Заходи боротьби зі службовою злочинністю в органах міліції УСРР у 1920 рр.

Main Article Content

В. А. Сливенко

Abstract

Статтю присвячено аналізові маловивченого аспекту організації правоохоронної системи УСРР у 1920 рр. На основі широкого кола джерел схарактеризовано заходи боротьби зі службовою злочинністю в період становлення робітничо-селянської міліції.

Article Details

How to Cite
Сливенко, В. А. (2015). Заходи боротьби зі службовою злочинністю в органах міліції УСРР у 1920 рр. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/817
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.

References

1. Галкін Д. В. Організаційно-структурна побудова міліції УСРР у 1918–1934 роках : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Галкін Дмитро Вікторович ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 211 с.

2. Михайленко П. П. Історія міліції України у документах і матеріалах : у 3 т. / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К. : Генеза, 1997. – Т. 1: 1917–1925. – 504 с.

3. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 1881. Доповідь про діяльність міліції України, 1923 р. – 152 арк.

4. Кравченко Ю. Ф. Міліція України / Ю. Ф. Кравченко. – К. : Генеза, 1999. – 432 с.

5. Олійник О. І. Народний комісаріат внутрішніх справ України (1917 1941 рр.): структура, функції, діяльність: дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Олійник Олександр Іванович ; Університет внутрішніх справ. – Х., 2000. – 213 с.

6. Мартыненко О. А. Историко-криминологический анализ становления системы предупреждения правонарушений в деятельности ОВД Украины (1880–1936 гг.) : учебное пособие / О. А. Мартыненко. – Х., 2002. – 231 с.

7. Державний архів Одеської області. – Ф. Р–1774. – Оп. 1. – Спр. 569. Довідки про події, 1921–1922 рр. – 113 арк.

8. Державний архів Запорізької області. – Ф. Р–641. – Оп. 1. – Спр. 10. Доповіді про діяльність міліції, 1921 р. – 146 арк.

9. Алтуєв В. М. Організаційне зміцнення та підвищення бойової готовності міліції та кримінального розшуку УСРР / В. М. Алтуєв // Науковий вісник ДДУВС. – 2003. – № 2 (11). – С. 81–92.

10. Державний архів Херсонської області. – Ф. Р–407. – Оп. 1. – Спр. 24. Доповіді про діяльність, 1921–1922 рр. – 170 арк.