Ю. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов – К.: Абрис, 1997. – 608 с.

Сливенко В. А. Особливості діяльності органів прокуратури УСРР у контексті проведення хлібозаготівельних кампаній 1927-1929 рр. / В. А. Сливенко // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2016. – Вип. 1 (34). – С. 42–45.

Державний архів Дніпропетровської області. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 369.

Сливенко В. А. Еволюція більшовицьких поглядів на злочинність та правоохоронну діяльність в 1920-х рр. / В. А. Сливенко // Проблеми політичної історії України. – 2015. – Вип. 10. – С. 131–137.

Центральний державний архів громадських об’єднань – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 635.

Державний архів Управління СБУ у Дніпропетровської області. – Ф. – 1 (Р). – Оп. 1. – Спр. П–19027.

Там само. – Спр. П–17225